ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wood

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wood*, -wood-

wood ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wood (n.) ป่าไม้ See also: พื้นที่ป่า Syn. forest, woodland
wood (n.) เนื้อไม้ See also: ไม้
wood (n.) ไม้ตีกอล์ฟชนิดหัวไม้
wood (adj.) ทำด้วยไม้ See also: ทำจากไม้ Syn. wooden, woody
wood (vt.) ปกคลุม (พื้นที่) ด้วยต้นไม้
wood coal (n.) ถ่านลิกไนส์ See also: ถ่านไม้ Syn. brown coal, lignite
wood engraving (n.) การแกะสลักไม้ See also: ศิลปะการแกะสลักไม้
wood nymph (n.) นางไม้ที่สิงสถิตย์อยู่ตามป่าเขา See also: (ตามตำนานหรือเทพนิยาย) Syn. dryad
wood pigeon (n.) นกที่ถูกล่าเป็นกีฬาหรืออาหาร Syn. squab
wood pulp (n.) เยื่อไม้ที่นำไปทำกระดาษ
wood turning (n.) การใช้เครื่องกลึงไม้ให้เป็นรูปร่างต่างๆ
wood turning (n.) การใช้เครื่องกลึงไม้ให้เป็นรูปร่างต่างๆ
woodbin (n.) กล่องหรือถังสำหรับเก็บฟืน
woodbine (n.) พืชไม้ดอกกลิ่นหอมชนิดหนึ่ง See also: อยู่ในแถบยูเรเชียและแอฟริกาเหนือ ชื่อละตินคือ Lonicera Periclymenum
woodblock (n.) แม่พิมพ์ทำด้วยไม้สำหรับพิมพ์เป็นรูปต่างๆ Syn. woodcut, woodprint
woodblock (n.) เครื่องดนตรีประเภทเครื่องตี
woodborer (n.) แมลงในตระกูล Cossidae ชอบเจาะหรือไชเนื้อไม้
woodcarver (n.) ช่างแกะสลักไม้
woodcarving (n.) ศิลปะหรือเทคนิคการแกะสลักไม้ See also: การแกะสลักไม้
woodchat (n.) นกที่มีขนสีดำขาว และส่วนหัวมีสีน้ำตาลแดง See also: พบในยุโรปและแอฟริกาเหนือ ชื่อละตินคือ Lanius senator
woodchop (n.) การแข่งขันตัดไม้ See also: จัดขึ้นตามงานในชนบทของประเทศออสเตรเลีย
woodchopper (n.) คนตัดต้นไม้ See also: ผู้โค่นต้นไม้ Syn. lumberjack, woodcutter
woodchuck (n.) สัตว์คล้ายหนูยักษ์ See also: มีขนสีน้ำตาลลายเทา แถบอเมริกาเหนือ ชื่อละตินคือ Marmota monax Syn. groundhog
woodcock (n.) นกจำพวก Scolopax See also: คล้ายนกปากส้อม มีขนสีน้ำตาล ปากยาว และขาสั้น
woodcraft (n.) วิชาช่างไม้ See also: วิชาแกะสลักไม้
woodcraft (n.) วิชาพรานป่า See also: วิชาเกี่ยวกับป่า
woodcraftsman (n.) ช่างไม้ See also: ช่างแกะสลักไม้
woodcut (n.) แม่พิมพ์ทำด้วยไม้สำหรับพิมพ์เป็นรูปต่างๆ Syn. woodblock, woodprint
woodcutter (n.) คนตัดไม้ Syn. lumberjack, woodchopper
woodcutting (n.) การตัดไม้ See also: งานตัดไม้ Syn. logging
wooded (adj.) ปกคลุมไปด้วยต้นไม้ See also: ประกอบด้วยต้นไม้ Syn. sylvan, woody
wooden (adj.) ทำด้วยไม้ See also: ประกอบด้วยไม้ Syn. wood, woody
wooden (adj.) แข็งทื่อ See also: ไม่มีอารมณ์ความรู้สึก, ไม่มีชีวิตชีวา
woodenhead (n.) คนโง่ (คำไม่เป็นทางการ)
woodenhead (n.) คนโง่ (คำไม่เป็นทางการ) See also: คนสมองทื่อ Syn. blockhead, dolt
woodenly (adv.) อย่างทำด้วยไม้
woodenness (n.) การทำด้วยไม้
woodenware (n.) ภาชนะที่ทำด้วยไม้ See also: เครื่องใช้ที่ทำด้วยไม้
woodhouse (n.) บ้านไม้
woodland (n.) ป่าไม้ See also: บริเวณที่เต็มไปด้วยต้นไม้ Syn. forest, jungle, woods
English-Thai: HOPE Dictionary
wood(วูด) n. ไม้ adj. ทำด้วยไม้,อยู่ในป่า vt. ปกคลุมด้วยต้นไม้,ปลูกต้นไม้ vi. สะสมหรือจัดให้มีไม้ -Phr. (out of the woods ปลอดภัย,พ้นอันตราย), See also: woods n. ป่าไม้
wood coaln. ถ่านหินสีน้ำตาล,ถ่านไม้
wood engravingn. การแกะสลักไม้,แม่พิมพ์ไม้,ภาพพิมพ์,แม่พิมพ์ไม้, See also: wood engraver
wood nymphn. เทพารักษ์
wood peween. นกเล็ก ๆ ชอบจับแมลงกินเป็นอาหาร
wood pulpn. เยื่อกระดาษไม้
wood turningn. การแปรไม้ให้เป็นรูปต่าง ๆ ด้วยเครื่องกลึง, See also: wood turner n. wood turning n.
