ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แนว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แนว*, -แนว-

แนว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แนว (n.) row See also: column, line, range Syn. แถว
แนว (n.) style See also: trend, fashion, craze, fad, vogue Syn. แบบ, ลักษณะ, รูปแบบ
แนว (clas.) method See also: way, mode, process, procedure Syn. แนวทาง
แนว (n.) guideline See also: way, route, path Syn. วิถีทาง, แนวทาง
แนวการรบ (n.) battle plan Syn. แผนการรบ
แนวขนาน (n.) horizon Syn. แนวราบ, แนวระดับ, แนวยาว Ops. แนวตั้ง, แนวดิ่ง
แนวขนาน (adj.) horizontal See also: aligned, flat, parallel, straight Syn. แนวนอน, แนวระดับ, แนวยาว Ops. แนวตั้ง, แนวดิ่ง
แนวความคิด (n.) idea See also: concept, thought, notion Syn. แนวคิด
แนวคิด (n.) idea See also: concept, thought, notion Syn. แนวความคิด
แนวชายแดน (n.) border See also: frontier, boundary Syn. พรมแดน, ชายแดน, แนวพรมแดน, อาณาเขต
แนวดิ่ง (n.) vertical Syn. แนวตั้ง, แนวยืน Ops. แนวนอน, แนวขวาง, แนวระนาบ
แนวตรง (n.) straight line
แนวต่อ (n.) knot Syn. ขอดเชือก, ข้อ, ข้อต่อ
แนวตั้ง (n.) vertical Syn. แนวดิ่ง, แนวยืน Ops. แนวนอน, แนวขวาง, แนวระนาบ
แนวทัพ (n.) route of an army See also: route of march, march of an army, route that an army is going to take, compare to the squares or moves in a chess game, movements of the army Syn. ทัพ
แนวทาง (n.) way See also: path, course, method, trail, mean, channel, model Syn. ครรลอง, หนทาง, วิถีทาง, ทาง
แนวนอน (n.) horizon Syn. แนวราบ, แนวระดับ, แนวขนาน, แนวยาว Ops. แนวตั้ง, แนวดิ่ง
แนวนโยบาย (n.) policy See also: principle, plan, method, system, strategy Syn. แผนการ, หลัก, หลักการ, แนวทาง
แนวปฏิบัติ (n.) regulation See also: rule
แนวป่า (n.) forest belt
แนวป่า (n.) forest edge See also: row of tree, forest skirt, edge/skirt of woods Syn. พนขัณฑ์, ราวป่า, แนวไพร
แนวป่า (n.) edge of a forest See also: row of trees
แนวป่า (n.) forest range See also: forest margin Syn. ไพรสัณฑ์, ป่า
แนวป่า (n.) wood See also: woods, edge of the forest, line of the forest Syn. ป่า, ราวป่า
แนวป่า (n.) jungle See also: wood, forest Syn. วนาสัณฑ์, ป่าสูง, ป่าดง, ราวป่า, ป่า, พนาลัย, พงไพร, พนา, ไพรวัน
แนวป่า (n.) forest outline See also: jungle outline, forest verge, forest border, forest fringe
แนวป่า (n.) edge of a forest See also: strip of woods, strip of forest, forest line, boundary of the jungle Syn. ชายป่า, ขอบป่า
แนวพรมแดน (n.) boundary See also: border, borderline, frontier Syn. แนวเขตแดน, เส้นเขตแดน, เขตแดน
แนวยาว (n.) horizon Syn. แนวราบ, แนวระดับ, แนวขนาน Ops. แนวตั้ง, แนวดิ่ง
แนวยาว (adj.) horizontal See also: aligned, flat, parallel, straight Syn. แนวนอน, แนวระดับ, แนวขนาน Ops. แนวตั้ง, แนวดิ่ง
แนวยืน (n.) vertical Syn. แนวตั้ง Ops. แนวนอน, แนวขวาง, แนวระนาบ
แนวยืน (n.) vertical Syn. แนวดิ่ง Ops. แนวนอน, แนวขวาง, แนวระนาบ
แนวรบ (n.) battle front See also: front, battle line, fighting front
แนวร่วม (n.) ally Syn. พวก, ภาคี, พันธมิตร, ผู้สนับสนุน, ผู้ร่วมความคิด Ops. ศัตรู
แนวระดับ (n.) horizon Syn. แนวราบ, แนวขนาน, แนวยาว Ops. แนวตั้ง, แนวดิ่ง
แนวระดับ (adj.) horizontal See also: aligned, flat, parallel, straight Syn. แนวนอน, แนวขนาน, แนวยาว Ops. แนวตั้ง, แนวดิ่ง
แนวราบ (adj.) horizontal See also: aligned, flat, parallel, straight Syn. แนวนอน, แนวระดับ, แนวขนาน, แนวยาว Ops. แนวตั้ง, แนวดิ่ง
แนวหน้า (adj.) first- class See also: topflight, crack Syn. ชั้นหนึ่ง, แถวหน้า, ยอดเยี่ยม, ดีเยี่ยม, ชั้นเลิศ, ชั้นแนวหน้า Ops. ชั้นต่ำ, ชั้นเลว
แนวหน้า (n.) front/head of the line Ops. หางแถว, ปลายแถว
แนวหลัง (n.) rear See also: rearward Ops. แนวหน้า
English-Thai: HOPE Dictionary
assembly lineแนวประกอบชิ้นส่วนของเครื่องในโรงงาน
fault planeแนวแตก,แนวเคลื่อนลง
abeam(อะบีม') adv.,adj. ซึ่งเป็นมุมฉากกับแนวหน้าและหลัง, ตามขวางและข้างเรือ
abreast(อะเบรสทฺ') adj.,adv. เคียงข้าง, พร้อมกัน,เป็นแนวเดียวกัน,เสมอกัน,ทัน, Syn. beside
abscissa(แอบซิส' ซะ) n. (pl. -scissas, -scissae) จุบนแนวนอน (x-axis) ที่ขนานกับแกน y
across-the-boardadj. ทั่วทั้งหมด, ทั่วไปตลอดแนว, ทั่วทุกส่วน, Syn. blanket
actinomorphic(แอคทิโนมอร์' ฟิค) fadj. ซึ่งเกี่ยวกับรัศมีสมมาตรหรือสัดส่วน, แบ่งออกได้ในแนวตั้งตรงเป็นครึ่งเล็ก ๆ ที่เหมือนกัน. -actinomorpous adj. actinomorphy n.
