ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

yet

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *yet*, -yet-

yet ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
yet (adv.) ตราบจนกระทั่งบัดนี้
yet (adv.) ขณะนี้ See also: เดี๋ยวนี้, บัดนี้
yet (adv.) ยัง See also: ยังคง, ยิ่งกว่านั้น
yet (conj.) ถึงอย่างนั้น See also: อย่างไรก็ตาม
English-Thai: HOPE Dictionary
yet(เยท) adv. ยัง,ยังคง,กระนั้น,เช่นเดิม,ซ้ำ,เดี๋ยวนี้,ไม่ชักช้า,แล้ว,เรียบร้อย,นอกจากนั้น,นอกไปกว่านี้,อย่างก็ตาม conj. แม้กระนั้น,กระนั้น
yeti(เยท'ที) n. มนุษย์หิมะ., Syn. Abominable Snowman
English-Thai: Nontri Dictionary
yet(adv) ยัง,เดี๋ยวนี้,กระนั้น,แล้ว,เรียบร้อย,อย่างไรก็ตาม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คลังสินค้าทัณฑ์บน (n.) a godown to keep imported goods which do not pay tax yet
หรือยัง (ques.) or not yet
หรือยัง (ques.) or not yet
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He has not yet told us his purposeเขายังไม่ได้บอกพวกเราถึงจุดประสงค์ของเขาเลย
So much you do not yet understandเรื่องมากมายที่เธอยังไม่เข้าใจ
He hasn't showed up yetเขายังไม่โผล่มาเลย
I haven't decided yetฉันยังไม่ตัดสินใจเลย แล้วคุณล่ะ
But we don't know what we're going to do yetแต่พวกเรายังไม่รู้ว่าพวกเรากำลังจะทำอะไรเลย
I haven't decided yetฉันยังไม่ตกลงใจเลย
Have you seen any children yet?คุณเจอเด็กๆ บ้างหรือยัง?
Are you done yet?คุณทำเสร็จแล้วหรือยัง?
We're still not out of danger yet, it seemsดูเหมือนพวกเราจะยังไม่พ้นอันตรายนะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Little do you know and yet it's trueเล็ก ๆ น้อย ๆ คุณจะรู้และมันยัง เป็นความจริง
You knew it. You knew that she wore it, and yet you deliberately suggested I wear it.คุณรู้อยู่ว่าหล่อนเคยสวมชุดนี้ เเต่คุณก็จงใจแนะนําให้ฉันใส่มัน
He claimed he was at the movies, yet he couldn't remember the names of the films he saw or who played in them.เขาอ้างว่าเขาเป็นที่ภาพยนตร์ แต่เขาไม่สามารถจำชื่อของภาพยนตร์ที่เขาเห็นหรือผู้ที่เล่นในพวกเขา
It was noon when I hooked him, and I have not yet seen him.มันเป็นเวลาเที่ยงวันเมื่อฉันติด ยาเสพติดเขา และฉันยังไม่ได้เห็นเขา
No not yet but he's in very good hands.ยัง ยังหรอก... ...แต่มันมีคนดูแลอย่างดีมาก
There is neither speech nor language, yet His voice is heard among them.จักไม่มีคําพูด หรือภาษาใด ๆ เเต่สุรเสียงพระองค์จะดังก้อง
The quickest transportation Yet known to Man Is none other thanการขนส่งที่เร็วที่สุดที่มนุษย์รู้จัก ไม่มีอะไรมากไปกว่า
A delicious bum, solid yet bouncyก้นอันบอบบางแถมยังอวบอั๋น
We have not yet decided on the winner's prize for the best bottomเราไม่มียังรางวัลของผู้ชนะ on the เด็ดขาด ... ...ด้วยเจตนาที่ดีที่สุดข้างล่าง
No, and I ain't three foot two yet either.แน่นอนสิ ไอ้พวกตัวเตี้ยนั่นก็ด้วย
I hope, for your sake, he has not yet acquired it.ฉันหวังว่า, เพื่อตัวเธอเอง, เขาคงยังไม่ได้รับมันไป
You come up with anything yet ?And I suggest we only eat out of cans.

yet ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冷水[lěng shuǐ, ㄌㄥˇ ㄕㄨㄟˇ, 冷水] cold water; unboiled water; fig. not yet ready (of plans)
未发货[wèi fā huò, ㄨㄟˋ ㄈㄚ ㄏㄨㄛˋ, 未发货 / 未發貨] goods not yet dispatched
似笑非笑[sì xiào fēi xiào, ㄙˋ ㄒㄧㄠˋ ㄈㄟ ㄒㄧㄠˋ, 似笑非笑] like a smile yet not a smile (成语 saw)
又一次[yòu yī cì, ㄧㄡˋ ㄧ ㄘˋ, 又一次] yet again; once again; once more
[hái, ㄏㄞˊ, 还 / 還] also; in addition; more; still; else; still; yet; (not) yet
[qì, ㄑㄧˋ, 迄] as yet; until
[dàn, ㄉㄢˋ, 但] but; yet; however; only; merely; still
[què, ㄑㄩㄝˋ, 却 / 卻] but; yet; however; while; to go back; to decline; to retreat; nevertheless
然而[rán ér, ㄖㄢˊ ㄦˊ, 然而] however; yet; but
[réng, ㄖㄥˊ, 仍] still; yet; to remain
仍然[réng rán, ㄖㄥˊ ㄖㄢˊ, 仍然] still; yet
仍旧[réng jiù, ㄖㄥˊ ㄐㄧㄡˋ, 仍旧 / 仍舊] still (remaining); to remain (the same); yet
[shàng, ㄕㄤˋ, 尚] still; yet; to value; to esteem; surname Shang
尚未[shàng wèi, ㄕㄤˋ ㄨㄟˋ, 尚未] not yet; still not
雪人[xuě rén, ㄒㄩㄝˇ ㄖㄣˊ, 雪人] yeti

