ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หมู่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หมู่*, -หมู่-

หมู ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หมู (n.) pig
หมู (adj.) easy See also: simple, comfortable Syn. ง่าย, สะดวก, กล้วยๆ Ops. ยาก
หมู (n.) group See also: party Syn. กลุ่ม, พวก, หมวด
หมู (n.) at the present time See also: recently, during this time, lately Syn. ระยะเวลา
หมู (clas.) group See also: collection, bevy, squad, crowd, herd, flock, party
หมู (adv.) as easy as pie See also: effortlessly, comfortably, pleasantly Syn. กล้วยๆ, ง่ายๆ Ops. ยาก, ยากลำบาก
หมู่กล้า (n.) legion See also: group of soldiers, soldiers, warriors Syn. ทหาร, พลรบ, เหล่าทหาร
หมู่คณะ (n.) staff See also: clique, bloc, organization
หมู่คน (n.) all the people See also: everyone Syn. มวลประชา
หมู่คน (n.) crowd See also: group, throng, mass Syn. กลุ่มคน
หมู่คน (n.) people See also: citizens, populace Syn. ประชาชน, ประชากร, มวลชน, กลุ่มคน, ผู้คน, หมู่ชน
หมู่คน (n.) community See also: crowd, mass, throng, mob Syn. ชุมชน, หมู่ชน, ฝูงชน
หมู่ชน (n.) public Syn. มวลชน, มหาชน
หมู่ชน (n.) people See also: inhabitants, residents, populace, mass, citizen, crowd Syn. พลเมือง, สามัญชน, พสกนิกร, ราษฎร, ประชากร, มวลชน, ฝูงชน
หมู่ชน (n.) people See also: citizens, populace Syn. ประชาชน, ประชากร, หมู่คน, มวลชน, กลุ่มคน, ผู้คน
หมู่ชน (n.) people See also: inhabitants, residents, populace, mass, citizen, crowd Syn. พลเมือง, สามัญชน, พสกนิกร, ราษฎร, ประชากร, มวลชน, ฝูงชน, ประชาชน
หมู่ชน (n.) community See also: crowd, mass, throng Syn. ชุมนุมชน, กลุ่มชน
หมู่ชน (n.) community See also: crowd, mass, throng, mob Syn. ชุมชน, หมู่คน, ฝูงชน
หมู่ชน (n.) crowd See also: throng, group, community Syn. ฝูงชน, มวลชน, กลุ่มคน, มหาชน
หมู่ญาติ (n.) relatives See also: cousin, lineage, kin, kinsmen Syn. เครือญาติ, ญาติพี่น้อง, ญาติโกโหติกา, วงศาคณาญาติ, วงศ์วานว่านเครือ, วงศ์ญาติ, วงศ์ตระกูล
หมูตั้ง (n.) pressed pork
หมู่นี้ (adv.) recently See also: at the present time, for the past few days Syn. พักนี้, เดี๋ยวนี้
หมูบด (n.) minced pork
หมู่บ้าน (n.) village
หมู่บ้านจัดสรร (n.) housing development See also: housing estate
หมูป่า (n.) wild boar See also: boar
หมู่ผู้ใช้ (n.) group of users Syn. กลุ่มผู้ใช้
หมูย่าง (n.) roasted pork
หมูสนาม (n.) easily trapped person See also: loser
หมูสับ (n.) minced pork Syn. หมูบด
หมูสามชั้น (n.) streaky pork
หมูหยอง (n.) dried shredded pork
หมูหัน (n.) barbecued suckling-pig
หมู่เกาะ (n.) archipelago See also: group of islands
หมู่เกาะ (n.) archipelago See also: group of islands
หมู่เรา (pron.) we See also: we all, all of us Syn. พวกเรา
หมู่เสนา (n.) army See also: troops, legions, hordes, unit Syn. พยุหแสนยา, พยุหแสนยากร, หมู่เสนา
หมู่เสนา (n.) army See also: troops, legions, hordes, unit Syn. หมู่เสนา, พยุหแสนยา, พยุหแสนยากร
หมู่เสนา (n.) troops See also: army, legions, hordes, unit Syn. พยุหเสนา, พยุหแสนยากร
หมูแดง (n.) roasted red pork
English-Thai: HOPE Dictionary
glee clubหมู่นักร้องประสานเสียง
amiga(อามิกา) เป็นชื่อของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือพีซียี่ห้อหนึ่งที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ราคาไม่สู้จะแพงนัก นิยมใช้เฉพาะในหมู่นักวาดภาพและนักดนตรี
among(อะมัง') prep. ในระหว่าง, ในหมู่, ในจำพวก, ระหว่าง (surrounded by)
anticyclone(แอนทีไซ' โคลน) n. ลมบ้าหมูรอบบริเวณกลางที่มีความกดดันบรรยากาศสูง.
