ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

motionlessly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *motionlessly*, -motionlessly-

motionlessly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
motionlessly (adv.) อย่างไร้การเคลื่อนที่ See also: อย่างสงบ Syn. calmly
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แอ้งแม้ง (adv.) motionlessly See also: still
หมดอารมณ์ (adv.) emotionlessly Ops. มีอารมณ์

motionlessly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
凝乎と[じっと(P);じーっと;じーと, jitto (P); ji-tto ; ji-to] (adv,n,vs) (1) (on-mim) (uk) (じーっと is more emphatic. 凝乎と is rare.) motionlessly; (2) (uk) fixedly (e.g. of staring); (3) (uk) patiently; (4) (uk) firmly (e.g. hold); restrained; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า motionlessly
Back to top