ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

file

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *file*, -file-

file ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
file (n.) แฟ้มเอกสาร See also: แฟ้มเก็บเอกสาร Syn. folder, filing, repository
file (n.) แฟ้มข้อมูล (ที่จัดเก็บในคอมพิวเตอร์)
file (n.) เอกสารที่จัดเก็บเป็นหมวดหมู่
file (n.) แถว See also: แถวที่เรียง, คอลัมน์ Syn. column, line, row
file (vt.) จัดเข้าแฟ้ม See also: จัดเก็บเข้าแฟ้ม, เก็บเข้าไฟล์, ใส่แฟ้ม
file (vt.) ยื่นฟ้อง See also: ฟ้องร้อง, ยื่นคำร้อง
file (vt.) ส่งต้นฉบับไปที่สำนักพิมพ์ See also: ส่งต้นฉบับไปที่สำนักข่าว
file (vi.) เดินแถว See also: เดินเรียงแถว
file (n.) ตะไบ
file (vt.) ตะไบ See also: ถูด้วยตะไบ
file away (phrv.) ทำให้เรียบด้วยตะไบ (เช่นเหล็ก, เล็บ) See also: ตะไบ
file away (phrv.) จัดให้เป็นระเบียบ See also: เรียงให้เป็นระเบียบ
file away (phrv.) จดจำ See also: จำ
file clerk (n.) พนักงานออฟฟิศ Syn. clerk
file down (phrv.) ทำให้เรียบ See also: ขัดหรือถูกให้เรียบ
file for (phrv.) ยื่นเอกสารเพื่อ (ทางกฎหมาย)
file for (phrv.) เสนอให้อย่างเป็นทางการ (เช่นตำแหน่งทางการเมือง)
file out (phrv.) เดินออกจากแถว
file past (phrv.) (มากกว่าหนึ่งคน) เคลื่อนแถวอย่างช้าๆผ่าน
filefish (n.) ปลาเขตร้อนตระกูล Balistidae
filet (n.) สายรัดผม See also: สายคาดผม, เชือกผูกผม, ริบบิ้น, รัดเกล้า, มงคลสวมศรีษะ, ริบบิ้นหรือเชือกสำหรับผูกผม Syn. band, ribbon
filet (n.) ชิ้นปลาหรือเนื้อที่ไม่มีกระดูก
filet (vt.) ผูกด้วยริบบิ้น See also: รัดผม, ผูกผม
filet (vt.) ตัดชิ้นเนื้อที่ไม่มีกระดูก
filet mignon (n.) เนื้อสเต็กแผ่นกลมขนาดเล็ก
English-Thai: HOPE Dictionary
file(ไฟลฺ) {filed,filing,files} n. แผงหรือแฟ้มเก็บเอกสาร,ปึกเอกสาร,เอกสารเป็นเรื่อง ๆ หนึ่ง,หมวดเอกสาร,แถวเรียง,ตารางเรียง,ตะไบ,คนเจ้าเล่ห์. -Phr. (on file ซึ่งจัดไว้เป็นเครื่อง ๆ ในแฟ้มเก็บเอกสาร) . vt. จัดเข้าแฟ้ม,เก็บเอกสาร,ยื่นคำร้อง. vi. เดินเป็นแถวตรง,ยื่น หมายถึง ข้อสนเทศหรือข้อมูลทั้งหมดที่เก็บไว้ในสื่อที่มีคุณสมบัติเป็น แม่เหล็กไม่ว่าจะเป็นจานบันทึกธรรมดา หรือจานแข็ง (hard disk) ก็ตาม ข้อสนเทศที่นำไปเก็บนั้น จะถูกนำไปเก็บไว้เป็นเรื่อง ๆ ไป อาจจะเป็นโปรแกรม ข้อมูล หรือภาพ (graphics) ก็ได้ แต่ละเรื่องต่างก็ต้องมีชื่อเป็น ของตนเอง ที่ต้องไม่ซ้ำกัน เรียกว่า "แฟ้มข้อมูล"
file allocation tableตารางการจัดสรรแฟ้มใช้ตัวย่อว่า FAT (อ่านว่า แฟ็ต) ใช้ในระบบดอส หมายถึงส่วนหนึ่งของจานบันทึกที่เป็นตารางสำหรับเก็บชื่อ ขนาด ความจุ และที่อยู่ของแฟ้มข้อมูลต่าง ๆ ที่อยู่ในจานบันทึกนั้น
file attributeลักษณะประจำของแฟ้มข้อมูลหมายถึง ข้อความที่บ่งบอกถึงคุณลักษณะต่าง ๆ ของแฟ้มข้อมูลแต่ละแฟ้ม ว่าเป็นแฟ้มประเภทใด เช่น ซ่อนไว้ (hidden) อ่านได้อย่างเดียว (read only) แก้ไขหรือ ลบทิ้งไม่ได้ (locked) ฯลฯ การเปลี่ยนคุณลักษณะของแฟ้ม ข้อมูล มิได้เปลี่ยนแปลงเนื้อหาใด ๆ ในแฟ้ม แต่จะมีผลต่อการทำงานของคอมพิวเตอร์ ในส่วนที่เกี่ยวกับ แฟ้มข้อมูลนั้น เช่น ถ้าเปลี่ยนให้เป็นประเภท "ซ่อนไว้ " ก็จะหาไม่พบในรายชื่อแฟ้มข้อมูล
file compressionการอัดแฟ้มข้อมูลหมายถึง การอัดข้อมูลในแฟ้มให้แน่นเข้า เพื่อให้ใช้เนื้อที่เก็บในจานบันทึกน้อยลง หรือเพื่อให้มีที่ว่างในจานบันทึกให้บรรจุข้อมูลอื่นได้เพิ่มมากขึ้น
