ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*still*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น still, -still-

*still* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
apostille (n.) หมายเหตุ Syn. apostil
distill (vi.) กลั่น See also: ทำให้บริสุทธิ์, ต้มสกัด Syn. distil, purify, refine Ops. muddy, cloud
distill (vt.) กลั่น See also: ทำให้บริสุทธิ์, ต้มสกัด Syn. distil, purify, refine Ops. muddy, cloud
distillate (n.) น้ำมันดิน See also: วัตถุเหลวที่ได้จากน้ำมันดิน, น้ำมันราดยางถนน Syn. asphalt
distillation (n.) การกลั่น
distilled water (n.) น้ำ See also: น้ำเปล่า, น้ำจืด Syn. drinking water, mineral water, aqua pura, liquid
distillery (n.) โรงกลั่นสุรา See also: โรงต้มเหล้า Syn. still, winery
hold still (idm.) อยู่นิ่งๆ See also: อยู่เฉยๆ, ไม่ขยับเขยื้อน
instill (vt.) ค่อยๆ ซึมเข้าไป See also: นำเข้าไปทีละน้อย, นำเข้าไปทีละหยด
instill (vt.) ทำให้ประทับใจ See also: ทำให้ฝังใจ
instill (vt.) ปลูกฝัง See also: เพาะ
instill in (phrv.) ใส่เข้าไป See also: สอนสั่งทีละน้อย, ค่อยๆสอนสั่ง Syn. instil in
instill into (phrv.) ใส่เข้าไป See also: สอนสั่งทีละน้อย, ค่อยๆสอนสั่ง Syn. instil into
instill with (phrv.) สอนให้ซึมซาบ (ความคิด) ทีละน้อย Syn. instil with
instillation (n.) การแผ่กระจาย See also: การระบาย Syn. diffuseness
pastille (n.) ยาอม Syn. lozenge, cachou
pistillate (adj.) ซึ่งมีเกสรตัวเมีย See also: ซึ่งมีเกสรตัวเมียแต่ไม่มีเกสรตัวผู้
so still you could hear a pin drop (idm.) เงียบมาก
stand still (phrv.) ยืนนิ่ง See also: ไม่ยอมเคลื่อนไหว, ไม่ไหวติง Syn. step still
stand still for (idm.) ยังอยู่กับที่ See also: ไม่เคลื่อนไหว, ยังไม่ขยับ
standstill (n.) การหยุดนิ่ง See also: การหยุดชะงัก
step still (phrv.) ยืนนิ่ง See also: ไม่ยอมเคลื่อนไหว, ไม่ไหวติง
still (adj.) นิ่ง See also: หยุดนิ่ง, ไม่เคลื่อนไหว Syn. motionless, undisturbed
still (adj.) ไม่มีฟอง (ไวน์) See also: ไร้ฟอง Syn. not carbonated
still (adj.) สงบ See also: เงียบสงบ Syn. gentle, quiet, subdued
still (n.) ความเงียบสงบ Syn. peace, silence
still (n.) ภาพนิ่ง See also: ฉากในภาพยนตร์ Syn. scene
still (vt.) ทำให้นิ่ง See also: ทำให้สงบ Syn. calm, quiet, silence
still (vi.) นิ่ง See also: เงียบ, สงบ Syn. calm, quiet, silence
still (vt.) บรรเทา See also: ทำให้ลดลง Syn. allay, relieve
still (adv.) ยังคง See also: เช่นเดิม Syn. yet
still (adv.) แม้ในขณะนี้ See also: แม้บัดนี้ Syn. even now
still (adv.) แม้กระนั้น Syn. however, nevertheless
still (n.) เครื่องกลั่น
still (n.) โรงกลั่น Syn. distillery
still the same (adv.) ในสภาพเดิม See also: ตามเดิม, เหมือนเดิม Syn. as before
stillbirth (n.) การคลอดแบบทารกตายในครรภ์
stillborn (adj.) ซึ่งคลอดออกมาตาย See also: ซึ่งตายตั้งแต่เกิด Syn. born dead
stillborn (adj.) ไม่ได้ผล See also: ซึ่งไม่ประสบความสำเร็จ, ซึ่งไม่เกิดผล Syn. abortive, unseccessful Ops. successful
stillness (n.) ความนิ่ง
English-Thai: HOPE Dictionary
bastille(เบสทีล') n. คุกและป้อมปราการที่ขังนักโทษการเมืองในกรุงปารีส และถูกพวกกบฏยึดได้เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ค.ศ. 1789,คุก,ป้อมปราการ, Syn. bastile
distill(ดิสทีล') {distilled,distilling,distils,distills} vt.,vi. กลั่น,ต้มกลั่น,สกัด,ได้มาโดยการกลั่น,ขจัดออกโดยการกลั่น., See also: distillable adj. ดูdistill, Syn. separate