yet ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
今でも[いまでも, imademo] (n) even now; still; as yet
天網恢々;天網恢恢[てんもうかいかい, tenmoukaikai] (exp) heaven's vengeance is slow but sure; heaven's net is wide and coarse, yet nothing slips through
小袋と小娘[こぶくろとこむすめ, kobukurotokomusume] (exp) (1) small bag and young woman; (2) like a small bag seems to be able to contain few items yet can be stuffed with many, a young woman seems inexpensive to bring up yet can end up costing a lot; (3) a young woman and a small bag are both fragile and great care must be taken with both of them
待期者[たいきしゃ, taikisha] (n) deferred pensioner; retired person who is not yet old enough to receive their pension
昨日の今日[きのうのきょう, kinounokyou] (exp) right on the heels of yesterday, then today ...; soon after something, and yet now ...
未だ[まだ(P);いまだ, mada (P); imada] (adj-na,adv) (1) (uk) as yet; hitherto; still; (2) not yet (with negative verb); (P)
未だ未だ[まだまだ, madamada] (adv) (uk) still some way to go before the goal; still more to come; much more; not yet
未就学[みしゅうがく, mishuugaku] (n-pref,n) (See 就学,未就学児童) preschool (not yet entered school)
柔よく剛を制す;柔能く剛を制す[じゅうよくごうをせいす, juuyokugouwoseisu] (exp) (id) soft and fair goes far; willows are weak, yet they bind other wood
童部[わらわべ, warawabe] (n) (1) (arch) child; children; (2) child servant; temple page; (3) (hum) my (young or child-like) wife; (4) young slacker (who has not yet attained adulthood)
若衆[わかしゅ;わかしゅう, wakashu ; wakashuu] (n) (1) young man (in the Edo period, esp. one with forelocks who has not yet had his coming-of-age ceremony); (2) young male prostitute; young kabuki actor (who may also act as a homosexual prostitute); (3) (See 念者・ねんしゃ・2) younger partner in a homosexual relationship
蛇心仏口[じゃしんぶっこう, jashinbukkou] (n) being cunning and spiteful, yet honey-tongued with feigned kindness
部屋住み[へやずみ, heyazumi] (n) an adult-age eldest son who has yet to come into his inheritance; (a young adult still) living at home; a dependent
PET[ペット, petto] (n) (1) polyethylene terephthalate; PET; (2) positron emission tomography; PET
イエティ;イェティー[, ietei ; ietei-] (n) (See 雪男) yeti; abominable snowman
その癖;其の癖[そのくせ, sonokuse] (conj) (uk) and yet; even so; nonetheless; for all that
それでいて[, soredeite] (conj) and yet; despite (all) that; (P)
それなのに[, sorenanoni] (conj) and yet; despite this; but even so; but even then; however; nevertheless; for all that; notwithstanding that
だが(P);ですが(P)[, daga (P); desuga (P)] (conj) but; however; (and) yet; nevertheless; still; for all that; (P)
でも[, demo] (conj) (1) but; however; though; nevertheless; still; yet; even so; (prt) (2) even; (3) however; no matter how; even if; even though; (4) ... or something; (5) (as 〜でも〜でも) either ... or ...; neither ... nor ...; (pref) (6) (before an occupation, etc.) pseudo-; quack; in-name-only; (7) (before an occupation, etc.) (See でもしか) for lack of anything better to do; (P)
なのに[, nanoni] (conj) (See それなのに) and yet; despite this; but even so; but even then; however; nevertheless; for all that; notwithstanding that
のに[, noni] (prt) (1) although; when; and yet; despite this; in spite of; even though; but even so; but even then; however; nevertheless; for all that; notwithstanding that; (2) while; (3) if only; I wish; (4) I tell you; you should do; (5) in order to; (P)
ポリ[, pori] (pref) (1) poly-; (n) (2) polyethylene; (3) (abbr) (sl) (derog) police; (P)
ポリエチレン[, poriechiren] (n) polyethylene; (P)
ポリエチレンテレフタラート[, poriechirenterefutara-to] (n) polyethylene terephthalate
ポリエチレンテレフタレート[, poriechirenterefutare-to] (n) polyethylene-telephthalate; PET
ポリエチレン樹脂[ポリエチレンじゅし, poriechiren jushi] (n) polyethylene resin
ポリバケツ[, poribaketsu] (n) (abbr) polyethylene bucket
ポリバス[, poribasu] (n) (abbr) polyethylene bathtub
ポリ袋[ポリぶくろ, pori bukuro] (n) polyethylene bag
まだまだこれから[, madamadakorekara] (exp) it's not over yet; you haven't seen anything yet; it's not over until the fat lady sings; it's too soon to tell; we're not out of the woods; (P)
依然[いぜん, izen] (adj-t,adv-to,adv) still; as yet; as it has been; (P)
依然として[いぜんとして, izentoshite] (exp,adv) still; as yet; as of old; (P)
其れでも[それでも, soredemo] (conj) (uk) but (still); and yet; nevertheless; even so; notwithstanding; (P)
尚(P);猶[なお, nao] (adv,conj) (uk) furthermore; still; yet; more; still more; in addition; greater; further; (P)
早い(P);速い(P);疾い(oK);捷い(oK)[はやい, hayai] (adj-i) (1) (esp. 速い, 疾い, 捷い) fast; quick; hasty; brisk; (2) (esp. 早い) early (in the day, etc.); premature; (3) (esp. 早い) (too) soon; not yet; (too) early; (4) (esp. 早い) (See 手っ取り早い) easy; simple; quick; (P)
然も(P);併も;而も(oK)[しかも, shikamo] (conj) (uk) moreover; furthermore; nevertheless; and yet; (P)
犬歯[けんし, kenshi] (n,adj-no) (See 糸切り歯) eyetooth; cuspid; canine (tooth); dogtooth
野人[やじん, yajin] (n) (1) rustic; country bumpkin; person with rough and simple tastes; (2) Yeren; legendary mountain-dwelling hominid (similar to a sasquatch, yeti, etc.) of China's Hubei province
雪男[ゆきおとこ, yukiotoko] (n) abominable snowman; yeti