file control blockกลุ่มแฟ้มข้อมูลใช้ตัวย่อว่า FCB เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแฟ้มข้อมูล ที่อยู่เป็น กลุ่ม ซึ่งพวกนักเขียนโปรแกรมเท่านั้นที่จะต้องรู้ ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทั่วไป ไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้
file conversionการแปลงสภาพแฟ้มหมายถึง การแปลงรูปแบบ (format) การเก็บข้อมูลจาก แบบหนึ่งไปเป็นอีกแบบหนึ่ง เพื่อให้นำไปใช้กับโปรแกรม ต่างชนิดกันได้ เช่น ถ้าต้องการจะใช้โปรแกรม Word Perfect เรียกแฟ้มข้อมูลที่พิมพ์เก็บไว้โดยใช้โปรแกรม WordStar มาดูบนจอภาพ ก็จะต้องมีการแปลงสภาพแฟ้มจากแฟ้ม ข้อมูลของ Word Perfect เป็น WordStar ก่อน ดู import ประกอบ
file creationการสร้างแฟ้มหมายถึงการสร้างแฟ้มข้อมูลขึ้นมาเพื่อเก็บสารสนเทศต่าง ๆ โดยกำหนดแบ่งเป็นเขตข้อมูลว่า จะให้มีกี่เขต แต่ละเขตจะต้องใช้ความยาวเท่าใด
file directoryสารบบแฟ้มหมายถึง รายชื่อแฟ้มข้อมูลทั้งหมดที่เก็บไว้ในจานบันทึก หรือฮาร์ดดิสก์
file identificationสัญลักษณ์แสดงชื่อแฟ้มหมายถึงป้ายหรือที่ ๆ จะทำเครื่องหมายบ่งบอกว่า แฟ้มข้อมูลนั้นชื่ออะไรเก็บไว้ในสื่อชนิดใด เช่น แฟ้มข้อมูลชื่อ CHULA เก็บไว้ในสื่อที่เป็นแถบบันทึกมีจำนวนทั้งสิ้นสี่ม้วน เป็นต้นมีความหมายเหมือน file label
file labelป้ายแสดงชื่อแฟ้มหมายถึง ป้ายหรือที่ที่จะทำเครื่องหมายบ่งบอกว่า แฟ้มข้อมูลนั้นชื่ออะไร เก็บไว้ในสื่อชนิดใด เช่น แฟ้มข้อมูลชื่อ CHULA เก็บไว้ในสื่อที่เป็นแถบบันทึกมีจำนวนทั้งสิ้นสี่ม้วน เป็นต้นมีความหมายเหมือน file identification
file list boxช่องแสดงรายชื่อแฟ้มหมายถึง ช่องสี่เหลี่ยมที่แสดงรายชื่อแฟ้มข้อมูลทั้งปวงที่มีอยู่ในสารบบใดสารบบหนึ่ง มีทั้งในระบบวินโดว์ของเครื่องพีซี และเครื่องแมคอินทอช
file handleรหัสเข้าสู่แฟ้มหมายถึง รหัสลับที่ใช้เป็นทางเข้าสู่แฟ้มข้อมูลในระบบดอส โดยปกติ เรา เพียงบอกแต่ชื่อแฟ้มข้อมูลที่ต้องการเปิด คอมพิวเตอร์ก็จะจัดการให้ แต่ถ้าเป็นเรื่องลับ เราอาจสั่งให้ คอมพิวเตอร์นำชื่อไปแปลงเป็นตัวเลขก่อน ตัวเลขเหล่านี้ เรียกว่า " file handle" การเข้าสู่แฟ้มข้อมูล ต้องใช้รหัส เหล่านั้นเท่านั้น
file maintenanceการบำรุงรักษาแฟ้มข้อมูลหมายถึง การปรับปรุงแฟ้มข้อมูลให้ทันสมัยและถูกต้อง อยู่เสมอ เป็นต้นว่า เพิ่ม/ลด หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลบางประการ
file managementการจัดการแฟ้มข้อมูลหมายถึงการกำหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในกระบวนการที่เกี่ยวกับการสร้างแฟ้มข้อมูล การปรับปรุงแฟ้ม และการเรียกหาข้อมูลมาใช้จากแฟ้ม
file markเครื่องหมายแฟ้มเครื่องหมายหรือรหัสที่บอกว่า คอมพิวเตอร์ได้อ่านถึงระเบียนสุดท้ายของแฟ้มข้อมูลแล้ว
file nameชื่อแฟ้ม (ข้อมูล) แฟ้มข้อมูลก็ดี โปรแกรมหรือชุดคำสั่งก็ดี จะต้องมีชื่อที่ ไม่ซ้ำกัน เพื่อให้ผู้ใช้ติดต่อสั่งงานกับคอมพิวเตอร์ได้เมื่อ ต้องการ เรียกใช้ระบบปฏิบัติการแต่ละระบบ จะมีข้อกำหนด กฎเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการตั้งชื่อแฟ้มข้อมูลไว้ เป็นต้นว่า ระบบดอสและวินโดว์ มีข้อกำหนดว่า ชื่อของแฟ้ม ข้อมูล จะต้องยาวไม่เกิน 8 ตัวอักขระ (ตัวอักษรหรือตัวเลข) ต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษร ต้องไม่มีช่องว่าง ฯ และที่สำคัญที่สุด คือตั้งชื่อเป็นภาษาไทยไม่ได้โดยเด็ดขาด นอกจากนั้น อาจจะต้องมีนามสกุล (filetype) ซึ่งต้องประกอบด้วย 3 ตัวอักษร ส่วนระบบของแมคอินทอช มีข้อจำกัดน้อยกว่านั้น มาก เช่น จะใช้ภาษาไทยก็ได้
file processingการประมวลผลแฟ้มข้อมูลหมายถึงการนำแฟ้มข้อมูลมาประมวลผล โดยปกติหมายถึงการเขียนโปรแกรมสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำให้ เพื่อให้ได้ผลตามที่ต้องการ
