ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

prop

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *prop*, -prop-

prop ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
prop (n.) ไม้ค้ำยัน Syn. post
prop (n.) ผู้ค้ำจุน See also: ผู้ที่ช่วยเหลือ Syn. aid, assistance
prop (vt.) ค้ำ See also: ยัน, พยุง, ประคอง
prop (vt.) สนับสนุน See also: ช่วยเหลือ, ค้ำจุน
prop against (phrv.) พิง See also: พาด
prop open (phrv.) ค้ำไว ้(ไม่ให้เปิด)
prop up (phrv.) ค้ำ See also: ยันขึ้น (ไม่ให้ล้ม)
prop up (phrv.) สนับสนุน (ความคิด,บุคคล)
propagable (adj.) ซึ่งสามารถเผยแพร่ได้
propaganda (n.) ข้อมูลประชาสัมพันธ์ See also: ข้อมูลเผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์
propagandise (vt.) เผยแพร่ข้อมูล
propagandise (vi.) เผยแพร่ข้อมูล
propagandize (vt.) เผยแพร่ข้อมูล
propagandize (vi.) เผยแพร่ข้อมูล
propagate (vt.) ทำให้แพร่พันธุ์
propagate (vi.) แพร่พันธุ์
propagate (vt.) แพร่ข่าว
propagate (vt.) ถ่ายทอดเสียงหรือภาพ
propagation (n.) การแพร่พันธุ์ Syn. reproduction, breeding
propagation (n.) การแพร่ข่าว Syn. spread, circulation
propel (vt.) ขับเคลื่อน See also: ขับดัน, ทำให้เคลื่อนไปข้างหน้า Syn. move, drive, impel
propellant (adj.) ซึ่งขับเคลื่อนได้
propellent (adj.) ซึ่งขับเคลื่อนได้
propeller (n.) ใบพัด See also: ใบจักร Syn. fishtail, propeller-wheel
propeller-wheel (n.) ใบพัด See also: ใบจักร Syn. fishtail
propellerhead (sl.) คนเชยๆ See also: คนที่น่าเบื่อ
propend (vi.) โน้มน้าว
propensity (n.) ความโน้มเอียง
proper (adj.) เหมาะสม Syn. fit, just, fitting
proper (adj.) ที่เป็นไปโดยธรรมชาติ Syn. cutomary, usual
proper (adj.) ถูกต้อง
proper (adj.) สมบูรณ์
proper (adj.) ดีเยี่ยม
proper (adv.) อย่างสมบูรณ์
proper (adv.) อย่างถูกต้อง
proper fraction (n.) เศษส่วนที่มีเศษน้อยกว่าส่วน
proper noun (n.) คำนาม See also: คำที่ใช้เป็นคำนาม Syn. common noun
properly (adv.) อย่างเหมาะสม See also: อย่างถูกต้อง Syn. correctly, suitably
propertied (adj.) ซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สิน See also: ซึ่งครอบครอง
property (n.) สิทธิครอบครอง See also: กรรมสิทธิ์ Syn. belongings, assets
English-Thai: HOPE Dictionary
prop(พรอพ) vt. สนับสนุน,ค้ำจุน,ค้ำ n. ไม้ค้ำ,ไม้ยัน,ตอม่อ,สิ่งหนุน,ผู้สนับสนุน, Syn. support
prop rootn. รากค้ำ,รากอากาศสำหรับค้ำจุนลำต้น
propaganda(พรอพพะแกน'ดะ) n. การโฆษณา,การเผยแพร่,การแพร่ข่าว
propagandise(พรอพพะแกน'ไดซ) vt.,vi. โฆษณา,เผยแพร่,แพร่ข่าว., See also: propagandism,propagandist n.,adj. propagandistic adj. propagandistically adv.
propagandize(พรอพพะแกน'ไดซ) vt.,vi. โฆษณา,เผยแพร่,แพร่ข่าว., See also: propagandism,propagandist n.,adj. propagandistic adj. propagandistically adv.
propagate(พรอพ'พะเกท) vt. เผยแพร่,แพร่พันธ์,แพร่ข่าว,เพิ่ม,เพิ่มทวี,ถ่ายทอด. vi. แพร่พันธุ์,เพิ่มทวี., See also: propagative adj. propagator n. propagatory,adj.
propagation(พรอพพะเก'เชิน) n. การเผยแพร่,การแพร่พันธ์,การแพร่ข่าว,การเพิ่มทวี,การถ่ายทอด.
