ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*left*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น left, -left-

*left* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
be left (vi.) ยังเหลืออยู่ See also: เหลืออยู่, คงอยู่ Syn. survive
be left over (phrv.) เหลืออยู่ See also: เหลือ Syn. be over
bear left (phrv.) เลี้ยวซ้าย Syn. keep left, turn left
cleft (n.) รอยแยก See also: ร่อง, รอยแตก Syn. clack, crevice
cleft palate (n.) เพดานปากโหว่
get left (phrv.) ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง
get left (phrv.) พ่ายแพ้
hang a left (sl.) เลี้ยวซ้าย
have something left (idm.) มีบางสิ่งเหลืออยู่
keep left (phrv.) ชิดซ้ายไว้ See also: พยายามอยู่ทางซ้ายไว้ Syn. bear left, turn left
left (n.) ด้านซ้าย See also: ซ้ายมือ
left (adj.) ทางซ้ายมือ See also: ทางซ้าย Syn. left-hand Ops. right, right-hand
left (n.) กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของคำกริยา leave
left field (n.) ตำแหน่งปีกซ้าย (กีฬาเบสบอล) See also: ปีกซ้าย
left luggage room (n.) ที่ฝากกระเป๋า Syn. checkroom
left over (adj.) ที่เหลือ See also: ที่เหลืออยู่ Syn. left, odd, remaining, unexpended
left wing (n.) สมาชิกพรรคฝ่ายซ้าย Syn. leftist, left-of-center Ops. rightist
left-hand (adj.) ด้วยมือซ้าย
left-hand (adj.) ที่อยู่ซ้ายมือ Syn. left Ops. right, right-hand
left-handed (adj.) กำกวม See also: คลุมเครือ, น่าสงสัย, ไม่จริงใจ Syn. ambiguous, doubtful, insincere
left-handed (adj.) เงอะงะ See also: งุ่มง่าม Syn. awkward, clumsy
left-handed (adj.) ซึ่งใช้มือซ้าย
left-handed (adj.) ถนัดซ้าย
left-of-center (n.) สมาชิกพรรคฝ่ายซ้าย Syn. leftist Ops. rightist
left-wing (adj.) ฝ่ายซ้าย (กลุ่มหรือพรรคการเมือง)
left-winger (n.) สมาชิกของพรรคการเมืองฝ่ายซ้าย See also: พวกนิยมฝ่ายซ้าย Syn. collectivist
left, righ, and centre (idm.) ทุกหนทุกแห่ง
lefthand (adj.) ที่ไปทางซ้าย Syn. to the left
leftist (adj.) นิยมฝ่ายซ้าย
leftist (n.) สมาชิกของพรรคการเมืองฝ่ายซ้าย See also: พวกนิยมฝ่ายซ้าย Syn. collectivist, left-winger
leftover (adj.) ที่เหลือ See also: ที่เหลืออยู่ Syn. left over, left, odd, remaining, unexpended
leftover (n.) สิ่งของที่เหลือ Syn. remnant
leftovers (n.) เศษของที่ไม่ใช้แล้ว (เช่น ขยะ) See also: ขยะ, สิ่งที่ถูกทิ้งไว้ Syn. remnants
leftovers (n.) ส่วนที่เหลือ See also: สิ่งที่เหลือ Syn. remains, remainder
leftovers (n.) ส่วนที่เหลือ Syn. remains
pay someone a left-handed compliment (idm.) หลอกด่า See also: ประชด
right and left (idm.) ทุกที่ทุกทาง
to the left (adj.) ที่ไปทางซ้าย
to the left (adj.) ทางกาบซ้าย (ของเรือหรือเครื่องบิน) Syn. lefthand
turn left (phrv.) เลี้ยวซ้าย See also: หันทางซ้าย Syn. bear left, keep left
English-Thai: HOPE Dictionary
cleave {cleaved/cleft(คลีฟว) vi. ยึด,เกาะติด,ยังซื่อสัตย์ต่อ -vt. แยกออก,ผ่า,เดินฝ่า,บินฝ่า
cleaved/cleft}(คลีฟว) vi. ยึด,เกาะติด,ยังซื่อสัตย์ต่อ -vt. แยกออก,ผ่า,เดินฝ่า,บินฝ่า