file protectionการอารักขาแฟ้มข้อมูลหมายถึงวิธีการที่สร้างขึ้น เพื่อป้องกันมิให้ผู้ที่มีได้รับอนุญาตเข้ามาดู หรือแก้ไขข้อมูลในแฟ้มนั้น ๆ ได้ เป็นต้นว่าการสร้างคำผ่าน (passwords) เป็นต้น
file serverเครื่องบริการแฟ้มในระบบเครือข่าย (network) โดยปกติจะมีคอมพิวเตอร์ เครื่องหนึ่ง เรียกว่าเครื่องบริการแฟ้ม ซึ่งจะใช้เป็นที่เก็บ ทั้งโปรแกรม และแฟ้มข้อมูลที่จะใช้ร่วมกันไว้ในฮาร์ดดิสก์ ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายเดียวกัน สามารถเรียกใช้ โปรแกรมและแฟ้มข้อมูลเหล่านั้นพร้อมกันได้ โดยเรียกจาก เครื่องบริการแฟ้มดังกล่าว เครื่องบริการแฟ้ม นี้จะทำหน้าที่ ดูแลการใช้แฟ้มข้อมูล และการส่งข้อมูลไปให้ตามที่มีผู้ต้องการเรียกมา
file sharingการเรียกใช้แฟ้มข้อมูลร่วมกันหมายถึง การที่เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่สองเครื่องขึ้นไป สามารถเรียกใช้แฟ้มข้อมูลอันเดียวกันได้พร้อม ๆ กัน เช่น ในกรณีที่เป็นระบบเครือข่าย
file sizeขนาดแฟ้มข้อมูลหมายถึง จำนวนเนื้อที่ที่แฟ้มข้อมูลแต่ละแฟ้มใช้เมื่อเก็บลง ในจานบันทึก โดยปกติ จะวัดกันเป็นไบต์ (byte) , หรือ เคไบต์ (K byte)
filefish(ไฟล'ฟิช) n. ปลาตะไบ
filet(ฟิเล',ฟิล'เลท) {filetted,filetting,filets} n. เนื้อแผ่น ปลาแผ่น,เนื้อแห้ง vt. ตัด
filetypeชื่อประเภทแฟ้มข้อมูลหมายถึงส่วนหนึ่งของชื่อแฟ้มข้อมูล โดยปกติในระบบดอส จะเขียนมีขนาดความยาวไม่เกิน 3 ตัวอักขระ เช่น EXAM. BAS BAS จะบ่งบอกว่าเป็นแฟ้มข้อมูลที่เขียนด้วยภาษาเบสิก
English-Thai: Nontri Dictionary
file(n) แฟ้ม,ตะไบ,แถวตอน,ที่เก็บเอกสาร
filet(n) ชิ้นปลาที่ไม่มีก้าง,ปลาแผ่น,เนื้อแผ่น,เนื้อแห้ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fileแฟ้ม, แฟ้มข้อมูล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
file allocation table (FAT)ตารางการจัดสรรแฟ้ม (แฟต) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
file conversionการแปลงสภาพแฟ้ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
file creationการสร้างแฟ้ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
file directoryสารบบแฟ้ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
file handleเลขอ้างแฟ้ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
file identificationการระบุแฟ้ม [มีความหมายเหมือนกับ file label] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
file labelป้ายแสดงชื่อแฟ้ม [มีความหมายเหมือนกับ file identification] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
file maintenanceการบำรุงรักษาแฟ้ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
file managementการจัดการแฟ้ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
file markเครื่องหมายแฟ้ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
file nameชื่อแฟ้ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
file processingการประมวลผลแฟ้มข้อมูล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
file protectionการอารักขาแฟ้ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
file serverตัวบริการแฟ้ม, เครื่องบริการแฟ้ม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
fileแฟ้ม [คอมพิวเตอร์]
File conversion (Computer science)การแปลงสภาพแฟ้ม (คอมพิวเตอร์ศาสตร์) [TU Subject Heading]