yet ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จนถึงปัจจุบัน[X] (jontheung p) EN: as yet FR:
คนดิบ[X] (khon dip) EN: a person not yet become a monk ; a man who has never entered the priesthood FR:
กระนั้นก็ดี[X] (kranan kødī) EN: however ; yet FR:
แล้วหรือยัง[X] (... laēo re) EN: ... yet ? FR: ... ou pas encore ? ; ... déjà ou non ... ?
ละคิ[X] (lakhi) EN: yet FR:
เพียงแต่[conj.] (phīeng tāe) EN: but ; except ; only ; yet ; nevertheless FR:
ยัง[adv.] (yang) EN: still ; yet FR: toujours ; encore
ยัง[adv.] (yang) EN: not yet FR: pas encore ; toujours pas
ยังคิดไม่ออก[v. exp.] (yang khit m) EN: don't know yet ; be not sure yet FR:
ยังคง[X] (yangkhong) EN: still ; yet FR:
ยังไม่[X] (yang mai) EN: not yet FR: ne pas encore ; ne toujours pas
ยังไม่ได้...[v. exp.] (yang mai dā) EN: do not have yet FR: ne pas encore avoir
ยังไม่...เลย[X] (yang mai … ) EN: not yet FR: ne pas encore ; ne toujours pas
บีเยศ[n.] (bīyēt) EN: dear FR:
เขี้ยว[n.] (khīo) EN: canine tooth ; eyetooth ; fang FR: croc [m] ; canine [f]
กินข้าวหรือยัง[v. exp.] (kin khāo re) EN: Did you eat yet? ; Have you eaten yet? ; Eaten rice yet? FR: Déjà mangé ?
ไม้กวาดทางมะพร้าวด้ามสั้น[n. exp.] (māi kwāt th) EN: FR: balayette coco [f]
มนุษย์หิมะ[n. exp.] (manut hima) EN: abominable Snowman ; yeti FR: abominable homme des neiges [m] ; yéti [m]
โอรันเยสตัด[n. prop.] (Ōranyēttat) EN: Oranjestad FR: Oranjestad
โพลีเอทิลีน[n.] (phōlī-ēthil) EN: polyethylene (PE) FR: polyéthylène (PE) [m]
รึยัง (...รึยัง)[part. (interr.)] (reu yang) EN: … or not yet? FR: .... ou pas encore ? ; … ou non ?
หรือยัง (...หรือยัง)[part. (interr.)] (reū yang) EN: … or not yet? FR: .... ou pas encore ? ; … ou non ?
สุริเยศ[n.] (suriyēt) EN: sun FR: soleil [m]
เย็ด[v.] (yet) EN: fuck ; fornicate ; copulate FR: baiser (fam.)
เยติ[n. prop.] (Yēti) EN: Yeti, ; Abominable Snowman FR: yéti [m] ; abominable homme des neiges [m]

yet ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eckzahn {m} [anat.]cuspid; eyetooth
Polyäthylen {n} [chem.]polyethylene
Polyethylen {n} [chem.]polyethylene
sogar; jedoch {adv}yet
Säuglingsausstattung {f}layette

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า yet
Back to top