ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

distillery

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *distillery*, -distillery-

distillery ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
distillery (n.) โรงกลั่นสุรา See also: โรงต้มเหล้า Syn. still, winery
English-Thai: HOPE Dictionary
distillery(ดิสทิล'ละรี) n. สถานที่กลั่น,กิจการต้มกลั่น,โรงต้มกลั่น,โรงต้มกลั่นเหล้า
English-Thai: Nontri Dictionary
distillery(n) โรงกลั่นสุรา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โรงต้มกลั่น (n.) distillery See also: brewhouse
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I went once on a tour of the finest single malt distillery in the world.ฉันเคยไปครั้งนึงกับพวกทัวร์ ที่โรงกลั่น เหล้าที่เยี่ยมที่สุดในโลก
Colin's family owns the largest... whiskey distillery in Scotland.โรงกลั่น? ครอบครัวของคอลลินเป็นเจ้าของ โรงกลั่นวิสกี้ที่ใหญ่ที่สุดใน Scotland
ATF shut down a distillery in Breaux Bridge last week over a bad batch of vodka.ATFปิดสายการกลั่นเมื่ออาทิตย์ก่อน เพราะมีว้อดก้าเสียหายล๊อตนึง
Our farm has a beer distillery ...ฟาร์มของเรากลั่นเบียร์นี่เองคะ...
What? Ugh... I was sampling single malts trying to decide which distillery to buy.อะไร ฉันลองกินเหล้ามอล์ตทั้งหมด
Their favorite dark corner was an abandoned distillery outside of Beacon Hills.แค่สักช่วงเวลานึง สถานที่นัดพบของพวกเขาก็คือ โรงกลั่นร้างแห่งหนึ่ง นอกเมืองบีคอน ฮิลส์
I think we should wait. CASE is headed down with the rest of the distillery equipment.CASE is headed back down with the rest of the distillery equipment.
It's pretty spectacular, just a walk... from my distillery. - Distillery?มันอลังการมากเลย ใกล้ๆกับโรงกลั่นผมเลย
B., you smell like a distillery.บี.. เธอกลิ่นเหมือนโรงกลั่นเลย
Old Tom Gin is made at Dr. Biltmore's micro distillery.โอลด์ ทอม จิมถูกบ่มที่ โรงกลั่นสุราย่อยของดร.บัลติมอร์
Reese had his own practice, but closed it to open up a distillery.รีสมีคลีนิคของตัวเอง แต่ปิดลงไปเพื่อมาเปิดเป็นโรงกลั่นสุรา
Oh, I have a patient who owns a very large distillery, and he has a new heart that came from you.อ่อ คนไข้ของผมมีโรงกลั่นขนาดใหญ่ และเขาได้หัวใจใหม่นั้นมาจากคุณ

distillery ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
酒厂[jiǔ chǎng, ㄐㄧㄡˇ ㄔㄤˇ, 酒厂 / 酒廠] wine factory; distillery

distillery ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
醸造所[じょうぞうしょ;じょうぞうじょ, jouzousho ; jouzoujo] (n) brewery; distillery
酒造場[しゅぞうじょう, shuzoujou] (n) brewery; distillery; winery

distillery ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง[org.] (Ongkān Surā) EN: Liquor Distillery Organization FR:
โรงกลั่นสุรา[n. exp.] (rōng klan s) EN: distillery FR: distillerie [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า distillery
Back to top