file serverตัวบริการแฟ้ม [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฝนตะไบ (v.) use a file to rub something smooth or sharp
แทงตะไบ (v.) use a file to rub something smooth or sharp Syn. ฝนตะไบ
ตะไบ (n.) file See also: rasp Syn. เครื่องถูไม้
เครื่องถูไม้ (n.) file See also: rasp
แฟ้ม (n.) file See also: folder, binder, dossier
แฟ้ม (n.) file See also: folder Syn. ไฟล์, แฟ้มข้อมูล
แฟ้มข้อมูล (n.) file
ไฟล์ (n.) file Syn. แฟ้ม, แฟ้มข้อมูล
ยื่นคำร้อง (v.) file a complaint See also: file a petition
ตู้เก็บเอกสาร (n.) file cabinet See also: filing cabinet
เข้าแฟ้ม (v.) on file
แฟ้มเอกสาร (n.) document file
แฟ้มแขวน (n.) suspension file
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mata Hari is going to file her report.มาท่า ฮารี กำลังจะไปส่งรายงานของหล่อน.
We'll file a grievance with the union!คุณกำลังสร้างความคับข้องใจให้กับเราสองนะ!
I saw your 201 file in the rear.ฉันดูแฟ้มประวัติเธอแล้ว
We'll just file a routine report.เราจะกลับไปเขียนรายงานล่ะ
I'll go to the file drawer and bring it out.ฉันจะไปที่ลิ้นชักแฟ้ม และนำมาออก
I am entitled to file damage claims for such deaths.ถ้าพวกนายยิงคนตามอารมณ์ ก็เข้าตะราง...
There's no case file on Billy Miles.ผมคุยกับ สำนักงาน DA ที่ Raymon County, Oregon แล้ว
Mulder. I checked on that file you gave me.(เสียง Scully) Mulder ฉันได้ตรวจสอบแฟ้มที่คุณให้มา
Barring further authorised inquiry, this case - file #DF101364 - is closed.รูปลักษณ์ หรือแบบ ของมัน ยังไม่สามารถบอกได้ ยกเว้นแต่ว่า อนาคตมีการสืบสาว คดีนี้ #DF101364 - ปิดแล้ว
We compared what you gave us with the sample we had on file in the lab.เราเปรียบเทียบของที่คุณเอามากับรายการที่ทำในห้องแล็บ
You despise everyone. I know your file by heart.เธอรังเกียจทุกคน ฉันรู้เธอบอบช้ำจากหัวใจ
We see by your file you've served 20 years of a life sentence.เราเห็นโดยไฟล์ของคุณที่คุณได้ทำหน้าที่ 20 ปีของการจำคุกตลอดชีวิต

file ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
投诉[tóu sù, ㄊㄡˊ ㄙㄨˋ, 投诉 / 投訴] complaint; to file a complaint; to sue
文件服务器[wén jiàn fú wù qì, ㄨㄣˊ ㄐㄧㄢˋ ㄈㄨˊ ˋ ㄑㄧˋ, 文件服务器 / 文件服務器] file server
文件格式[wén jiàn gé shì, ㄨㄣˊ ㄐㄧㄢˋ ㄍㄜˊ ㄕˋ, 文件格式] file format
档案传输协定[dǎng àn chuán shū xié dìng, ㄉㄤˇ ㄢˋ ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨ ㄒㄧㄝˊ ㄉㄧㄥˋ, 档案传输协定 / 檔案傳輸協定] File transfer protocol (FTP)
档案分配区[dàng àn fēn pèi qū, ㄉㄤˋ ㄢˋ ㄈㄣ ㄆㄟˋ ㄑㄩ, 档案分配区 / 檔案分配區] file allocation table; FAT
档案执行[dàng àn zhí xíng, ㄉㄤˋ ㄢˋ ㄓˊ ㄒㄧㄥˊ, 档案执行 / 檔案執行] file execution; executable file
档案属性[dàng àn shǔ xìng, ㄉㄤˋ ㄢˋ ㄕㄨˇ ㄒㄧㄥˋ, 档案属性 / 檔案屬性] file attribute
档案建立[dàng àn jiàn lì, ㄉㄤˋ ㄢˋ ㄐㄧㄢˋ ㄌㄧˋ, 档案建立 / 檔案建立] file creation
档案服务[dàng àn fú wù, ㄉㄤˋ ㄢˋ ㄈㄨˊ ˋ, 档案服务 / 檔案服務] file service
档案转送[dàng àn zhuǎn sòng, ㄉㄤˋ ㄢˋ ㄓㄨㄢˇ ㄙㄨㄥˋ, 档案转送 / 檔案轉送] file transfer
文件夹[wén jiàn jiā, ㄨㄣˊ ㄐㄧㄢˋ ㄐㄧㄚ, 文件夹 / 文件夾] folder; file (paper)
批处理[pī chù lǐ, ㄆㄧ ㄔㄨˋ ㄌㄧˇ, 批处理 / 批處理] batch file
纵队[zòng duì, ㄗㄨㄥˋ ㄉㄨㄟˋ, 纵队 / 縱隊] column; file
解压[jiě yā, ㄐㄧㄝˇ ㄧㄚ, 解压 / 解壓] decompression (in digital technology); to extract data from compressed file
丑化[chǒu huà, ㄔㄡˇ ㄏㄨㄚˋ, 丑化 / 醜化] defame; libel; to defile; to smear; to vilify
弄脏[nòng zāng, ㄋㄨㄥˋ ㄗㄤ, 弄脏 / 弄髒] defile; smear
[miè, ㄇㄧㄝˋ, 衊] defiled with blood