distilland(ดิส'ทะแลนด) n. สารผ่านกระบวนการกลั่น
distillate(ดิส'ทะเลท) n. ผลิตผลจากการกลั่น,สิ่งที่กลั่นได้,สารสกัด,ส่วนที่เข้มข้น
distillation(ดิสทะเล'เชิน) n. การกลั่น,การต้มกลั่น,กระบวนการกลั่น,กระบวนการทำให้บริสุทธิ์หรือเข้มข้น,ผลิตผลจากการกลั่น,ภาวะที่ถูกกลั่น., See also: distillatory adj. ดูdistillation
distilled(ดิสทิลดฺ') adj. ซึ่งได้มาจากการกลั่น,ซึ่งทำให้บริสุทธิ์จากการกลั่น
distiller(ดิสทิล'เลอะ) n. เครื่องมือกลั่น,ผู้ต้มกลั่น,คนกลั่นเหล้า, Syn. still
distillery(ดิสทิล'ละรี) n. สถานที่กลั่น,กิจการต้มกลั่น,โรงต้มกลั่น,โรงต้มกลั่นเหล้า
instill(อินสทิล') vt. ค่อย ๆ ใส่เข้าไป,ค่อย ๆ สอนให้ซึมซาบ,ใส่เข้าไปทีละหยด., See also: instiller n. instillment n., Syn. inject
instillation(-เล'เชิน) n. การค่อย ๆ ใส่เข้าไป,การค่อย ๆ สอนให้ซึมซาบ,การค่อย ๆ ใส่เข้าไปทีละหยด, Syn. infusion
postillion(โพสทิล'เยิน) n. ผู้ขึ้นขี่บนหลังม้าตัวที่อยู่ข้างซ้าย (ในกรณีที่ใช้ม้าหลายตัวในการลากรถ) ., See also: postilioned,postillioned adj.
standstilln. การหยุดนิ่ง,การนิ่งเฉย,ดุษณียภาพ,ภาวะชะงักงัน., Syn. stop
still(สทิล) adj. ยังคง,สงบ,สงัด,ปราศจากเสียง,ปราศจากสิ่งรบกวน,นิ่ง,ไม่ไหล,ไม่มีฟอง,เกี่ยวกับภาพนิ่ง n. ความเงียบ,ความเงียบสงบ,ภาพนิ่ง,ภาพเดี่ยว,เครื่องกลั่น,โรงกลั่น adv. ในขณะนี้,บัดนี้,จนกระทั่งขณะนี้,แม้กระนั้น,ยังคง,คง,ยัง,แน่นิ่ง,เงียบสงัด,ยืนหยัด,ตลอดเวลา
still lifen. ภาพสิ่งที่ไม่มีชีวิต,สิ่งที่ไม่มีชีวิต,ภาพนิ่ง,ของนิ่ง. -still life adj. pl. still lifes
stillbirth(สทิล'เบิร์ธ) n. การคลอดทารกที่ตายในครรภ์,ทารกที่ตายในการคลอด
stillborn(สทีล'บอร์น) adj. ซึ่งคลอดออกมาตาย,ไม่ได้ผล,เป็นหมัน
stillness(สทีล'นิส) n. ความนิ่ง,ความคงที่,การอยู่นิ่งเฉย,ความเงียบ,ความเงียบสงบ
English-Thai: Nontri Dictionary
distill(vt) กลั่น,สกัด
distillation(n) การกลั่น,การสกัด,ขบวนการกลั่น
distiller(n) เครื่องกลั่น,ผู้กลั่นเหล้า
distillery(n) โรงกลั่นสุรา
pistillate(adj) มีเกสรตัวเมีย
postillion(n) คนขับรถม้าโดยสาร
standstill(n) ดุษณียภาพ,การหยุดนิ่ง,การนิ่งเฉย
still(adj) เงียบ,นิ่ง,สงบ,ราบรื่น,ไม่มีฟอง,ไม่ไหล
stillness(n) ความเงียบ,ความนิ่ง,ความคงที่,การนิ่งเฉย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
dead birth; stillbirthการตายคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
distillate; condensate; natural gasolineแก๊สธรรมชาติเหลว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
distillationการกลายเป็นถ่าน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
hunt, stillการใช้เล่ห์ล่าคะแนนเสียง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
instillationการหยอดยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pastilleยาเม็ดอม [มีความหมายเหมือนกับ drop ๓] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pistillateมีเกสรเพศเมีย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
standstillการหยุดนิ่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
still huntการใช้เล่ห์ล่าคะแนนเสียง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
still lifeภาพหุ่นนิ่ง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stillbirthการตายคลอด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
stillbornตายคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Distillateสิ่งกลั่น, สิ่งกลั่น คือ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบ โดยกลั่นตัวเป็นของเหลวในอุณหภูมิและบรรยากาศธรรมดา สิ่งกลั่นอย่างเบา ได้แก่ น้ำมันเบนซินและสิ่งกลั่นอย่างกลางได้แก่ น้ำมันก๊าด น้ำมันเครื่องบิน น้ำมันดีเซลและน้ำมันหล่อลื่น [ปิโตรเลี่ยม]