antiepiliptic(แอนทิเอพพิเลพ' ทิค) n. ยาต้านอาการชักโรคลมบ้าหมู
antiphony(แอนทิฟ' โฟนี) n. การขับร้องสลับกันในหมู่นักร้อง, โคลงกลอนที่ร้องสลับกัน, antiphon, การขับร้องตอบโต้กัน. -antiphonic (al) adj. (singing, antiphon)
aquila(แอค'วิลา) n. ชื่อหมู่ดาว (Eagle)
archipelago(อาร์คิเพล'ละโก) n., (pl. -goes. -gos) หมู่เกาะ -archipelagic, archipelagian adj., Syn. island group)
aristocracy(แอริสทอค'คระซี) n. พวกคนชั้นสูง,พวกขุนนาง, คณาธิปไตย,การปกครองที่ผูกขาดโดยหมู่คณะ,การปกครองของขุนนาง, Syn. gentry, nobility ###A. proletariat
aristocratic(อะริสโทแครท'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับการปกครองที่ผูกขาดโดยหมู่คณะ (คณาธิปไตย) ,มีลักษณะของคนชั้นสูง
aristocratical(อะริสโทแครท'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับการปกครองที่ผูกขาดโดยหมู่คณะ (คณาธิปไตย) ,มีลักษณะของคนชั้นสูง
artiodactyl(อาร์ทีโอแดค'ทิล) adj. มีนิ้วมือ (เท้า) เป็นเลขคู่. -n. สัตว์มีกีบจำพวก Artiodactyla เช่นหมู่ อูฐ แพะ แกะ วัว ควาย. -artiodactylous adj. (hoofed)
assorted(อะซอร์ท'ทิด) adj. ประกอบด้วยชนิดที่คัดเลือกแล้ว,ประกอบด้วยชนิดต่าง ๆ ,หลายชนิด,หลากหลาย,คละกัน,เหมาะสม,แบ่งประเภทเป็นหมู่, Syn. miscellaneous, varied, sundry ###A. matching, similar)
austronesia(ออสโทรนี'เซีย) n. หมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิคตอนกลางและใต้
austronesian(ออสโทรนิ'เซียน) adj. เกี่ยวกับหมู่เกาะและภาษา Austronesta; Malayo- Polynesian. -n. Malayo-Polynesian
azores(อะซอร์ซ') n. ชื่อหมู่เกาะในมหาสมุทรแอตแลนติคตอนเหนือ. -Azorian adj.
bacon(เบ'เคิน) n. ชิ้นเนื้อด้านหลังและข้างของสุกรที่ทำให้เค็ม,หมูเค็ม,เนื้อหมูอบ
band(แบนดฺ) {banded,banding,bands} n. สายคาด,สายรัด,แถบ,ปลอก,หมู่,พวก,คณะ,วงดนตรี,คณะตนตรี,ช่วงความถี่ของคลื่นวิทยุ,สิ่งผูกมัดคน,โซ่ตรวน,ปลอกรัด,พันธะ,ข้อผูกพัน vt.,vi. ใช้สายผูกรัด,รวมกลุ่ม,ประดับด้วยสายหรือแถบ, See also: bander n.