woodborer(วูด'บอเรอะ) n. แมลงเจาะกินเนื้อไม้และผลไม้
woodcraft(วูด'คราฟทฺ) n. วิชาช่างไม้,วิชาเชิงพราน,วิชาเกี่ยวกับป่า,วิชาแกะสลักไม้
woodcraftsman(วูด'คราฟทฺซฺ'เมิน) n. ช่างไม้,ช่างแกะสลักไม้ pl. woodcraftsmfen
woodcut(วูด'คัท) n. ไม้แกะสลัก,ภาพพิมพ์จากไม้แกะสลัก, See also: woodcutting n.
woodcutter(วูด'คัทเทอะ) n. คนตัดไม้ทำฟืน
wooded(วูด'ดิด) adj. มีต้นไม้หรือป่าเต็มไปหมด,เป็นป่า
wooden(วูด'เดิน) adj. ทำด้วยไม้,งุ่มง่าม,แข็งทื่อ,เก้งก้าง,ไม่มีชีวิตชีวา,เฉยเมย,ครบรอบปีที่5,เป็นครั้งที่5, See also: woodenly adv. woodenness n.
wooden fibren. เส้นใยเนื้อไม้
wooden gasn. แก๊สไม้
woodenhead(วูด'เดินเฮด) n. คนโง่,คนหัวสมองทื่อ,คนหัวเป็นไม้, Syn. blockhead
woodland(วูด'แลนดฺ,-เลินดฺ) n. ป่าไม้,บริเวณที่เต็มไปด้วยต้นไม้ adj. เกี่ยวกับป่าไม้, See also: woodlander n., Syn. forest,timberland
woodman(วูด'เมิน) n. =woodsman., See also: woodmancraft n. pl. woodmen
woodnote(วูด'โนท) n. เสียงเพรียกร้องธรรมชาติในป่า (ที่เกิดจากนกและแมลง) ,เสียงดนตรีตามธรรมชาติ
woodpaper(วูด'เพเพอะ) n. กระดาษที่ทำ จากเนื้อไม้
woodpecker(วูด'เพคเคอะ) n. นกหัวขวาน
woodpile(วูด'ไพลฺ) n. กองฟืน
woods(วูดซ) n. ป่าไม้
woodshed(วูด'เชด) n. โรงเก็บไม้หรือฟืน
woodsman(วูดซ'เมิน) n. คนตัดไม้,ผู้ชำนาญการใช้ชีวิตป่า,พราน pl. woodsmen, Syn. woodman
woodwork(วูด'เวิร์ค) n. ผลิตภัณฑ์ไม้
woodworker(วูด'เวิร์คเคอะ) n. ช่างไม้
woodworking(วูด'เวิร์คคิง) n. งานช่างไม้ adj. เกี่ยวกับงานช่างไม้
woodworm(วูด'เวิร์ม) n. หนอนที่เจาะหรือจาะกินเนื้อไม้
woody(วูด'ดี) adj. เต็มไปด้วยต้นไม้หรือป่า,ประกอบหรือทำด้วยไม้,คล้ายไม้., See also: woodiness n., Syn. wooded,sylvan
woodyard(วูด'ยาร์ด) n. ลานกองไม้
English-Thai: Nontri Dictionary
wood(n) ป่า,ไม้,เนื้อไม้
woodbine(n) ต้นไม้ชนิดหนึ่ง
woodchuck(n) สัตว์ชนิดหนึ่ง
woodcock(n) นกชนิดหนึ่ง
woodcraft(n) ความรู้ในการเดินป่า,วิชาแกะสลักไม้,วิชาช่างไม้
woodcutter(n) คนตัดไม้,คนตัดฟืน
wooded(adj) มีต้นไม้มาก,เป็นป่า
wooden(adj) ทำด้วยไม้,แข็งเหมือนไม้,ประกอบด้วยไม้
woodland(n) บริเวณที่เป็นป่า,ป่าไม้
woodman(n) คนตัดไม้,พราน,ชาวป่า
woodpecker(n) นกหัวขวาน
woods(n) ป่าไม้
woodsman(n) คนตัดไม้,พราน,ชาวป่า
woodwork(n) เครื่องไม้,งานช่างไม้
woody(adj) เป็นป่า,มีต้นไม้มาก,ทำด้วยไม้,คล้ายไม้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
woodเนื้อไม้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
wood engravingภาพพิมพ์ลายแกะไม้ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
woodcutภาพพิมพ์แกะไม้ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wooden bellyท้องดาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
woodlands, commercialที่ป่าเชิงพาณิชย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
woodstone; agatized wood; opalized wood; petrified wood; silicified woodไม้กลายเป็นหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
woody climber; liana; lianeไม้เถาเนื้อแข็ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Wood ไม้ [TU Subject Heading]