Distillationการกลั่น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Distilled Water, Air-Freeน้ำกลั่นที่ปราศจากอากาศ [การแพทย์]
Instillationหยดทีละน้อย [การแพทย์]
roller type stilling basinroller type stilling basin, อ่างน้ำนิ่งแบบน้ำวน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Still-life photographyการถ่ายภาพหุ่นนิ่ง [TU Subject Heading]
Stillborn แบบเกิดไร้ชีพ แบบตายคลอด การสิ้นสุดของการตั้งครรภ์ภายหลังสัปดาห์ที่ 28 [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ครองความสาว (v.) be still an unmarried woman See also: remain unmarried, be unmarried, be single Ops. เสียสาว
ครองความเป็นโสด (v.) be still an unmarried person See also: remain unmarried, be unmarried, be single Ops. แต่งงาน, มีคู่ครอง
กลั่น (v.) distill Syn. สกัด, กรอง
การกลั่นทำลาย (n.) destructive distillation
การชะงัก (n.) standstill See also: discontinuity, interruption Syn. การหยุด, การชะงักงัน, การหยุดชะงัก
การชะงักงัน (n.) standstill See also: discontinuity, interruption Syn. การหยุด, การหยุดชะงัก
การหยุด (n.) standstill See also: discontinuity, interruption Syn. การชะงักงัน, การหยุดชะงัก
การหยุดชะงัก (n.) standstill See also: discontinuity, interruption Syn. การหยุด, การชะงักงัน
กินบ้านกินเมือง (adv.) absolutely still See also: completely still, perfectly still
ขนอบ (v.) be still See also: be motionless, be stationary, be quiescent, be quiet Syn. นิ่ง
น้ำกลั่น (n.) distilled water
น้ำนิ่ง (n.) still water Ops. น้ำไหล
นิ่งสงบ (adv.) still See also: quietly, calmly Ops. ลุกลี้ลุกลน
พุ่มม่าย (adj.) still being a widow
ยัง (adv.) still See also: yet
สกัด (v.) distill Syn. แยก
สงบนิ่ง (adv.) still See also: quietly, calmly Syn. นิ่งสงบ Ops. ลุกลี้ลุกลน
เฉย (v.) be still See also: be indifferent, be silent, keep one´s peace, be apathetic, be unconcerned Syn. นิ่ง, เฉยเมย, ไม่แยแส Ops. ลุกลี้ลุกลน, กระตือรือร้น
เถ่อ (adv.) still See also: without movement
แน่นิ่ง (adv.) still See also: motionlessly
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I still can't believe itฉันยังคงไม่อยากจะเชื่อมันเลย
Do you still remember that Christmas?คุณยังคงจำคริสต์มาสนั้นได้ไหม
He's still a boy after allอย่างไรก็ตามเขาก็ยังคงเป็นเด็กผู้ชายอยู่
Why are you still here?ทำไมคุณยังอยู่ที่นี่อยู่
He's still in a bad mood with meเขายังคงอารมณ์เสียกับฉัน
You're still the best friend I've ever hadเธอยังคงเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดที่ฉันเคยมีมา
But maybe he's still out there somewhereแต่บางทีเขาอาจจะยังคงอยู่ที่นั้นตรงไหนสักแห่ง
No, they're still awakeเปล่า พวกเขายังคงตื่นอยู่
But he is still at least 30 minutes late every morningแต่เขาก็ยังคงสายอย่างน้อย 30 นาทีทุกเช้า
He still hasn't asked her to marry himเขายังคงไม่ขอเธอแต่งงาน
My stomach is still upset, and I feel dizzyท้องไส้ฉันยังคงปั่นป่วนอยู่ และฉันก็รู้สึกวิงเวียนศีรษะ
It's still under guaranteeมันยังคงอยู่ในระยะประกัน
I still think you should tell himฉันยังคงคิดว่าคุณควรจะบอกเขา
He was still in need of moneyเขายังคงต้องการเงินอยู่
You still can't understand English speakers easily?คุณยังคงไม่สามารถเข้าใจที่เจ้าของภาษาพูดได้โดยง่ายใช่ไหม?
