ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

diagonally

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *diagonally*, -diagonally-

diagonally ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
diagonally (adv.) เป็นแนวทแยงมุม See also: เป็นแนวเส้นทแยงมุม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
diagonally split braking systemระบบเบรกวงจรไขว้ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But I put it diagonally across one of these squares.ผมเลยวางมันลงบนโต๊ะ แต่ผมดันวางมันทะแยงมุม ตัดกับเส้นสี่เหลี่ยมนี่
I'm gonna go talk to the neighbors, to see if anyone who cut their lawn diagonally is missing.ผมกำลังจะไปคุยกับเพื่อนบ้าน เื่พื่อดูว่ามีใครตัดสนามหญ้า แนวทแยงมุม แล้วหายตัวไป
I don't know. Maybe diagonally.ไม่รู้สิ อาจจะอย่างละครึ่ง
If you run the wires across the plugboard matrix diagonally, it will eliminate rotor positions 500 times faster.ถ้าคุณวางสาย ไปยังแผงวงจรในแนวทแยง มันจะลดตำแหน่งใบพัด เร็วขึ้น 500 เท่า

diagonally ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
斜对[xié duì, ㄒㄧㄝˊ ㄉㄨㄟˋ, 斜对 / 斜對] catty-corner; to be diagonally opposite to

diagonally ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
右上がり;右上り[みぎあがり, migiagari] (n) (1) rising diagonally up and to the right; (2) growing; expanding; soaring
斜向かい;斜向い[はすむかい, hasumukai] (adj-no,n) catercorner; diagonally opposite
筋向かい;筋向い[すじむかい, sujimukai] (n) diagonally opposite
袈裟切り;袈裟斬り[けさぎり, kesagiri] (n) slashing a sword diagonally from the shoulder
袈裟懸け[けさがけ, kesagake] (n) (1) (See 袈裟) wearing a kasaya; wearing an article of clothing in the same manner as a kasaya (i.e. draped over one shoulder); (2) (See 袈裟切り) slashing a sword diagonally from the shoulder
斜めに[ななめに, nanameni] (adv) diagonally; obliquely; slantingly; slantwise

diagonally ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gegenüber {adv} (von) | schräg gegenüberopposite (to) | diagonally opposite
diagonal {adv}diagonally
diagonaldominant {adj} [math.]diagonally dominant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า diagonally
Back to top