adit (แอด' ดิท) n. ทางตามแนวนอนเช้าสู่เหมือง, การเข้าหา, ทางเข้า
advection(แอดเวค' เชิน) n. การนำตามแนวนอน, การเคลื่อนตามแนวนอนของอากาศ. -advective adj. (movement of air)
air cavalryหน่วยทหารราบหรือลาดตระเวนที่ถูกขนไปทางอากาศสู่แนวรบ
aliphatic(แอลลิแฟท' ทิค) adj., chem. เกี่ยวกับอินทรีสารประกอบที่มีอะตอมของคาร์บินติดกันเป็นแนว (paraffins, olefins)
anchor(แอง' เคอะ) n.,vt. สมอเรือ, สมอ, หลัก, ที่ยึดเหนี่ยว, ตำแหน่งสำคัญของแนวป้องกันในทางทหาร, ทอดสมอ, ปล่อยหลัก -anchorable adj., Syn. support, prop, security)
antimere(แอน' ทิเมียร์) n. ส่วนของร่างกายที่กั้นด้วยแนวราบเป็นุมุฉากกับแกนยาวของร่างกาย
appetence(แอพ' พิเทินซฺ) n. ความอยากอย่างมากตามธรรมชาติ, แนวโน้มของสัญชาตญาณ, การดึงดูด, ความสัมพรรค, การติดนิสัย (intense desire)
array(อะเรย์') n. ขบวน, ลำดับ,ทิว,แถว,เสื้อผ้า. -vt. นำมาเรียง, จัดเรียง,ตั้งแนวรบ,สวมใส่เสื้อผ้า -arrayal n., Syn. arrange,apparel)
arris(แอร์'ริส) n. สันคม,สันหรือแนวที่เกิดจากสองผิวหน้าพบกันที่มุมนอก, Syn. piend)
aspect ratioอัตราส่วนระหว่างแนวตั้งและแนวนอนหมายถึง อัตราส่วนระหว่างแนวตั้งกับแนวนอนของภาพของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยปกติ ใช้ในการสร้างภาพคอมพิวเตอร์ (computer graphics) ซึ่งต้องคอยระวังให้มีสัดส่วนที่ถูกต้องอยู่เสมอ
autogiro(ออโทไจ'โร) n. เครื่องบินที่มีใบพัดสำหรับเคลื่อนไปข้างหน้าและมีตัวหมุนตามแนวนอนสำหรับเคลื่อนขึ้นสูง, Syn. autogyro, gyroplane (an aircraft)
axis(แอค' ซิส) n., (pl. axes) แกน, เพลา, เส้นศูนย์กลาง, สัมพันธมิตร, แนวหลักในการพัฒ-นาหรือเคลื่อนที่, กระดูกสันหลังที่คอ (ชิ้นที่ 2) , อักษะ (เยอรมัน ญี่ปุ่นและอิตาลีในสงครามโลกครั้งที่ 2) , ชื่อกวางในอินเดียและลังกา, Syn. coalition
bank(แบงคฺ) n. ธนาคาร,ฝั่ง,มูลดิน,ตลิ่ง,ฝั่ง,ชายฝั่ง,เขื่อน,แถว,แนว,แถวของพายของเรือ vt. เอาเงินฝากธนาคาร,จัดเป็นแถว vi. สะสม,เอียงข้าง,ฝากเงินธนาคาร, Syn. mass
banner(แบน'เนอะ) n.ธง,ร่มธง,สิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ adj. ชั้นแนวหน้า, Syn. motto
battle linen. แนวรบ
belt(เบลทฺ) {belted,belting,belts} n. เข็มขัด,สายคาดเอว,สาย,ทางโค้ง,ทางรถไฟฟ้า,ดื่มอึกใหญ่,การโจมตี,แนว,เทือก vt. รัดเข็มขัด,คาดสาย,ใช้สายคาด,ใช้เข็มขัดหรือสายคาดตี,ตี,ร้อง (เพลง) เสียงดัง, Syn. girdle
bisector(ไบเซค'เทอะ) n. เส้นหรือแนวที่แบ่งมุมหรือส่วน
bitmap(บิตแมป) แผนที่บิตหมายถึง เส้นตัดกันของบิตในแนวตั้งและแนวนอน ซึ่งคอมพิวเตอร์จะแปลงให้เป็นจุดภาพ ภาพในคอมพิวเตอร์นั้นจะประกอบด้วยจุดเล็ก ๆ ของแสง ซึ่งเรียกว่าจุดภาพ (pixel) รวมตัวกัน ภาพที่มีจำนวนจุดภาพมาก จะยิ่งดูคมชัดมากดู pixel ประกอบ
