ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

process

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *process*, -process-

process ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
process (n.) แนวทางปฏิบัติ See also: กระบวน, วิธีการ, ขั้นตอน Syn. means, rule, method
process (n.) การพัฒนาต่อเนื่อง See also: การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
process (n.) ส่วนที่เจริญเติบโตจากโครงสร้างใหญ่ (เช่น กระดูก)
process (vt.) ดำเนินการ See also: ลงมือปฏิบัติ
process and output (n.) กระบวนการผลิต See also: แบบ, วิธีการผลิต
process printing (n.) การพิมพ์สอดสี
processing (n.) การดำเนินการ See also: การจัดการ
processing (n.) การดำเนินการ See also: ช่วงดำเนินการ
procession (n.) การดำเนินการ See also: กระบวนการ, ขบวนการ, ขบวนที่เคลื่อนไป Syn. method, procedure
processional (adj.) เกี่ยวกับขบวนที่เคลื่อนไป See also: เกี่ยวกับการดำเนินการ
processor (n.) ผู้ดำเนินการ
processor (n.) หน่วยประมวลผลกลาง
processor (n.) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้าง จัดเก็บ ตรวจแก้ พิมพ์คำ ข้อความ (ทางคอมพิวเตอร์) See also: โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการประมวลผลข้อความ
English-Thai: HOPE Dictionary
process(โพร'เซส,พรอส'เซส) n. ขบวนการ,ขบวนแห่กระบวนการ,ระบบ,การดำเนินการ,แนวทาง,กรรมวิธี,วิธีปฏิบัติ,ขั้นตอนการปฏิบัติ,หมายศาล,ปุ่ม,ส่วนยื่น,สิ่งงอก,เนื้องอก,การทำแม่พิมพ์,การเปลี่ยนแปลง,การล้างรูป vt. ทำให้ผ่านกระบวนการ,ปฏิบัติการ,จัดการ,ทำแม่พิมพ์สอดสี,ล้างรูป,
processing unitหน่วยประมวลผลมีความหมายเหมือน processor เป็นส่วนที่เรียกกันว่า "สมอง" ของคอมพิวเตอร์ ตรงกับคำว่าหน่วยประมวลผลกลาง (central processing unit) ทำหน้าที่ประมวลผลต่าง ๆ เช่น บวก ลบ คูณ หาร เปรียบเทียบ ฯ
procession(โพรเซส'เชิน) n. ขบวน,ขบวนแห่, การเดินไปข้างหน้า,แถวขบวน,การปรากฎออกมา. vi. เดินไปข้างหน้า,เดินขบวน,ดำเนินไป, See also: processional adj. processionist n., Syn. line,parade, See also: processional adj.
processor(โพรเซส'เซอะ) n. ผู้ดำเนินการ,ผู้แปรรูป,เครื่องจัด,ตัวประมวลผลเป็นส่วนที่เรียกกันว่า "สมอง" ของคอมพิวเตอร์ ตรงกับคำว่าหน่วยประมวลผลกลาง (central processing unit) ทำหน้าที่ประมวลผลต่าง ๆ เช่น บวก ลบ คูณ หาร เปรียบเทียบ ฯ ดู process ประกอบ
English-Thai: Nontri Dictionary
process(n) การดำเนินการ,การปฏิบัติ,แนวทาง,กระบวนการ,กรรมวิธี
procession(n) ขบวน,แถว,ขบวนแห่
processional(adj) เป็นขบวน,เป็นแถว,เกี่ยวกับขบวนแห่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
process๑. กรรมวิธี, กระบวนการ๒. ประมวล(ผล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
processingการประมวลผล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
processorตัวประมวล(ผล), หน่วยประมวล(ผล) [มีความหมายเหมือนกับ engine] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Processกระบวนการ [การจัดการความรู้]
Processing การประมวลผล [คอมพิวเตอร์]
Processions ขบวนแห่ [TU Subject Heading]
Processor ตัวประมวลผล [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรรมวิธี (n.) process See also: method, way, means, working procedure, course Syn. วิธี
กระบวน (clas.) process See also: strategy, technique, step, movement, procedure Syn. กระบวนการ, ขั้นตอน