barbecue(บาร์'บิคิว) n. งานรื่นเริงกลางแจ้งที่มีการย่างเนื้อกินกัน,หมูหรือวัวที่ย่างทั้งตัว,ตะแกรงย่าง,เนื้อย่าง vt. ย่าง (เนื้อ) ,ใช้ง่ามเหล็กเสียบย่าง
batch(แบทชฺ) n. ชุด,หมู่,พวก,ยุก,ปริมาณวัตถุที่ทำแต่ละครั้ง
bloc(บลอค) n. กลุ่มคน,หมู่คน,กลุ่มสมาชิกพรรคการเมือง, Syn. group
blood bathn. การฆ่ากันอย่างอำมหิต,การฆาตกรรมหมู
blood sausagen. ไส้กรอกที่มีเลือดหมูมาก,ทำให้มีสีเข้ม.
boar(บอร์) n. หมูตัวผู้ที่ไม่ได้ตอน,หมูป่าตัวผู้
brawn(บรอน) n. กล้ามเนื้อ,กำลังกล้ามเนื้อ,นื้อสุกร,เนื้อหมูป่าเค็ม
brigade(บริเกด') {brigaded,brigading,brigades} n. กองพัน,กองทหารขนาดใหญ่,กลุ่มคนหรือหมู่คณะที่รวมกันเพื่อทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง. vt. จัดเป็นกองพัน,จัดเป็นกลุ่ม, Syn. group,
brunet(บรูเนท') n.,adj. คนที่ (โดยเฉพาะผู้ชาย) มีผมดำตาดำหรือผิวคล้ำ (ในหมู่คนขาว), See also: brunetness n. -Conf. brunette
cant(แคนทฺ) n. ข้อความเท็จ,คำพูดเท็จ,คำพูดปากหวานก้นเปรี้ยว,ถ้อยคำพิเศษที่ใช้เฉพาะในหมู่ชนหนึ่ง ๆ ,ภาษาวิชาชีพ,การพูดเป็นเพลง,ความเอียง vi. พูดแบบปากหวานแต่ก้นเปรี้ยว,พูดเป็นเพลง, Syn. hypocrisy
categorise(แคท'ทะกอไรซ) v {categorized,categorised,categorising,categorizing,categorizes,categorises} จัดเป็นหมวดหมู่,ลำดับขั้น,แบ่งออกเป็นประเภท, See also: categorist n. ดูcategorise categorization n. ดูcategorise, Syn. classif
categorize(แคท'ทะกอไรซ) v {categorized,categorised,categorising,categorizing,categorizes,categorises} จัดเป็นหมวดหมู่,ลำดับขั้น,แบ่งออกเป็นประเภท, See also: categorist n. ดูcategorise categorization n. ดูcategorise, Syn. classif
celtn. ชาวเซลท์ที่อยู่ในหมู่เกาะอังกฤษ, Syn. kelt -Celtic adj.,n.
classification(แคลสซิฟิเค'เชิน) n. การแบ่งออกเป็นหมวดหมู่., See also: classificatory adj. -al adj.
classified(แคลส'ซิไฟดฺ) adj. ซึ่งแบ่งออกเป็นประเภทหรือหมวดหมู่,สำหรับเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น,เป็นความลับ. n. แจ้งความเล็ก ๆ ในหน้าหนังสือพิมพ์, Syn. confidential
classify(แคลส'ซิไฟ) ฐclassified,classifying,classifies} vt. แยกประเภท,แยกหมวดหมู่,จัดให้เป็นประเภทความลับ., See also: classifiable adj. ดูclassify
clique(คลิค) n. พวก,คณะ,กลุ่ม,หมู่,ก๊ก,ชมรม vi. จัดกลุ่มขึ้น vt.เข้ากลุ่ม, See also: cliquey,cliquy adj.