Wooden toy making การประดิษฐ์ของเล่นด้วยไม้ [TU Subject Heading]
Wooden-frame houses บ้านโครงสร้างไม้ [TU Subject Heading]
Woodlots แปลงป่า [TU Subject Heading]
Woodwind quartets ดนตรีบรรเลงเครื่องเป่าสี่ชิ้น [TU Subject Heading]
Woodwork เครื่องไม้ [TU Subject Heading]
Woodworking industries อุตสาหกรรมงานไม้ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ก้านตอง (n.) curved strips of wood nailed to the insides of small boats See also: round sideboard of a boat or ship
ขุนเพ็ด (n.) carved wood of penis See also: replica of human penis Syn. ปลัดขิก, อ้ายขิก
ดอกไม้จันทน์ (n.) kind of wood flower to be placed on the site of cremation
ทัพสัมภาระ (n.) timber or wood for building a house or vehicle See also: wooden materials necessary as supporting or building a vehicle or house
ปี่พาทย์ (n.) Thai orchestra consisting of five groups of wood and percussion instruments See also: gamelan Syn. พิณพาทย์
ลูกบิด (n.) piece of wood for tightening or loosening the strings of string instrument
อ้ายขิก (n.) carved wood of penis See also: replica of human penis Syn. ปลัดขิก
เรือก (n.) strips of wood tied together by rattan used for flooring
ดงไม้ (n.) wood See also: bush Syn. แมกไม้, สุมทุมพุ่มไม้, พงไม้
พงไม้ (n.) wood See also: bush Syn. แมกไม้, สุมทุมพุ่มไม้, ดงไม้
ลำเนาไพร (n.) wood See also: woods, edge of the forest, line of the forest Syn. ป่า, ราวป่า, แนวป่า
หมู่ไม้ (n.) wood See also: bush Syn. แมกไม้, สุมทุมพุ่มไม้, ดงไม้, พงไม้
เนื้อไม้ (n.) wood Syn. แก่นไม้ Ops. เปลือกไม้
แก่นไม้ (n.) wood Ops. เปลือกไม้
แนวป่า (n.) wood See also: woods, edge of the forest, line of the forest Syn. ป่า, ราวป่า
แมกไม้ (n.) wood See also: bush Syn. สุมทุมพุ่มไม้, ดงไม้, พงไม้
ไม้ (n.) wood See also: lumber, timber Syn. ท่อนไม้, ขอนไม้
สะพานไม้ (n.) wood bridge
นางอ้อม (n.) wood fixed to the pole for nailing a piece of zinc
สวนป่า (n.) wood lot
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Paper is made from woodกระดาษทำมาจากไม้
This table was made of woodโต๊ะตัวนี้ทำด้วยไม้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Good piece of wood too.ชิ้นส่วนที่ดีของไม้มากด้วย
You know I would never bother you when you're getting a piece of wood but this is muy importante.ตัวเองรู้ดีใช่ไหม ว่าเค้าไม่เคยเป็นตัวก่อปัญหาให้ตัวเองเลย... ...แต่คราวนี้เป็นเรื่องสำคัญจริง ๆ ฮอลลีวูดต้องการความช่วยเหลือล่ะ
Hey, that's Smokey Joe Wood ... and Mel Ott ... and Gil Hodges.นั่นโจ วู้ด... กับเมล อ๊อทและกิล ฮอดจ์
Evil sorcerer turns girl into wood for 1,000 years,พ่อมดชั่วร้ายก็สาปหญิงสาวให้เป็นเป็นหุ่นไป 1000 ปี
Go on. Go get some wood so we can build a fire.ไปหาไม้มา เราจะได้ก่อไฟกัน
Well, go get some wood so we can build a fire afore it gets dark.ไปหาไม้มา เราจะได้ก่อไฟก่อนมืด
They wear black robes and carry axes to chop the wood to burn us.พวกมันใส่เสื้อคลุมสีดำและ ถือขวานตัดไม้เอาไว้เผาพวกเรา.