ขบวนการ (n.) process See also: procedure, course Syn. กระบวนการ, ขั้นตอน, กรรมวิธี, วิธีการ
วิธีการ (n.) process See also: procedure, course Syn. กระบวนการ, ขั้นตอน, กรรมวิธี
แปรรูป (v.) process See also: transmute, transform, transfigure Syn. เปลี่ยนรูป Ops. คงรูป
ประมวลผลข้อมูล (v.) process data (information) See also: evaluate data (information)
กระบวนการยุติธรรม (n.) process of judgement See also: process of equity
ล้างรูป (v.) process photographs Syn. ล้างฟิล์ม
โปรแกรมการประมวลผล (n.) processing program
กระบวนแห่ (n.) procession See also: cortege, parade, contingents of marchers Syn. ขบวนแห่
ขบวน (n.) procession See also: line, caravan, train, convoy, row Syn. แถว, แนว, กระบวน
ขบวนแห่ (n.) procession See also: parade, cortege, cavalcade Syn. ขบวน, กระบวน
พยุหะ (n.) procession See also: troops, army, legion, hordes Syn. พยู่ห์, กระบวน, หมู่, กองทัพ
พยู่ห์ (n.) procession See also: troops, army, legion, hordes Syn. กระบวน, หมู่, กองทัพ
ขบวนขันหมาก (n.) procession of the groom´s parents
กระบวนทัพ (n.) procession of troops See also: unit, troops
พยุหยาตรา (n.) procession of troops See also: unit, troops Syn. กระบวนทัพ
ขบวนรถ (n.) procession of vehicles
เครื่องประมวลผล (n.) processor
CPU (n.) ซีพียู (คำย่อของ central processing unit)
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It's a long processมันมีหลายขั้นตอน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In Sicily he has plants to process them into heroin.ในซิซิลีเขามีพืชที่จะดำเนินการให้เป็นเฮโรอีน
And in the process shape its own cells to imitate them.Finish imitating these dogs.
The process is incomplete unless it leads to a cure.กระบวนการนี้เป็นกระบวนการ ที่ไม่สมบูรณ์ เว้นแต่จะนำไปสู่การรักษา คุณ เห็นด้วยหรือไม่?
Well, I may not be the swiftest guy in the world even when I'm not hungover but I do seem to remember a process where you ask me questions and I give answers, and I ask questions and you give answers and that's the way we find out things.ดีฉันไม่อาจจะเป็นคนที่แต่งตัว ประหลาด swiftest ในโลกแม้ในขณะที่ฉันไม่ได้ แขวนมากกว่า แต่ฉันดูเหมือนจะจำ กระบวนการ
We have seen the process of life take place.เราได้เห็นขั้นตอนของชีวิต เกิดขึ้น
That's where the filtering process starts.นั่นคือสิ่งที่กระบวนการกรองเริ่มต้น
I don't run the scams, Red, I just process the profits.ผมไม่ได้ทำงานหลอกลวง, แดง, ฉันแค่ประมวลผลกำไร
Cells repeat the process of degeneration and regeneration until one day they die, obliterating an entire set of memory and information.เซลล์ จะทำซ้ำแล้วซ้ำเล่า, เสื่อมลงและสร้างใหม่, – จนกว่าชีวิตจะสิ้นไป, ระบบข้อมูลและความจำก็จะหายไปด้วย.
So began the process of becoming Jerome.แล้วก็ถึงขั้นตอนสวมเป็นเจอโรม
We just got to go through a little process of elimination.เราต้องสอดส่องไปทีละแห่ง
The manner in which people might understand such new possibilities is also process of evolution.The manner in which people might understand such new possibilities is also process of evolution.