clump(คลัมพฺ) n. หมู่ต้นไม้,ก้อน,กลุ่ม v. เดินหนักและงุ่มง่าม,จับกันเป็นกลุ่มก้อน, See also: clumpy,clumpish, Syn. bunch,
codifies}vt. ประมวล,จัดเป็นหมวดหมู
codify {codifiedvt. ประมวล,จัดเป็นหมวดหมู
codifyingvt. ประมวล,จัดเป็นหมวดหมู
cohort(โค'ฮอร์ท) n. ผู้ร่วมงาน,กลุ่ม,หมู่,กลุ่มนักรบ,กลุ่มทหาร,เพื่อน,ผู้ติดตาม, Syn. colleague
English-Thai: Nontri Dictionary
among(pre) ท่ามกลาง,ในหมู่,ระหว่าง
amongst(pre) ท่ามกลาง,ในหมู่,ระหว่าง
archipelago(n) หมู่เกาะ
batch(n) หมู่,พวก,ชุด
bacon(n) เนื้อหมูอบ,เนื้อหมูเค็ม,หมูเบคอน
band(n) ปลอก,แถบ,ผ้าพันหมวก,สายคาด,พวก,หมู่,คณะ,แตรวง
bevy(n) กลุ่ม,ฝูง,หมู่,คณะ
bloc(n) หมู่,กลุ่มคน,ฝูงคน,พวก
BLOOD blood group(n) กลุ่มเลือด,หมู่เลือด,กรุ๊ปเลือด
BLOOD blood type(n) กลุ่มเลือด,หมู่เลือด,กรุ๊ปเลือด
boar(n) หมี,หมูป่า
brawn(n) หมูเค็ม,หมูตั้ง,กล้ามเนื้อ,พละกำลัง,กำลัง,ความแข็งแรง
brigade(n) กองทหาร,กองพลน้อย,กองพัน,กลุ่มคน,หมู่คณะ
carnage(n) การฆาตกรรม,การสังหาร,การฆาตกรรมหมู
circle(n) วงกลม,วงแหวน,วงเวียน,บริเวณ,ขอบเขต,หมู่คณะ,การหมุนเวียน,วัฏจักร
classification(n) การแบ่งประเภท,การจัดหมวดหมู่,การแยกประเภท
classify(vt) แบ่งประเภท,จัดหมวดหมู่,จัดประเภท,แยกประเภท,แบ่งชั้น
clique(n) พวก,คณะ,ก๊ก,หมู่,กลุ่ม,ชมรม
cyclone(n) ลมบ้าหมู,ลมวน,พายุไซโคลน,พายุหมุน
cluster(n) กลุ่ม,ก้อน,หมู่,ฝูง,พวก,พวง,ช่อ
codify(vt) ทำเป็นประมวล,ทำเป็นระเบียบ,รวบรวม,เข้ารหัส,จัดหมวดหมู
collect(vi,vt) เก็บรวบรวม,เก็บสะสม,สะสม,รวมหมู่,เกาะกลุ่ม,จับกลุ่ม
collective(adj) เกี่ยวกับหมู่คณะ,เกี่ยวกับส่วนรวม,โดยรวม
colony(n) อาณานิคม,ดินแดน,ประเทศอาณานิคม,หมู่คณะ
company(n) บริษัท,ห้างร้าน,การสังคม,วงสมาคม,การคบค้า,หมู่คณะ
constellation(n) หมู่ดาว,ดาวฤกษ์,ดารากร
corporate(adj) เกี่ยวกับหมู่คณะ,ทั้งคณะ,เกี่ยวกับบริษัท
corps(n) คณะ,หมู่,เหล่า,กองร้อย
crimson(n) สีแดงเลือดนก,สีเลือดหมู,สีแดงเข้ม
dupe(n) คนถูกหลอกลวง,คนถูกหลอกใช้,คนถูกต้มตุ๋น,หมู
epilepsy(n) ลมบ้าหมู,โรคลมชัก
epileptic(adj) เป็นลมบ้าหมู,เป็นโรคลมชัก
faction(n) หมู่คณะ,ก๊ก,พวก,ฝ่าย,เหล่า
galaxy(n) กลุ่มดาว,ทางช้างเผือก,หมู่คนแต่งกายงดงาม
gang(n) คณะ,พวก,หมู่คน,ชุด,กลุ่ม,แก๊ง,พวกโจร
group(n) หมู่,พวก,กลุ่ม,ฝูง,เหล่า,ชุด
grunt(n) เสียงหมูร้อง,เสียงฮึดฮัด
gullible(adj) ซึ่งถูกลวงได้ง่าย,เซ่อ,ซึ่งหลอกง่าย,หมู
ham(n) ขาหมูเค็ม,หมูแฮม,ขาหมูรมควัน
hamlet(n) หมู่บ้านเล็กๆ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
blood groupหมู่เลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fleetหมู่ยานพาหนะ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
hamletหมู่บ้านขนาดเล็ก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
island arc; volcanic arcหมู่เกาะรูปโค้ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