propel(โพรเพล') vt. ขับดัน,ขับเคลื่อนที่,ทำให้ไปข้างหน้า,ลาก,ดุน, Syn. drive,compel
propellant(ไพรเลพ'เลินทฺ) n. ตัวขับเคลื่อน,ตัวผลักดัน,วัตถุระเบิดที่ใช้ขับเคลื่อนขีปนาวุธหรือลูกกระสุน,น้ำมันเชื้อเพลิงทีใช้ขับเคลื่อนจรวด
propellent(โพรเพล'เลินทฺ) adj. ขับเคลื่อน,ผลักดัน n. = propellant (ดู)
propeller(โพรเพล'เลอะ) n. ใบพัด,ใบจักร,ตัวกระตุ้น,เครื่องกระตุ้น,ผู้กระ-ตุ้น,ผู้ขับเคลื่อน
propellor(โพรเพล'เลอะ) n. ใบพัด,ใบจักร,ตัวกระตุ้น,เครื่องกระตุ้น,ผู้กระ-ตุ้น,ผู้ขับเคลื่อน
propend(โพรเพนดฺ') vi. โน้มเอียง,โน้มน้าว,ชอบ., See also: propend ness n., Syn. incline,tend
propense(โพรเพนซฺ') adj. โน้มเอียง,โน้มน้าว
propensity(พระเพน'ซิที) n. ความโน้มเอียง,ความโน้มน้าว,ความชอบ, Syn. bent,leaning
proper(พรอพ'เพอะ) adj. เหมาะสม,เหมาะ,สมควร,ถูกต้อง,ถูกกาลเทศะ,ถูกมารยาท,เกี่ยวกับบุคคลใดหรือสิ่งใดโดยเฉพาะ,อันแท้จริง,ดั้งเดิม,กับตา,โดยตัวของมันเอง,เคร่งครัด,สมบูรณ์,เต็มที่,ดี. n. พิธีการ,มารยาท,ความประพฤติ, Syn. fit,suitable
proper fractionn. เศษส่วนที่มีเศษน้อยกว่าส่วน
properly(พรอพ'เพอลี) adv. อย่างเหมาะสม,อย่างสมควร,อย่างถูกต้อง,อย่างแม่นยำ,อย่างแน่ชัด,อย่างยุติธรรม,อย่างสมบูรณ์,อย่างเต็มที่,อย่างถ้วนทั่ว
propertied(พรอพ'เพอทีดฺ) adj. มีทรัพย์สิน
property(พรอพ'เพอที) n. ทรัพย์สิน,ทรัพย์สมบัติ,สมบัติ,ที่ดิน,สิทธิครอบครอง,กรรมสิทธิ์, (ปรัชญา) ,ลักษณะที่ไม่สำคัญ, (ละคร) เครื่องประ-ดับหรืออุปกรณ์, Syn. possessions,holding,attibute,trait,feature
prophaseเป็นระยะที่สองของการแบ่งตัวแบบ miotosis โดยโครโมโซมเริ่มหดสั้นเข้าโดยบิดเป็นเกลียวคล้ายเกลียวเชือกเยื่อหุ้มนิวเคลียสและ nucleolus เริ่มสลายตัวพอถึงระยะปลาย prophase จะเห็นโครโมโซมเป็นสองเส้นคู่กัน และแต่ละเส้นเรียกว่า chromatid และ chromatid จะเรียงตัวเข้ามากลางเซลล์ ส่วนในไซโตปลาสซึมโครโมโซมจะทำการแบ่งตัวเป็น 2 อัน แล้วเคลื่อนออกไป 2 ด้านแต่ยังติดด้วยเส้นใยขาว ๆ (spindle fiber)
prophecy(พรอฟ'ฟีซี) n. การทำนาย,การพยากรณ์,คำทำนาย,คำพยากรณ์,ความสา-มารถในการทำนาย,หนังสือพยากรณ์, Syn. foretelling,forecast
prophesy(พรอฟ'ฟิซี) vt. ทำนาย,พยากรณ์,บอกล่วงหน้า. vi. เป็นลาง,ทำนาย., See also: prophesiable adj. prophesier n., Syn. predict,foretell,augur
prophet(พรอฟ'ฟิท) n. ผู้ทำนาย,ผู้พยากรณ์,ผู้ที่พระเจ้าดลใจมาสอนมนุษย์,ผู้เผยแพร่,ผู้รู้เหตุการณ์ล่วงหน้า. -Phr. (the Prophet โมฮัมมัด) (ทูตสวรรค์หรือศาสดาของศาสนาอิสลาม), See also: prophethood n., Syn. seer,predictor
prophetess(พรอฟ'ฟิทเทส) n. prophet (ดู) ที่เป็นหญิง
prophetic(พระเฟท'ทิค) adj. เกี่ยวกับผู้ทำนาย,เกี่ยวกับการทำนาย,เป็นลาง (โดยเฉพาะลางร้าย) ., See also: prophetically adv. -S .prescient
prophylactic(โพรฟะแลค'ทิค) adj. ป้องกันโรค,ป้องกัน. n. ยาป้องกันโรค,วิธีป้องกัน,มาตรการป้องกัน,ถุงยางคุมกำเนิด.
prophylaxis(โพรฟะแลค'ซิส) n. การป้องกันโรค,การป้องกัน,วิธีป้องกัน, Syn. prevention
propinquity(โพรพิง'ควิที) n. ความใกล้กัน,ความใกล้ชิด,ความสัมพันธ์,ความเป็นญาติ,ความคล้ายคลึงกัน, Syn. proximity,kinship
propitiate(พระพิช'ชีเอท) vt. ทำให้โน้มเอียง,ปลอบโยน,บรรเทา,ลุแก่โทษ., See also: propitiable adj. propitiatingly adv. propitiative adj. propitiator n. propitiatory adj., Syn. appease,conciliate
propitiation(พระพิช'ชีเอ'เชิน) n. การทำให้โน้มเอียง,การปลอบโยน,การบรรเทา,การลุแก่โทษ,สิ่งปลอบโยน,สิ่งบรรเทา, Syn. conciliationว
propitious(พระพิช'เชิส) adj. เอื้ออำนวย,นิมิตดี,เป็นมงคล,ราบรื่น., See also: propitiousness n., Syn. favourable
proponent(พระโพ'เนินทฺ) n. ผู้เสนอ,ผู้สนับสนุน, Syn. advocate
proportion(พระพอร์'เชิน) n. สัดส่วน,อัตราส่วน,ความสัมพันธ์ที่เหมาะสมหรือสำคัญ,ขนาดที่สัมพันธ์กัน, proportionsขนาดสัดส่วน มิติ,บัญญัติไตรยางค์,ความสมดุลกัน,การได้สัด-ส่วน,ความสมมาตร. vt. ทำให้เป็นสัดส่วน., See also: proportionment n.