Oh? Then make the forests grow back so I have Wood to work.งั้นรึงั้นทำให้ป่าไม้กลับมา ข้าจะได้มีไม้ไว้ต่อเรือและอธิบายด้วยว่า
We want half the crops. Half? - And half the wood for fuel.เราต้องการผลผลิตครึ่งหนึ่ง และไม้ครึ่งหนึ่งเพื่อทำเชื้อเพลิง
It got me out of the wood shop a month out of the year, and that was fine by me.มันทำให้ผมออกจากไม้ร้านค้าเดือนออกของปี และที่ดีโดยฉัน
The Wachootoo dart is made of wood from a mimosa tree while the other is carved from a red fungus-bearing acalla.แล้วถ้าเทียบกับลูกดอกที่ ยิงฉันเมื่อก่อนหน้านี้ล่ะ เหมือนกันเด้ะ
Well, as a matter of fact, I won't, because Wood drastically underestimates the impact of-ความจริงก็คือเพราะวูดประเมิน ผลกระทบของสังคมต่ำไป

wood ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[záo, ㄗㄠˊ, 凿 / 鑿] chisel; mortise (hole in wood for joint); certain
[jī, ㄐㄧ, 剞] curved wood graver
篱笆[lí ba, ㄌㄧˊ ㄅㄚ˙, 篱笆 / 籬笆] fence (esp. of bamboo or wood railings)
五行[wǔ xíng, ˇ ㄒㄧㄥˊ, 五行] five phases of Chinese philosophy: wood 木, fire 火, earth 土, metal 金, water 水
拼板玩具[pīn bǎn wán jù, ㄆㄧㄣ ㄅㄢˇ ㄨㄢˊ ㄐㄩˋ, 拼板玩具] jigsaw puzzle; wood block puzzle
拼板游戏[pīn bǎn yóu xì, ㄆㄧㄣ ㄅㄢˇ ㄧㄡˊ ㄒㄧˋ, 拼板游戏 / 拼板遊戲] jigsaw puzzle; wood block puzzle
[sēn, ㄙㄣ, 椮 / 槮] lush growth (trees); fishing using bundled wood (archaic)
纹理[wén lǐ, ㄨㄣˊ ㄌㄧˇ, 纹理 / 紋理] vein lines (in marble or fingerprint); grain (in wood etc)
纹缕[wén lǚ, ㄨㄣˊ ㄌㄩˇ, 纹缕 / 紋縷] veined pattern; wrinkles; vein lines (in marble or fingerprint); grain (in wood etc)
纹路[wén lù, ㄨㄣˊ ㄌㄨˋ, 纹路 / 紋路] veined pattern; wrinkles; vein lines (in marble or fingerprint); grain (in wood etc)
甲醇[jiǎ chún, ㄐㄧㄚˇ ㄔㄨㄣˊ, 甲醇] methyl alcohol; methanol CH3OH; wood alcohol; wood spirit
[mǎo, ㄇㄠˇ, 卯] mortise (slot cut into wood to receive a tenon); 4th earthly branch: 5-7 a.m., 2nd solar month (6th March-4th April), year of the Rabbit
[zuò, ㄗㄨㄛˋ, 凿 / 鑿] mortise (hole in wood for joint); certain
八音[bā yīn, ㄅㄚ , 八音] music; (used in advertising instrumental tuition); (archaic) musical instruments made of eight different materials (metal 金, stone 石, clay 土, leather 革, silk 丝, wood 木, gourd 匏, bamboo 竹)
梧桐木[wú tóng mù, ˊ ㄊㄨㄥˊ ㄇㄨˋ, 梧桐木] Paulownia wood used for musical instruments
榫眼[sǔn yǎn, ㄙㄨㄣˇ ㄧㄢˇ, 榫眼] a mortise (slot cut into wood to receive a tenon)