villageหมู่บ้าน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
volcanic arc; island arcหมู่เกาะรูปโค้ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
associativeเปลี่ยนหมู่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
chorusนักร้องหมู่ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
collectivism๑. ระบบรวมอำนาจการผลิต๒. คติรวมหมู่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
epilepsy; sickness, fallingโรคลมชัก, โรคลมบ้าหมู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
epileptic๑. -โรคลมชัก, -โรคลมบ้าหมู๒. ผู้ป่วยโรคลมชัก, ผู้ป่วยโรคลมบ้าหมู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
falling sickness; epilepsyโรคลมชัก, โรคลมบ้าหมู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lardaceousคล้ายมันหมู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trapezoidรูปสี่เหลี่ยมคางหมู [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ABO Blood Groupหมู่เลือดเอบีโอ [การแพทย์]
Archipelagoesหมู่เกาะ [TU Subject Heading]
Blood Typesหมู่เลือด [การแพทย์]
Moo-tarngหมูตั้ง [TU Subject Heading]
Spratly Islandsหมู่เกาะสเปรตลี [TU Subject Heading]
alkali metalsโลหะแอลคาไล, โลหะหมู่ I  ในตารางธาตุได้แก่ ลิเทียม โซเดียม โพแทสเซียม รูบิเดียม  ซีเซียม  และแฟรนเซียม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Alkylอาคิล, อัลคีล, หมู่อาลคิล [การแพทย์]
amineเอมีน, สารอินทรีย์ที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบในโมเลกุลเกิดจากหมู่ไฮโดรคาร์บอนแทนที่ไฮโดรเจนในโมเลกุลของแอมโมเนียเพียงหนึ่ง สอง หรือ ทั้งสามอะตอมก็ได้ เช่น อะนิลีน C6H5NH2 ไดเมทิลอามีน(CH3)2NH เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
amino acidกรดอะมิโน, สารประกอบที่เป็นหน่วยย่อยเล็กที่สุด ที่ประกอบขึ้นเป็นโปรตีน โมเลกุลของกรดอะมิโนทุกชนิดจะประกอบด้วยหมู่คาร์บอกซิล(-COOH) และหมู่อะมิโน (-NH2) กรดอะมิโนที่จำเป็นซึ่งร่างกายขาดไม่ได้มีอยู่ประมาณ 10 ชนิด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Arylอนุพันธ์เอริล, หมู่อาริล, หมู่อะริล, แอรีล [การแพทย์]
Aryl Groupกลุ่มอรีล, หมู่แอริล [การแพทย์]
Azo Dyes, Solubleสีที่มีหมู่กรดซัลโฟนิก [การแพทย์]
Belonging Needsต้องการเข้าหมู่เข้าพวก,ความต้องการความเป็นเจ้าของ [การแพทย์]
Blood Group Factorsปัจจัยเกี่ยวกับหมู่เลือด [การแพทย์]
Boronโบรอนธาตุที่ใช้เป็นสารเจือชนิดพี อยู่ในหมู่ที่สามของตารางธาตุพิริออดิก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Botanical Garden สวนพฤกษศาสตร์ เป็นพื้นที่คุ้มครองประเภทหนึ่ง ซึ่งเป็นสถานที่ที่สร้างขึ้นเพื่อรวบรวมพันธุ์ไม้ทุกชนิด ทั้งในและนอกประเทศที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ความสวยงามหรือที่หายากมาปลูกไว้เป็นลำดับตามหมวดหมู่ และตระกูล เพื่อการศึกษาวิจัยและการเผยแพร่ขยายพันธุ์ ให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน และแก่ประเทศชาติต่อไป ในประเทศไทยมีอยู่ 5 แห่ง คือ สวนพฤกษศาสตร์พุแค จังหวัดสระบุรี สวนพฤกษศาสตร์เขาช่อง จังหวัดตรัง [สิ่งแวดล้อม]
