ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

leavings

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *leavings*, -leavings-

leavings ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
leavings (n.) เศษของที่ไม่ใช้แล้ว (เช่น ขยะ) See also: ขยะ, สิ่งที่ถูกทิ้งไว้ Syn. leftovers, remnants
English-Thai: HOPE Dictionary
leavings(ลีฟ'วิงซฺ) n. สิ่งที่เหลืออยู่,เศษ,ส่วนที่เหลือ., See also: leavings n. ซากศพ,ขยะ, Syn. scrap
English-Thai: Nontri Dictionary
leavings(n) เศษ,ส่วนที่เหลือ,ซาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And by the way, what are you doing with his leavings?อ้อ แล้วคุณทำไงกับ"ของเสีย"ของมัน
Uh, may I have a moment before you take your leavings?หม่อมฉันขออนุญาตสักครู่ ก่อนไปได้ไหม

leavings ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
使い残し[つかいのこし, tsukainokoshi] (n) remnant; remainder; odds and ends; leavings
使い残り[つかいのこり, tsukainokori] (n) remnant; remainder; odds and ends; leavings
食べ滓[たべかす, tabekasu] (n) leavings of a meal
お零れ;御零れ[おこぼれ, okobore] (n) (See 零れ) leavings; leftovers
余り物[あまりもの, amarimono] (n) remains; leavings; remnant; surplus
零れ;溢れ[こぼれ, kobore] (n) (1) spilling; spill; (2) (See 御零れ) leavings; leftovers

leavings ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เดน[n.] (dēn) EN: leftovers ; remnants ; residue ; dregs ; remain ; leavings FR: restes [mpl] ; restant [m] ; reliefs [mpl]
กาก[n.] (kāk) EN: refuse ; garbage ; rubbish ; offal ; trash ; waste ; residue ; leavings FR: déchets [mpl] ; ordures [fpl] ; détritus [mpl] ; abats [mpl] ; résidus [mpl] ; lie [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า leavings
Back to top