ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

aligned

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *aligned*, -aligned-

aligned ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不结盟运动[bù jié méng yùn dòng, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄝˊ ㄇㄥˊ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, 不结盟运动 / 不結盟運動] nonaligned movement

aligned ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
脱ぎ揃える[ぬぎそろえる, nugisoroeru] (v1) to take off something (e.g. a pair of shoes) and leave them neatly aligned side by side
右寄せ[みぎよせ, migiyose] (n,vs) right-aligned; right-justified
左寄せ[ひだりよせ, hidariyose] (n,vs) left-aligned; left-justified
Japanese-English: COMDICT Dictionary
指定文字そろえ[していもじそろえ, shiteimojisoroe] aligned around
末そろえ[まつそろえ, matsusoroe] end-aligned
頭そろえ[あたまそろえ, atamasoroe] start-aligned

aligned ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เรียงแถว[v.] (rīengthaēo) EN: line up ; queue up ; stand in a line ; fall into line ; file ; align ; be aligned FR: s'aligner ; se ranger ; s'égrener
ขบวนการไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด[org.] (Khabūankān ) EN: Non-Aligned Movement (NAM) FR:
ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด[adj.] (mai fakfai ) EN: non-aligned FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า aligned
Back to top