cleft(เคลฟทฺ) {clefted,clefting,clefts} n. ร่อง,รอยแยก,ช่องที่แตก v. กริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของ cleave. adj. ซึ่งแตกร้าว,ซึ่งแตกแยกออก,ซึ่งแบ่งแยกออก
cleft palaten. เพดานปากแหว่งหรือโหว่แต่กำเนิด
left(เลฟทฺ) adj. ซ้าย,ข้างซ้าย,ด้านซ้าย,มือซ้าย,ทางซ้าย,ปีกซ้าย,ฝ่ายซ้าย (นิยมลัทธิสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์) n. ด้านซ้าย,สิ่งที่อยู่ทางซ้ายมือ,การหันซ้าย,การเลี้ยวซ้าย adv. ไปทางซ้าย v. กริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของ leave (จากไป,ลาจาก) -Phr. (the Left ผู้นิยมการปฏิรูประบบการเมืองสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ,หมัดซ้าย
left-hand(เลฟทฺ'แฮนดฺ') adj. ทางด้านซ้าย,ด้วยมือซ้าย
left-handed(เลฟทฺ'แฮนดิด) adj.,adv. ถนัดมือซ้าย,ใช้มือซ้าย,อยู่ทางด้านซ้าย,หมุนทวนเข็มนาฬิกา,คลุมเครือ,น่าสงสัย,งุ่มง่าม,ซุ่มซ่าม, See also: left-handedness n. ดูleft-handed
left-hander(เลฟทฺ'แฮน'เดอะ) n. คนถนัดมือซ้าย
leftist(เลฟ'ทิสทฺ) n. ผู้นิยมฝ่ายซ้าย,สมาชิกฝ่ายซ้าย (ผู้นิยมลัทธิสังคมนิยมหรือการปฏิรูประบบสังคม การเมืองหรือเศรษฐกิจ) ., See also: leftism n.
leftover(เลฟทฺ'โอเวอะ) n. สิ่งที่เหลืออยู่,ที่เหลือ. adj. เหลือ,กินเหลือ, Syn. remnant
leftward(เลฟทฺ'เวิร์ด) adj.,adv. ไปทางซ้าย,ทางด้านซ้าย
lefty(เลฟ'ที) n. คนถนัดมือซ้าย adj. ถนัดมือซ้าย adv. ด้วยมือซ้าย
ultraleft(อัล'ทระเลฟท) adj. ซ้ายจัด, Syn. extermely right
English-Thai: Nontri Dictionary
cleft(vt) pt และ pp ของ cleave
left(adj) ซ้าย
LEFT-left-handed(adj) ถนัดมือซ้าย,เวียนซ้าย,ด้วยมือซ้าย,อยู่ทางซ้าย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
cleftรอยแยก, ร่อง, แอ่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cleft palate impressionรอยพิมพ์เพดานโหว่ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
harelip; cheiloschisis; cleft lip; stomatoschisis; stomoschisisปากแหว่ง [มีความหมายเหมือนกับ cleft lip, single] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
left derivative; left-hand derivativeอนุพันธ์ซ้าย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
left wing; Left; leftismฝ่ายซ้าย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
left-hand derivative; left derivativeอนุพันธ์ซ้าย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
left-handed limitลิมิตซ้าย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
leftward welding; forward weldingการเชื่อมเดินหน้า [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
spina bifida; spine, cleftกระดูกสันหลังโหว่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cleftเพดานแหว่งโหว่ [การแพทย์]
Cleft palateเพดานโหว่ [TU Subject Heading]
Left and right (Psychology)ด้านซ้ายและด้านขวา (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Left-Handedทางซ้าย [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กินซ้าย (v.) exceed in the left side See also: be inclined to the left
ข้าวเก่า (n.) cooked rice left over from the previous meal Syn. ข้าวเย็น Ops. ข้าวร้อน, ข้าวใหม่