proportional(พระพอ'เชินเนิล) adj. ได้สัด-ส่วน,พอเหมาะ,พอสมน้ำสมเนื้อ,สมควร., See also: proportionality n., Syn. proportionate
proportional pitchช่องไฟปรับสัดส่วนหมายถึง การที่เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์สามารถกำหนดให้ตัวอักขระแต่ละตัวใช้เนื้อที่ตามสัดส่วน เป็นต้นว่า ตัว i ย่อมจะไม่ใช้เนื้อที่มากเท่ากับตัว m หรือตัว w
proposal(พระโพ'เซิล) n. การเสนอ,ข้อเสนอ,แผน,โครงการ,การขอแต่งงาน, Syn. offer,bid,
propose(โพรโพซ') vt. เสนอ,เสนอข้อคิดเห็น,ขอ (แต่งงาน) ,แนะนำ,แต่งตั้ง,วางแผน vi. เสนอ,เสนอข้อคิดเห็น., See also: proposable adj. proposer n., Syn. offer,present
proposition(พรอพพะซิซ'เชิน) n. การสอน,ข้อเสนอ,แผน,โครงการ,หัวข้อ,ข้อวินิจฉัย,ญัตติ,เรื่องราว,ปัญหา,จุดประสงค์,ข้อเสนอเพื่อร่วมประเวณีที่ไม่ถูกกฎหมาย. vt. เสนอ,เสนอข้อเรียกร้อง, See also: propositional adj.
propound(พระเพาดฺ') vt. เสนอ,เสนอข้อคิดเห็น,เสนอโครงการ,เสนอให้พิจารณา, See also: propounder n.
English-Thai: Nontri Dictionary
prop(n) ไม้ค้ำ,ไม้ยัน,ตอม่อ,ผู้ค้ำจุน,ผู้อุดหนุน
propaganda(n) การโฆษณาชวนเชื่อ,การเผยแพร่,การเผยแผ่
propagate(vt) โฆษณาชวนเชื่อ,เผยแพร่,เผยแผ่,ถ่ายทอด
propagation(n) การเผยแผ่,การเผยแพร่,การแพร่พันธุ์,การถ่ายทอด
propel(vi) ดุน,ลากจูง,ดัน,ขับเคลื่อน
propeller(n) ใบพัด,ใบจักร,เครื่องกระตุ้น
propensity(n) ความโน้มเอียง,ความมีใจชอบ,ความโน้มน้าว
proper(adj) เหมาะสม,สมควร,ถูกต้อง,ถูกกาลเทศะ
properly(adv) อย่างถูกต้อง,อย่างเหมาะสม,อย่างสมควร
property(n) ทรัพย์สมบัติ,คุณสมบัติ,กรรมสิทธิ์
prophecy(n) การทำนาย,การพยากรณ์,คำทำนาย,คำพยากรณ์
prophesy(vt) ทำนาย,พยากรณ์,ทาย,คาดการณ์
prophet(n) ผู้ทำนาย,ผู้พยากรณ์,หมอดู,โหร,ผู้วิเศษ
prophetic(adj) เกี่ยวกับการทำนาย,เกี่ยวกับการพยากรณ์,เป็นลาง
prophylactic(adj) ป้องกันโรค
propitiate(vt) ประจบประแจง,เอาใจ,ป้อยอ,ปลอบ
propitiation(n) การประจบ,การเอาใจ,การปลอบ
propitious(adj) เป็นประโยชน์,เอื้ออำนวย,เป็นมงคล,เป็นลางดี
proportion(n) สัดส่วน,ปฏิภาค,การแบ่งสันปันส่วน,อัตราส่วน
proposal(n) ข้อเสนอ,การขอแต่งงาน,การเสนอความเห็น,คำขอ
propose(vi) เสนอความเห็น,ขอแต่งงานด้วย
proposition(n) ข้อเสนอ,ทฤษฎีบท,โจทย์,เรื่อง,ปัญหา,ญัตติ,ข้อวินิจฉัย
proprietary(adj) ซึ่งมีเจ้าของ,ซึ่งจดทะเบียน,ซึ่งมีกรรมสิทธิ์
proprietor(n) เจ้าของ,ผู้มีกรรมสิทธิ์,ผู้ครอบครอง
proprietorship(n) ความเป็นเจ้าของ,ความมีกรรมสิทธิ์
propriety(n) ความเหมาะสม,ความถูกต้อง,ความสมควร,ความประพฤติ,ระเบียบ
propulsion(n) การดุน,การลากจูง,การแล่น,การขับเคลื่อน,แรงดัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
prop root; brace root; stilt rootรากค้ำ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
propagandaการโฆษณาชวนเชื่อ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
propagate๑. แผ่๒. แพร่ขยาย๓. แพร่พันธุ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
propagationการแพร่กระจาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
propaguleหน่อพันธุ์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
propeller fanพัดลมใบแฉก [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
properถูกต้อง, แท้, สมควร, เหมาะสม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proper fractionเศษส่วนแท้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
propertyทรัพย์สิน [ดู propriety] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
property taxภาษีทรัพย์สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prophaseโพรเฟส [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
prophylactic; synteretic-ป้องกันโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prophylaxisมาตรการป้องกันโรค [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
proponentฝ่ายที่มีหน้าที่นำสืบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proportionสัดส่วน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
proportionalที่เป็นสัดส่วน, ตามสัดส่วน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
proportionate priceราคาตามส่วน, ราคาตามสัดส่วน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proposalคำขอเอาประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
propositionประพจน์, ญัตติ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
proprietary rightสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proprietorเจ้าของทรัพย์สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proprietorshipความเป็นเจ้าของธุรกิจแต่ผู้เดียว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proprietyความเหมาะสม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
