ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

discontinuity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *discontinuity*, -discontinuity-

discontinuity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
discontinuity (n.) ความไม่ต่อเนื่อง See also: ความไม่ราบรื่น, ความไม่สม่ำเสมอ Syn. blank, breach, gap, lapse
English-Thai: HOPE Dictionary
discontinuity(ดิสคอนทินิว'อิที) n. การหยุดชะงัก,การไม่ต่อเนื่องกัน,การเลิก,ความไม่สม่ำเสมอ,การขาดตอน, Syn. gap
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
discontinuityความไม่ต่อเนื่อง, การขาดความต่อเนื่อง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Discontinuityขาดตอน,ขาดเป็นช่วงๆ [การแพทย์]

discontinuity ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
莫霍洛维奇[Mò huò luò wéi qí, ㄇㄛˋ ㄏㄨㄛˋ ㄌㄨㄛˋ ㄨㄟˊ ㄑㄧˊ, 莫霍洛维奇 / 莫霍洛維奇] Andrija Mohorovichich or Mohorovičić (1857-1936), Croatian geologist and seismologist who discovered the Mohorovichich discontinuity or Moho
不连续面[bù lián xù miàn, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄢˊ ㄒㄩˋ ㄇㄧㄢˋ, 不连续面 / 不連續面] surface of discontinuity

discontinuity ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
モホロビチッチ不連続面;モホロヴィチッチ不連続面[モホロビチッチふれんぞくめん(モホロビチッチ不連続面);モホロヴィチッチふれんぞくめん(モホロヴィチッチ不連続面), mohorobichicchi furenzokumen ( mohorobichicchi furenzoku men ); mohorovichicchi fur] (n) (See モホ面) Mohorovicic discontinuity
不連続[ふれんぞく, furenzoku] (adj-na,n) discontinuity
不連続線[ふれんぞくせん, furenzokusen] (n) (weather-related) line of discontinuity
非連続[ひれんぞく, hirenzoku] (n) (See 不連続・ふれんぞく) discontinuity
モホ面[モホめん, moho men] (n) (abbr) (See モホロビチッチ不連続面) Moho (Mohorovicic discontinuity)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
不連続[ふれんぞく, furenzoku] discontiguous, discontinuity

discontinuity ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความไม่ต่อเนื่อง[n. exp.] (khwām mai t) EN: discontinuity FR: discontinuité [f]
ภาวะไม่ต่อเนื่อง[n. exp.] (phāwa mai t) EN: discontinuity FR: discontinuité [f]
ภาวะไม่ต่อเนื่องกระโดด[n. exp.] (phāwa mai t) EN: jump discontinuity FR:
ภาวะไม่ต่อเนื่องสามัญ[n. exp.] (phāwa mai t) EN: ordinary discontinuity FR:

discontinuity ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sprungstelle {f} [math.]jump discontinuity
hebbare Unstetigkeit {f} [math.]removable discontinuity

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า discontinuity
Back to top