苏木[sū mù, ㄙㄨ ㄇㄨˋ, 苏木 / 蘇木] sappan wood (Caesalpinia sappan), used in Chinese medicine; administrative subdivision of banner 旗 (county) in inner Mongolia (Mongol: arrow)
苏枋木[sū fāng mù, ㄙㄨ ㄈㄤ ㄇㄨˋ, 苏枋木 / 蘇枋木] sappan wood (Caesalpinia sappan), used in Chinese medicine
只见树木不见森林[zhǐ jiàn shù mù bù jiàn sēn lín, ㄓˇ ㄐㄧㄢˋ ㄕㄨˋ ㄇㄨˋ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄢˋ ㄙㄣ ㄌㄧㄣˊ, 只见树木不见森林 / 只見樹木不見森林] unable to see the wood for the trees; fig. only able to see isolated details, and not the bigger picture
刨花[bào huā, ㄅㄠˋ ㄏㄨㄚ, 刨花] wood shavings
旋木[xuàn mù, ㄒㄩㄢˋ ㄇㄨˋ, 旋木] wood turning; woodwork lathe
木杆[mù gān, ㄇㄨˋ ㄍㄢ, 木杆 / 木桿] wooden pole; wood (golf club)
[zhàn, ㄓㄢˋ, 栈 / 棧] a wooden or bamboo pen for sheep or cattle; wood or bamboo trestlework; a warehouse
[fēn, ㄈㄣ, 棻] aromatic wood; perfume; fragrance
[jiǎn, ㄐㄧㄢˇ, 枧 / 梘] bamboo conduit; wooden peg; spout; same as 筧|笕
竹木[zhú mù, ㄓㄨˊ ㄇㄨˋ, 竹木] bamboo and wood
[táo, ㄊㄠˊ, 檮] blockhead; wood-block
绿林豪客[lǜ lín háo kè, ㄌㄩˋ ㄌㄧㄣˊ ㄏㄠˊ ㄎㄜˋ, 绿林豪客 / 綠林豪客] bold hero of Greenwood (refers to popular hero in Robin Hood style)
宝莱坞[Bǎo lái wù, ㄅㄠˇ ㄌㄞˊ ˋ, 宝莱坞 / 寶萊塢] Bollywood (film industry based in Mumbai, India)
[shuān, ㄕㄨㄢ, 栓] bottle stopper; wooden pin; plug
[jiā, ㄐㄧㄚ, 枷] cangue (wooden collar like stocks used to restrain and punish criminals in China)
雪松[xuě sōng, ㄒㄩㄝˇ ㄙㄨㄥ, 雪松] cedar tree; cedarwood
马桶[mǎ tǒng, ㄇㄚˇ ㄊㄨㄥˇ, 马桶 / 馬桶] chamber pot; wooden pan used as toilet
[zhuó, ㄓㄨㄛˊ, 斫] chop; carve wood
[zhuó, ㄓㄨㄛˊ, 斲] chop; carve wood
土牛木马[tǔ niú mù mǎ, ㄊㄨˇ ㄋㄧㄡˊ ㄇㄨˋ ㄇㄚˇ, 土牛木马 / 土牛木馬] clay ox, wooden horse (成语 saw); shape without substance; worthless object
矮林[ǎi lín, ㄞˇ ㄌㄧㄣˊ, 矮林] coppice; brushwood
茱萸[zhū yú, ㄓㄨ ㄩˊ, 茱萸] Cornus officinalis (Japanese cornel dogwood, a kind of herb)
[gāng, ㄍㄤ, 笐] bamboos placed across wooden frames on which grain may be stored in damp climates
[juān, ㄐㄩㄢ, 镌 / 鐫] degrade; engrave (wood or stone)

wood ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメリカ鴛鴦[アメリカおし;アメリカオシ, amerika oshi ; amerikaoshi] (n) (uk) wood duck (Aix sponsa); Carolina duck
イナウ[, inau] (n) inaw (ritual wood shaving stick used in Ainu prayers to the spiritual world.) (ain
ウッドカーペット[, uddoka-petto] (n) wood carpet; fabric (or linoleum) backed wooden floor covering
オガライト[, ogaraito] (n) wood briquet
キシリトール;キシリトル[, kishirito-ru ; kishiritoru] (n) (See 木糖醇) xylitol (artificial sweetener); artificial wood sugar (xylose)