[è, ㄜˋ, 阨] defile; pass; in distress
隘路[ài lù, ㄞˋ ㄌㄨˋ, 隘路] defile; narrow passage
[wū, , 污] dirty; filthy; foul; corrupt; to smear; to defile; dirt; filth
文件[wén jiàn, ㄨㄣˊ ㄐㄧㄢˋ, 文件] document; file
档案[dàng àn, ㄉㄤˋ ㄢˋ, 档案 / 檔案] file; record; archive
影像档[yǐng xiàng dàng, ˇ ㄒㄧㄤˋ ㄉㄤˋ, 影像档 / 影像檔] image file
[liè, ㄌㄧㄝˋ, 列] to arrange; to line up; row; file; series
松柏[sōng bǎi, ㄙㄨㄥ ㄅㄞˇ, 松柏] pine and cypress; fig. chaste and undefiled; fig. tomb
[lǜ, ㄌㄩˋ, 鑢] polishing tool; file; surname Lü
剖面[pōu miàn, ㄆㄡ ㄇㄧㄢˋ, 剖面] profile; section
外貌[wài mào, ㄨㄞˋ ㄇㄠˋ, 外貌] profile; appearance
总则[zǒng zé, ㄗㄨㄥˇ ㄗㄜˊ, 总则 / 總則] profile; general provision (legal)
长相[cháng xiàng, ㄔㄤˊ ㄒㄧㄤˋ, 长相 / 長相] profile; portrait
案卷[àn juàn, ㄢˋ ㄐㄩㄢˋ, 案卷] records; files; archives
[běn, ㄅㄣˇ, 本] roots or stems of plants; origin; source; this; the current; root; foundation; basis; (classifier for books, periodicals, files etc)
另存为[lìng cún wèi, ㄌㄧㄥˋ ㄘㄨㄣˊ ㄨㄟˋ, 另存为 / 另存為] save as (a file)
晒友[shài yǒu, ㄕㄞˋ ㄧㄡˇ, 晒友 / 曬友] sharer (of web files, leaving them out in the sun for others to enjoy); recent loan from English share
晒客[shài kè, ㄕㄞˋ ㄎㄜˋ, 晒客 / 曬客] sharer (of web files, leaving them out in the sun for others to enjoy); recent loan from English share
小传[xiǎo zhuàn, ㄒㄧㄠˇ ㄓㄨㄢˋ, 小传 / 小傳] sketch biography; profile
文字档[wén zì dàng, ㄨㄣˊ ㄗˋ ㄉㄤˋ, 文字档 / 文字檔] text file
[shài, ㄕㄞˋ, 晒 / 曬] to dry in the sunshine; to sunbathe; to share web files (loan from English share)

file ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーカイバルファイル[, a-kaibarufairu] (n) {comp} archival file
アーカイブファイル[, a-kaibufairu] (n) {comp} archive file
アーカイブ対象ファイル[アーカイブたいしょうファイル, a-kaibu taishou fairu] (n) {comp} archived file
アカウンティングファイル[, akaunteingufairu] (n) {comp} accounting file
アクセス頻度が低いファイル[アクセスひんどがひくいファイル, akusesu hindogahikui fairu] (n) {comp} inactive file
アクティブファイル[, akuteibufairu] (n) {comp} active file
アスキーファイル;アスキファイル(ik)[, asuki-fairu ; asukifairu (ik)] (n) {comp} ASCII file
アタッチファイル[, atacchifairu] (n) {comp} attach file
アンサーファイル[, ansa-fairu] (n) {comp} answer file
インストールログファイル[, insuto-rurogufairu] (n) {comp} installation log file
エッジサブスクリプションファイル[, ejjisabusukuripushonfairu] (n) {comp} edge subscription file
オープンファイル記述[オープンファイルきじゅつ, o-punfairu kijutsu] (n) {comp} open file description
オフラインフォルダファイル[, ofurainforudafairu] (n) {comp} offline folder file
キャッシュファイル[, kyasshufairu] (n) {comp} cache file
キャビネットファイル[, kyabinettofairu] (n) {comp} cabinet file
クッキー[, kukki-] (n) (1) cookie; biscuit; (2) {comp} cookie (browser-related file sent from a WWW server); (P)
コンテナファイル[, kontenafairu] (n) {comp} container file
シーケンシャルファイル[, shi-kensharufairu] (n) {comp} sequential file
システムファイル記述子[システムファイルきじゅつし, shisutemufairu kijutsushi] (n) {comp} system file descriptor
ジョブ回復制御ファイル[ジョブかいふくせいぎょファイル, jobu kaifukuseigyo fairu] (n) {comp} backup file; job-recovery control file
スタンバイファイル[, sutanbaifairu] (n) {comp} standby file
スワップファイル[, suwappufairu] (n) {comp} swap file
デルタインベントリファイル[, derutainbentorifairu] (n) {comp} delta inventory file