propulsion๑. การเดินหัวซุน๒. การเดินซุน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Propagandaโฆษณาชวนเชื่อ [TU Subject Heading]
proper subsetสับเซตแท้ (เซตย่อยแท้), สับเซตใด ๆ ที่มีสมาชิกเหมือนกับสมาชิกของเซตเดิม แต่จำนวนสมาชิกของสับเซตแท้ไม่เท่ากับจำนวนสมาชิกของเซตเดิม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
propertyสมบัติ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Property taxภาษีทรัพย์สิน [TU Subject Heading]
prophaseระยะโพรเฟส, ระยะหนึ่งของการแบ่งเซลล์ถัดจากอินเตอร์เฟส เป็นระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญภายในนิวเคลียส คือแต่ละโครโมโซมจะหดตัวสั้นลงปรากฏให้เห็นเป็นท่อนและแบ่งตัวตามยาวเป็น 2 โครมาทิด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
proportionสัดส่วน, ประโยคที่แสดงการเท่ากันของอัตราส่วนสองอัตราส่วน  เรียกว่า สัดส่วน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Proportional counterเครื่องนับรังสีแบบสัดส่วน, เครื่องวัดรังสีที่ใช้หลักการนับจำนวนสัญญาณไฟฟ้า ซึ่งเป็นสัดส่วนโดยตรงกับจำนวนของไอออนที่เกิดขึ้นเมื่อมีรังสีชนิดก่อไอออนผ่านเข้าไปในหัววัดชนิดบรรจุแก๊ส [นิวเคลียร์]
Proportionality in lawความพอสมควร (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Proposal writing for grantsการเขียนโครงการเพื่อขอรับทุน [TU Subject Heading]
Proposition (Logic)ประโยคตรรกศาสตร์ [TU Subject Heading]
Proprietorผู้ประกอบการ [การบัญชี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตอม่อ (n.) prop See also: foundation post, foundation pillar, a post which supports a beam-pile, footing Syn. ตะม่อ, ตอหม้อ, เสา, เสาเข็ม, เสาหลัก
ตอหม้อ (n.) prop See also: foundation post, foundation pillar, a post which supports a beam-pile, footing Syn. ตะม่อ, เสา, เสาเข็ม, เสาหลัก
ตะม่อ (n.) prop See also: foundation post, foundation pillar, a post which supports a beam-pile, footing Syn. ตอหม้อ, เสา, เสาเข็ม, เสาหลัก
ค้ำ (v.) prop up See also: shore up, sustain, support, back up Syn. ยัน, พยุง, เสริม, ผดุง, จุน
ยัน (v.) prop up See also: shore up, sustain, support, back up Syn. ค้ำ, พยุง, ดัน
รอง (v.) prop up
เท้าคาง (v.) prop up See also: support the chin, hence to rest the chin on the hand
นักโฆษณา (n.) propagandist See also: advertiser, disseminator
ชวนเชื่อ (v.) propagandize
เผยแพร่ (v.) propagate See also: spread
โฆษณาชวนเชื่อ (v.) propagate See also: spread Syn. เผยแพร่
ขับเคลื่อน (v.) propel See also: move, impel Syn. เคลื่อน, ขับ
ถีบกระดาน (v.) propel a plank on mud bank Syn. ไสกระดาน
ไสกระดาน (v.) propel a plank on mud bank
ใบพัด (n.) propeller See also: paddle
ความโน้มเอียง (n.) propensity See also: inclination Syn. ความเอนเอียง, ความโอนเอียง, แนวโน้ม
ความโอนเอียง (n.) propensity See also: inclination Syn. ความเอนเอียง, แนวโน้ม
อาจริยวัตร (n.) proper behavior toward teachers
วิสามานยนาม (n.) proper noun
กัปปิยโวหาร (n.) proper speech for a monk See also: monk´s utterable words
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I can't even write this properlyฉันไม่สามารถแม้แต่จะเขียนสิ่งนี้ได้อย่างถูกต้อง
I don't have time to give you the proper instructionฉันไม่มีเวลาที่จะให้คำสั่งสอนที่เหมาะสมกับคุณ
What do you think of my proposal?คุณคิดอย่างไรกับข้อเสนอของฉัน?
What do you propose we do?คุณจะเสนอให้พวกเราทำอะไรดีล่ะ?
I can't make this machine run properlyฉันไม่สามารถทำให้เครื่องยนต์นี้ทำงานอย่างเต็มที่ได้
You need to relax properlyคุณต้องการการพักผ่อนอย่างพอเหมาะ
I am honored by your proposalข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติกับข้อเสนอของท่าน
You pose an interesting propositionคุณให้ข้อเสนอที่น่าสนใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
An antique prop in a decoy maneuver....ของเก่าโบราณนั่นน่ะ.
Why don't you hold the crucifix? It's the prop for martyrs.ทำไมคุณไม่ถือไม้กางเขนหรือไม่ มันเป็นเสาสำหรับสักขี
# I was surrounded by gigantic prop tablets, # # but I didn't heed their wisdom. #ผมถูกล้อมไปด้วย ศิลาหลักใหญ่ แต่ผมก็ไม่เคยใส่ใจ กับคำสอนของมัน
It's from a prop house in Philly.มันมาจากโรงถ่ายในฟิลลาเดเฟีย
I'm a person, okay? I'm not a fucking prop for you to useพี่เป็นคนนะโว้ย ไม่ใช่เครื่องบำบัดความใคร่ของเธอ
You and I both know this guy's just a prop you boughtเธอกับฉันก็รู้กันอยู่ว่าหมอนั่นมันเป็นแค่สิ่งที่เธอ
I can use it to prop up my pulitzers.ฉันจะได้ใช้มันไว้ประดับรางวัล pulitzers ของฉัน
And that the prop was voted for by a cock solid 68% of the american public.และมตินี้ ก็ถูกโหวตเห็นชอบโดยอเมริกันชน Nสูงถึง 68 เปอร์เซ็นต์..
