ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

crevice

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *crevice*, -crevice-

crevice ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
crevice (n.) รอยแตก Syn. crack, cranny, fissure
English-Thai: HOPE Dictionary
crevice(เควฟ'วิส) n. รอยแยก,รอยร้าว
English-Thai: Nontri Dictionary
crevice(n) รอยแตก,รอยร้าว,รอยแยก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
creviceร่อง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โกรก (n.) crevice See also: breach Syn. โตรก, ซอก
โกรกไกร (n.) crevice See also: breach Syn. โตรกไตร, โกรก, โตรก
โตรกไตร (n.) crevice See also: breach Syn. โกรก, โตรก
โตรก (n.) deep crevices Syn. โตรกไตร, โตรกผา, โกรก, โกรกไกร
โตรกผา (n.) deep crevices Syn. โตรกไตร, โกรก, โกรกไกร
โตรกไตร (n.) deep crevices Syn. โตรกผา, โกรก, โกรกไกร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The crevice should be 25 yards ahead. 9-1-1-4.น่าจะ 25 หลาข้างหน้า แบริ่ง 1-1-4
When they stumbled on what appears to be an underwater graveyard in a crevice off the coast of miami.เมื่อบังเอิญพบสุสานใต้น้ำ ในรอยแตกพื้นโลกนอกชายฝั่งไมอามี่
An underwater graveyard In a crevice off the coast of miami.สุสานใต้น้ำ นอกชายฝั่งไมอามี่
Use every crevice you can. Don't be afraid.คุณนี่ทำพังทุกเรื่อง!
If you fail, if the Tesseract is kept from us, there will be no realm, no barren moon, no crevice where he cannot find you.หากเจ้าล้มเหลว จนทำให้ เทเซอร์แร็ก หลุดจากมือพวกข้า จะไม่มีมิติไหน ไม่มีจันทราดวงใด
Yes! I need you to get all in the crevices, all right?ตรงซอกขาใกล้ร่องก้น กดหนัก ๆเลยจ้ะ
The crevice's at 65 feet.ที่รอยแยกความลึก 65 ฟุต
The crevice's 30 to 40 yards straight ahead.รอยแตกที่ 30-40 หลา ตรงไปข้างหน้า
Or a crevasse. Crevice. It's just a theory.หรือจากรอยแยกพื้นดิน ก็แค่ทฤษฎีนะ
Every crack. Every crevice.เอามือออกไป อย่าโดนตัวข้า อย่าโดนตัวข้า

crevice ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
缝子[fèng zi, ㄈㄥˋ ㄗ˙, 缝子 / 縫子] crack; chink; narrow slit; crevice
裂缝[liè fèng, ㄌㄧㄝˋ ㄈㄥˋ, 裂缝 / 裂縫] crack; crevice
裂隙[liè xì, ㄌㄧㄝˋ ㄒㄧˋ, 裂隙] crack; crevice; fracture
裂罅[liè xià, ㄌㄧㄝˋ ㄒㄧㄚˋ, 裂罅] rift; crevice; fissure

crevice ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
罅隙[こげき, kogeki] (n) (See すきま) crack; slit; crevasse; crevice
亀裂(P);龜裂(oK);き裂[きれつ, kiretsu] (n) crack; crevice; fissure; chap; (P)
割れ目(P);破れ目;割目(io);破目(io)[われめ, wareme] (n) (1) chasm; interstice; crevice; crack; cleft; split; rift; fissure; (2) (X) (sl) vulva; slit; cunt; vagina; twat; (P)
穴隙[けつげき, ketsugeki] (n) crevice; aperture
罅割れ;ひび割れ[ひびわれ, hibiware] (n,vs) crack; crevice; fissure
隙目;透き目;透目[すきめ, sukime] (n) (obsc) (See 隙間) gap; opening; crevice; crack
隙間(P);すき間;透き間;透間;隙き間(io)[すきま, sukima] (n) crevice; crack; gap; opening; (P)

crevice ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โกรกไกร[n.] (krōkkrai) EN: crevice FR:
ร่อง[n.] (rǿng) EN: groove ; furrow ; crack ; ckink ; crevice ; hole in the floor FR: fissure [f] ; rainure [f] ; crevasse [f]
ซอก[n.] (søk) EN: nook ; corner ; niche ; recess ; crevice ; pit ; gorge FR: fente [f] ; fissure [f] ; interstice [f] ; passage étroit [m] ; recoin [m] ; diverticule [m]
โตรกไตร[n.] (trōktrai) EN: crevice FR:
โตรก[n.] (trōk) EN: ravine ; gorge ; canyon ; deep crevices FR: ravin [m] ; gorges [fpl] ; crevasse [f] ; canyon [m] ; cañon [m]
โตรกผา[n. exp.] (trōk phā) EN: deep crevices FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า crevice
Back to top