bumper guardn. ที่กันชนแนวตั้งที่ติดบนเหล็กกันชน
chain(เชน) n. โซ่,ลูกโซ่,โซ่ตรวน,สายสร้อย,อนุกรม,เทือกเขา,ทิว,แนว -vt. ผูกมัดด้วยโซ่,ผูกมัด,จำกัด, Syn. series
cardamomn. กระวานคอลัมน์ (ของบัตร) สดมภ์ (ของบัตร) หมายถึง คอลัมน์หรือตำแหน่งเจาะตามแนวตั้งของบัตร บัตรทั่วไปจะมี 80 คอลัมน์ ในการเจาะแต่ละคอลัมน์นั้น ถ้าเจาะรูเดียว จะเป็นรหัสบอกว่าเป็นตัวเลข ถ้าเจาะ 2 รูในหนึ่งคอลัมน์จะเป็นรหัสบอกว่าเป็นตัวอักษร ถ้าเจาะ 1-3 รู อาจเป็นเครื่องหมายบางตัว เช่น + (บวก) - (ลบ) ฯลฯดู Hollerith code ประกอบ
chain printerเครื่องพิมพ์สายโซ่เครื่องพิมพ์เป็นอุปกรณ์ส่วนหนึ่งของคอมพิวเตอร์ ที่ใช้โซ่หรือแกนอักษรหมุนในแนวนอนรอบแกนตั้ง 2 แกน เมื่อตัวอักษรที่ต้องการมาอยู่ตรงตำแหน่งที่กำหนดให้ เครื่องจะใช้ค้อนตีให้อักษรนั้น ปรากฏบนกระดาษ โดยผ่านลงบนผ้าหมึกพิมพ์
channel(แชน'เนิล) n. ช่องแคบ,ช่อง,ทางน้ำไหล,ทางเดินเรือ,ราง,วิถีทาง,แนวทาง,ทางผ่าน,ท่อ -vi. นำผ่านทาง,บุกเบิกทาง,ขุดทาง,ขุดทางน้ำ,นำทาง, See also: channeler,channeller n. ร่องข้อมูลช่องหมายถึงร่องข้อมูลหรือแถวสำหรับบันทึกข้อมูลตามยาวลงบนกระดาษหรือแถบบันทึกแม่เหล็ก (magnetic tape) หรืออาจหมายถึงช่องทางเข้าออกของหน่วยรับข้อมูลและหน่วยแสดงผล (input/output channel) ซึ่งติดต่อกับตัวประมวลผล (processor)
check(เชค) {checked,checking,checks} vt. หยุด,รั้ง,ดึง,ตรึง,สกัด,ทำลาย,ตรวจสอบ,สำรวจ,ทำเครื่องหมายตรวจสอบ,ฝากเก็บ,รุกฆาต (หมากรุก) ,ทำให้เกิดรอยแตก,ปลูกพืชเป็นแนวยาว. -vi. ตรงกัน (ถูกต้อง) ,ตรวจสอบ,แตกเป็นช่อง,ร้าวเป็นช่อง,หยุด -Phr. check in (ลงชื่อ (เข้าพักในโรงแ
chinese binaryเลขฐานสองแนวตั้ง (ดู)
classical(แคลส'ซิเคิล) adj. เกี่ยวกับแบบกรีกและโรมันโบราณ,ชั้นหนึ่ง,ดีเด่น,เป็นแนวหน้า,เกี่ยวกับวรรณคดีสมัยคลาสซิค,ชื่อเสียงโด่งดัง,เป็นมรดกตกทอดแต่โบราณ,เป็นแบบฉบับที่เชื่อถือได้, See also: classicality,classicalness n. -Conf. classic
clearstationn. สถานที่รักษาพยาบาลทหารแนวหน้า
climate(ไคล'เมท) n. อากาศตามฤดูกาล,แนวโน้มทั่วไปของสังคม,ประเพณีนิยมที่เป็นอยู่, See also: climatic adj. ดูclimate climatical adj. ดูclimate climatal adj. ดูclimate, Syn. trend -Conf. weather
coastlinen. เส้นแนวชายฝั่งทะเล
column(คอล'ลัมน์) เสา,เสากลม,เสาหิน,ส่วนที่เป็นลำ,สิ่งที่เป็นลำ,แถวหรือรายการที่เป็นแนวตรง,กองทหารที่ตั้งแถวแนวตรง,แนวขบวนเรือรบเป็นแนวตรง,คอลัมน์หนังสือพิมพ์, See also: columned,columnated adj.