So woof on prop 15, ohio.จงสนับสนุนมาตรา 15 โอไฮโอ้
But we didn't think you'd wear this... bad suit... and prop wings.แต่เราไม่ได้คิดเลยว่าคุณจะใส่ ชุดกับปีกนี่
And nothing in between to prop yourself up.รวมถึงตัดดุ้นตรงหว่างขาของเจ้าด้วย
I didn't think I had to prop up some pillows before I took him out.จะต้องให้ผมเอาหมอนรองที่พื้น ก่อนกระทืบมันหรือไง?

prop ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhī, ㄓ, 搘] prop up
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, 牮] prop up
支架[zhī jià, ㄓ ㄐㄧㄚˋ, 支架] trestle; support; frame; to prop sth up
哈里发帝国[Hā lǐ fā dì guó, ㄏㄚ ㄌㄧˇ ㄈㄚ ㄉㄧˋ ㄍㄨㄛˊ, 哈里发帝国 / 哈里發帝國] Caliphate (Islamic empire formed after the death of the Prophet Mohammed 穆罕默德 in 632)
阿里[Ā lǐ, ㄚ ㄌㄧˇ, 阿里] Ali (proper name); Imam Ali ibn Abu Talib (c. 600-661), cousin, aid and son-in-law of the Prophet Mohammed 穆罕默德, the fourth caliph 哈里發|哈里发 of Islam, reigned 656-661, and the first Imam 伊瑪目|伊玛目 of Shia Islam
拨款[bō kuǎn, ㄅㄛ ㄎㄨㄢˇ, 拨款 / 撥款] allocate funds; appropriation
反共宣传[fǎn gòng xuān chuán, ㄈㄢˇ ㄍㄨㄥˋ ㄒㄩㄢ ㄔㄨㄢˊ, 反共宣传 / 反共宣傳] anticommunist propaganda (as a crime)
允宜[yǔn yí, ㄩㄣˇ ㄧˊ, 允宜] appropriate; apt
合宜[hé yí, ㄏㄜˊ ㄧˊ, 合宜] appropriate
四海皆准[sì hǎi jiē zhǔn, ㄙˋ ㄏㄞˇ ㄐㄧㄝ ㄓㄨㄣˇ, 四海皆准] appropriate to any place and any time (成语 saw); universally applicable; a panacea
报应不爽[bào yìng bù shuǎng, ㄅㄠˋ ˋ ㄅㄨˋ ㄕㄨㄤˇ, 报应不爽 / 報應不爽] appropriate retribution (成语 saw)
妥善[tuǒ shàn, ㄊㄨㄛˇ ㄕㄢˋ, 妥善] appropriate; proper
妥当[tuǒ dàng, ㄊㄨㄛˇ ㄉㄤˋ, 妥当 / 妥當] appropriate; proper; ready
得当[dé dàng, ㄉㄜˊ ㄉㄤˋ, 得当 / 得當] appropriate; suitable
得体[dé tǐ, ㄉㄜˊ ㄊㄧˇ, 得体 / 得體] appropriate to the occasion; fitting
恰如其份[qià rú qí fèn, ㄑㄧㄚˋ ㄖㄨˊ ㄑㄧˊ ㄈㄣˋ, 恰如其份] appropriate; judicious; accurate (assessment etc)
恰当[qià dàng, ㄑㄧㄚˋ ㄉㄤˋ, 恰当 / 恰當] appropriate; suitable
拨用[bō yòng, ㄅㄛ ㄩㄥˋ, 拨用 / 撥用] appropriation
适切[shì qiè, ㄕˋ ㄑㄧㄝˋ, 适切 / 適切] apt; appropriate
属性[shǔ xìng, ㄕㄨˇ ㄒㄧㄥˋ, 属性 / 屬性] attribute; property
吉利[jí lì, ㄐㄧˊ ㄌㄧˋ, 吉利] auspicious; lucky; propitious
[xiáng, ㄒㄧㄤˊ, 祥] auspicious; propitious
祥瑞[xiáng ruì, ㄒㄧㄤˊ ㄖㄨㄟˋ, 祥瑞] auspicious; propitious
反传算法[fǎn chuán suàn fǎ, ㄈㄢˇ ㄔㄨㄢˊ ㄙㄨㄢˋ ㄈㄚˇ, 反传算法 / 反傳算法] back propagation algorithm
[bǐng, ㄅㄧㄥˇ, 丙] third of 10 heavenly trunks 十天干; third in order; letter "C" or roman "III" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; propyl
丙二醇[bǐng èr chún, ㄅㄧㄥˇ ㄦˋ ㄔㄨㄣˊ, 丙二醇] propylene glycol; propane-1,2-diol C3H6(OH)2
丙基[bǐng jī, ㄅㄧㄥˇ ㄐㄧ, 丙基] propyl group C3H7- (chem.)