ข้าวเย็น (n.) cooked rice left over from the previous meal Syn. ข้าวเก่า Ops. ข้าวใหม่, ข้าวร้อน
ค้างอยู่ (v.) be left over See also: be left behind, remain Syn. เหลืออยู่, คงอยู่, หลงเหลืออยู่ Ops. หมดแล้ว
ดุ่ม (adv.) without looking left or right See also: in a preoccupied manner Syn. ดุ่ย, ดุ่มๆ
ดุ่มๆ (adv.) without looking left or right See also: in a preoccupied manner Syn. ดุ่ย
ดุ่ย (adv.) without looking left or right See also: in a preoccupied manner Syn. ดุ่มๆ
ตกค้าง (v.) be left over See also: be left behind, remain Syn. เหลืออยู่, คงอยู่, ค้างอยู่, หลงเหลืออยู่ Ops. หมดแล้ว
รกร้าง (v.) be left uncultivated
หลงเหลือ (v.) be left over See also: remain
หลงเหลืออยู่ (v.) be left over See also: be left behind, remain Syn. เหลืออยู่, คงอยู่, ค้างอยู่ Ops. หมดแล้ว
เฉวียงบ่า (adv.) place upon the left shoulder See also: slantingly, diagonally
เดินดุ่ม (v.) walk without looking left or right See also: walk without looking around with a preoccupied air Syn. เดิน, เดินย่ำ
เดินย่ำ (v.) walk without looking left or right See also: walk without looking around with a preoccupied air Syn. เดิน
เสียกบาล (n.) spirit offering left at a cross roads or floated on the water
ไรฟัน (n.) the mark left by the teeth
l (abbr.) ด้านซ้าย (คำย่อของ left)
ของค้าง (n.) leftover Syn. ของเหลือ
ของที่ตกค้าง (n.) leftovers See also: remnants, residue, dregs, remain, leavings Syn. กาก, ของเหลือ, ส่วนที่เหลือ
ข้างซ้าย (n.) left Syn. ซ้าย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Someone left you on my doorstepใครบางคนทิ้งคุณไว้ตรงประตูบ้านฉัน
He may have left me a messageเขาอาจทิ้งข้อความไว้ให้ฉัน
I can't believe I left it thereฉันไม่อยากจะเชื่อว่าฉันทิ้งมันไว้ที่นั่น
He left ten minutes agoเขาออกไปเมื่อ 10 นาทีมาแล้ว
From now on, he is to be left aloneปล่อยเขาไว้ตามลำพังจากนี้เป็นต้นไป
Let them know that people who are left behind aren't easily bulliedทำให้พวกนั้นรู้ว่าคนที่ถูกทิ้งไว้เบื้องหลังนั้นไม่ใช่จะมารังแกกันได้ง่ายๆ
There are only two minutes leftมีเวลาเหลือแค่ 2 นาที
When I arrived at the station, the train had already leftรถไฟได้ออกไปแล้ว เมื่อฉันมาถึงสถานี
There'll be nothing leftจะไม่เหลืออะไรอยู่เลย
We got on the bus just before it leftพวกเราขึ้นรถบัสก่อนเวลาที่รถออกเท่านั้น
We only have ten minutes leftพวกเราเหลือเวลาแค่สิบนาทีเท่านั้น
I lost everything! What is left?ฉันสูญเสียทุกสิ่งไปหมด ยังเหลืออะไรอยู่อีกหรือ?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No. His one interest seems to be in his barbershop, which he believes he left a few weeks ago.ไม่รู้ สิ่งที่เขารู้คือ ร้านตัดผมของเขา
Funny how they've left us alone.ตลกสิ้นดี ไม่รู้เมื่อไหร่เขาจะทอดทิ้งเร
Machinery has left us in want.เราได้ทอดทิ้งอุปกรณ์ทำมาหากิน
Only a few left. We got to work fast!เรามีการทำงานได้อย่างรวดเร็ว!