columnar(คะลัม'นะ) adj. มีลักษณะเป็นลำเสา,ซึ่งพิมพ์หรือจัดเป็นแนวตรง
columniation(คะลัมนิเอ'เชิน) n. การจัดเป็นแนวตรง,
compile(คัมไพล์') {compiled,compiling,compiles} vt. รวบรวม,เรียบเรียง แปลโปรแกรมหมายถึง แปลโปรแกรมที่เขียนขึ้นด้วยภาษาแนวมนุษย์ (human oriented language) ภาษาใดภาษาหนึ่ง เช่น ภาษาซี (C) ภาษา โคบอล (COBOL) ซึ่งเป็นภาษาที่คอมพิวเตอร์ไม่เข้าใจ ให้เป็นภาษาเครื่อง (machine language) ซึ่งเป็นภาษาที่เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจได้ การแปลนั้น คอมพิวเตอร์จะอ่านโปรแกรมทั้งหมดเข้าไปแล้วจึงจะลงมือแปล เมื่อเข้าใจแล้ว คอมพิวเตอร์จึงจะปฏิบัติตามคำสั่งในโปรแกรมได้
English-Thai: Nontri Dictionary
align(vi) เป็นแนวตรง,เป็นเส้นตรง
alignment(n) การจัดแถว,การวางแนว,การจัดขบวน
aline(vt) จัดแถว,วางแนว,ทำให้เป็นเส้นตรง
axis(n) เพลา,แกน,อักษะ,แนวหลัก
banner(adj) เด่น,ชั้นนำ,ชั้นแนวหน้า
barrage(n) เครื่องป้องกันแนวรบ,ทำนบ,เขื่อน,เครื่องกั้น
belt(n) เข็มขัด,สายคาดเอว,แนว,ทิว,เขต,สายพาน
cleavage(n) แนวกะเทาะ,ความแตกแยก,ความบาดหมาง
colonnade(n) เสาระเบียงใหญ่,แนวต้นไม้
column(n) เสาหิน,เสาปูน,แนว,แถวตอน,ปล่อง,คอลัมน์
curve(n) ทางโค้ง,เส้นโค้ง,แนวโค้ง
cordillera(n) แนวเขา,ทิวเขา,เทือกเขา
direction(n) ทิศทาง,การควบคุม,แนวโน้ม,คำสั่ง,การชี้แนะ,การจ่าหน้าซอง
embattle(vt) เตรียมต่อสู้,ตั้งมั่น,ตั้งแนวรบ,ติดอาวุธ
formation(n) การสร้าง,การก่อรูป,ขบวน,แถว,แนว
fort(n) ป้อม,ปราการ,กำแพง,เครื่องป้องกันข้าศึก,แนวลวดหนาม
forthright(adj) ตรงแนว,เฉียบขาด,มั่นคง,โดยตรง,ตรงไปตรงมา,โผงผาง
guideline(n) เครื่องชี้แนะ,แนวนโยบาย
hedge(n) รั้ว,แนวพุ่มไม้,สิ่งกีดขวาง,เครื่องล้อม,ขอบแดน
horizontal(adj) ทางเส้นขอบฟ้า,ตามแนวนอน,ตามขวาง,ตามพื้นราบ
leading(adj) ชั้นแนวหน้า,ชั้นนำ,สำคัญ,เป็นหัวหน้า
liable(adj) อาจเป็นไปได้,รับผิดชอบ,มีแนวโน้ม,โน้มเอียง
line(n) เส้นตรง,แนว,เส้นทาง,แถว,สายโทรศัพท์,สายโลหิต,บรรทัด,เชือก
linear(adj) เป็นเส้นตรง,ตามเส้น,ตามทางยาว,เป็นแนวยาว
originality(n) ความคิดริเริ่ม,ความแหวกแนว
perimeter(n) ปริมณฑล,แนว,เส้นรอบวง
plane(adj) ราบ,แบน,เป็นแนวราบ,เป็นพื้นระนาบ
policy(n) นโยบาย,แนวทาง,หลักการ,อุบาย,ยุทธวิธี
procedure(n) ระเบียบการ,วิธีดำเนินการ,การปฏิบัติ,พฤติการณ์,ขบวนการ,แนวทาง
proceeding(n) การดำเนินการ,พฤติกjรณ์,การปฏิบัติ,แนวทาง,ขั้นตอน
process(n) การดำเนินการ,การปฏิบัติ,แนวทาง,กระบวนการ,กรรมวิธี
range(n) เทือกเขา,แถว,แนว,ทุ่งเลี้ยงสัตว์,หม้อน้ำ,วิถีกระสุน
rear(n) ข้างหลัง,ตอนท้าย,กองหลัง,ด้านหลัง,แนวหลัง,ก้น
ridge(vi) เป็นแนว,เป็นสัน,เป็นคลื่น
romanticism(n) การเขียนเรื่องแนวโรแมนติก
row(n) แนว,แถว,การทะเลาะวิวาท,การพายเรือ
streak(n) ชั้น,ริ้ว,แนว,ทาง,ช่วง,สายแร่
swath(n) แนว,แถว,แถบ
system(n) แนวการ,ระบบ,แผนการ,วิธี,ระเบียบ,หลักการ
systematic(adj) ตามระบบ,มีแนวการ,มีระเบียบ,มีกฎเกณฑ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
abuttalsแนวเขตที่ดินที่ติดต่อกับที่ดินอื่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
beadแนวเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
boundaryแนวพรมแดน, แนวแบ่งเขต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Camper's lineแนวแคมเปอร์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
chronohorizonแนวชั้นตามอายุกาล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
circum-Pacific beltแนววงรอบแปซิฟิก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cleatแนวแตกแยก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