付け木[つけぎ, tsukegi] (n) spill (piece of wood for lighting)
入れ木[いれき, ireki] (n) wood inlay
単板[たんばん, tanban] (n,adj-f) (1) veneer (e.g. wood products); (2) single panel (e.g. electronics, optics, automotive); single plate
台木;砧木[だいぎ, daigi] (n) (1) stock (in grafting); (2) wood used as a platform (or base, etc.); block (i.e. chopping block); (gun) stock; unworked block of wood
唐木[からき, karaki] (n) exotic non-Japanese wood (rosewood, ebony, blackwood, etc.); imported wood
圧縮木材[あっしゅくもくざい, asshukumokuzai] (n) compressed wood
実;核[さね, sane] (n) (1) (obsc) pit (of a fruit); stone; (2) core; (3) tongue (piece of wood used to connect two boards); (4) clitoris
折り箱;折箱[おりばこ, oribako] (n) box made of thin wood or cardboard
春慶塗;春慶塗り[しゅんけいぬり, shunkeinuri] (n) Shunkei lacquerware; lacquerware created using transparent lacquer on yellow- or red-stained wood, allowing the natural wood grain to be seen
木くず;木屑[きくず, kikuzu] (n) wood chips; wood offcuts; wood shavings; sawdust
木の香[きのか, kinoka] (n) smell of new wood
木を見て森を見ず[きをみてもりをみず, kiwomitemoriwomizu] (exp) to not see the wood for the trees; to be caught up with trivial matters and lose sight of the big picture
木切れ[きぎれ, kigire] (n) a piece of wood (cut from a larger piece)
木彫[もくちょう, mokuchou] (n) wood carving; woodcraft; (P)
木彫り[きぼり, kibori] (n) wood carving; woodcraft; (P)
木彫師;木彫り師[きぼりし, kiborishi] (n) (obsc) (See 木彫り職人) wood sculptor; woodcarver
木版[もくはん, mokuhan] (n) wood-block printing; wood engraving
木端;木羽[こば, koba] (n) (1) (See 木っ端・こっぱ・1) wood chip; splinter; (2) (See こけら板・こけらいた) thin shingles
木簡[もっかん;もくかん, mokkan ; mokukan] (n) (See 竹簡) narrow, long, and thin pieces of wood strung together that were used to write on in ancient times
木糖[もくとう, mokutou] (n) (See キシリトール) xylose; wood sugar
木糖醇[もくとうじゅん, mokutoujun] (n) xylose; wood sugar
木馬[もくば, mokuba] (n) wood sledge
板切れ[いたきれ, itakire] (n) scrap lumber; piece of wood
柔よく剛を制す;柔能く剛を制す[じゅうよくごうをせいす, juuyokugouwoseisu] (exp) (id) soft and fair goes far; willows are weak, yet they bind other wood
柿(iK);木屑;杮(oK)[こけら, kokera] (n) (1) chopped wood; wood chips; (2) (abbr) (See こけら板) thin shingles
桂剥き[かつらむき, katsuramuki] (n) (uk) rotary cutting; thinly slicing into a long strip (e.g. daikon, carrot, wood for plywood, etc.)
