ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

left-hand

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *left-hand*, -left-hand-

left-hand ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
left-hand (adj.) ด้วยมือซ้าย
left-hand (adj.) ที่อยู่ซ้ายมือ Syn. left Ops. right, right-hand
left-handed (adj.) กำกวม See also: คลุมเครือ, น่าสงสัย, ไม่จริงใจ Syn. ambiguous, doubtful, insincere
left-handed (adj.) เงอะงะ See also: งุ่มง่าม Syn. awkward, clumsy
left-handed (adj.) ซึ่งใช้มือซ้าย
left-handed (adj.) ถนัดซ้าย
English-Thai: HOPE Dictionary
left-hand(เลฟทฺ'แฮนดฺ') adj. ทางด้านซ้าย,ด้วยมือซ้าย
left-handed(เลฟทฺ'แฮนดิด) adj.,adv. ถนัดมือซ้าย,ใช้มือซ้าย,อยู่ทางด้านซ้าย,หมุนทวนเข็มนาฬิกา,คลุมเครือ,น่าสงสัย,งุ่มง่าม,ซุ่มซ่าม, See also: left-handedness n. ดูleft-handed
left-hander(เลฟทฺ'แฮน'เดอะ) n. คนถนัดมือซ้าย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
left-hand derivative; left derivativeอนุพันธ์ซ้าย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
left-handed limitลิมิตซ้าย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Left-Handedทางซ้าย [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ซ้ายมือ (n.) left-hand See also: left side Ops. ขวามือ
ถนัดซ้าย (v.) be left-handed See also: be dextrous with the left hand Syn. ถนัดมือซ้าย
ถนัดมือซ้าย (v.) be left-handed See also: be dextrous with the left hand
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Beckham wants it, left-hand side. Ronaldo.เบคแฮมขอบอล, ทางซ้ายมีโรนัลโด้
Could-Could you get this model with the same interior in a left-hand drive...ถ้าจะเอาแบบนี้พร้อมตกแต่งข้างใน แต่พวงมาลัยซ้าย..
­Sam,I'm not gonna make a left-hand turn into oncoming traffic.โรงแรมเราอยู่นั่นไง แซม ฉันไม่ยอมเลี้ยวตรงที่ ที่ไม่มีสัญญาณไฟหรอก
Okay, let's slow down here to a stop in preparation for a left-hand turn.- ดีกว่าครั้งก่อนมาก หือ - หลุยส์สอนผมขับครับ เขาช่วยสอนงั้นเหรอ
It's gonna be on your left-hand side.จะ มันที่ จะอยู่ ด้านซ้ายมือ ของ คุณ
About this blind turn on the left-hand side,ให้ระวังซ้ายมือเอาไว้หน่อย
Coffee table on the left-hand side, coffee mug handle pointing to the left.โต๊ะกาแฟตั้งอยู่ทางซ้ายมือ หูแก้วกาแฟก็หันไปทางซ้าย
You can recognize those two stars here on the left-hand side in the blurred image there -- these two stars on the right-hand side.ดังนั้นถ้าคุณมองสิ่งที่ใจกลาง ทางช้างเผือกจะมีลักษณะอย่างไร ในกล้องโทรทรรศน์ปกติสมมุติว่า
If you take a look at the lower left-hand column, in 2008, five companies were jockeying for a position before we even took notice.. ถ้าดูที่ชาร์ทปี 2008 ทางซ้ายมือ. .
I just realized we're about to spend an evening watching a plasma screen with a cluster of dead pixels in the upper left-hand corner.ฉันเพื่อนึกออกว่า เราจะต้องทนดูทีวีจอพลาสม่า ที่มีจุดสีดำๆอยู่บนมุมซ้ายของจอ
I have bound it to the left-hand path.ข้าปกคลุมมันด้วยส่วนของมือซ้าย
"Park on the left-hand side of the road if possible,"จอดรถด้านซ้ายมือ ของถนนถ้าเป็นไปได้"

left-hand ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[piān, ㄆㄧㄢ, 偏] one-sided; to lean; to slant; prejudiced; inclined to one side; the left-hand side of split Chinese character, often the key or radical
左撇子[zuǒ piě zi, ㄗㄨㄛˇ ㄆㄧㄝˇ ㄗ˙, 左撇子] left-handed

left-hand ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
フレミングの法則[フレミングのほうそく, furemingu nohousoku] (n) Fleming's rules (Fleming's left-hand rule & Fleming's right-hand rule)
前方一致[ぜんぽういっち, zenpouicchi] (n) {comp} (See 部分一致,後方一致) left-hand match; begins-with match; matching a sub-string with the beginning of a field
左手の法則[ひだりてのほうそく, hidaritenohousoku] (n) (See フレミングの法則) (Fleming's) left-hand rule
左隅[ひだりすみ, hidarisumi] (n) left-hand corner; lower left
ぎっちょ[, giccho] (n) (sl) (sens) left-handed
レフティ;レフティー[, refutei ; refutei-] (n) (1) lefty; left-hander; left-footed person; (2) leftist
左利き(P);左利[ひだりきき, hidarikiki] (n) left-handedness; sake drinker; left-hander; (P)
左手座標系[ひだりてざひょうけい, hidaritezahyoukei] (n) {comp} left-handed coordinate system
左投げ[ひだりなげ, hidarinage] (n) left-handed pitching
左腕[さわん(P);ひだりうで, sawan (P); hidariude] (n) (1) left arm; (2) (さわん only) left-handed (baseball pitcher); (P)
左腕投手[さわんとうしゅ, sawantoushu] (n) left-handed baseball pitcher

left-hand ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนุพันธ์ซ้าย[n. exp.] (anuphan sāi) EN: left derivative ; left-hand derivative FR:
ลิมิตซ้าย[n. exp.] (limit sāi) EN: left-hand limit ; left-handed limit FR:
ซ้ายมือ[X] (sāi mēu) EN: left-hand ; left side FR:
โรคกลัวของที่อยู่ด้านซ้าย[n. exp.] (rōk klūa kh) EN: sinistrophobia ; fear of the left-handed ; fear of objects at the left side of the body FR:
ถนัดมือซ้าย[adj.] (thanat meū ) EN: left-handed ; southpaw FR: gaucher
ถนัดซ้าย[adj.] (thanatsāi) EN: left-handed ; southpaw FR: gaucher
ตัวดำเนินการด้านซ้าย[n. exp.] (tūa damnoēn) EN: left-handed operator FR:

left-hand ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Linkskurve {f}left turn; left-hand bend
Linksabbiegerspur {f}left-hand turn lane
Linksgewinde {n} [techn.]left-hand thread
Linksgewinde {n} (Seiltrommel)left-hand groove
Linkssteuerung {f}left-hand drive

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า left-hand
Back to top