ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rightist

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rightist*, -rightist-

rightist ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rightist (adj.) ซึ่งยึดถือลัทธิอนุรักษ์นิยม Syn. right-wing
rightist (n.) ผู้ถือลัทธิอนุรักษ์นิยม Syn. conservative, right-winger
English-Thai: HOPE Dictionary
rightist(ไร'ทิสทฺ) n. ผู้ยึดถือลัทธิอนุรักษนิยม,สมาชิกพวกเอียงขวา adj. ซึ่งยึดถือลัทธิอนุรักษนิยม,เอียงขวา, Syn. conservative,reactionary
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขวาจัด (n.) rightist See also: reactionary, ultraconservative. Ops. ซ้ายจัด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rightist
Back to top