coastlineแนวชายฝั่ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
columnar jointingแนวแตกเสาเหลี่ยม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
columnist, fifthแนวที่ห้า, ไส้ศึก, สายลับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
commissureแนวเชื่อม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
conceptแนวคิด, แนวความคิด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cuspid guidance; canine guidance; canine guide; cuspid guideแนวนำฟันเขี้ยว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
dispositionแนวโน้มรับโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fifth columnistแนวที่ห้า, ไส้ศึก, สายลับ [ดู espionage และ spy ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
frontierแนวพรมแดน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
green beltแนวพื้นที่สีเขียว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
horizonแนวชั้น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
motifแนวเรื่อง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
partingแนวแยก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
party lineแนวทางพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
popular frontแนวร่วมประชาชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
shorelineแนวชายทะเล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
strength weldแนวเชื่อมรับแรง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
stringer beadแนวเชื่อมเส้นเชือก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
traditional approachแนวเข้าสู่การศึกษาเชิงประเพณี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
trajectoryแนววิถี [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
trendแนวโน้ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
united frontแนวร่วม (พรรคการเมือง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
vanguard of the proletariatแนวหน้าของชนกรรมาชีพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
walkแนวเดิน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
accordantร่วมแนว, ร่วมระดับ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
aditอุโมงค์แนวนอน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
alignmentการปรับแนว [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
American abstract artistsกลุ่มศิลปินอเมริกันแนวนามธรรม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
approach๑. แนวเข้าสู่การศึกษา๒. การทาบทาม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
architrave๑. หน้ากระดานทับหลัง๒. บัวปิดแนววงกบ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
astigmatismสายตาพร่าต่างแนว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
breadth-first searchการค้นหาในแนวกว้าง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
colorationภาพสะท้อนแนวคิดทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Atoll แนวปะการังแบบวงแหวนหรือเกือกม้า เป็นแนวปะการังที่มีรูปร่างลักษณะเป็นวงแหวน หรือเกือกม้า เป็น การพัฒนาแนวปะการังในระดับน้ำลึก ซึ่งอาจเกิดจากภูเขาไฟยุบตัวลง ปะการังจะอยู่บริเวณปากปล่องล้อมรอบ lagoon ดู lagoon เพิ่มเติม [สิ่งแวดล้อม]
Behavioral Approachแนวคิดทางพฤติกรรม,การศึกษาตามแนวพฤติกรรม [การแพทย์]
Burton Signแนวเส้นสีน้ำเงินพบที่เหงือกในโรคพิษตะกั่วเรื้อรัง [การแพทย์]
Buttressแนวโครงสร้าง [การแพทย์]