Are you absolutely sure you left those messages for Mr. De Winter?เเน่ใจนะว่าเธอฝากข้อความ ไว้ให้คุณเดอ วินเทอร์เเล้ว
I'll go and see if there's anything left in my room.ฉันขอกลับไปดูที่ห้องเผื่อลืมของอะไรไว้
You will notice, madam, that I've left a blank space for the sauce.คุณคงเห็นเเล้วว่าฉันเว้นช่องว่างตรงเรื่องซอส
Oh, look. There's the one when I left the camera running on the tripod, remember?ดูสิ นั่นตอนที่ผมตั้งกล้องบนขาตั้ง แล้วปล่อยให้มันถ่ายต่อไป จำได้มั้ย
I hear he went up to London, left his little bride all alone.ได้ข่าวว่าขึ้นไปที่ลอนดอน ทิ้งเจ้าสาวอยู่ตัวคนเดียว น่าเสียดาย
You haven't left it in the car, have you?- คุณคงลืมไว้ที่รถใช่มั้ย อยู่นี่เอง
Why couldn't they have left it there in peace at the bottom of the sea?ทําไมไม่ปล่อยให้มันนอนสงบอยู่ใต้ท้องทะเล
Then we've a little time left to be together.- งั้นเราก็ยังพอมีเวลาอยู่ด้วยกันอีกหน่อย

*left* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
左右[zuǒ yòu, ㄗㄨㄛˇ ㄧㄡˋ, 左右] about; approximately; left and right; around
冒险主义[mào xiǎn zhǔ yì, ㄇㄠˋ ㄒㄧㄢˇ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 冒险主义 / 冒險主義] adventurism (a left-wing error against Mao's line during the 1930s)
余量[yú liàng, ㄩˊ ㄌㄧㄤˋ, 余量 / 餘量] remnant; leftover; tolerance (i.e. allowed error)
颚裂[è liè, ㄜˋ ㄌㄧㄝˋ, 颚裂 / 顎裂] cleft palate (birth defect)
腭裂[è liè, ㄜˋ ㄌㄧㄝˋ, 腭裂 / 齶裂] cleft palate
绝产[jué chǎn, ㄐㄩㄝˊ ㄔㄢˇ, 绝产 / 絕產] crop failure; property left with no-one to inherit; sterilization
[guó, ㄍㄨㄛˊ, 聝] cut off the left ear of the slain
[guó, ㄍㄨㄛˊ, 馘] cut off the left ear of the slain
向左[xiàng zuǒ, ㄒㄧㄤˋ ㄗㄨㄛˇ, 向左] facing left; leftwards; to the left
左顾右盼[zuǒ gù yòu pàn, ㄗㄨㄛˇ ㄍㄨˋ ㄧㄡˋ ㄆㄢˋ, 左顾右盼 / 左顧右盼] glancing to left and right (成语 saw); to look all around
茬口[chá kǒu, ㄔㄚˊ ㄎㄡˇ, 茬口] harvested land left for rotation; an opportunity
剩菜[shèng cài, ㄕㄥˋ ㄘㄞˋ, 剩菜] leftovers (food)
剩饭[shèng fàn, ㄕㄥˋ ㄈㄢˋ, 剩饭 / 剩飯] left-over food
寄放[jì fàng, ㄐㄧˋ ㄈㄤˋ, 寄放] left in care; to leave sth with sb
[zuǒ, ㄗㄨㄛˇ, 左] left; surname Zuo
左侧[zuǒ cè, ㄗㄨㄛˇ ㄘㄜˋ, 左侧 / 左側] left side
左倾机会主义[zuǒ qīng jī huì zhǔ yì, ㄗㄨㄛˇ ㄑㄧㄥ ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 左倾机会主义 / 左傾機會主義] leftist opportunism (blamed for failures of Chinese communists from 1927)
左前卫[zuǒ qián wèi, ㄗㄨㄛˇ ㄑㄧㄢˊ ㄨㄟˋ, 左前卫 / 左前衛] left forward (soccer position)
左右勾拳[zuǒ yòu gōu quán, ㄗㄨㄛˇ ㄧㄡˋ ㄍㄡ ㄑㄩㄢˊ, 左右勾拳] left hook and right hook (boxing); the old one-two
左右手[zuǒ yòu shǒu, ㄗㄨㄛˇ ㄧㄡˋ ㄕㄡˇ, 左右手] left and right hands; fig. collaboration
左岸[Zuǒ àn, ㄗㄨㄛˇ ㄢˋ, 左岸] Left Bank (in Paris)
左翼[zuǒ yì, ㄗㄨㄛˇ ㄧˋ, 左翼] left-wing (political)
边角科[biān jiǎo kē, ㄅㄧㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄎㄜ, 边角科 / 邊角科] leftover bits and pieces (of industrial, material)