ドキュメントファイル[, dokyumentofairu] (n) {comp} document file
トレント[, torento] (n) {comp} (See ビットトレント) Torrent; file format used with BitTorrent peer-to-peer file-sharing applications
ネーティブファイルフォーマット[, ne-teibufairufo-matto] (n) {comp} native file format
バイナリファイル[, bainarifairu] (n) binary file
バインドファイル[, baindofairu] (n) {comp} binding file
パスワードファイル[, pasuwa-dofairu] (n) {comp} password file
バッチファイル[, bacchifairu] (n) {comp} batch file
パッチファイル[, pacchifairu] (n) {comp} patch file
パラメーターファイル[, parame-ta-fairu] (n) parameter file
ビットトレント[, bittotorento] (n) {comp} BitTorrent peer-to-peer file sharing protocol
ファイルアロケーションテーブル[, fairuaroke-shonte-buru] (n) {comp} file allocation table; FAT
ファイルサーバ[, fairusa-ba] (n) {comp} file server
ファイルサーバー[, fairusa-ba-] (n) {comp} file server
ファイルサイズ[, fairusaizu] (n) {comp} file size
ファイルシェアリング[, fairushiearingu] (n) {comp} file sharing
ファイルディスクリプタ[, fairudeisukuriputa] (n) {comp} file descriptor
ファイルの保守[ファイルのほしゅ, fairu nohoshu] (n) {comp} file maintenance
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アーカイブファイル[あーかいぶふぁいる, a-kaibufairu] archive file
アーカイブ対象ファイル[アーカイブたいしょうファイル, a-kaibu taishou fairu] archived file
アスキファイル[あすきふぁいる, asukifairu] ASCII file
オープンファイル[おーぷんふぁいる, o-punfairu] open file
オープンファイル記述[オープンファイルきじゅつ, o-punfairu kijutsu] open file description
システムファイル[しすてむふぁいる, shisutemufairu] system file
システムファイル記述子[システムファイルきじゅつし, shisutemufairu kijutsushi] system file descriptor
ジョブ回復制御ファイル[じょぶかいふくせいぎょファイル, jobukaifukuseigyo fairu] backup file, job-recovery control file
スクリプトファイル[すくりぷとふぁいる, sukuriputofairu] script file
スワップファイル[すわっぷふぁいる, suwappufairu] swap file
データ記述ファイル[データきじゅつファイル, de-ta kijutsu fairu] data descriptor file (DDF)
デジタルオーディオ形式のファイル[デジタルオーディオけいしきのファイル, dejitaruo-deio keishikino fairu] digital audio file
デジタル音楽ファイル[デジタルおんがくファイル, dejitaru ongaku fairu] digital sound file
ドットファイル[どっとふぁいる, dottofairu] dot file
ネーティブファイルフォーマット[ねーていぶふぁいるふぉーまっと, ne-teibufairufo-matto] native file format
ネットワークファイルシステム[ねっとわーくふぁいるしすてむ, nettowa-kufairushisutemu] Network File System, NFS
パスワードファイル[ぱすわーどふぁいる, pasuwa-dofairu] password file
バックアップファイル[ばっくあっぷふぁいる, bakkuappufairu] backup file, job-recovery control file
バッチファイル[ばっちふぁいる, bacchifairu] batch file
パッチファイル[ぱっちふぁいる, pacchifairu] patch file
ブートファイル[ぶーとふぁいる, bu-tofairu] boot file
ファイルアクセス構造[ファイルアクセスこうぞう, fairuakusesu kouzou] file access structure
ファイルアロケーションテーブル[ふぁいるあろけーしょんてーぶる, fairuaroke-shonte-buru] file allocation table (FAT)
ファイルオフセット[ふぁいるおふせっと, fairuofusetto] file offset
ファイルクリーンアップ[ふぁいるくりーん'あっぷ, fairukuri-n ' appu] file clean-up
ファイルグループクラス[ふぁいるぐるーぷくらす, fairuguru-pukurasu] file group class
ファイルサーバ[ふぁいるさーば, fairusa-ba] file server
ファイルサイズ[ふぁいるさいず, fairusaizu] file size
ファイルシステム[ふぁいるしすてむ, fairushisutemu] file system
ファイルセット[ふぁいるせっと, fairusetto] file set
ファイルディスクリプタ[ふぁいるでいすくりぷた, fairudeisukuriputa] file descriptor
ファイルの保守[ファイルのほしゅ, fairu nohoshu] file maintenance
ファイルの保護[ファイルのほご, fairu nohogo] file protection
ファイルの修復[ファイルのしゅうふく, fairu noshuufuku] file recovery
ファイルの削除[ファイルのさくじょ, fairu nosakujo] file deletion