Coastline แนวชายฝั่ง 1) เส้นที่แบ่งขอบเขตระหว่างแผ่นดินกับน้ำทะเลและ/ หรือมหาสมุทร 2) คำทั่วไปที่อธิบายถึงลักษณะหรือรูปลักษณ์ ของแผ่นดินตามชายฝั่ง เมื่อมองจากทะเลเข้ามายังแผ่นดิน รวมถึงอ่าว [สิ่งแวดล้อม]
Coursingแนวทางเดิน [การแพทย์]
Downwardแนวเฉียงลง,ระดับสูงลงมาต่ำ [การแพทย์]
Guidelinesแนวทาง, [การแพทย์]
Guiding Planeแนวนำทาง [การแพทย์]
Lieแนวลำตัวเด็ก, แนวลำตัว [การแพทย์]
Logแนวนอน, แท่งยาว [การแพทย์]
Melodramaแนวประโลมโลกย์ [TU Subject Heading]
Midsternal Lineแนวกลางกระดูกกลางหน้าอก [การแพทย์]
Modernism (Christian theology)แนวคิดสมัยใหม่ (เทววิทยาคริสเตียน) [TU Subject Heading]
Orientationแนวทิศทางการวางตัว การหันทิศทางอาคาร [พลังงาน]
Regional Code of Conduct in The South China Seaแนวทางปฏิบัติระดับภูมิภาคในทะเลจีนใต้
requested perimeterแนวเขตที่มีการร้องขอ [การทูต]
standing arrangementแนวปฏิบัติที่วางไว้ [การทูต]
Tracingแนวสืบค้นหมายถึง คำ หรือกลุ่มคำ ฯลฯ ที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ทราบว่า ทรัพยากรสารสนเทศนั้นๆ สามารถเข้าถึงได้ด้วยรายการใดบ้าง นอกเหนือจากรายการทางบรรณานุกรมที่เป็นตัวแทนหรือข้อมูลทางกายภาพของสารสนเทศนั้นๆ แนวสืบค้น จะเป็นข้อมูลที่บ่งบอกได้ว่ารายการนั้นมีบัตรครบชุดหรือรายการเพิ่มใดบ้าง แนวสืบค้น มักจะประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้
Trackแนวทาง [TU Subject Heading]
Advection fogหมอกเกิดจากการ เคลื่อนที่ของมวลอากาศไปในแนวนอน [อุตุนิยมวิทยา]
Alignmentการเข้าแนว, แนวของกระดูก, การจัดแนว [การแพทย์]
alinementalinement, การปรับแนว [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Alley Cropping การปลูกพืชสลับแนว การปลูกพืชเป็นแถวสลับกันระหว่างพืชล้มลุกกับ พืชยืนต้น เช่น การปลูกกระถินยักษ์เป็นแนว 2 แถว และปลูกข้าวโพด 10 แถว โดยให้แถวของพืชที่ปลูกเป็นไปตามแนวระดับ [สิ่งแวดล้อม]
Archส่วนโค้ง, ลักษณะรูปแนวโค้ง, เส้นโค้งจากปลายนิ้วข้างหนึ่งไปถึงอึกข้างหนึ่ง, อาร์ช [การแพทย์]
Axisแกนกลาง, แกน, แนวแกนกลาง, แกนรวมทางไฟฟ้า, แกนไฟฟ้าหัวใจ, กระดูกแอกซิส, กระดูกแอ็กซิส, กระดูกสันหลังชิ้นที่ 2, กระดูกสันหลังระดับคอ [การแพทย์]
Baselineเส้นตรง,ระดับเส้นฐาน,แนวฐาน,เส้นพื้น [การแพทย์]
Beach หาด พื้นที่ระหว่างแนวน้ำขึ้นกับน้ำลง มีลักษณะเป็นแถบยาวไปตามริมฝั่ง เกิดขึ้นเนื่องจากการกระทำของคลื่นและกระแสน้ำในทะเลสาบหรือแม่น้ำ [สิ่งแวดล้อม]
Blockพื้นที่ที่แบ่งเป็นแปลงสัมปทานทั้งบนบกและในทะเล สำหรับให้บริษัทน้ำมันมายื่นขอสัมปทานปิโตรเลียม โดยทั่วไปการแบ่งแปลงจะแบ่งตามแนวเส้นรุ้งและเส้นแวง [ปิโตรเลี่ยม]
Bony Alignmentการเข้าแนวกระดูก [การแพทย์]
Boom ทุ่นเป็นแนว ทุ่นที่เรียงเป็นแนวเพื่อป้องกันการปะทะ หรือเพื่อปิดล้อม เช่น ล้อมคราบน้ำมัน [สิ่งแวดล้อม]
Aspect ratioอัตรากว้างยาวเป็นคำที่ใช้ในงานคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อใช้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความกว้างของภาพวัตถุเทียบกับความสูง อัตราส่วนนี้มีความสำคัญมาก เพราะจุดภาพที่ปรากฎบนจอภาพนั้นอาจจะมีระยะแนวนอนกับแนวตั้งต่างกัน ถ้าหากไม่คำนวณอัตรานี้ให้ถูกต้องเวลาเราใช้โปรแกรมวาดภาพวงกลม อาจจะได้วงรีแทนก็ได้ [คอมพิวเตอร์]
Bucket Elevator สายยกปุ้งกี๋ สายยก (อาจเป็นโซ่หรือสายพาน) ที่ติดภาชนะบรรทุกวัสดุ เช่น ถ่านหินหรือเถ้าเตาขึ้นในแนวชันหรือดิ่ง [สิ่งแวดล้อม]
Buddha (The concept)พุทธ (แนวคิด) [TU Subject Heading]
Carrousel Process กระบวนการคาร์รูเซล ระบบบำบัดแบบคูวนเวียนที่ได้รับการดัดแปลงใช้ เครื่องเติมอากาศแบบแนวดิ่ง เพื่อเติมอากาศและผลักดันน้ำให้เคลื่อนที่ในแนวนอนได้เร็วพอ [สิ่งแวดล้อม]