三军[sān jūn, ㄙㄢ ㄐㄩㄣ, 三军 / 三軍] (in former times) upper, middle and lower army; army of right, center and left; (in modern times) the three armed services: Army, Navy and Air Force
无依无靠[wú yī wú kào, ˊ ㄧ ˊ ㄎㄠˋ, 无依无靠 / 無依無靠] no one to rely on (成语 saw); on one's own; orphaned; left to one's own devices
[piān, ㄆㄧㄢ, 偏] one-sided; to lean; to slant; prejudiced; inclined to one side; the left-hand side of split Chinese character, often the key or radical
六亲无靠[liù qīn wú kào, ㄌㄧㄡˋ ㄑㄧㄣ ˊ ㄎㄠˋ, 六亲无靠 / 六親無靠] orphaned of all one's immediate relatives (成语 saw); no one to rely on; left to one's own devices
弹尽粮绝[dàn jìn liáng jué, ㄉㄢˋ ㄐㄧㄣˋ ㄌㄧㄤˊ ㄐㄩㄝˊ, 弹尽粮绝 / 彈盡糧絕] out of ammunition and no food left (成语 saw); in desperate straits
偏向[piān xiàng, ㄆㄧㄢ ㄒㄧㄤˋ, 偏向] partial towards sth; to prefer; to incline; erroneous tendencies (Leftist or Revisionist deviation)
[piě, ㄆㄧㄝˇ, 撇] (downwards-left curved character stroke); throw
[chì, ㄔˋ, 彳] step with left foot
去台人员[qù Tái rén yuán, ㄑㄩˋ ㄊㄞˊ ㄖㄣˊ ㄩㄢˊ, 去台人员 / 去臺人員] those who left China for Taiwan before the founding of PRC in 1949
左撇子[zuǒ piě zi, ㄗㄨㄛˇ ㄆㄧㄝˇ ㄗ˙, 左撇子] left-handed
荡然[dàng rán, ㄉㄤˋ ㄖㄢˊ, 荡然 / 蕩然] vanished from the face of the earth; all gone; nothing left

*left* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アングル括弧[アングルかっこ, anguru kakko] (n) {comp} less-than mark; left angle bracket
いなくなった[, inakunatta] (exp) gone; left
インキー[, inki-] (vs) shutting yourself out of your car with the key left inside (wasei
お零れ;御零れ[おこぼれ, okobore] (n) (See 零れ) leavings; leftovers
カミン[, kamin] (n) (See チムニー) chimney (narrow cleft used to climb a rock face) (ger
ぎっちょ[, giccho] (n) (sl) (sens) left-handed
キャリー商品[キャリーしょうひん, kyari-shouhin] (n) leftover stock; carry-over stock
しもつかれ[, shimotsukare] (n) (See 酢憤り) dish of simmered salmon head, soybeans, vegetables, and leftovers (popular in Tochigi Prefecture and surrounds)
そば湯;蕎麦湯[そばゆ, sobayu] (n) water left in the pot after one has boiled soba
ピローマネー[, piro-mane-] (n) (See 枕銭) pillow money; tip left by the pillow for the room maid
フレミングの法則[フレミングのほうそく, furemingu nohousoku] (n) Fleming's rules (Fleming's left-hand rule & Fleming's right-hand rule)
やり残し;遣り残し[やりのこし, yarinokoshi] (n) things left undone
レフティ;レフティー[, refutei ; refutei-] (n) (1) lefty; left-hander; left-footed person; (2) leftist
レフトウイング[, refutouingu] (n) left wing
わき目も振らずに;脇目も振らずに[わきめもふらずに, wakimemofurazuni] (exp) without looking aside; looking neither right nor left; wholeheartedly
三段落ち;三段オチ[さんだんおち(三段落ち);さんだんオチ(三段オチ), sandan'ochi ( sandan ochi ); sandan ochi ( sandan ochi )] (n) (See 落ち・おち・3) three-part joke, where the first two parts are similar and mundane, while the third is the punchline (e.g. How do you get to my place? Go down to the corner, turn left, and get lost.); rule of three (in comedy writing)