ファイルの圧縮[ファイルのあっしゅく, fairu noasshuku] file compression
ファイルの変換[ファイルのへんかん, fairu nohenkan] file conversion
ファイルの断片化[ファイルのだんぺんか, fairu nodanpenka] file fragmentation
ファイルの更新[ファイルのこうしん, fairu nokoushin] file updating
ファイルパーミッション[ふぁいるぱーみっしょん, fairupa-misshon] file permission
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
ファイル[ふぁいる, fairu] Thai: แฟ้ม English: file

file ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชื่อแฟ้ม[n. exp.] (cheū faēm) EN: file name FR: nom du fichier [m] ; titre du dossier [m]
ชื่อแฟ้มข้อมูล[n. exp.] (cheū faēm k) EN: file name FR: nom du fichier [m] ; titre du dossier [m]
ดาวน์โหลดไฟล์[v. exp.] (dāolōt fāi) EN: download a file FR: télécharger un fichier
แฟ้ม[n.] (faēm) EN: file ; binder ; dossier FR: fichier [m] ; dossier [m] ; casier [m]
แฟ้มเอกสาร[n. exp.] (faēm ēkkasā) EN: document file FR: classeur [m]
แฟ้มข้อมูล[n.] (faēm khømūn) EN: file FR: fichier [m]
แฟ้มแขวน[n. exp.] (faēm khwaēn) EN: suspension file FR:
แฟ้มลับ[n. exp.] (faēm lap) EN: confidential file FR: dossier confidentiel [m]
แฟ้มปัจจุบัน[n. exp.] (faēm patjub) EN: current file FR:
แฟ้มถาวร[n. exp.] (faēm thāwøn) EN: permanent file FR:
ไฟล์[n.] (fai) EN: file FR: fichier [m]
ไฟล์[n.] (fāi) EN: file FR: fichier [m]
ฟ้องอาญา[v. exp.] (føng āyā) EN: bring a criminal action ; file a criminal suit ; file a criminal case FR:
ฟ้องคดี[v. exp.] (føng khadī) EN: sue ; sue in a court of justice ; file a case ; institute an action ; raise an action against FR: ester en justice
ฟ้องคดีแพ่ง[v. exp.] (føng khadī ) EN: file a civil action FR:
ฟ้องกลับ[v.] (føngklap) EN: file a counter action ; counter sue ; turn the tables FR: contre-attaquer
ฟ้องแพ่ง[v. exp.] (føng phaeng) EN: file a civil action ; bring a civil action FR:
ฟ้องร้อง[v.] (føngrøng) EN: sue ; accuse ; charge ; file ; make a prosecution ; bring charge against ; indict ; prosecute FR: mettre en accusation ; mettre en examen ; poursuivre
ฟ้องหย่า[v. exp.] (føng yā) EN: file a petition for divorce ; file for divorce ; file a divorce suit against ; sue a claim for divorce FR: intenter une action en divorce
ฟ้องแย้ง[v.] (føngyaēng) EN: counterclaim ; file a cross-action ; file a cross-suit ; countersue FR:
ฝนตะไบ[v. exp.] (fon tabai) EN: use a file to rub something smooth/sharp FR:
ขบวน[n.] (khabūan) EN: caravan ; train ; procession ; series ; procession; line ; convoy ; row ; array FR: colonne [f] ; cortège [m] ; défilé [m] ; procession [f] ; caravane [f] ; convoi [m] ; file [f] ; train [m]
ขนาดแฟ้มข้อมูล[n. exp.] (khanāt faēm) EN: file size FR: taille du fichier [f] ; volume du fichier [m]
คิว[n.] (khiu [= khi) EN: queue ; line; file FR: queue [f] ; file [f] ; file d'attente [f]
คอลัมน์[n.] (khølam) EN: column ; row ; line ; string ; file FR: colonne [f]
แนว[n.] (naēo) EN: line ; row ; range ; column ; file ; rang ; trail ; alignment FR: ligne [f] ; rangée [f] ; colonne [f] ; file [f]
แนบไฟล์[v. exp.] (naēp fai) EN: attach a file FR: joindre un fichier
งูงวงช้าง[n. exp.] (ngū ngūang ) EN: Elephant-trunk Snake ; Wart Snake ; Javan file snake FR:
งูผ้าขี้ริ้ว[n. exp.] (ngū phākhīr) EN: little file snake ; marine file snake ; little wart snake FR:
เป็นแถว[adv.] (pen thaēo) EN: in rows ; in large numbers FR: en enfilade ; file de ; en ligne
พลทหาร (พลฯ)[n. exp.] (phon thahān) EN: ranker ; private ; rank and file ; ordinary sea-man ; airman ; rating ; Pvt (Am.) FR: soldat [m] ; troupier [m] (vx) ; bidasse [m] (fam.) ; troufion [m] (fam.)
แปรญัตติ[v. exp.] (praēyatti) EN: amend ; amend a motion ; propose an amendment ; move to amend ; propose a motion to amend ; file a motion to amend ; change a proposal ; revise a proposal ; interpret a proposal FR: amender ; modifier
เรียง[v.] (rīeng) EN: line up ; arrange ; list ; sort ; be arranged ; stand in a row ; place in a row ; file ; put in order ; organize ; order FR: arranger ; ordonner ; aligner ; classer
เรียงแถว[v.] (rīengthaēo) EN: line up ; queue up ; stand in a line ; fall into line ; file ; align ; be aligned FR: s'aligner ; se ranger ; s'égrener
สำนวน[n.] (samnūan) EN: court files of a case ; dossier ; case record ; case file FR: plaidoirie [f]
ตะไบ[n.] (tabai) EN: file ; rasp FR: râpe [f] ; lime [f]
ตะไบ[v.] (tabai) EN: file ; rasp ; sharpen ; hone ; whet FR: râper ; limer
ตะไบแบน[n. exp.] (tabai baēn) EN: flat file ; hand file ; mill file FR: lime plate [f]
ตะไบหางหนู[n. exp.] (tabai hāng ) EN: rattail file FR: queue-de-rat [f]
ตะไบกลม[n. exp.] (tabai klom) EN: round file FR: lime ronde [f]

file ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abrechnungsdatei {f}accounting file
Absolutaktenzeichen {n}absolute file reference
Absolutdatei {f}absolute file
Abrechnungsprotokolldatei {f}accounting log file
aktive Datei {f}active file
Adressdatei {f}address file
Analysedatei {f}analysis file
Beschwerde {f} [jur.] | Beschwerde einlegen gegen jdn.appeal | to file an appeal against sb.
Anwendungsdatei {f}application file
Archivdatei {f}archive file
Artikelkontodatei {f} [comp.]article history file
Artikelstammdatei {f} [comp.]article master file
Anlagendatei {f}asset file
Hilfsdatei {f} [comp.]auxiliary file
Sicherungsdatei {f} [comp.]backup file
Dateianfangskennsatz {m}beginning file label
Kartei {f}card file
Kundenkartei {f}customer file
Datei {f}file; data file
Arbeitsdatei {f} des Editors [comp.]editor workspace file
Umlaufmappe {f}floating file
Dateiübertragungsprotokoll {n}FTP : file transfer protocol
Karteikarte {f}index card; file card; filing card
invertierte Liste {f}inverted file
Briefordner {m}letter file
Nagelfeile {f}nail file
Ausgabedatei {f}output file
Aktenteil {m}part of a file
Personalakte {f}personal file
Säulenreihe {f} [arch.]pillar file
Primärdatei {f} [comp.]primary file
Protokolldatei {f}log file
Sekundärdatei {f}secondary file
Vierkantfeile {f}square file
Suchkartei {f}tracing file
Hängemappe {f}suspension file
Auslagerungsdatei {f} [comp.]swap file; page file
Gewindefeile {f}thread file
Kardex {m}vertical file
Steilkartei {f}vertical file

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า file
Back to top