We still have a lot of time to pretend we're friendsพวกเรายังคงมีเวลามากที่จะแสร้งทำเป็นเพื่อนกัน
Do you still remember your promise?คุณยังจำสัญญาของคุณได้ไหม?
You're still half asleepนี่เธอยังครึ่งหลับครึ่งตื่นอยู่อีก ลุกขึ้นได้แล้ว
We're still not out of danger yet, it seemsดูเหมือนพวกเราจะยังไม่พ้นอันตรายนะ
I can't stay still at a time like this!ฉันจะอยู่เฉยๆ ในเวลาอย่างนี้ไม่ได้หรอก
I'm still asleepฉันยังหลับอยู่นะ
So I should get used to the job while it's still earlyดังนั้นฉันควรจะคุ้นเคยกับงานแต่เนิ่นๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Snow White still lives, the fairest in the land.หิมะขาวยังคงมีชีวิตอยู่ สังขารในแผ่นดิน
When she breaks the tender peel to taste the apple in my hand, her breath will still, her blood congeal.เมื่อเธอแบ่งเปลือกซื้อ เพื่อลิ้มรสแอปเปิ้ลในมือของ ฉัน ลมหายใจของเธอจะยังคงทำให้ เป็นวุ้นเลือดของเธอ
With all the persecution, I still love it here.ไม่มีบทลงโทษ ฉันรักที่มันสงบสุข
We can go to Osterlich. That's still free.เราจะไป ออสตินลิค ที่นั้นยังคงมีเสรี
A conscience is that still small voice that people won't listen to.จิตสำนึกคือว่าเสียงยังมีขนาด เล็ก ว่าคนจะไม่ฟัง
Stand still now.ตอนนี้รอ ยืนอยู่ในขณะนี้
And he still thinks we're his friends.และเขายังคงคิดว่าเราเป็นเพื่อน ของเขา
He can still talk!เขายังคง สามารถพูดคุย!
I wonder if Mr. De Winter is still in the hotel.สงสัยจังว่าคุณเดอ วินเทอร์ ยังพักอยู่ในโรงเเรมรึเปล่า
It's still used on great occasions, such as a big dinner or a ball.ยังคงใช้จัดงานใหญ่เป็นบางคราว เช่น งานเลี้ยงมื้อค่ำหรืองานเต้นรำ
I remember wondering why she was still smiling.ผมจําได้ว่าตัวเองเอาเเต่สงสัยว่า ทําไมหล่อนถึงยังยิ้มอยู่ได้
Luckier still, the Kapos have a brothel.โชคยังดี ที่ คาโปว มีซ่องนางโลม

*still* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
苦艾酒[kǔ ài jiǔ, ㄎㄨˇ ㄞˋ ㄐㄧㄡˇ, 苦艾酒] absinthe (distilled anise-based liquor)
文风不动[wén fēng bù dòng, ㄨㄣˊ ㄈㄥ ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˋ, 文风不动 / 文風不動] absolutely still; fig. not the slightest change; also written 紋風不動|纹风不动
纹风不动[wén fēng bù dòng, ㄨㄣˊ ㄈㄥ ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˋ, 纹风不动 / 紋風不動] absolutely still; fig. not the slightest change; also written 文風不動|文风不动
蹦达[bèng dá, ㄅㄥˋ ㄉㄚˊ, 蹦达 / 蹦達] active; still bouncy (esp. of old person)
[yóu, ㄧㄡˊ, 犹 / 猶] also; as if; still; to scheme; a Jew
[hái, ㄏㄞˊ, 还 / 還] also; in addition; more; still; else; still; yet; (not) yet
目前还不清楚[mù qián hái bù qīng chǔ, ㄇㄨˋ ㄑㄧㄢˊ ㄏㄞˊ ㄅㄨˋ ㄑㄧㄥ ㄔㄨˇ, 目前还不清楚 / 目前還不清楚] at present it is still unclear ....