上手[じょうず(P);じょうて;じょうしゅ, jouzu (P); joute ; joushu] (adj-na,n) (1) upper part; (n) (2) (かみて only) upper stream; upper course of a river; (3) (かみて only) right side of the stage (audience's or camera's POV); stage left (actor's POV); (adj-na,n) (4) (うわて only) skillful (only in comparisons); dexterity (only in comparisons); (n) (5) (うわて only) over-arm grip on opponent's belt (sumo)
下座[しもざ, shimoza] (n,vs) (1) squatting; prostrating oneself; crouching; (n) (2) musicians' box on the left side of the stage; (3) (See 下座・しもざ) lower seat
今はこれまで;今は是迄[いまはこれまで, imahakoremade] (conj,exp,adv) unavoidable; this is it; this is the end; left with no choice
会期不継続の原則[かいきふけいぞくのげんそく, kaikifukeizokunogensoku] (n) principle holding that any matters left unresolved at the end of one Diet session are not to be carried over to the next
余る[あまる, amaru] (v5r,vi) (See 余り) to remain; to be left over; to be in excess; to be too many; (P)
光り物;光物[ひかりもの, hikarimono] (n) (1) luminous body like a shooting star; (2) any bright metal; (3) sliced fish with the silver skin left on (iwashi, aji, sayori, sanma, kohada, etc.)
兎口[すぐち, suguchi] (n) (obsc) harelip; cleft lip
兎欠;兎唇;兎脣(oK);兎口;欠唇;三つ口[いぐち(兎欠;兎唇;兎脣;欠唇);としん(兎唇;兎脣);みつくち(兎唇;兎口;三つ口);とけつ(兎欠), iguchi ( usagi ketsu ; mitsukuchi ; usagi shin ; ketsu kuchibiru ); toshin ( mitsuk] (n) (sens) harelip; cleft lip
出掛け;出掛;出がけ[でがけ, degake] (n) (1) (See お出掛け) about to start out; about to leave; (2) having just left; on the way
前方一致[ぜんぽういっち, zenpouicchi] (n) {comp} (See 部分一致,後方一致) left-hand match; begins-with match; matching a sub-string with the beginning of a field
前轍[ぜんてつ, zentetsu] (n) wheel tracks left by vehicles that have passed before
割り接ぎ;割りつぎ[わりつぎ, waritsugi] (n) cleft grafting; crown grafting
割れ目(P);破れ目;割目(io);破目(io)[われめ, wareme] (n) (1) chasm; interstice; crevice; crack; cleft; split; rift; fissure; (2) (X) (sl) vulva; slit; cunt; vagina; twat; (P)
半臂の緒[はんぴのお, hanpinoo] (n) (obsc) (See 忘れ緒) decorative gauze strap that hangs from the front left side of the kohimo when tying closed one's hanpi
南蛮[なんばん, nanban] (n) (1) (arch) (derog) southern barbarians (formerly used by the Chinese to refer to non-ethnic Chinese to the south); (2) (arch) South-East Asia; (3) (arch) (See 紅毛・2) Western Europe (esp. Spain and Portugal, their South-East Asian colonies, and their goods and people arriving in Japan via the colonies); (pref) (4) exotic (esp. Western European or South-East Asian style); (n) (5) (usu.ナンバ) (in dance, puppetry, etc.) thrusting the right foot and right arm forward at the same time (or left foot and left arm); (6) (abbr) (See 南蛮煮・なんばんに・2) food prepared using chili peppers or Welsh onions; (P)
