ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

woods

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *woods*, -woods-

woods ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
woods (n.) ป่าไม้ See also: ป่า Syn. forest, wood
woods (n.) เครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่า
woods are full of (sl.) เต็มไปด้วย See also: มากมาย
woodshed (n.) โรงเก็บไม้หรือฟืน See also: ห้องเก็บฟืน Syn. shed
woodsman (n.) คนอาศัยอยู่ในป่า See also: คนที่ทำงานในป่า, คนที่ท่องเที่ยวในป่า Syn. woodman
woodsmanship (n.) ศิลปะหรือความชำนาญของช่างไม้ Syn. forestry
English-Thai: HOPE Dictionary
woods(วูดซ) n. ป่าไม้
woodshed(วูด'เชด) n. โรงเก็บไม้หรือฟืน
woodsman(วูดซ'เมิน) n. คนตัดไม้,ผู้ชำนาญการใช้ชีวิตป่า,พราน pl. woodsmen, Syn. woodman
English-Thai: Nontri Dictionary
woods(n) ป่าไม้
woodsman(n) คนตัดไม้,พราน,ชาวป่า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
woodstone; agatized wood; opalized wood; petrified wood; silicified woodไม้กลายเป็นหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And in the euphony of the woods she is hymned in songและใน euphony ของป่าไม้... ...เธอถูกสวดในเพลง
Ten years from now, some hunter's gonna go in the woods to take a leak, wind up pissing on his bones.สิบปีนับจากนี้ จะมีนายพรานเข้าไปฉี่ในป่า ลมพัดฉี่ไปราดบนกระดูกเข้า
The only thing safe in the woods would be the trees.สิ่งเดียวที่ปลอดภัยในป่าจะเป็นต้นไม้
Exposure. His body was found in the woods after escaping the hospital.คุณได้อ่านสาเหตุการตายไหม ?
And the force summoned Teresa Nemman's body into the woods tonight...ซึ่งอธิบายได้จาก ร่างที่พวกเราขุดขึ้นมา
Them woods want to make sure it's you.เราต้องให้ป่ารู้ว่า เจ้ากลับมาแล้ว
They won't harm you. They're a sign the woods are healthy.พวกเขาจะไม่เป็นอันตรายต่อคุณ พวกเขาเป็นสัญญาณป่ามีสุขภาพดี
You stole the boar's woods and made a monster of him.คุณขโมยได้ตรวจหมูป่า ; S ป่าและทำให้มอนสเตอร์ของเขา
These woods are beautiful.ป่าเหล่านี้มีความสวยงาม
Terrific shot ! I'm in the goddamn woods again.เฉียบมาก เข้าป่าตามเคย
And how you used to swing righty, but you was in the woods once by this tree, and there was no room to swing righty, so you borrowed some guy's lefty club... and hit the ball six inches from the hole.และที่คุณถนัดขวา แต่ครั้งนึงลูกคุณเข้าป่า... ...คุณสวิงขวาไม่ได้ เลยขอยืมไม้คนถนัดซ้าย... ...มาตีแทน โยนลูกไปตก ห่างจากหลุม 6 นิ้ว
We must reach the woods of Lothlorien.พวกเราต้องไปให้ถึง ป่าแห่งลอโธรเรียน

woods ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
泰格・伍兹[Tài gé, ㄊㄞˋ ㄍㄜˊ· Wu3 zi1, 泰格・伍兹 / 泰格・伍茲] Eldrick "Tiger" Woods (1975-), American golfer
[lín, ㄌㄧㄣˊ, 林] woods; forest; surname Lin
树林[shù lín, ㄕㄨˋ ㄌㄧㄣˊ, 树林 / 樹林] woods; grove; forest

