ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

abortive

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *abortive*, -abortive-

abortive ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
abortive (adj.) ซึ่งไร้ผล See also: ซึ่งไม่สำเร็จ Syn. stillborn, unsuccessful
English-Thai: HOPE Dictionary
abortive(อะบอร์' ทิฟว) adj. ไร้ผล, ไม่สำเร็จ, แท้ง, คลอดก่อนกำหนด, ซึ่งทำให้แท้ง, ซึ่งมี
English-Thai: Nontri Dictionary
abortive(adj) ซึ่งแท้ง,ซึ่งคลอดก่อนกำหนด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
abortive๑. -แท้ง๒. -คลอดก่อนกำหนด๓. -ยุติก่อนกำหนด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Following the recent reports of host malfunction, we asked QA to check the last abortive update, which featured the reveries,เนื่องจากรายงานล่าสุดเกี่ยวกับการทำงานผิดปกติของโฮสต์ เราได้ขอร้องให้ฝ่ายประกันคุณภาพตรวจสอบ เกี่ยวกับอัพเดทล่าสุดที่ได้ระงับใช้ไป ในความสามารถเมื่อตกอยู่ในภวังค์

abortive ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
未成[wèi chéng, ㄨㄟˋ ㄔㄥˊ, 未成] minor (i.e. person under 18); incomplete; unachieved; failed; abortive

abortive ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
下ろし薬[おろしぐすり, oroshigusuri] (n) an abortive
不成功[ふせいこう, fuseikou] (adj-na,n,adj-no) failure; abortive (attempt, action)
徒労[とろう, torou] (n) fruitless effort; wasted effort; abortive scheme; (P)
流産[りゅうざん, ryuuzan] (n,vs,adj-no) miscarriage; (spontaneous) abortion; abortive birth

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า abortive
Back to top