It's just that the whole process it sounds so messy.คือขบวนการทั้งหมด... มันฟังดู... ยุ่งเหยิง

process ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
开化[kāi huà, ㄎㄞ ㄏㄨㄚˋ, 开化 / 開化] civilized; to have laws and culture; to civilize; the process of becoming civilized
病机[bìng jī, ㄅㄧㄥˋ ㄐㄧ, 病机 / 病機] interpretation of the cause; onset and process of an illness; pathogenesis
乳突[rǔ tū, ㄖㄨˇ ㄊㄨ, 乳突] mastoid process (posterior part of temporal bone, at back of middle ear)
分色镜头[fēn sè jìng tóu, ㄈㄣ ㄙㄜˋ ㄐㄧㄥˋ ㄊㄡˊ, 分色镜头 / 分色鏡頭] process lens (working by color separation)
加工贸易[jiā gōng mào yì, ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄥ ㄇㄠˋ ㄧˋ, 加工贸易 / 加工貿易] process trade; trade involving assembly
自下而上的加工[zì xià ér shàng de jiā gōng, ㄗˋ ㄒㄧㄚˋ ㄦˊ ㄕㄤˋ ㄉㄜ˙ ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄥ, 自下而上的加工] bottom-up processing
中央处理机[zhōng yāng chǔ lǐ jī, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄔㄨˇ ㄌㄧˇ ㄐㄧ, 中央处理机 / 中央處理機] central processing unit (CPU)
入场式[rù chǎng shì, ㄖㄨˋ ㄔㄤˇ ㄕˋ, 入场式 / 入場式] ceremonial entry; opening procession
结合过程[jié hé guò chéng, ㄐㄧㄝˊ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˋ ㄔㄥˊ, 结合过程 / 結合過程] cohesive process(es)
焦炭[jiāo tàn, ㄐㄧㄠ ㄊㄢˋ, 焦炭] coke (processed coal used in blast furnace)
采制[cǎi zhì, ㄘㄞˇ ㄓˋ, 采制 / 採制] collect and process
概念驱动加工[gài niàn qū dòng jiā gōng, ㄍㄞˋ ㄋㄧㄢˋ ㄑㄩ ㄉㄨㄥˋ ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄥ, 概念驱动加工 / 概念驅動加工] concept-driven processing
一条龙[yī tiáo lóng, ㄧ ㄊㄧㄠˊ ㄌㄨㄥˊ, 一条龙 / 一條龍] lit. one dragon; integrated chain; coordinated process
历程[lì chéng, ㄌㄧˋ ㄔㄥˊ, 历程 / 歷程] course; process
流程[liú chéng, ㄌㄧㄡˊ ㄔㄥˊ, 流程] course; stream; sequence of processes; work flow in manufacturing
生产过程[shēng chǎn guò chéng, ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄍㄨㄛˋ ㄔㄥˊ, 生产过程 / 生產過程] course of production; manufacturing process
设计程序[shè jì chéng xù, ㄕㄜˋ ㄐㄧˋ ㄔㄥˊ ㄒㄩˋ, 设计程序 / 設計程序] design process
开发过程[kāi fā guò chéng, ㄎㄞ ㄈㄚ ㄍㄨㄛˋ ㄔㄥˊ, 开发过程 / 開發過程] development process
出殡[chū bìn, ㄔㄨ ㄅㄧㄣˋ, 出殡 / 出殯] funeral; funeral procession
一般贸易[yī bān mào yì, ㄧ ㄅㄢ ㄇㄠˋ ㄧˋ, 一般贸易 / 一般貿易] general trade (i.e. importing and export without processing)
寄存器[jì cún qì, ㄐㄧˋ ㄘㄨㄣˊ ㄑㄧˋ, 寄存器] processor register
切磋琢磨[qiē cuō zhuó mó, ㄑㄧㄝ ㄘㄨㄛ ㄓㄨㄛˊ ㄇㄛˊ, 切磋琢磨] gradual improvement by slow polishing (成语 saw); fig. education as a gradual process
图像处理[tú xiàng chù lǐ, ㄊㄨˊ ㄒㄧㄤˋ ㄔㄨˋ ㄌㄧˇ, 图像处理 / 圖像處理] image processing
影像处理[yǐng xiàng chǔ lǐ, ˇ ㄒㄧㄤˋ ㄔㄨˇ ㄌㄧˇ, 影像处理 / 影像處理] image processing
映射过程[yìng shè guò chéng, ˋ ㄕㄜˋ ㄍㄨㄛˋ ㄔㄥˊ, 映射过程 / 映射過程] mapping process
微处理器[wēi chù lǐ qì, ㄨㄟ ㄔㄨˋ ㄌㄧˇ ㄑㄧˋ, 微处理器 / 微處理器] microprocessor
微处理机[wēi chù lǐ jī, ㄨㄟ ㄔㄨˋ ㄌㄧˇ ㄐㄧ, 微处理机 / 微處理機] microprocessor
模具[mó jù, ㄇㄛˊ ㄐㄩˋ, 模具] molding (process)
核燃料后处理[hé rán liào hòu chù lǐ, ㄏㄜˊ ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ ㄏㄡˋ ㄔㄨˋ ㄌㄧˇ, 核燃料后处理 / 核燃料後處理] nuclear fuel reprocessing
实时加工[shí shí jiā gōng, ㄕˊ ㄕˊ ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄥ, 实时加工 / 實時加工] on-line processing
联机分析处理[lián jī fēn xī chǔ lǐ, ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧ ㄈㄣ ㄒㄧ ㄔㄨˇ ㄌㄧˇ, 联机分析处理 / 聯機分析處理] online analysis processing OLAP
