ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

leftist

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *leftist*, -leftist-

leftist ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
leftist (adj.) นิยมฝ่ายซ้าย
leftist (n.) สมาชิกของพรรคการเมืองฝ่ายซ้าย See also: พวกนิยมฝ่ายซ้าย Syn. collectivist, left-winger
English-Thai: HOPE Dictionary
leftist(เลฟ'ทิสทฺ) n. ผู้นิยมฝ่ายซ้าย,สมาชิกฝ่ายซ้าย (ผู้นิยมลัทธิสังคมนิยมหรือการปฏิรูประบบสังคม การเมืองหรือเศรษฐกิจ) ., See also: leftism n.
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พวกซ้ายจัด (n.) the leftist
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The killing was blamed on fighting between drug traffickers and leftist rebels, a terrible tragedy that just so happened to remove all opposition to Volker's project.การเข่นฆ่ากล่าวโทษ ว่าเป็นการต่อสู้ระหว่าง พวกค้ายากับพวกกบฏซ้าย

leftist ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
左倾机会主义[zuǒ qīng jī huì zhǔ yì, ㄗㄨㄛˇ ㄑㄧㄥ ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 左倾机会主义 / 左傾機會主義] leftist opportunism (blamed for failures of Chinese communists from 1927)
偏向[piān xiàng, ㄆㄧㄢ ㄒㄧㄤˋ, 偏向] partial towards sth; to prefer; to incline; erroneous tendencies (Leftist or Revisionist deviation)

leftist ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
レフティ;レフティー[, refutei ; refutei-] (n) (1) lefty; left-hander; left-footed person; (2) leftist
左党[さとう;ひだりとう, satou ; hidaritou] (n) (1) drinker; wine lover; (2) left (wing); leftist
左翼に走る[さよくにはしる, sayokunihashiru] (exp,v5r) to turn leftist
左翼系[さよくけい, sayokukei] (adj-no) left-leaning; left-wing; leftist
左傾[さけい, sakei] (n,vs,adj-no) leftist; left radical

leftist ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หัวเอียงซ้าย[n. exp.] (hūa īeng sā) EN: leftist FR:
ซ้าย[adj.] (sāi) EN: leftist FR: gauchiste
ซ้ายจัด[adj.] (sāi jat) EN: extreme leftist ; ultra leftist FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า leftist
Back to top