Cartoonการ์ตูนการ์ตูน (Cartoon) หมายถึง ลายเส้นภาพวาดคน สัตว์ สิ่งของในรูปแบบที่เหมือนหรือมีเค้าโครงที่ใกล้เคียงกับของจริงหรือต่างจากของจริงตามจินตนาการของผู้วาด เพื่อสร้างความตลกขบขัน สื่อความหมาย หรือล้อเลียนสังคม ซึ่งอาจมีลักษณะเกินความจริง เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ หรือแสดงแนวคิดต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
chimney drainchimney drain, ทางระบายน้ำซึมแนวตั้ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Coast ชายฝั่งทะเล แถบแผ่นดินนับจากแนวชายทะเลขึ้นไปบนบก จนถึงบริเวณที่มีลักษณะ ภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงอย่างเด่นชัด มีความกว้างกำหนดไม่แน่นอน [สิ่งแวดล้อม]
Commissure, Anterior Whiteทอดข้ามแนวกลาง [การแพทย์]
connected graphกราฟเชื่อมโยง, กราฟ G เรียกว่า กราฟเชื่อมโยง (connected graph) ก็ต่อเมื่อสำหรับจุดยอด u และ v ที่เป็นจุดยอดต่างกันในกราฟ G จะมีแนวเดิน u [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
zone (vt.) ทำให้เป็นเขต แนว แถบ โซนหรือภาค
zone (vi.) แบ่งเป็นเขต แนว แถบ โซนหรือภาค See also: แบ่งเป็นบริเวณ แถบ ภาค โซนหรือแนว
windrow (n.) แนวกองฟาง (ที่ผึ่งลมให้แห้งก่อนนำไปมัด)
ecliptic (n.) แนวการโคจรของพระอาทิตย์ Syn. epicycle, orbit
column (n.) แนวขบวนทหาร See also: กองทหารที่ตั้งแถวตามยาว, กองย่อยๆ, ขบวนเรือรบที่เป็นแนวตามยาว Syn. platoon, company, file
National Socialism (n.) แนวความคดของพรรคนาซี See also: ลัทธินาซี Syn. Nazism
perception (n.) แนวความคิด See also: การแสดงความคิด Syn. knowledge
territory (n.) แนวความคิด
national socialism (n.) แนวความคิดของพรรคนาซี See also: ลัทธินาซี Syn. Nazism
theorem (n.) แนวคิดที่ยอมรับว่าเป็นจริง
defeatism (n.) แนวคิดหรือการกระทำของผู้ยอมรับหรือคาดว่าจะพ่ายแพ้หรือไม่ประสบความสำเร็จ See also: การยอมรับความล้มเหลว
ideas (n.) แนวคิดอันเป็นรากฐานของสังคม เศรษฐกิจและการเมือง See also: อุดมการณ์ Syn. belief, philosophy
ideology (n.) แนวคิดอันเป็นรากฐานของสังคม เศรษฐกิจและการเมือง See also: อุดมการณ์ Syn. belief, ideas, philosophy
ledge (n.) แนวชั้นที่ทำยื่นจากผนัง (เช่นบริเวณหน้าต่างเพื่อวางแจกันดอกไม้) Syn. shelf, molding
syncline (n.) แนวชั้นหินที่โค้งลง
coastline (n.) แนวชายฝั่งทะเล Syn. shoreline
colonnade (n.) แนวต้นไม้ Syn. columniation
columniation (n.) แนวต้นไม้
abatis (n.) แนวต้นไม้ที่ถูกโค่นสำหรับเป็นแนวป้องกัน
vertical (n.) แนวตรง See also: แนวดิ่ง Syn. perpendicular Ops. horizontal
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You're supposed to be finding a diplomatic solutionคุณควรจะค้นหาแนวทางแก้ปัญหาทางการทูต
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
KIND OF A STAID AFFAIR FOR EARLY '90s POSTPUNK MATH ROCK,คงเท่น่าดูนะครับ แนว 90's ปนกับ พั๊ง และ ร๊อค
It was like a sort of rock 'n' roll breastfeeding of it.ประมาณว่า แนว "ร็อคแอนด์โรล" กำเนิดมาจากดนตรีแนวนี้
Surf and rockabilly, Dick Dale, and trying to absorb everything.แนว "เซิร์ฟร็อค" และ "ร็อคอะบิลลี่" อย่าง "ดิ๊กเดล" ผมพยายามซึมซับทุกสิ่ง
Kind of going for a hunting lodge meets Tom Ford's place in Bel Air.แนวกระท่อมล่าสัตว์ ผสมกับบ้าน ทอม ฟอร์ด
The goth thing was two years ago, so maybe lose the vampire makeup... and consider some tighter-fitting clothing.แนวก็อธ เลิกฮิตไปแล้ว อย่าแต่งหน้าจัด ใส่ชุดฟิตๆหน่อย
You're not the kind of subtle they prefer.แนวการทำงานยังไม่ใช่
That sort of stuff, is it, sort of rocky Lizzy stuff or...?แนวของคุณ ใช่แนวร๊อค Lizzy หรือ... ?