送葬[sòng zàng, ㄙㄨㄥˋ ㄗㄤˋ, 送葬] participate in funeral procession; attend a burial
加工厂[jiā gōng chǎng, ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄥ ㄔㄤˇ, 加工厂 / 加工廠] processing plant
加工效率[jiā gōng xiào lǜ, ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄥ ㄒㄧㄠˋ ㄌㄩˋ, 加工效率] processing efficiency
处理器[chǔ lǐ qì, ㄔㄨˇ ㄌㄧˇ ㄑㄧˋ, 处理器 / 處理器] processor
处理能力[chǔ lǐ néng lì, ㄔㄨˇ ㄌㄧˇ ㄋㄥˊ ㄌㄧˋ, 处理能力 / 處理能力] processing capability; throughput
行列[háng liè, ㄏㄤˊ ㄌㄧㄝˋ, 行列] procession
进程[jìn chéng, ㄐㄧㄣˋ ㄔㄥˊ, 进程 / 進程] process; course
原材料[yuán cái liào, ㄩㄢˊ ㄘㄞˊ ㄌㄧㄠˋ, 原材料] raw materials; unprocessed materials
改革进程[gǎi gé jìn chéng, ㄍㄞˇ ㄍㄜˊ ㄐㄧㄣˋ ㄔㄥˊ, 改革进程 / 改革進程] reform process

process ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アナログ入力チャネル[アナログにゅうりょくチャネル, anarogu nyuuryoku chaneru] (n) {comp} analog input channel (e.g. in process control)
アプリケーション設計プロセス[アプリケーションせっけいプロセス, apurike-shon sekkei purosesu] (n) {comp} application design process
アンモニアソーダ法[アンモニアソーダほう, anmoniaso-da hou] (n) ammonia soda process
クーバード[, ku-ba-do] (n) (obsc) (See 擬娩) couvade (custom in which a male acts out the physical process of his own child being born) (fre
コロタイプ[, korotaipu] (n) (a) collotype; photogelatin process
しつつある[, shitsutsuaru] (exp,v5r-i) to be doing; to be in the process of doing
しつつ行なう[しつつおこなう, shitsutsuokonau] (exp,v5u) (1) to be carrying out; to be in the process of carrying out; (2) to be performing; to be in the process of performing
ジャユプロ[, jayupuro] (n) (abbr) Japan unique process
つつある[, tsutsuaru] (suf) (See つつ・1) (with masu stem) to be doing; to be in the process of doing
ハーバーボッシュ法[ハーバーボッシュほう, ha-ba-bosshu hou] (n) Haber-Bosch process (for producing ammonia)
プロセスアカウンティング[, purosesuakaunteingu] (n) {comp} process accounting
プロセスグループの生存期間[プロセスグループのせいぞんきかん, purosesuguru-pu noseizonkikan] (n) {comp} process group lifetime
プロセスの生存期間[プロセスのせいぞんきかん, purosesu noseizonkikan] (n) {comp} process lifetime
プロセス印刷[プロセスいんさつ, purosesu insatsu] (n) process printing
三温糖[さんおんとう, san'ontou] (n) dark sweet liquid produced after the third heating in a thermal sugar-refining process
仕掛品;仕掛り品;仕掛かり品;仕掛け品[しかけひん(仕掛品;仕掛け品);しかかりひん(仕掛品;仕掛り品;仕掛かり品), shikakehin ( shikake hin ; shikake hin ); shikakarihin ( shikake hin ; shikakari hi] (n) work in progress; WIP; goods in process
制御プロセス[せいぎょプロセス, seigyo purosesu] (n) {comp} controlling process
前後工程[ぜんごこうてい, zengokoutei] (n) to and fro process; back and forth process; cooperative process; collaborative process
塩安ソーダ法[えんあんソーダほう, en'an so-da hou] (n) ammonium chloride soda process
子プロセス[こプロセス, ko purosesu] (n) {comp} child process
平炉法[へいろほう, heirohou] (n) open-hearth process
接続中[せつぞくちゅう, setsuzokuchuu] (n) (See 接続・1) (in the process of) connecting
擬娩[ぎべん, giben] (n) (obsc) couvade (custom in which a male acts out the physical process of his own child being born)
確率過程[かくりつかてい, kakuritsukatei] (n) stochastic process
精製法[せいせいほう, seiseihou] (n) refining process
芽茶[めちゃ, mecha] (n) coarse broken tea leaves and buds generated during the sifting process
荒削り;粗削り[あらけずり, arakezuri] (adj-na,n) rough-hewn; incomplete; unrefined; still in the process of being formed