[さん, san] (n) (1) (abbr) sheathing (under thatched roofing); (2) lath (used as a foundation for a mud plaster wall); (3) (See 桟竹) decorative rafters (of alternating wood and bamboo)
桟竹[えつりだけ, etsuridake] (n) (1) (See 桟・えつり) sheathing (under thatched roofing); (2) decorative rafters (of alternating wood and bamboo)
榾;榾柮[ほた;ほだ, hota ; hoda] (n) (obsc) kindling; small bits of scrap wood used to fuel a stove
烏鳩[からすばと, karasubato] (n) Japanese wood pigeon
無垢材[むくざい, mukuzai] (n) solid wood (as opposed to veneer); natural wood
焼け棒杭に火が付く[やけぼっくいにひがつく, yakebokkuinihigatsuku] (exp) (id) Wood half-burned is easily kindled
用木[ようぼく, youboku] (n) timber; lumber; wood
端材[はざい, hazai] (n) mill ends; lumber remnants; wood waste
笠木[かさぎ, kasagi] (n) coping (architecture); top rail; cap piece; head board; what covers the top of a wall, torii or gate, not necessarily made of wood
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
林道[りんどう, rindou] Thai: แนวป่า English: woodland path

wood ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้[n. exp.] (bān khreung) EN: half masonry and half wood house FR:
ช่างแกะ[n. exp.] (chang kae) EN: carver ; wood carver ; metal engraver ; sculptor FR: graveur [m] ; ciseleur [m] ; graveur sur bois [m] ; graveur sur métal [m] ; sculpteur [m]
ช่างแกะสลักไม้[n. exp.] (chang kaesa) EN: wood carver FR:
เชิงกราน[n.] (choēngkrān) EN: stove using wood fuel FR: poêle au bois [m]
ดงไม้[n. exp.] (dong māi) EN: wood FR:
ดุ้น[n.] (dun) EN: piece ; stick of cut wood ; fragment FR: bout [m] ; bâton [m]
ไก่จุก[n. exp.] (kai juk) EN: Crested Wood Partridge ; Crested Partridge ; Roul-roul ; Red-crowned Wood Partridge ; Green Wood Partridge FR: Rouloul couronné [m] ; Roulroul [m]
กาจับหลัก[n.] (kājaplak) EN: wood supporter of the dead's chin in urn-shaped casket FR:
การแกะสลักไม้[n. exp.] (kān kae sal) EN: wood carving FR:
ขี้กบ[n.] (khīkop) EN: wood shavings ; plane shavings FR: copeaux [mpl]
ขี้เลื่อยอัดเม็ด[n. exp.] (khī leūay a) EN: wood pellet FR:
เครื่องสับไม้[n. exp.] (khreūang sa) EN: wood chipper FR:
ขุนเพ็ด[n.] (khunphet) EN: carved wood of penis FR:
ขวิด[n.] (khwit) EN: elephant apple ; wood apple ; curd fruit ; monkey fruit ; Limonia acidissima FR: Limonia acidissima
โกฐพุงปลา[n.] (kōtphungplā) EN: Terminalia gall ; Myrobalan gall ; Murobalan Wood ; Terminalia chebula FR: Terminalia chebula
กระดาษฟอกขาว[n. exp.] (kradāt føk ) EN: wood free paper FR:
กระดาษปอนด์ขาว[n. exp.] (kradāt pøn ) EN: wood free paper FR:
กระโดน[n.] (kradōn) EN: tummy wood ; Careya arborea FR: Careya arborea
เกราะ[n.] (krǿ) EN: wood struck as a signal FR:
ลำเนา ไพร[n. exp.] (lamnao phra) EN: wood ; wooded land FR:
แมกไม้[n.] (maēkmāi) EN: tree ; branch ; wood FR:
ไม้[n.] (māi) EN: wood ; timber ; lumber FR: bois [m] ; bois d'oeuvre [m] ; bois de construction [m]
ไม้จริง[n. exp.] (māi jing) EN: genuine wood ; hardwood ; prepared lumber ; true wood FR:
ไม้กลายเป็นหิน[n. exp.] (māi klāi pe) EN: petrified wood FR: bois pétrifié [m]
ไม้ประสาน[n. exp.] (māi prasān) EN: glued laminated wood FR:
มะขวิด[n.] (makhwit) EN: elephant apple ; wood apple ; curd fruit ; monkey fruit ; Limonia acidissima FR: Limonia acidissima