叶片[yè piàn, ㄧㄝˋ ㄆㄧㄢˋ, 叶片 / 葉片] blade (of propellor); vane
骨法[gǔ fǎ, ㄍㄨˇ ㄈㄚˇ, 骨法] bone (property of a brush stroke)
赃物[zāng wù, ㄗㄤ ˋ, 赃物 / 贓物] booty; stolen property
老板[lǎo bǎn, ㄌㄠˇ ㄅㄢˇ, 老板 / 老闆] boss; business proprietor
逆产[nì chǎn, ㄋㄧˋ ㄔㄢˇ, 逆产 / 逆產] traitor's property; breech delivery
开金[kāi jīn, ㄎㄞ ㄐㄧㄣ, 开金 / 開金] carated gold (alloy containing stated proportion of gold)
[dé, ㄉㄜˊ, 得] to obtain; to get; to gain; to catch (a disease); proper; suitable; proud; contented; to allow; to permit; ready; finished
性质命题[xìng zhì mìng tí, ㄒㄧㄥˋ ㄓˋ ㄇㄧㄥˋ ㄊㄧˊ, 性质命题 / 性質命題] categorical proposition (logic)
直言命题[zhí yán mìng tí, ㄓˊ ㄧㄢˊ ㄇㄧㄥˋ ㄊㄧˊ, 直言命题 / 直言命題] categorical proposition (logic)
中央宣传部[zhōng yāng xuān chuán bù, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄒㄩㄢ ㄔㄨㄢˊ ㄅㄨˋ, 中央宣传部 / 中央宣傳部] Central Propaganda Section; abbr. for 中国共产党中央委员会宣传部; Central Propaganda Department (of the Chinese communist party)
房产证[fáng chǎn zhèng, ㄈㄤˊ ㄔㄢˇ ㄓㄥˋ, 房产证 / 房產證] title deeds; certificate of property ownership
特征[tè zhēng, ㄊㄜˋ ㄓㄥ, 特征 / 特徵] characteristic; diagnostic property; distinctive feature; trait
特质[tè zhì, ㄊㄜˋ ㄓˋ, 特质 / 特質] characteristic; special property

prop ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
プロペラ機[プロペラき, puropera ki] (n) propeller-driven aircraft; prop plane
作り物;造り物[つくりもの, tsukurimono] (n,adj-no) (1) artificial product; man-made product; imitation; fake; sham; (2) fiction; (n) (3) decoration (e.g. for a festival); (4) theatrical prop (esp. a large prop in noh or kyogen, e.g. tree, well, etc.); (5) crop
屋台(P);屋体;家台(iK)[やたい, yatai] (n) (1) (See 屋台店) cart (esp. a food cart); stall; stand; (2) (See 踊り屋台) festival float; portable shrine dedicated to a god and shaped like a house; dancing platform; (3) stage prop fashioned after a large building; (4) (abbr) (See 屋台骨) framework (of a house, etc.); (5) (arch) house (esp. a small and miserable house); (P)
支う[かう, kau] (v5u,vt) to support or prop up
添える(P);副える[そえる, soeru] (v1,vt) (1) to garnish; to accompany (as a card does a gift); (2) to add to as support; to prop up; (3) to accompany (as an aid, guide, translator, etc.); (4) (arch) to mimic; to imitate; (5) (arch) to draw something near to oneself; to approach nearby; (P)
突く(P);衝く;撞く;捺く[つく, tsuku] (v5k,vt) (1) to prick; to stab; (2) to poke; to prod; to push; to thrust; to nudge; to hit; to strike; (3) to use (a cane); to prop oneself up with; to press against (the floor, etc.); (4) to attack; (5) to brave (the rain, etc.); (P)
アイソタクチックポリプロピレン[, aisotakuchikkuporipuropiren] (n) isotactic polypropylene
アガリクス[, agarikusu] (n) Agaricus subrufescens (species of mushroom with purported medicinal properties)
アジビラ[, ajibira] (n) (abbr) propaganda handbill (wasei
アジ演説[アジえんぜつ, aji enzetsu] (n) propaganda speech; inflammatory speech
アプロプリエーションアート[, apuropurie-shon'a-to] (n) appropriation art
いい加減にしなさい[いいかげんにしなさい, iikagennishinasai] (exp) shape up!; act properly!
