ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

column

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *column*, -column-

column ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
column (n.) คอลัมน์ในหนังสือพิมพ์ Syn. comment, editorial, article, review
column (n.) ช่อง (ในหนังสือพิมพ์) See also: แถวหรือรายการที่เป็นแนวตรง
column (n.) แถว (ในแนวตั้ง) Syn. roll
column (n.) แนวขบวนทหาร See also: กองทหารที่ตั้งแถวตามยาว, กองย่อยๆ, ขบวนเรือรบที่เป็นแนวตามยาว Syn. platoon, company, file
column (n.) เสา See also: เสาค้ำ Syn. post, pillar, support, prop, pylon, standard, mast
columniation (n.) แนวต้นไม้
columniation (n.) แนวเสาระเบียง See also: แนวเสาหิน Syn. columns, portico, pillars, arcade
columnist (n.) ผู้เขียนในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร See also: คอลัมน์นิสต์
columns (n.) แนวเสาระเบียง See also: แนวเสาหิน Syn. portico, pillars, arcade, columniation
English-Thai: HOPE Dictionary
column(คอล'ลัมน์) เสา,เสากลม,เสาหิน,ส่วนที่เป็นลำ,สิ่งที่เป็นลำ,แถวหรือรายการที่เป็นแนวตรง,กองทหารที่ตั้งแถวแนวตรง,แนวขบวนเรือรบเป็นแนวตรง,คอลัมน์หนังสือพิมพ์, See also: columned,columnated adj.
columnar(คะลัม'นะ) adj. มีลักษณะเป็นลำเสา,ซึ่งพิมพ์หรือจัดเป็นแนวตรง
columniation(คะลัมนิเอ'เชิน) n. การจัดเป็นแนวตรง,
columnist(คอล'ลัมนิสทฺ) n. นักเขียนหรือบรรณาธิการคอลัมน์หนังสือพิมพ์,
English-Thai: Nontri Dictionary
column(n) เสาหิน,เสาปูน,แนว,แถวตอน,ปล่อง,คอลัมน์
columnist(n) คนเขียนบทความ,คอลัมนิสต์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
columnสดมภ์, แนวตั้ง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
columnar jointingแนวแตกเสาเหลี่ยม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
columnist, fifthแนวที่ห้า, ไส้ศึก, สายลับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Columnสดมภ์,หลอดแก้ว,สดมภ์,คอลัมน์,ตัวโคลัมน์ [การแพทย์]
Columnarเซลล์ผิวคอลลัมนา,คอลัมนาร์,มีความสูงได้มาก,รูปทรงสูง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คอลัมน์ (n.) column See also: row, line, string, file Syn. แถว, แนว
คอลัมน์ (n.) column See also: article, story, introduction Syn. บทความ, เรื่อง
ตะเกียบ (n.) column See also: stilt Syn. เสา
บทความ (n.) column See also: article, story, introduction Syn. เรื่อง
สดมภ์ (n.) column Syn. คอลัมน์
หัวข่าว (n.) column
แถว (n.) column See also: row, line, string, file Syn. แนว
แถว (clas.) column See also: row, line, file, rank
หัวข่าวย่อย (n.) column heading
พวยน้ำ (n.) column of water moving rapidly into the air
คอลัมนิสต์ (n.) columnist
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I once rented some column speakers from you... for my band-ครั้งหนึ่งผมเช่าเครื่องขยายเสียงจากคุณ สำหรับวงของผม เตอะ บลูส บรัเดอส
Try some of column 'A'Try all of column 'B'ลอง คอลัม เอ หรือว่าจะลอง คอลัม บี
Paige, today at work I wrote a column about computer monitor dust wipes.มาเถอะ เคท เธอสัญญาแล้วนะ!
Severing the top of the spinal column or massive trauma to the brain... are the most effective methods.ตัดขาดข้อต่อเหนือกระดูกสันหลัง หรือทำให้สมองมันบาดเจ็บ วิธีหลังจะได้ผลมากที่สุด
Your column today was fantastic.คอลัมน์คุณวันนี้แจ๋วมาก ฉันชอบประโยคว่า...
Darling, I've got to get this steering column off your legs.ที่รัก ผมจะาชะแลงนี่งัดขาุคุณออกมา
With no word from the Batman, even as they mourn Commissioner Loeb these cops have to wonder if the Joker will make good on his threat in the obituary column of The Gotham Times to kill the mayor.ไม่มีข่าวแบทแมน แม้อยู่ในช่วงพิธีศพ ผ.บ โร๊บ ตำรวจยังสงสัยว่าโจ๊กเกอร์จะทำตามคำขู่ไหม
Took an airboat ride. Wrote a column about the death of the Everglades.พาไปนั่งแอร์โบ๊ต เขียนคอลัมน์ เกี่ยวกับการตายของเอเวอร์เกลดส์
Wrote a column about the growth of South Beach.เขียนคอลัมน์เกี่ยวกับ การเติบโตของหาดตอนใต้
Wrote a column about gas prices. Wrote a column about water prices.เขียนคอลัมน์เกี่ยวกับราคาแก๊ส เขียนคอลัมน์เกี่ยวกับราคาน้ำ
Wrote a column about looters. Wrote a column about volunteers.เขียนคอลัมน์เกี่ยวกับพวกฉกฉวย เขียนคอลัมน์เกี่ยวกับอาสาสมัคร
Wrote a column about the beauty of air conditioning.เขียนคอลัมน์เรื่องประโยชน์ ของเครื่องปรับอากาศ

column ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
碱性金属[jiǎn xìng jīn shǔ, ㄐㄧㄢˇ ㄒㄧㄥˋ ㄐㄧㄣ ㄕㄨˇ, 碱性金属 / 鹼性金屬] alkali metal (the first column of the periodic table, with valency 1), namely: lithium Li 鋰|锂, sodium Na 鈉|钠, potassium K 鉀|钾, rubidium Ru 銣|铷, cesium Cs 銫|铯, francium Fr 鈁|钫
碱金属[jiǎn jīn shǔ, ㄐㄧㄢˇ ㄐㄧㄣ ㄕㄨˇ, 碱金属 / 鹼金屬] alkali metal (the first column of the periodic table, with valency 1), namely: lithium Li 鋰|锂, sodium Na 鈉|钠, potassium K 鉀|钾, rubidium Ru 銣|铷, cesium Cs 銫|铯, francium Fr 鈁|钫
水柱[shuǐ zhù, ㄕㄨㄟˇ ㄓㄨˋ, 水柱] column of water
火柱[huǒ zhù, ㄏㄨㄛˇ ㄓㄨˋ, 火柱] column of flame
三家村[Sān jiā cūn, ㄙㄢ ㄐㄧㄚ ㄘㄨㄣ, 三家村] lit. village of three households; name of essay column in Beijing newspaper from 1961-1966, written by Deng Tuo 鄧拓|邓拓, Wu Han 吳晗|吴晗 and Liao Mosha 廖沫沙, criticized as anti-party during the Cultural Revolution
灵光[líng guāng, ㄌㄧㄥˊ ㄍㄨㄤ, 灵光 / 靈光] divine light (around the Buddha); a halo; a miraculous column of light; (slang) jolly good!
[lán, ㄌㄢˊ, 栏 / 欄] fence; railing; hurdle; column (of balance sheet); box (on spreadsheet)
华表[huá biǎo, ㄏㄨㄚˊ ㄅㄧㄠˇ, 华表 / 華表] marble pillar (ornamental column in front of places, tombs)
[lú, ㄌㄨˊ, 栌 / 櫨] capital (of column); smoke tree
圆柱[yuán zhù, ㄩㄢˊ ㄓㄨˋ, 圆柱 / 圓柱] column; cylinder
[dǎo, ㄉㄠˇ, 壔] column; cylinder
纵队[zòng duì, ㄗㄨㄥˋ ㄉㄨㄟˋ, 纵队 / 縱隊] column; file
八行书[bā xíng shū, ㄅㄚ ㄒㄧㄥˊ ㄕㄨ, 八行书 / 八行書] formal recommendation letter in eight columns
编队[biān duì, ㄅㄧㄢ ㄉㄨㄟˋ, 编队 / 編隊] form into columns; organize into teams; formation (of ships or aircraft)
脊柱[jǐ zhù, ㄐㄧˇ ㄓㄨˋ, 脊柱] spinal column; columna vertebralis
维管柱[wéi guǎn zhù, ㄨㄟˊ ㄍㄨㄢˇ ㄓㄨˋ, 维管柱 / 維管柱] vascular column

column ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アッパーウィンドウディスプレイカラムアセンブリ[, appa-uindoudeisupureikaramuasenburi] (n) {comp} upper window display column assembly
カラム[, karamu] (n) column (esp. in chemistry, file, equipment, etc.)
カラムチャート[, karamucha-to] (n) {comp} column chart
カ行[カぎょう, ka gyou] (n) classification for Japanese verb with the dictionary form ending in "ku"; "ka" column or row of the kana syllabary
ガ行[ガぎょう, ga gyou] (n) classification for Japanese verb with the dictionary form ending in "gu"; "ga" column or row of the kana syllabary
コラム[, koramu] (n) column (e.g. in newspaper); stand-alone feature article framed by a box; (P)
コラムシフト[, koramushifuto] (n) column shift
サ行[サぎょう, sa gyou] (n) classification for Japanese verb with the dictionary form ending in "su"; "sa" column or row of the kana syllabary
ザ行[ザぎょう, za gyou] (n) classification for Japanese verb with the dictionary form ending in "zu"; "za" column or row of the kana syllabary
タ行[タぎょう, ta gyou] (n) classification for Japanese verb with the dictionary form ending in "tsu"; "ta" column or row of the kana syllabary
ダ行[ダぎょう, da gyou] (n) classification for Japanese verb with the dictionary form ending in "dzu"; "da" column or row of the kana syllabary
ヌ行[ヌぎょう, nu gyou] (n) classification for Japanese verb with the dictionary form ending in "nu"; "na" column or row of the kana syllabary
バキュームカラム[, bakyu-mukaramu] (n) {comp} vacuum column
ハ行[ハぎょう, ha gyou] (n) classification for Japanese verb with the dictionary form ending in "hu or fu"; "ha" column or row of the kana syllabary
バ行[バぎょう, ba gyou] (n) classification for Japanese verb with the dictionary form ending in "bu"; "ba" column or row of the kana syllabary
上欄[じょうらん, jouran] (n) top or preceding horizontal column
区点[くてん, kuten] (n) Japanese character set row and column index ('separator' encoding)
[らん, ran] (n) (1) column of text (e.g. in a newspaper); (2) field (in a form, web page, etc.); (P)
火柱[ひばしら, hibashira] (n) pillar of fire; blazing column
第五列[だいごれつ, daigoretsu] (n) fifth column
脊柱[せきちゅう, sekichuu] (n,adj-no) spinal column
脊椎[せきつい, sekitsui] (n,adj-no) spine; vertebral column
コラムニスト[, koramunisuto] (n) columnist; (P)
ドリアン[, dorian] (n) (1) durian (fruit); (2) Dorian (mode, column); (P)
メクラウナギ科[メクラウナギか, mekuraunagi ka] (n) Myxinidae (family of hagfish having a skull but not a vertebral column)
下段[げだん;かだん, gedan ; kadan] (n) (1) lower tier; lower step; lower column; lower berth; bottom shelf; (2) low position (of a sword in kendo, etc.)
中段[ちゅうだん, chuudan] (n) half-way up a slope or stairway; landing; center of three (horizontal) columns (of print) (centre)
入道雲[にゅうどうぐも, nyuudougumo] (n) (See 積乱雲) cumulonimbus; gigantic columns of clouds (in summer); thunderhead
円柱(P);丸柱[えんちゅう(円柱)(P);まるばしら, enchuu ( enchuu )(P); marubashira] (n,adj-no) (1) (円柱 only) column; shaft; cylinder; (n) (2) (usu. まるばしら) (See 角柱) round pillar (esp. in buildings); (P)
広告欄[こうこくらん, koukokuran] (n) advertising section; classified ads; advertisement column; advertising space
操縦桿[そうじゅうかん, soujuukan] (n) control column; yoke; joystick
政治評論家[せいじひょうろんか, seijihyouronka] (n) political commentator (journalist, columnist)
柱頭[ちゅうとう, chuutou] (n,adj-no) (1) capital of column; (2) stigma (the top of the pistil in plants)
[けた, keta] (n) (1) column; beam; girder; crossbeam; spar; yard; (2) digit; decade; order of magnitude; (P)
背筋[せすじ(P);はいきん, sesuji (P); haikin] (n) (1) the muscles along the spine; dorsal muscles; (2) spinal column; (3) seam in the back; back seam; (P)
背骨(P);脊骨;背ぼね[せぼね, sebone] (n,adj-no) spine; backbone; spinal column; (P)
軟派[なんぱ;ナンパ, nanpa ; nanpa] (n) (1) seducer; smooth talker; ladies' man; playboy; playgirl; (n,vs) (2) (uk) (col) (usu. written as ナンパ) (See 逆ナン) picking up women (on the street); (n) (3) (See 硬派・1) moderate party; moderate; (4) social story (in a newspaper, etc.); society columnist (of a newspaper); (5) bearish trader; bear
運動欄[うんどうらん, undouran] (n) sports column; sports section
Japanese-English: COMDICT Dictionary
カラム[からむ, karamu] column (of a file)
バキュームカラム[ばきゅーむからむ, bakyu-mukaramu] vacuum column
列ベクトル[れつベクトル, retsu bekutoru] column vector
列番号[れつばんごう, retsubangou] column number
印字位置[いんじいち, injiichi] column
[けた, keta] column
真空槽[しんくうそう, shinkuusou] vacuum column
[らん, ran] column, field
複数カラム文字[ふくすうカラムもじ, fukusuu karamu moji] multicolumn character

column ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หัวข่าวย่อย[n. exp.] (hūakhāo yøi) EN: column heading FR:
หัวสดมภ์[n. exp.] (hūa sadom) EN: column heading FR:
การดำเนินการตามหลักขั้นมูลฐาน[n. exp.] (kān damnoēn) EN: elementary column operation FR:
คอลัมน์[n.] (khølam) EN: column ; row ; line ; string ; file FR: colonne [f]
คอลัมน์ประจำวัน[n. exp.] (khølam praj) EN: daily column FR:
โครมาโทกราฟีแบบคอลัมน์[n. exp.] (khrōmāthōkr) EN: column chromatography FR:
กองลำเลียง[n. exp.] (køng lamlīe) EN: supply column ; logistics unit FR:
กระดูกสันหลัง[n.] (kradūksanla) EN: spine ; backbone ; vertebral column ; spinal column ; vertebrae [pl] FR: épine dorsale [f] ; colonne vertébrale [f] ; vertèbres [fpl]
เลขที่สดมภ์[n. exp.] (lēkthī sado) EN: column number FR:
เมทริกซ์แนวหลัก[n. exp.] (methrik naē) EN: column matrix FR:
เมทริกซ์แนวตั้ง[n. exp.] (methrik naē) EN: column matrix FR: matrice colonne [f]
แนว[n.] (naēo) EN: line ; row ; range ; column ; file ; rang ; trail ; alignment FR: ligne [f] ; rangée [f] ; colonne [f] ; file [f]
แนวตั้ง[n.] (naēotang) EN: vertical ; column FR: colonne [f]
แนวที่ห้า[n. exp.] (naēo thī hā) EN: fifth column FR: cinquième colonne [f]
แผนภาพสดมภ์[n. exp.] (phaēnphāp s) EN: column diagram FR:
ริ้วขบวน[n. exp.] (riu khabūan) EN: procession ; column FR:
สดมภ์[n.] (sadom) EN: post ; column ; pillar FR:
สดมภ์[n.] (sadom) EN: column FR: colonne [f]
สดมภ์หลัก[n. exp.] (sadom lak) EN: pillar ; column FR:
สันหลัง[n.] (sanlang) EN: spine ; backbone ; spinal column FR: colonne vertébrale [f] ; échine [f] ; épine dorsale [f]
เสา[n.] (sao) EN: pole ; post ; column ; beam FR: poteau [m] ; pilier [m] ; colonne [f] ; mât [m]
เสาศิลาแลง[n. exp.] (sao silālaē) EN: laterite column FR:
เศรณี[n.] (sēnī) EN: column ; row FR: rangée [f]
แถว[n.] (thaēo) EN: line ; row ; column ; string ; file ; rank ; formation FR: ligne [f] ; file [f] ; rangée [f] ; rang [m] ; colonne [f]
เวกเตอร์แนวตั้ง[n. exp.] (wēktoē naēo) EN: column vector FR:
แบบแท่งหัวมน[adj.] (baēp thaeng) EN: columnar FR:
แคทุ่ง[n. exp.] (khaē thung) EN: Dolichandrone columnaris FR: Dolichandrone columnaris
คอลัมนิสต์[n.] (khølamnit) EN: columnist FR:
เรียงเป็นตับ[v. exp.] (rīeng pen t) EN: arrange in a row/line/column FR:
แถว[n.] (thaēo) EN: [classif.: columns, rows, lines, files, ranks] FR:
ต้น[n.] (ton) EN: [classif.: trees, bushes, plants, posts, columns] FR: [classif. : arbres, arbustes, arbrisseaux, plantes, poteaux]

column ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anzeigenspalte {f}advertisement column
Anfangsspalte {f}begin column
Kartenspalte {f}card column
Sp. : Spalte {f} (Tabelle)col : column
Distanzsäule {f} [techn.]distance column
Spaltenrand {m}edge of a column
Klatschspalte {f}gossip column
Marmorsäule {f} [arch.]marble column
Marschkolonne {f}marching column
Quecksilbersäule {f} | mm Quecksilbersäulemercury column | millimeters mercury
Siegessäule {f}triumphal column
Rückgrat {n} [anat.]spinal column
Kolonnenverschiebung {f}column shift
Säulenchromatographie {f}column chromatography
Säulenschaft {m}column shaft
Soldatenkolonne {f}column of soldiers
Spaltenpivotsuche {f} [math.]column pivot search
Spaltenpivotisierung {f} [math.]column pivoting
Spaltenraum {m} [math.]column space
Spaltensummenkriterium {n} [math.]column sum criterion
Spaltenvektor {m} [math.]column vector
Spaltenvertauschung {f} [math.]column interchange
Steuerknüppel {m} (Flugzeug)control stick; control column; joystick; sidestick
Klatschkolumnist {m}gossip columnist
Lochkarte {f} [comp.] | achtzigspaltige Lochkarte; Normallochkartepunch card; punched card | eighty-column card
Feuilleton {n}serial story column; supplement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า column
Back to top