表プロセス[おもてプロセス, omote purosesu] (n) {comp} foreground process
表プロセスグループ[おもてプロセスグループ, omote purosesuguru-pu] (n) {comp} foreground process group
表プロセスグループID[おもてプロセスグループアイディー, omote purosesuguru-puaidei-] (n) {comp} foreground process group ID
送達[そうたつ, soutatsu] (n,vs) (1) delivery; dispatch; despatch; conveyance; (2) service of process
銅アンモニア法[どうアンモニアほう, dou anmonia hou] (n) cuprous ammoniacal process
隔膜法[かくまくほう, kakumakuhou] (n) diaphragm process
アイデアプロセッサ[, aideapurosessa] (n) {comp} idea processor
アウトラインプロセッサ[, autorainpurosessa] (n) {comp} outline processor
アウトラインプロセッサー[, autorainpurosessa-] (n) outline processor
アナログ信号処理[アナログしんごうしょり, anarogu shingoushori] (n) analog signal processing
アプリケーションプロセッサ[, apurike-shonpurosessa] (n) {comp} application processor
アルファ化米;α化米[アルファかまい, arufa kamai] (n) (See 糒) cooked and dry packed rice (modern version of hoshii rice); processed quick-cooking rice
アレイプロセッサー;アレイプロセッサ[, areipurosessa-; areipurosessa] (n) {comp} array processor
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アナログ入力チャネル[アナログにゅうりょくチャネル, anarogu nyuuryoku chaneru] analog input channel (e.g. in process control)
システムプロセス[しすてむぷろせす, shisutemupurosesu] system process
システム管理応用プロセス[システムかんりおうようプロセス, shisutemu kanriouyou purosesu] systems management application process
トリガプロセス[とりがぷろせす, torigapurosesu] trigger process
ブリッジ入力回路[ブリッジにゅうりょくかいろ, burijji nyuuryokukairo] bridge input circuit (e.g. in process control)
プロセスグループの生存期間[プロセスグループのせいぞんきかん, purosesuguru-pu noseizonkikan] process group lifetime
プロセスグループリーダ[ぷろせすぐるーぷりーだ, purosesuguru-puri-da] process group leader
プロセスの生存期間[プロセスのせいぞんきかん, purosesu noseizonkikan] process lifetime
プロセス制御装置[プロセスせいぎょそうち, purosesu seigyosouchi] process control equipment
プロセス割込み信号[プロセスわりこみしんごう, purosesu warikomishingou] process interrupt signal
プロセス番号[プロセスばんごう, purosesu bangou] process number
マウント処理[マウントしょり, maunto shori] mount(ing) process
リンク処理定義[リンクしょりていぎ, rinku shoriteigi] link process definition, LPD
処理[しょり, shori] process (vs), processing, massage
到着プロセス[とうちゃくプロセス, touchaku purosesu] arrival process
制御プロセス[せいぎょプロセス, seigyo purosesu] controlling process
割付け処理[わりつけしょり, waritsukeshori] layout process
子プロセス[こプロセス, ko purosesu] child process
文書割付け処理[ぶんしょわりつけしょり, bunshowaritsukeshori] document layout process
普及過程[ふきゅうかてい, fukyuukatei] diffusion process
確定的過程[けっていてきかてい, ketteitekikatei] deterministic process
確率過程[かくりつかてい, kakuritsukatei] stochastic process
表プロセス[おもてプロセス, omote purosesu] foreground process
表プロセスグループ[おもてプロセスグループ, omote purosesuguru-pu] foreground process group
表プロセスグループID[おもてプロセスグループID, omote purosesuguru-pu ID] foreground process group ID
裏プロセス[うらプロセス, ura purosesu] background process
裏プロセスグループ[うらプロセスグループ, ura purosesuguru-pu] background process group
親のないプロセスグループ[おやのないプロセスグループ, oyanonai purosesuguru-pu] orphaned process group
計測プロセス[けいそくプロセス, keisoku purosesu] measure process
適合性評価過程[てきごうせいひょうかかてい, tekigouseihyoukakatei] conformance assessment process
開発プロセス[かいはつプロセス, kaihatsu purosesu] development process
アイデアプロセッサ[あいであぷろせっさ, aideapurosessa] idea processor