イベントプロパティ[, ibentopuropatei] (n) {comp} event property
カウンタープロパゲーション[, kaunta-puropage-shon] (n) counter-propagation
カスタムプロパティ[, kasutamupuropatei] (n) {comp} custom property
カスタムプロパティダイアログボックス[, kasutamupuropateidaiarogubokkusu] (n) {comp} custom properties dialog box
カタログプロパティ[, katarogupuropatei] (n) {comp} catalog property
カテゴリプロパティ[, kategoripuropatei] (n) {comp} category property
きちんきちん[, kichinkichin] (adv-to,adv) correctly; properly; accurately
キング蛇[キングへび;キングヘビ, kingu hebi ; kinguhebi] (n) (uk) king snake (any snake of genus Lampropeltis)
コイルガン[, koirugan] (n) coilgun (gun in which a magnetic projectile is propelled using electromagnetic coils)
ごく一部;極一部[ごくいちぶ, gokuichibu] (exp) small fraction; small proportion
コンテキストプロパティ[, kontekisutopuropatei] (n) {comp} context property
コントラプロペラ[, kontorapuropera] (n) contrapropeller
ジェット推進[ジェットすいしん, jietto suishin] (n) jet propulsion
ジェット推進研究所[ジェットすいしんけんきゅうしょ, jietto suishinkenkyuusho] (n) Jet Propulsion Laboratory; JPL
ジェット推進船[ジェットすいしんせん, jietto suishinsen] (n) jet propulsion ship
シクロプロパン[, shikuropuropan] (n) cyclopropane
シャープペンシル[, sha-pupenshiru] (n) (See シャーペン) propelling or mechanical pencil (wasei
スクリュー(P);スクリユー[, sukuryu-(P); sukuriyu-] (n) (1) screw; (2) propeller (e.g. on a ship); (P)
スクリュープロペラ[, sukuryu-puropera] (n) screw propeller
スライド[, suraido] (n) (1) slide; (2) change (in value or situation); proportional change; (vs) (3) to slide; to slip; (4) to change (in value, e.g. with a sliding scale); to change (in situation); (P)
すらり[, surari] (adv,adv-to) (1) (on-mim) long, slender and well-proportioned; (2) smooth, continuous (movement)
スンナ[, sunna] (n) Sunna (collection of recorded words and actions of the prophet Muhammad) (ara
そぐう[, soguu] (v5u,vi) (See そぐわない) to be suitable; to be appropriate; to match
それ相応;其れ相応[それそうおう, soresouou] (adj-no,adj-na,n) appropriate; suitable; proper; fitting
ターボプロップ[, ta-bopuroppu] (n) turboprop (engine); turbo-propeller engine
ダイバー・プロパルジョン・ビークル・ダイブ;ダイバープロパルジョンビークル[, daiba-. puroparujon . bi-kuru . daibu ; daiba-puroparujonbi-kuru] (n) diver propulsion vehicle dive
チキソトロピー[, chikisotoropi-] (n) thixotropy (property of being more fluid when shaken)
チクソ性[チクソせい, chikuso sei] (n) thixotrophy (property of certain gels to liquefy when subjected to vibratory forces)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
プロパティ[ぷろぱてい, puropatei] property
プロプライエタリ[ぷろぷらいえたり, puropuraietari] proprietary
プロポーショナルスペーシング[ぷろぽーしょなるすぺーしんぐ, puropo-shonarusupe-shingu] proportional spacing
プロポーション[ぷろぽーしょん, puropo-shon] proportionate width
伝播側[でんぱんそく, denpansoku] propagation law
伝播遅延[でんぱちえん, denpachien] propagation delay
伝送経路遅延[でんそうけいろちえん, densoukeirochien] transmission path delay, one-way propagation time
係数[けいすう, keisuu] coefficient, proportional constant
反射特性[はんしゃとくせい, hanshatokusei] reflectance properties
属性値[ぞくせいち, zokuseichi] attribute-value, property-value
往復伝搬時間[おうふくでんぱんじかん, oufukudenpanjikan] round-trip propagation time
提案クラス[ていあんクラス, teian kurasu] proposed class
提案パラメタ[ていあんパラメタ, teian parameta] proposed parameter
政府所有[せいふしょよう, seifushoyou] gov't property, gov't owned
欧文ピッチ処理[おうぶんピッチしょり, oubun picchi shori] proportional spacing
比例に応じて[ひれいにおおじて, hireinioojite] proportional
特許[とっきょ, tokkyo] patent, special permission, concession, , proprietary (a-no)
独自[どくじ, dokuji] proprietary (a-no)
真の部分要素[しんのぶぶんようそ, shinnobubunyouso] proper subelement
真部分集合[しんぶぶんしゅうごう, shinbubunshuugou] proper subset
私的[してき, shiteki] personal, private, proprietary
適切な権限[てきせつなけんげん, tekisetsunakengen] appropriate priviledges
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
常分数[じょうぶんすう, joubunsuu] Thai: สัดส่วนที่เหมาะสม English: proper fraction
推進[すいしん, suishin] Thai: การผลักดันให้คืบหน้า English: propulsion

prop ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จรรโลง[v.] (janlōng) EN: sustain ; maintain ; support ; promote ; develop ; enhance ; prop up FR: soutenir ; supporter ; maintenir ; renforcer ; promouvoir ; développer
จุน[v.] (jun) EN: shore up ; support ; prop up ; back ; aid ; help FR: soutenir ; supporter
การปรบมือ[n. exp.] (kān prop me) EN: applause FR: applaudissements [mpl]
ค้ำ[v.] (kham) EN: support ; hold up ; prop ; bolster ; shore up ; uphold ; maintain FR: appuyer ; étayer ; soutenir ; supporter
ค้ำจุน[v.] (khamjun) EN: support ; prop up ; provide support (for) ; bolster FR: supporter
ไม้ค้ำ[n. exp.] (māi kham) EN: wooden prop ; wooden brace FR:
หนุน[v.] (nun) EN: support ; bolster ; prop up ; back up ; hold up ; uphold ; maintain ; preserve ; sustain ; bolster FR: supporter ; soutenir
ปะทะปะทัง[v.] (pathapathan) EN: sustain ; prop ; bear ; keep going FR:
พยุง[v.] (phayung) EN: support ; help ; assist ; give assistance to ; prop up ; keep up FR: supporter ; porter ; aider ; soutenir