口唇裂[こうしんれつ, koushinretsu] (n) (sens) harelip; cleft lip
口蓋裂[こうがいれつ, kougairetsu] (n) cleft palate
右から左へ[みぎからひだりへ, migikarahidarihe] (exp) (1) from right to left; in one ear and out the other; (2) nice and quick; with speed and address; without further ado
右四つ[みぎよつ, migiyotsu] (n) sumo hold in which both wrestlers obtain an underarm grip with the right hand and an overarm grip with the left
右往左往[うおうさおう, uousaou] (n,vs) move about in confusion; go every which way; going right and left; this way and that; (P)
右払い[みぎはらい, migiharai] (n) in calligraphy, a triangular stroke going from upper left to lower right
右顧左眄[うこさべん, ukosaben] (n,vs) looking to the right and left; hesitation
回す(P);廻す[まわす, mawasu] (v5s,vt) (1) to turn; to rotate; to gyrate; (2) to circulate; to send around; (3) to surround; (4) to put something to a new use (e.g. leftovers); (suf,v5s) (5) (after the -masu stem of a verb) ... around (i.e. to chase someone around); (6) to dial (e.g. telephone number); (v5s) (7) to invest; (8) (See 輪姦す) to gang-rape; (P)
売れ残り[うれのこり, urenokori] (n) (1) unsold items; leftovers; remainders; remnants; (2) (col) (sens) spinster; old maid
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アングル括弧[アングルかっこ, anguru kakko] less-than mark, left angle bracket
ショウナリ[しょうなり, shounari] less-than mark, left angle bracket
マウスの左ボタン[マウスのひだりボタン, mausu nohidari botan] left mouse button
左シフト[ひだりシフト, hidari shifuto] left shift (bitwise, arithmetic)
左マウスボタン[ひだりマウスボタン, hidari mausubotan] left-side mouse button
左上隅[ひだりうえすみ, hidariuesumi] top left corner
左下隅[ひだりしたすみ, hidarishitasumi] bottom left corner
左寄せ[ひだりよせ, hidariyose] left-justification (vs)
左揃え[ひだりそろえ, hidarisoroe] left-justification (vs)
左方端[さほうたん, sahoutan] left hand edge
左辺[さへん, sahen] left side
左辺値[さへんち, sahenchi] left side value (of an equation)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
残る[のこる, nokoru] Thai: ค้างอยู่ English: to be left

*left* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาหารที่เหลือ[n. exp.] (āhān thī le) EN: leftovers FR: restes [mpl] ; reliefs [mpl]
อนุพันธ์ซ้าย[n. exp.] (anuphan sāi) EN: left derivative ; left-hand derivative FR:
อารมณ์ค้าง[X] (ārom khāng) EN: unsatisfied ; leftover feelings FR:
เบื้องซ้าย[adv.] (beūang sāi) EN: on the left side ; to the left FR: à gauche ; sur la gauche
เฉวียง[v.] (chawīeng) EN: arrange the upper robe over one shoulder (the left one) FR:
เฉวียงบ่า[adj.] (chawīeng bā) EN: placed upon the left shoulder FR:
ฉิบหาย[adv.] (chip-hāi) EN: all gone ; nothing left ; awfully FR:
ชิดซ้าย[v. exp.] (chit sāi) EN: keep to the left ; keep left FR: serrer à gauche ; Gardez votre gauche !