停滞[tíng zhì, ㄊㄧㄥˊ ㄓˋ, 停滞 / 停滯] be at a standstill; bogged down
不失为[bù shī wéi, ㄅㄨˋ ㄕ ㄨㄟˊ, 不失为 / 不失為] can still be considered (to be...); may after all be accepted as
卡斯蒂利亚[Kǎ sī dì lì yà, ㄎㄚˇ ㄙ ㄉㄧˋ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ, 卡斯蒂利亚 / 卡斯蒂利亞] Castilla, old Spanish kingdom; modern Spanish provinces of Castilla-Leon and Castilla-La Mancha
卡斯蒂利亚・莱昂[Kǎ sī dì lì yà, ㄎㄚˇ ㄙ ㄉㄧˋ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ· lai2 ang2, 卡斯蒂利亚・莱昂 / 卡斯蒂利亞・萊卬] Castilla-Leon, north Spanish province
灌输[guàn shū, ㄍㄨㄢˋ ㄕㄨ, 灌输 / 灌輸] channel water to another place; imbue with; inculcate; instill into; teach; impart
[ān, ㄢ, 安] content; calm; still; quiet; to pacify; peace; surname An
方兴未艾[fāng xīng wèi ài, ㄈㄤ ㄒㄧㄥ ㄨㄟˋ ㄞˋ, 方兴未艾 / 方興未艾] currently flourishing; rapidly expanding; in the ascendant; still growing strong
寂寥[jì liáo, ㄐㄧˋ ㄌㄧㄠˊ, 寂寥] lonely; still; desolate; (classical)
蒸馏水[zhēng liú shuǐ, ㄓㄥ ㄌㄧㄡˊ ㄕㄨㄟˇ, 蒸馏水 / 蒸餾水] distilled water
馏分[liú fèn, ㄌㄧㄡˊ ㄈㄣˋ, 馏分 / 餾分] fraction (of a distillate); key (one component part of a distillate)
还有[hái yǒu, ㄏㄞˊ ㄧㄡˇ, 还有 / 還有] furthermore; in addition; still; also
[pò, ㄆㄛˋ, 粕] grains in distilled liquor
人间地狱[rén jiān dì yù, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄢ ㄉㄧˋ ㄩˋ, 人间地狱 / 人間地獄] hell on earth (成语 saw); suffering the torments of Buddhist hell while still alive; fig. having an uncomfortable time
反正[fǎn zhèng, ㄈㄢˇ ㄓㄥˋ, 反正] to put things back in order; to return to the correct path; in any event; come what may; whatever happens (I'm still sure it's right)
九死一生[jiǔ sǐ yī shēng, ㄐㄧㄡˇ ㄙˇ ㄧ ㄕㄥ, 九死一生] nine deaths and still alive (成语 saw); a narrow escape; new lease of life
蕴藏量[yùn cáng liàng, ㄩㄣˋ ㄘㄤˊ ㄌㄧㄤˋ, 蕴藏量 / 蘊藏量] reserves; amount still in store
白酒[bái jiǔ, ㄅㄞˊ ㄐㄧㄡˇ, 白酒] spirit usually distilled from sorghum or maize; white spirit
[réng, ㄖㄥˊ, 仍] still; yet; to remain
仍然[réng rán, ㄖㄥˊ ㄖㄢˊ, 仍然] still; yet
仍旧[réng jiù, ㄖㄥˊ ㄐㄧㄡˋ, 仍旧 / 仍舊] still (remaining); to remain (the same); yet
[xù, ㄒㄩˋ, 侐] still; silent
依然[yī rán, ㄧ ㄖㄢˊ, 依然] still; as before
[mì, ㄇㄧˋ, 宓] still; silent; surname Mi
宿酒[sù jiǔ, ㄙㄨˋ ㄐㄧㄡˇ, 宿酒] still drunk from the previous night
[shàng, ㄕㄤˋ, 尚] still; yet; to value; to esteem; surname Shang
恬静[tián jìng, ㄊㄧㄢˊ ㄐㄧㄥˋ, 恬静 / 恬靜] still; peaceful; quiet
亮相[liàng xiàng, ㄌㄧㄤˋ ㄒㄧㄤˋ, 亮相] a still pose on stage; to appear in public; to reveal one's position; to see the light of day
来得及[lái de jí, ㄌㄞˊ ㄉㄜ˙ ㄐㄧˊ, 来得及 / 來得及] there's still time; able to do sth in time
保修期[bǎo xiū qī, ㄅㄠˇ ㄒㄧㄡ ㄑㄧ, 保修期] warranty period; still under guarantee
偃旗息鼓[yǎn qí xī gǔ, ㄧㄢˇ ㄑㄧˊ ㄒㄧ ㄍㄨˇ, 偃旗息鼓] lit. lay down the flag and still the drums (成语 saw); fig. to cease; to give in
孕穗[yùn suì, ㄩㄣˋ ㄙㄨㄟˋ, 孕穗] the embryonic development of grain while still on the stem
学海无涯[xué hǎi wú yá, ㄒㄩㄝˊ ㄏㄞˇ ˊ ㄧㄚˊ, 学海无涯 / 學海無涯] sea of learning, no horizon (成语 saw); no limits to what one still has to learn; ars longa, vita brevis
宝刀未老[bǎo dāo wèi lǎo, ㄅㄠˇ ㄉㄠ ㄨㄟˋ ㄌㄠˇ, 宝刀未老 / 寶刀未老] treasure knife does not age (成语 saw); old but still vigorous

*still* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アポスティーユ;アボスティル[, aposutei-yu ; abosuteiru] (n) stamp or certificate of public document authentication in accordance with Hague Convention XII; apostille
いとど[, itodo] (n) (1) old name for a cave cricket; (2) even though; despite; even more; still
イメージDVD[イメージディーブイディー, ime-jidei-buidei-] (n) DVD containing a slideshow of still images (usually of women) (wasei