พูพอน[n.] (phūphøn) EN: prop roots FR:
ประคอง[v.] (prakhøng) EN: support ; handle gently ; help ; prop up ; carry carefully FR: soutenir avec les mains
ประเทือง[v.] (pratheūang) EN: enhance ; improve ; augment ; better ; prop up FR: améliorer
รากลอย[n. exp.] (rāk løi) EN: surface roots ; prop roots FR:
รองรับ[v.] (røngrap) EN: support ; bear ; prop ; underpin ; back up ; handle FR: supporter
เสียงปรบมือ[n. exp.] (sīeng prop ) EN: applause FR: applaudissements [mpl]
เท้า[v.] (thāo) EN: lean on ; prop oneself on ; refer FR: s'appuyer
เท้าคาง[v. exp.] (thāo khāng) EN: prop up FR:
อุปถัมภ์[v.] (upatham = u) EN: sponsor ; support ; patronize ; give patronage ; help ; back ; foster ; prop up FR: parrainer ; patronner ; sponsoriser ; protéger
อุปถัมภ์[v.] (uppatham = ) EN: sponsor ; support ; patronize ; give patronage ; help ; back ; foster ; prop up FR: parrainer ; patronner ; sponsoriser ; protéger
ยัน[v.] (yan) EN: support ; sustain ; prop (up) ; brace ; push (against) ; lean sth against sth for support FR: étayer ; soutenir ; s'appuyer sur
อาบิดจัน[n. prop.] (Ābitjan) EN: Abidjan FR: Abidjan
อเบอร์ดีน = แอเบอร์ดีน[n. prop.] (Aboēdīn = A) EN: Aberdeen FR: Aberdeen
อาบูดาบี[n. prop.] (Abū Dābī) EN: Abu Dhabi FR: Abu Dhabi
อาบูจา[n. prop.] (Ābūjā ) EN: Abuja FR: Abuja
อดัม[n. prop.] (Adam ) EN: Adam FR: Adam
อาดัม[n. prop.] (Ādam) EN: Adam FR: Adam
อาดัมกับอีวา = อาดัมและอีวา[n. prop.] (Ādam kap Īw) EN: Adam and Eva ; Adam and Eve FR: Adam et Eve
อาดัม มาลิก[n. prop.] (Ādam Mālik) EN: Adam Malik FR: Adam Malik
อดัม สมิธ[n. prop.] (Adam Samit) EN: Adam Smith FR: Adam Smith
อดิศัย[n. prop.] (Adisai ) EN: Adisai FR: Adisai
อดิศัย โพธารามิก[n. prop.] (Adisai Phōt) EN: Adisai Bodharamik FR:
อดิศักดิ์[n. prop.] (Adisak) EN: Adisak FR: Adisak
อดอล์ฟ ฮิตเลอร์[n. prop.] (Adof Hitloē) EN: Adolf Hitler FR: Adolf Hitler
อดอล์ฟ แซกซ์ [n. prop.] (Adof Saēk) EN: Adolphe Sax ; Antoine-Joseph Sax FR: Adolphe Sax ; Antoine-Joseph Sax
แอดัมส์ทาวน์[n. prop.] (Aēdamthāo) EN: Adamstown FR: Adamstown
แอดิเลด[n. prop.] (Aēdilēt) EN: Adelaide FR:
แอฟริกา[n. prop.] (Aefrikā) EN: Africa FR: Afrique [f]
แอฟริกากลาง[n. prop.] (Aefrikā Klā) EN: Central Africa FR: Afrique centrale [f]
แอฟริกาเหนือ[n. prop.] (Aefrikā Neū) EN: North Africa ; Northern Africa FR: Afrique du Nord [f]
แอฟริกาใต้[n. prop.] (Aefrikā Tāi) EN: South Africa FR: Afrique du Sud [f]

prop ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alternativvorschlag {m}alternative proposal
anwendbar; verwendbar; nutzbar; bereitgestellt {adj}appropriable
artgerecht {adj}appropriate to the species; species-appropriate
eigen; zugehörend {adj}appropriate (to)
Bereitstellungskonto {n}appropriation account
Bewilligungsrecht {n}appropriation power
Bewilligungszeitraum {m}appropriation period
Genehmigung {f} | Genehmigung des Angebotsapproval | proposal approva
Bewertungsvorschlag {m}assessment proposal
Prophezeiung {f} | Prophezeiungen
Beständigkeiten {pl}stable properties
Ausschreibung {f}call for proposal
Kompromissvorschlag {m}compromise proposal
Risswachstum {n}crack propagation
Sachschaden {m}damage to property; property damage
Wahlpropaganda {f}election propaganda
Feuerausbreitung {f} | reduzierte Feuerausbreitungfire propagation | reduced fire propagation
Festpropeller {m}fixed pitch propeller
Fortpflanzung {f} | Fortpflanzung von Wellenpropagation | wave propagation
Bruch {m} [math.] | echter Bruchfraction | proper fraction
geeignet {adv}properly
Haftkornanteil {m}proportion of adhesion fines
Heiratsantrag {m}proposal of marriage
Hausverwaltung {f}house management; property management
Immaterialgüterrecht {n}; Recht des geistigen Eigentums [jur.]intellectual property rights (IPR)
ungebührlich {adj} | ungebührlicher | am ungebührlichstenimproper | more improper | most improper
ungeeignet; unpassend; ungenau; falsch {adj} | ungeeigneter; unpassender; ungenauer; falscher | am ungeeignetsten; am unpassendsten; am ungenauesten; am falschestenimproper | more improper | most improper
Düsenantrieb {m} | mit Düsenantrieb; düsengetriebenjet propulsion | jet-propelled
Strahlantrieb {m}jet propulsion
Gütergemeinschaft {f}joint property
Liegeplatz {m} | reservierter Liegeplatzberth; moorage | accommodation berth; appropriated berth
Flüssiggas {n}; Propangas
wohlgelitten {adj} | wohlgeformter; wohlproportionierter; formschöner | am wohlgeformtesten; am wohlproportionierteesten; am formschönstenwell-liked | shapelier | shapeliest
Fundbüro {n}lost property office
Fundsachen {pl}lost property
Markenartikel {m}proprietary article
Materialeigenschaften {pl}material properties
Antriebssystem {n}means of propulsion
Terminvorschlag {m}date proposal; meeting date proposal
Zeitungsverleger {m}newspaper proprietor

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า prop
Back to top