ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unseccessful

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unseccessful*, -unseccessful-

unseccessful ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unseccessful (adj.) ไม่ได้ผล See also: ซึ่งไม่ประสบความสำเร็จ, ซึ่งไม่เกิดผล Syn. abortive Ops. successful

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unseccessful
Back to top