イメージビデオ[, ime-jibideo] (n) video containing a slideshow of still images (usually of women) (wasei
エロカワ[, erokawa] (n,adj-na,adj-no) (abbr) (sl) (See エロ可愛い) sexy, but still cute
エロ可愛い[エロかわいい, ero kawaii] (adj-i) (sl) sexy, but still cute
[, ga] (prt) (1) indicates sentence subject (occasionally object); (2) indicates possessive (esp. in literary expressions); (prt,conj) (3) but; however; still; and; (P)
コソ花;クッソ花;苦蘇花[コソか(コソ花);クッソか(クッソ花;苦蘇花), koso ka ( koso hana ); kusso ka ( kusso hana ; ku so hana )] (n) (obsc) (See 苦蘇) kousso (vermifuge made from pistillate brayera flowers); kosso; cusso; koso
スチール(P);スチル[, suchi-ru (P); suchiru] (n) (1) steel; (n,vs) (2) steal (baseball); (n) (3) still (picture); (P)
そうかと言って[そうかといって, soukatoitte] (conj) but still
それならそうと[, sorenarasouto] (exp) even so (expressing frustration, etc.); still
それならそれで[, sorenarasorede] (exp) even so (expressing frustration, etc.); still
だが(P);ですが(P)[, daga (P); desuga (P)] (conj) but; however; (and) yet; nevertheless; still; for all that; (P)
っ放し[っぱなし(P);っはなし, ppanashi (P); hhanashi] (n-suf) (uk) keep ...-ing (negative nuance, with the state being improper, unpleasant, etc.); have been ...-ing; leaving (something) on; leaving (something) still in use; (P)
デジタルスチルカメラ[, dejitarusuchirukamera] (n) {comp} digital still camera
でも[, demo] (conj) (1) but; however; though; nevertheless; still; yet; even so; (prt) (2) even; (3) however; no matter how; even if; even though; (4) ... or something; (5) (as 〜でも〜でも) either ... or ...; neither ... nor ...; (pref) (6) (before an occupation, etc.) pseudo-; quack; in-name-only; (7) (before an occupation, etc.) (See でもしか) for lack of anything better to do; (P)
なり[, nari] (prt) (1) or; whether or not; (2) (after dictionary form verb) as soon as; right after; (3) (after past tense verb) while still; with previous state still in effect; (P)
パイプスチル[, paipusuchiru] (n) pipe still
ひっそり[, hissori] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) quiet; still; silent; deserted; (P)
ピッチ[, picchi] (n) (1) pitch (i.e. pace, speed, angle, space, field, sound, etc.); (2) pitch (from distilling petroleum, tar, etc.); (3) (col) (abbr) (See PHS) PHS portable phone; (P)
一入[ひとしお, hitoshio] (adv,n) still more; especially
一層[いっそう, issou] (adv,adj-no) (1) (uk) much more; still more; all the more; more than ever; (n,adj-no) (2) single layer (or storey, etc.); (adv) (3) (arch) (See いっそ) rather; sooner; preferably; (P)
一段[いちだん, ichidan] (adv-to,adv) (1) more; much more; still more; all the more; (n) (2) step; rung; level; rank; (3) paragraph; passage; (4) (e.g. 食べる) (See 五段・1) Japanese verb group; (5) first rank (in martial arts, etc.); (P)
一際;一きわ[ひときわ, hitokiwa] (adv) conspicuously; noticeably; remarkably; still more; especially
三日酔い[みっかよい, mikkayoi] (n) (col) (See 二日酔い) hangover (that still lingers two days after drinking)
中止の体[ちゅうしのてい, chuushinotei] (n) state of standstill
乾溜;乾留[かんりゅう, kanryuu] (n,vs) dry distillation
今でも[いまでも, imademo] (n) even now; still; as yet
依然[いぜん, izen] (adj-t,adv-to,adv) still; as yet; as it has been; (P)
依然として[いぜんとして, izentoshite] (exp,adv) still; as yet; as of old; (P)
停止[ていし(P);ちょうじ, teishi (P); chouji] (n,vs) (1) (usu. ていし) suspension; interruption; stoppage; ban; standstill; halt; hang-up; deadlock; stalemate; abeyance; (2) (ちょうじ only) suspension of music, dance, etc. as a sign of mourning for a prominent person; (P)
停頓[ていとん, teiton] (n,vs) deadlock; standstill; stalemate; set-back; abeyance