The theme of the decade dance is the 1970s.แนวของงานต้องเป็นปี 1970
My theme was dancing, I guess. But you have to give in to it.แนวของฉันคือเต้น ฉันว่านะ /แต่นายต้องเข้าถึงมากกว่านี้
PHYSICS MIDTERM FORECAST!แนวข้อสอบกลางภาคฟิสิกส์
Mizunuma's exam forecasts are usually spot on.แนวข้อสอบของมิสุนุมะ มักจะออกสอบ
My concepts for harnessing micro-energy waves, rejected.แนวความคิด เรื่องของการใช้คลื่นแม่เหล็ก ปฏิเสธ
Radical political views, Mrs. Powell?แนวความคิดที่รุนแรงเกี่ยวกับ การเมืองหรือเปล่า คุณนายพาวเวลล์
My liberal agenda down your throat,แนวความคิดเสรีภาพลงคอหอยคุณ
New conceptualization. Inductive thinking.แนวความคิดใหม่ คิดอุปนัย
The idea is that when it comes, it'll be on our terms.แนวคิดก็คือว่าเมื่อมันมาถึงก็จะ ได้ในแง่ของเรา
The notion of transwarp beaming... is like trying to hit a bullet with a smaller bullet... whilst wearing a blindfold, riding a horse.แนวคิดการบีมขณะวาป ก็เหมือนการยิงกระสุนด้วยกระสุนที่เล็กกว่า แล้วผูกผ้าปิดตา และขี่ม้าอยู่
Well, the notion of taking a subject as disturbing as pedophilia, turning it on its head, to create something as sweet and innocent as young love tells me that this joke was probably written by a woman.แนวคิดของการใช้หัวข้อ เหมือนพวกรักเด็กปรากฏในตอนต้น เพื่อสร้างบางอย่าง
Newton's concept of time was that it was absolute.แนวคิดของนิวตันของเวลาคือว่ามัน เป็นที่แน่นอน
The idea was that him and his group of paranormal investigators, would investigate ghost sightings and hauntings and things of this nature.แนวคิดคือ เค้าและทีมนักล่าเรื่องราวเหนือธรรมชาติ จะออกตามหา สถานที่ๆมีผีสิง หรือ อาถรรพ์
The idea was that my house is inadequate.แนวคิดคือบ้านของฉันยังขาดอะไรอยู่
The whole idea behind this is to expose as much needle as possible.แนวคิดทั้งหมดของเรื่องนี้ ก็คือ ดึงให้เข็มขึ้นมาให้ได้มากสุด
Between politics and school, he never saw her.แนวคิดทางการเมือง ชีวิตในโรงเรียน พ่อไม่เคยเข้าใจแม่
A notion to warm the heart.แนวคิดที่อบอุ่นหัวใจ
Ideals he could rally others to believe in.แนวคิดที่เขาโน้มน้าวให้คนอื่นเชื่อได้
Will those ideals live on?แนวคิดนั้นจะยังอยู่ต่อไปไหม
The second misconception.แนวคิดผิดๆประการที่สอง
Final misconception.แนวคิดผิดๆประการสุดท้าย
The misconception that there's disagreement about the science has been deliberately created by a relatively small group of people.แนวคิดผิดๆว่ายังมีความเห็นทางวิทยาศาสตร์ไม่ตรงกัน ได้ถูกจงใจสร้างขึ้นโดยกลุ่มคนเล็กๆกลุ่มหนึ่ง
Multiverse would be a more apt description.แนวคิดพหุภพน่าจะ เป็นคำอธิบายที่เป็นไปได้มากกว่า
The basic idea is that he learns to bond with the pet, and then he learns to bond with people.แนวคิดพื้นฐานก็คือ ให้เขาเรียนรู้ที่จะสร้างสัมพันธ์กับสัตว์เลี้ยง แล้วเขาก็ค่อยเรียนรู้ที่จะสร้างสัมพันธ์กับคน
A basic concept of magic.แนวคิดพื้นฐานของมายากล.
Nice idea, but this is business, Dex.แนวคิดรื่นรมย์ แต่นี่มันธุรกิจ
The great concept of Tang Pyeong...แนวคิดอันยิ่งใหญ่ของทัง เพียง...
Our new initiatives are successful, dynamic, game-changers.แนวคิดอันล้ำหน้าของเราเรียกได้ว่าประสบผลสำเร็จ มีพลวัต และ ปฏิวัติวงการเลยทีเดียว
The theme being, "it's not the big events... but the little moments" that matter.แนวคิดเริ่มมาจาก "เหตุการณ์ที่ไม่สำคัญ ... แต่ก็เป็นช่วงเวลาที่เล็กน้อย" ที่มีความสำคัญ
This idea of being born again has never crossed my mind.แนวคิดเรื่องการเกิดใหม่อะไรนั่น ไม่เคยมีอยู่ในหัวฉันเลย
This idea of family that is so core with you, that rules your world...แนวคิดเรื่องครอบครัว ที่เกาะแน่นแก่นแท้ในตัวนาย ชี้นำชีวิต
The notion of secrecy is central to Western literature.แนวคิดเรื่องความลับถือเป็นหัวใจ ของวรรณกรรมตะวันตก
Well the whole idea of the export processing zone is that it will be the first step towards this wonderful new development through the investment that's attracted to these countries there will be a trickle down effect into the communities.แนวคิดเรื่องเขตผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก (นาโอมี ไคลน์ ผู้เขียนหนังสือ No Logo) ก็คือมันจะเป็นก้าวแรกที่นำไปสู่ การพัฒนาแนวใหม่ที่วิเศษสุด

แนว ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
基準[きじゅん, kijun] Thai: แนวทางปฏิบัติ English: norm
日本的[にほんてき, nihonteki] Thai: แบบญี่ปุ่น, แนวทางแบบญี่ปุ่น English: typically Japanese
林道[りんどう, rindou] Thai: แนวป่า English: woodland path
水平線[すいへいせん, suiheisen] Thai: เส้นแนวระดับ English: horizon

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แนว
Back to top