woods ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
木所[きどころ, kidokoro] (n) classification of fragrant woods used as incense
疎林[そりん, sorin] (n) sparse woods
鳥が棲む森[とりがすむもり, torigasumumori] (exp,n) woods inhabited by birds
ウッズクロミス[, uzzukuromisu] (n) Wood's chromis (Chromis woodsi)
ウッドストックフェスティバル[, uddosutokkufesuteibaru] (n) Woodstock Music and Art Festival (1969)
まだまだこれから[, madamadakorekara] (exp) it's not over yet; you haven't seen anything yet; it's not over until the fat lady sings; it's too soon to tell; we're not out of the woods; (P)
奥地[おうち(P);おくち, ouchi (P); okuchi] (n,adj-no) interior; backwoods; hinterland; back regions; (P)
山男[やまおとこ, yamaotoko] (n) giant; woodsman; alpinist
[はやし, hayashi] (n) woods; forest; copse; thicket; (P)
森林[しんりん, shinrin] (n,adj-no) forest; woods; (P)
森林浴[しんりんよく, shinrinyoku] (n) peaceful walk through the woods; being immersed in a forest; forest therapy
舞茸[まいたけ;マイタケ, maitake ; maitake] (n) (uk) hen-of-the-woods (species of polypore mushroom, Grifola frondosa)
薫き物;薫物[たきもの, takimono] (n) mixture of frangrant woods, etc. used for making incense

woods ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดงดาน[n.] (dongdān) EN: jungle ; forested area ; woods ; wilderness FR: forêt épaisse [f]
ป่า[n.] (pā) EN: forest ; jungle ; woods ; grove FR: forêt [f] ; bois [m] ; futaie [f]
ป่าไม้[n. exp.] (pā māi) EN: forest ; woods ; forest, jungle FR: forêt [f] ; bois [m]
ป่าพง[n. exp.] (pā phong) EN: wooded area ; woods FR:
ป่าโปร่ง[n. exp.] (pā prōng) EN: sparse woods FR: forêt claisemée [f]
ราวป่า[n.] (rāopā) EN: edge of a forest ; strip of woods ; strip of forest ; forest line FR:
วน-[pref.] (wana-) EN: forest ; woods ; jungle FR: forêt [f] ; bois [m] ; sylve [f] (litt.)
วนา[n.] (wanā) EN: forest ; woods FR: forêt [f] ; bois [m] ; sylve [f] (litt.)
ชาวป่า[n. exp.] (chāo pā) EN: backwoodsmen ; bushmen ; woodcutters FR:
นักกีฬา[n.] (nakkīlā) EN: sportsman ; sportswoman ; athlete ; player ; huntsman ; woodsman ; sportsperson FR: sportif [m] ; sportive [m] ; athlète [m, f] ; joueur [m] ; joueuse [f] ; compétiteur [m]
นกแอ่นพง[n. exp.] (nok aen pho) EN: Ashy Woodswallow FR: Langrayen brun [m] ; Langrayen asiatique [m] ; Langrayen cendré [m] ; Langrayen gris [m]
นกเฉี่ยว[n. exp.] (nok chīo) EN: cuckoo-shrike ; woodshrike FR:
นกเฉี่ยวดงหางสีน้ำตาล[n. exp.] (nok chīo do) EN: Large Woodshrike FR: Téphrodorne bridé [m] ; Échenilleur bridé [m] ; Échenilleur brun [m]
นกเฉี่ยวดงธรรมดา[n. exp.] (nok chīo do) EN: Common Woodshrike FR: Téphrodorne de Pondichéry [m] ; Échenilleur de Pondichéry [m] ; Échenilleur commun [m]
ตะปูควง[n.] (tapūkhūang) EN: screw ; woodscrew FR: vis [f] ; vis à bois [f]

woods ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Angelawaldsänger {m} [ornith.]Elfin Woods Warbler
Flur {f} | durch Wald und Fluropen fields; meadow | through woods and meadows
Amethystkolibri {m} [ornith.]Amethyst Woodstar
Waldrand {m}edge of the woods; edge of the forest; woodside
Heliodorelfe {f} [ornith.]Gorgeted Woodstar
Magentakolibri {m} [ornith.]Magenta-throated Woodstar

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า woods
Back to top