停頓状態[ていとんじょうたい, teitonjoutai] (n) standstill; deadlock; stalemate; doldrums; stagnant conditions
其れでも[それでも, soredemo] (conj) (uk) but (still); and yet; nevertheless; even so; notwithstanding; (P)
出産数[しゅっさんすう, shussansuu] (n) number of births (including stillbirths)
分別蒸留[ぶんべつじょうりゅう, bunbetsujouryuu] (n) (See 分留) fractional distillation
分留;分溜[ぶんりゅう, bunryuu] (n,vs) (abbr) (See 分別蒸留) fractional distillation (of gasoline, petrol); fractionation
夜のしじま;夜の静寂[よるのしじま, yorunoshijima] (exp) stillness of night
夜気[やき, yaki] (n) night air; stillness of night; cool evening
寂静;寂靜(oK)[じゃくじょう;せきせい, jakujou ; sekisei] (n,adj-na) (1) calmness; stillness; tranquility; (n) (2) (じゃくじょう only) {Buddh} calmness of the heart; enlightenment
Japanese-English: COMDICT Dictionary
静止画[せいしが, seishiga] still image

*still* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ่ฮู้[v. exp.] (bohū) EN: do you read me? ; do you understand? ; are you still with me? FR:
เฉย[v.] (choēi) EN: be still ; be indifferent ; be silent ; keep one's peace ; be apathetic ; be unconcerned ; keep one's peace ; be indifferent ; sit by FR: demeurer impassible ; rester sans rien faire
เฉยชา [adj.] (choēichā) EN: indifferent ; cold ; still ; ignorant ; unconcerned ; detached ; passive FR: indifférent ; détaché ; passif
เฉยเมย[v.] (choēimoēi) EN: be still FR:
เด็ด[adj.] (det) EN: excellent ; fine ; wonderful FR: croustillant (fig.)
หาง[n.] (hāng) EN: tailings ; lower fractions of fractional distillation FR:
จำศีล[v.] (jamsīn) EN: stay in a monastery to observe the Buddhist precepts ; keep the Buddhist precepts ; sit still and pray ; observe precepts FR: observer les préceptes bouddhiques dans un temple
จังงัง[adj.] (jang-ngang) EN: dazed ; stunned ; stock-still FR: hébété ; abasourdi ; assomé (fig.)
การกลั่น[n.] (kān klan) EN: distillation ; refining FR: distillation [f] ; raffinage [m]
การกลั่นแบบธรรมดา[n. exp.] (kān klan ba) EN: simple distillation FR:
การกลั่นด้วยไอน้ำ[n. exp.] (kān klan dū) EN: steam distillation FR:
การกลั่นด้วยน้ำ[n. exp.] (kān klan dū) EN: water distillation FR:
การกลั่นลำดับส่วน[n. exp.] (kān klan la) EN: fractional distillation FR:
การกลั่นทำลาย[n.] (kānklantham) EN: destructive distillation FR:
คาใจ[adj.] (khā jai) EN: lingering in one's mind ; still troubled (by) FR: encore ému
ก ข ไม่กระดิกหู[X] (khø khø mai) EN: one who has learned the language but still can't read and write FR:
คงเหลือ[adj.] (khongleūa) EN: balance ; remainder ; still left ; remaining FR: restant
ค่อนหม้อ[X] (khǿn mø) EN: an almost full pot ; still plenty left in the pot FR:
ความสงบเงียบ[n. exp.] (khwām sa-ng) EN: quietness ; calmness ; stillness ; tranquillity ; serenity FR: tranquilité [f] ; quiétude [f]
กิมจ๊อ[n.] (kimjø) EN: lime licorice pastilles FR:
กินบ้านกินเมือง[adv.] (kinbānkinme) EN: absolutely still ; completely still ; perfectly still FR: parfaitement calme ; tout à fait paisible
กลั่น[v.] (klan) EN: refine ; extract ; distil ; distill (Am.) FR: distiller ; raffiner ; extraire
กลางเก่ากลางใหม่[adj.] (klāngkaoklā) EN: neither old nor new ; still in good condition ; slightly used ; not so old but not so new ; a little bit old FR:
ก็[adv.] (kø [= kǿ]) EN: then ; subsequently ; afterwards ; as ; still ; also ; too ; if ; well why not ; well ; possibly ; probably FR: alors ; aussi ; de même ; également ; dans ce cas ; en conséquence ; par conséquent ; mais ; après tout ; et bien ; Eh ben ! (fam.)