นางไม้[n.] (nāng-māi) EN: wood nymph ; tree nymph ; wood fairy ; wood sprite FR: nymphe de la forêt [f] ; fée des arbres [f]
นางอ้อม[n.] (nāng-øm) EN: wood fixed to the pole for nailing a piece of zinc FR:
เนื้อไม้[n. exp.] (neūamāi) EN: wood FR: bois [m]
งานแกะสลักไม้[n. exp.] (ngān kaesal) EN: wood carving FR:
นกชายเลนน้ำจืด[n. exp.] (nok chāi lē) EN: Wood Sandpiper FR: Chevalier sylvain [m] ; Chevalier des bois [m]
นกเค้าป่าหลังจุด[n. exp.] (nok khao pā) EN: Spotted Wood Owl FR: Chouette des pagodes [f] ; Chouette obscure [f] ; Chouette à face pâle [f]
นกเค้าป่าสีน้ำตาล[n. exp.] (nok khao pā) EN: Brown Wood Owl FR: Chouette leptogramme [f] ; Chouette crayonnée [f]
นกลุมพูแดง[n. exp.] (nok lumphū ) EN: Pale-Capped Pigeon ; Purple Wood Pigeon FR: Pigeon marron [m]
นกปากซ่อมพง[n. exp.] (nok pāksǿm ) EN: Wood Snipe FR: Bécassine des bois [m]
นกพิราบเขาสูง ; นกพิราบป่าเขาสูง[n. exp.] (nok phirāp ) EN: Ashy Wood Pigeon FR: Pigeon cendré [m] ; Pigeon à col fauve [m]
นกพิราบป่า[n. exp.] (nok phirāp ) EN: wood pigeon FR:
นกพิราบป่าอกลาย[n. exp.] (nok phirāp ) EN: Speckled Wood Pigeon FR: Pigeon de Hodgson [m] ; Pigeon marbré [m]
ป่าละเมาะ[n.] (pālamǿ) EN: grove ; wood ; scrub forest ; bracken FR: broussaille [f] ; buisson [m] ; fourré [m] ; hallier [m]
เป็ดก่า[n.] (petkā) EN: White-winged Duck ; White-winged Wood Duck ; Asarcornis scutulata ; Cairina scutulata FR: Canard à ailes blanches [m] ; Asarcornis scutulata ; Cairina scutulata

wood ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erlenholz {n}alder wood
Waldstorch {m} [ornith.]American Wood Ibis
Bismarckschwalbenstar {m} [ornith.]Bismarck Wood Swallow
Himalayataube {f} [ornith.]Ashy Wood Pigeon
Grauschwalbenstar {m} [ornith.]Ashy Wood Swallow
Bronzeflecktaube {f} [ornith.]Emerald-spotted Wood Dove
Capueirawachtel {f} [ornith.]Spot-winged Wood Quail
Cayenneralle {f} [ornith.]Grey-necked Wood Rail
Ceylontaube {f} [ornith.]Sri Lanka Wood Pigeon
Zellstoff {m}chemical wood pulp
Kastanienwachtel {f} [ornith.]Chestnut Wood Quail
Holzklotz {m}chunk of wood
Druckholz {n} (bei Nadelbäumen)compression wood
Nadelholz {n}conifer wood
Laubholz {n}deciduous wood
Drechselbank {f}woodturning lathe; wood lathe
Frühholz {n}early wood
Waldhopf {m} [ornith.]Forest Wood Hoopoe
Ypecaharalle {f} [ornith.]Giant Wood Rail
Waldralle {f} [ornith.]Lord Howe Wood Rail
Mangokauz {m} [ornith.]Mottled Wood Owl
Marmorwachtel {f} [ornith.]Marbled Wood Quail
Holzvergütung {f}modification of wood
Nilgiritaube {f} [ornith.]Nilgiri Wood Pigeon
Riesenschwalbenstar {m} [ornith.]Papuan Wood Swallow
Stangenholz {n}pole wood
Reaktionsholz {n}reaction wood
Samoapfuhlhuhn {n} [ornith.]Samoan Wood Rail
Tropfenwachtel {f} [ornith.]Spotted Wood Quail
Sternwachtel {f} [ornith.]Starred Wood Quail
Veilchentaube {f} [ornith.]Black Wood Pigeon
Venezuelawachtel {f} [ornith.]Venezuela Wood Quail
Steppenbaumhopf {m} [ornith.]Violet Wood Hoopoe
Eichelspecht {m} [ornith.]Acorn Woodpecker
Ahornholz {n}maplewood
Amazonasbaumsteiger {m} [ornith.]Zimmer's Woodcreeper
Amethystkolibri {m} [ornith.]Amethyst Woodstar
Anamischnepfe {f} [ornith.]Amami Woodcock
Anumbi {m} [ornith.]Firewood Gatherer
Araberspecht {m} [ornith.]Arabian Woodpecker

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wood
Back to top