ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

remaining

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *remaining*, -remaining-

remaining ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
remaining (adj.) ที่เหลือ See also: ที่เหลืออยู่ Syn. left over, left, odd, unexpended
remaining (adj.) สุทธิ (ราคา) See also: ซึ่งเหลือหลังหักค่าสิ่งอื่นแล้ว Syn. pure, excluding
remaining (adj.) ที่เหลือเป็นเศษ
remaining (adj.) ซึ่งเหลืออยู่ Syn. leftover, surplus
remaining (adj.) เกิน See also: เป็นส่วนเกิน, เหลือเกิน Syn. extra, excess, superfluous
remaining (adj.) ซึ่งรอดชีวิต Syn. enduring

remaining ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
死不冥目[sǐ bù míng mù, ㄙˇ ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ ㄇㄨˋ, 死不冥目] dead but will not close the eyes (成语 saw); to die with a remaining grievance; also written 死不瞑目
死不瞑目[sǐ bù míng mù, ㄙˇ ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ ㄇㄨˋ, 死不瞑目] dead but will not close the eyes (成语 saw); to die with a remaining grievance
暗昧[àn mèi, ㄢˋ ㄇㄟˋ, 暗昧] obscure; remaining unenlightened
抑扬顿挫[yì yáng dùn cuò, ㄧˋ ㄧㄤˊ ㄉㄨㄣˋ ㄘㄨㄛˋ, 抑扬顿挫 / 抑揚頓挫] pattern or falling, remaining even and rising in pitch and rythm; inflection; intonation; cadence
储量[chǔ liàng, ㄔㄨˇ ㄌㄧㄤˋ, 储量 / 儲量] remaining quantity; reserves (of natural resources, oil etc)
伤疤[shāng bā, ㄕㄤ ㄅㄚ, 伤疤 / 傷疤] scar; fig. remnant of former damage; remaining trauma
残卷[cán juàn, ㄘㄢˊ ㄐㄩㄢˋ, 残卷 / 殘卷] surviving section of a classic work; remaining chapters (while reading a book)
尾子[wěi zi, ㄨㄟˇ ㄗ˙, 尾子] tail; end; small change; odd sum remaining after large round number
留军壁邺[liú jūn bì yè, ㄌㄧㄡˊ ㄐㄩㄣ ㄅㄧˋ ㄧㄝˋ, 留军壁邺 / 留軍壁鄴] troops remaining stationed in Ye; fig. a hardship posting
仍旧[réng jiù, ㄖㄥˊ ㄐㄧㄡˋ, 仍旧 / 仍舊] still (remaining); to remain (the same); yet

remaining ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
っ切り;っ限り[っきり, kkiri] (prt) (1) (uk) (See 切り・きり・1) only; just; (2) (uk) (usu. in a negative sentence) since; (3) (uk) remaining (in a particular state)
偉跡;偉蹟[いせき, iseki] (n) remaining works; results of a man's labor (labour)
切り(P);限り;限(io)[きり, kiri] (n) (1) end; finish; stop; (2) (See 切りがない,切りのない) bounds; limits; (3) (esp. 限り,限) delivery date (of a futures contract); (4) finale (of a noh song); end of an act (in joruri or kabuki); final performance of the day (in vaudeville); (suf,ctr) (5) counter for slices (esp. thick slices); counter for cuts (e.g. fish, meat); (prt) (6) (uk) (senses 6-8 are sometimes pronounced ぎり, esp. in old-fashioned speech) (See っ切り・っきり・1) only; just; (7) (uk) (usu. in a negative sentence) since; (8) (uk) remaining (in a particular state); (P)
収まりがつかない[おさまりがつかない, osamarigatsukanai] (exp) getting nowhere; becoming uncontrollable; getting out of hand; remaining unsatisfied
座視;坐視[ざし, zashi] (n,vs) remaining an idle spectator; looking on unconcernedly (doing nothing)
旧態依然[きゅうたいいぜん(uK), kyuutaiizen (uK)] (adj-na,adj-no,adj-t,adv-to,n) remaining unchanged (from the old state of things); none the better for the change (if at all)
残り少ない;残りすくない[のこりすくない, nokorisukunai] (adj-i) scarce; few remaining
残務整理[ざんむせいり, zanmuseiri] (n) liquidation (of a company); finishing remaining business
残尿[ざんにょう, zannyou] (n) urine remaining in the bladder after urination
窓際族[まどぎわぞく, madogiwazoku] (n) useless employees (shunted off by a window to pass their remaining time until retirement)
虚無恬淡[きょむてんたん, kyomutentan] (adj-na,adj-no,adj-t,adv-to,n) (arch) rising above the trivia of life and remaining calm and selfless
袖手傍観[しゅうしゅぼうかん, shuushuboukan] (n,vs) looking on with folded arms (with one's hands in one's sleeves); remaining a passive onlooker
残存日数[ざんそんにっすう, zansonnissuu] (n) days remaining; days until maturity

remaining ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คงเหลือ[adj.] (khongleūa) EN: balance ; remainder ; still left ; remaining FR: restant
คงเส้นคงวา[adj.] (khongsenkho) EN: stable ; constant ; consistent ; steady ; same as before ; just as before ; remaining true to one's principles FR: fidè!e à ses principes
กองฟอน[n.] (køngføn) EN: ashes remaining after cremation ; ashes of a burnout pyre ; heap of ashes FR:
เหลือ[adj.] (leūa) EN: left ; remaining ; leftover FR: restant
หลงเหลือ[adj.] (longleūa) EN: left over ; remaining FR:
ไม่เหลือ[adj.] (mai leūa) EN: used up ; all gone ; nothing left ; none remaining FR:
ตกค้าง[adj.] (tokkhāng) EN: residual ; remaining FR:
ยังมี[X] (yangmī) EN: still have some ; remaining FR:
เยื่อใย[n.] (yeūayai) EN: residual attachment ; some ties ; remaining affection ; leftover sentiment ; relationship FR:
ยกยอด[v.] (yokyøt) EN: take care of remaining work FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า remaining
Back to top