ก็ได้[adv.] (kødāi) EN: that's all right ; that's good ; all right ; it's O.K. ; okay ; possibly ; fine ; it is still possible ; there is room for FR: c'est d'accord ; c'est bon ; cela convient ; c'est acceptable ; c'est convenable ; peu importe
ก ข ไม่กระดิกหู[n.] (kø khø maik) EN: [one who has learned the language but still can't read and write] FR:
ก้นร้อน[adj.] (konrøn) EN: fidgety ; unable to sit still ; having ants in one’s pants FR:
ก็ยังได้[X] (kø yang dāi) EN: it is still possible ; there is room for FR:
กรอก[v.] (krøk) EN: pour ; pour into ; rinse ; gargle ; instil ; instill (Am.) FR: verser ; instiller
กรอบ[adj.] (krøp) EN: crisp ; brittle ; crackling ; crispy ; crunchy ; friable ; broken FR: croustillant ; croquant ; cassant ; friable
ลูกอม[n.] (lūk om) EN: sweets ; hard candy ; lozenge ; toffee ; cough drop ; lollies FR: bonbon [m] ; sucrerie [f] ; pastille [f]
ไม่ไหวติง[adj.] (mai waiting) EN: motionless ; still FR:
ไม่แยแส[v. exp.] (mai yaēsaē) EN: be still FR:
มะม่วงมัน [n. exp.] (mamūang man) EN: mango varieties eaten when still green FR:
เมาไม่สร่าง[adj.] (mao mai sān) EN: still drunk FR:
เหมือนเดิม[adv.] (meūoen doēm) EN: as before ; still ; as it was FR: comme avant ; comme précédement ; comme auparavant
มิ[v.] (mi) EN: be indifferent ; be still FR:
หมี่กรอบ[n. exp.] (mī krøp) EN: fried rice noodles FR: vermicelle croustillant [m]
หมูกรอบ[n. exp.] (mū krøp) EN: fried pork crackling ; crispy pork FR: porc croustillant [m]
แน่[adj.] (naē) EN: still ; motionless ; immobile ; unmoving ; unconscious FR: inconscient ; inanimé

*still* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Agalaktie {f}; Fehlen der Milchproduktion in der Stillzeit [med.]agalactia
Destillat {n} | Destillate
Brennerei {f}; Destille
Moratorium {n}; Stillhalteabkommen
Retorte {f}; Destillierkolben
Stagnation {f}; Stillstand
Stand {m}; Stillstand
Stillleben {n}; Stilleben
Stilllegung {f}; Stillegung
Ausfallzeit {f}; Stillstandszeit
Beschaulichkeit {f}; Stille
Gesellschafter {m} | geschäftsführender Gesellschafter | stiller Gesellschafterpartner; associate; share holder | acting partner | sleeping partner; silent partner [Am.]
Wasser {n} | über Wasser | hartes Wasser | weiches Wasser | destilliertes Wasser; Aqua purificata | gebundenes Wasser | dystrophes Wasser | drückendes Wasser | schweres Wasser; Schwerwasser
Vorlage {f} [chem.](distillation) receiver
Bastille {f}Bastille
Fotografie {f}still
Festbild {n}still picture
Instillation {f}instillation
Pastille {f}pastille
Pastillierung {f}pastillation
Postillion {m}postillion
Stille {f}stillness
Branntweinbrenner {m}distiller
Destillation {f}distillation
Destillierapparat {m}still
Gefängnis {n}bastille

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *still*
Back to top