アウトラインプロセッサ[あうとらいんぷろせっさ, autorainpurosessa] outline processor
アレイプロセッサー[あれいぷろせっさー, areipurosessa-] array processor
アレイ処理[アレイしょり, arei shori] array processing
アレイ処理機構[あれいしょりきこう, areishorikikou] array processor, vector processor
アレイ処理装置[あれいしょりそうち, areishorisouchi] array processor, vector processor
イメージ処理[イメージしょり, ime-ji shori] image processing
インターフェイスメッセージプロセッサー[いんたーふぇいすめっせーじぷろせっさー, inta-feisumesse-jipurosessa-] Interface Message Processor, IMP
コプロセッサ[こぷろせっさ, kopurosessa] coprocessor
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
処理[しょり, shori] Thai: ดำเนินการไป English: process

process ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบบจำลองกระบวนการ[n. exp.] (baēp jamløn) EN: process model FR:
ฟ้องศาล[v. exp.] (føng sān) EN: sue ; take a legal action ; process FR: intenter un procès
จัดการข้อมูล[v. exp.] (jatkān khøm) EN: process data FR:
กาไหล่[n.] (kālai) EN: coating process FR:
กะลัง[X] (kalang) EN: being ; in the act of ; in the process of ; just ; -ing (suff.) FR: en train de ; occupé à
กำลัง[X] (kamlang) EN: being ; in the act of ; in the process of ; just ; -ing (suff.) FR: en train de ; occupé à
กำลัง...อยู่[v. exp.] (kamlang ...) EN: be -ing ; being ; be in the act of ; be in the process of FR: être en train de ... ; être occupé à ...
กรรมวิธี[n.] (kammawithī) EN: process ; manufucturing process ; procedure ; pratice ; method ; way ; means ; working procedure ; course ; ceremony FR: procédure [f] ; procédé [m]
กรรมภพ[n. exp.] (kam phop) EN: kamma-process ; active process of becoming FR:
กรรมวิธีการผลิต[n. exp.] (kam withīkā) EN: manufacturing process FR: procédé de fabrication [f]
กรรมวิธีการผลิตเหล็กกล้า[n. exp.] (kam withīkā) EN: steel manufacturing process FR: procédé de fabrication de l'acier [m]
การดำเนินกระบวนการโดยมิชอบ[n. exp.] (kān damnoēn) EN: abuse of process FR: abus de procédure [m]
การควบคุมกระบวนการ[n. exp.] (kān khūapkh) EN: process control FR:
การควบคุมกระบวนการทางสถิติ[n. exp.] (kān khūapkh) EN: statistical process control FR:
การสืบสวนและสอบสวน[n. exp.] (kān seūpsūa) EN: criminal process FR:
การสอบสัมภาษณ์[n. exp.] (kān søp sam) EN: oral exam ; oral test ; interview process ; viva voce FR: examen oral [m]
การทำให้อยู่ในรูปปกติ[n. exp.] (kān thamhai) EN: normalization process FR:
การตรวจรับรองกระบวนการ[n. exp.] (kān trūat r) EN: validation process FR:
การวิเคราะห์กระบวนการ[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: process analysis FR:
ขบวนการ[n.] (khabūankān) EN: process ; procedure ; course FR:
ขบวนการเฟ้นสุ่ม[n. exp.] (khabūankān ) EN: stochastic process FR:
ขั้นตอนการศึกษา[n. exp.] (khantøn kān) EN: process of the study FR:
กระบวน[n.] (krabūan) EN: process ; strategy ; technique ; procedure ; method ; course FR: procédé [m] ; procédure [f[ ; méthode [f] ; technique [f]
กระบวนการ[n.] (krabūankān) EN: process ; procedure ; method ; system FR: procédure [f] ; procédé [m] ; processus [m] ; mode [m]
กระบวนการแอเดียแบติก[n. exp.] (krabūankān ) EN: adiabatic process FR:
กระบวนการบริหาร[n. exp.] (krabūankān ) EN: administrative process FR: procédure administratyive [f]
กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์[n. exp.] (krabūankān ) EN: strategic management process FR:
กระบวนการดูดซับ[n. exp.] (krabūankān ) EN: adsorption process FR:
กระบวนการฮาร์เบอร์[n. exp.] (krabūankān ) EN: Haber process ; Haber–Bosch process FR:
กระบวนการอิ่มตัวแอเดียแบติก[n. exp.] (krabūankān ) EN: adiabatic humidification process ;adiabatic saturation process FR:
กระบวนการจัดการทางการตลาด[n. exp.] (krabūankān ) EN: marketing management process FR:
กระบวนการจัดซื้อ[n. exp.] (krabūankān ) EN: acquisition process FR:
กระบวนการความแน่น[n. exp.] (krabūankān ) EN: condensation process FR:
กระบวนการการผลิต[n. exp.] (krabūankān ) EN: production process FR:
กระบวนการคัดเลือก[n. exp.] (krabūankān ) EN: selection process ; selection procedure FR: processus de sélection [m]
กระบวนการเกิดดับ = กระบวนการเกิด-ดับ[n. exp.] (krabūankān ) EN: birth-death process FR:
กระบวนการหมัก[n. exp.] (krabūankān ) EN: fermentation process FR: processus de fermentation [m]
กระบวนการงบประมาณ[n. exp.] (krabūankān ) EN: budgeting process FR:
กระบวนการนิติบัญญัติ[n. exp.] (krabūankān ) EN: legislative process FR:
กระบวนการผลิต[n. exp.] (krabūankān ) EN: production process FR: processus de fabrication [m] ; procédé de fabrication [m]

process ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Prozessmissbrauch {m}abuse of process
Anpassungsprozess {m}adjustment process
Schlichtungsverfahren {n}arbitration process
Heilverfahren {n}care process
Conchierprozess {m}conching process
Auftragsvergabe {f}contract award process
Entwicklungsprozess {m}development process
Flotationsverfahren {n}floatation process
Lernprozess {m}learning process
Fertigungsverfahren {n}manufacturing process
Messverfahren {n}measurement process
Orthonormalisierungsverfahren {n} [math.]orthonormalization process
Phasenshiftverfahren {n}phase shift process
Druckverfahren {n}printing process
Ablauforganisation {f}process organization; process organisation; process-oriented organization
Fertigungsprozesssimulation {f}production process simulation
Qualifizierungsprozess {m}qualification process
Zufallsprozess {m}random process; stochastic process
Simulations-Prozess-Verknüpfung {f}simulation process coupling
Prüfprozess {m}verification process
Abarbeitungszeit {f}processing time
Adressdatenverarbeitung {f}address data processing
Ersitzung {f}adverse procession
Analogdatenverarbeitung {f}analogue data processing
Hintergrundverarbeitung {f}background processing
Stapelbetrieb {m} [comp.]batch processing
Bearbeiter {m}processor
Bearbeitung {f}processing
Bitprozessor {m}bit processor
Abfertigung {f} (Zoll)clearing; processing
Kommentarverarbeitung {f}comment processing
Weiterbildung {f}continuing (process of) education (learning)
Coprozessor {m} [comp.]coprocessor
ZE : Zentraleinheit {f} eines RechnersCPU : central processing unit
Rechenzentrum {n}data processing center
Dialogdatenverarbeitung {f}interactive data processing
Dialogverarbeitung {f}transaction processing
Küchenmaschine {f}food processor
Trauerzug {m}funeral procession
Weiterbehandlung {f}further processing

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า process
Back to top