ด้านซ้าย[n. exp.] (dān sāi) EN: left ; left side FR: côté gauche [m]
ด้านซ้าย[adv.] (dān sāi) EN: on the left ; to the left FR: à gauche ; sur la gauche ; côté gauche
ด้านซ้ายมือ[prep.] (dān sāimēu) EN: on the left FR: à gauche ; sur la gauche ; côté gauche
เดน[n.] (dēn) EN: leftovers ; remnants ; residue ; dregs ; remain ; leavings FR: restes [mpl] ; restant [m] ; reliefs [mpl]
เดินดุ่ม[v. exp.] (doēn dum) EN: walk without looking left or right ; walk without looking around with a preoccupied air FR: marcher avec un air songeur
เดินย่ำ[v. exp.] (doēn yam ) EN: walk without looking left or right ; walk without looking around with a preoccupied air FR: cheminer
ดุ่ย ; ดุ่ย า[adv.] (dui) EN: without looking left or right FR:
ดุ่ม[adv.] (dum) EN: without looking left or right ; in a preoccupied way ; intently ; fixedly FR:
ดุ่ม ๆ = ดุ่มๆ[adv.] (dum-dum) EN: without looking left or right ; in a preoccupied way ; intently ; fixedly FR:
เอกลักษณ์ซ้าย[n. exp.] (ēkkalak sāi) EN: left identity FR:
ฝ่ายซ้าย[n. exp.] (fāi sāi) EN: left ; left wing FR: gauche [f]
ฝั่งซ้าย[n. exp.] (fang sāi) EN: left bank FR: rive gauche [f]
ฝั่งซ้าย[n. exp.] (fang sāi) EN: left side FR: côté gauche [m]
เฟือ[v.] (feūa) EN: be excessive ; be left over ; be in excess FR:
ให้เลี้ยวซ้าย[v. exp.] (hai līo sāi) EN: turn left ahead FR: obligation de tourner à gauche
ห้ามเลี้ยวซ้าย[X] (hām līo sāi) EN: no left turn FR: interdiction de tourner à gauche
เหี้ยน[v.] (hīen) EN: cut short ; raze to the ground ; be used up ; be run out ; have spent all ; have nothing left ; be ruined ; strip FR: dépouiller ; raser
เหี้ยน[adv.] (hīen) EN: short ; to the ground ; all ; to the last drop ; all gone; without nothing left ; down to nothing ; wiped out ; devastated FR: à ras ; dépouillé ; rasé
เหินเห่อ[adj.] (hoēnhoē) EN: left undone FR:
หัวเอียงซ้าย[n. exp.] (hūa īeng sā) EN: leftist FR:
หัวใจห้องบนซ้าย[n. exp.] (hūajai hǿng) EN: left atrium FR: oreillette gauche [f]
หัวใจห้องล่างซ้าย [n. exp.] (hūajai hǿng) EN: left ventricle FR: ventricule gauche [m]
หัวโกร๋น[v. exp.] (hūa krōn) EN: have thin air ; have little hair left ; be balding FR:
จากซ้าย[X] (jāk sāi) EN: from left FR: à partir de la gauche
จงกรมแก้ว[n.] (jongkromkaē) EN: image of the Buddha standing under a decorative arch (with left foot raised and hands crossed in front) FR:
เก็บตก[v.] (keptok) EN: pick ; collect ; gather ; gather up what someone else has left behind ; glean from others FR: glaner
ขาหน้าข้างซ้าย[n. exp.] (khā nā khān) EN: left forefoot FR: patte avant gauche [f]
ค้าง[v.] (khāng) EN: remain ; leave ; be unfinished ; be unsettled ; be incomplete ; be undone ; left unfinished FR: être inachevé ; être interrompu
ค้างคา[v.] (khāngkhā) EN: remain ; be left hanging FR: rester en suspens
ค้างปี[adj.] (khāngpī) EN: left over from the previous year FR:
ข้างซ้าย[adv.] (khāng sāi) EN: on the left side ; on the left ; to the left FR: à gauche ; sur la gauche ; du côté gauche
ค้างสต๊อก[X] (khāng satǿk) EN: leftover stock ; remainders FR:

*left* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kleiner-Zeichen; linke spitze Klammer {f}less-than sign; left angle bracket
zerklüftet {adj} | zerklüfteter | am zerklüftetstencleft | more cleft | most cleft
Linksverkehr {m}drive on the left
öffnende runde Klammer {f}; Klammer aufleft parenthesis (
Linkskurve {f}left turn; left-hand bend
Linksgewinde {n} [techn.]left-hand thread
Linksgewinde {n} (Seiltrommel)left-hand groove
Linksintellektuelle {m,f}; Linksintellektuellerleft-wing intellectual
Linksradikale {m,f}; Linksradikalerleft-wing radical
Linksabbieger {m}car/cyclist turning left
Linksruck {m} [pol.]swing to the left
Linksextremismus {m}left-wing extremism
Linksextremist {m}left-wing extremist
Gepäckaufbewahrung {f}left luggage office; luggage deposit
Linksabbiegerspur {f}left-hand turn lane
Linkssteuerung {f}left-hand drive
Linksradikalismus {m}left-wing radicalism
Linkshänder {pl}lefties

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *left*
Back to top