Broad classificationการจัดหมู่หนังสืออย่างกว้าง ๆการจัดหมู่หนังสืออย่างกว้าง ๆ (Broad classification) หมายถึง การจัดหมู่หนังสือโดยเลือกหมวดหมู่ใหญ่อย่างกว้าง ๆ มากกว่าเลือกหมวดหมู่ย่อย และพยายามใช้หมวดหมู่ย่อยให้น้อยที่ที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ก) จัดหมวดหมู่เบื้องต้นสำหรับหนังสือที่ห้องสมุดพึ่งได้รับ เพื่อเตรียมไว้สำหรับจัดหมวดหมู่ละเอียดต่อไป ข) เพื่อใช้ในห้องสมุดขนาดเล็กที่มีหนังสือหมวดหมู่ต่าง ๆ เป็นจำนวนไม่มากนัก จึงไม่จำเป็นต้องจำแนกทรัพยากรสารสนเทศอย่างละเอียด เช่น การจัดหมู่หนังสือระบบทศนิยมของดิวอี้ อาจใช้เลขหมู่ 641.5 แทนการใช้เลขหมู่ 641.5945 สำหรับตำราอาหารอิตาเลียน เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
chemical formulaสูตรเคมี, หมู่สัญลักษณ์ของธาตุที่เขียนรวมกันเพื่อแทนสารใด ๆ และแสดงให้เห็นว่า สารนั้นประกอบด้วยอะตอมของธาตุใดบ้าง อย่างละกี่อะตอม  เช่น สูตรเคมีของมีเทน คือ CH4 ประกอบด้วยคาร์บอน 1 อะตอมและไฮโดรเจน 4 อะตอม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Decimal classificationการจัดหมู่หนังสือระบบทศนิยม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
genusจีนัส, สกุล, ลำดับหนึ่งในการจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต  (ดู kingdom ประกอบ) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Gruntเสียงคล้ายหมูร้อง [การแพทย์]
Chromosomeโครโมโซมดีเอ็นเอของคนซึ่งประกอบด้วยยีนจำนวนมากซึ่งกำหนดลักษณะที่แสดงออก มีความยาวมากถ้าเอามาทำเป็นเส้นตรงจะมีความยาวมากกว่าเซลล์ ดังนั้นจะต้องมีวิธีบรรจุดีเอ็นเอทั้งหมดเข้าไปในเซลล์ วิธีที่ใช้คือให้เดีเอ็นเอซึ่งมีประจุลบเนื่องจากมีหมู่ฟอสเฟตยื่นออกมาโดยรอบทบกันไปมา แต่เนื่องจากประจุลบนั้นผลักกันเอง ทำให้เซลล์ต้องใช้โปรตีนที่มีประจุบวกเรียกว่า histone มาเป็นแกนกลางในการพันทบกัน ซึ่งดีเอ็นเอจะพันทบกันไปมาหลายชั้นอย่างแน่นมากจนได้เป็นแท่งของดีเอ็นเอที่มีขนาดพอที่จะบรรจุในเซลล์เรียกว่า โครโมโซม
Communal Forest or Village Woodlot ป่าชุมชน พื้นที่ป่าไม้ที่จัดแบ่งหรือกำหนดไว้ให้เป็น ของชุมชน มีการจัดการโดยชุมชนและเพื่อชุมชน จะได้นำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และถาวรตามกฎเกณฑ์ที่ชุมชนได้กำหนดไว้ พื้นที่ป่าไม้สำหรับชุมชนนี้อาจเป็นป่าธรรมชาติ หรือป่าปลูกก็ได้ ป่าชุมชนมีองค์ประกอบสำคัญอยู่ 3 อย่าง คือ ชุมชน (รวมบุคคลที่รวมกันขึ้นเป้นชุมชนด้วย) ป่าไม้และการเกษตร นอกจากนี้ป่าชุมชนยังเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสังคมตามหมู่บ้านในชนบท โดยแยกเป็นหมู่บ้านไปและพิจารณาถึงความต้องการของราษฎรเป็นส่วนรวมของหมู่ บ้านนั้นๆ เป็นพื้นฐาน [สิ่งแวดล้อม]
Directoryนามานุกรม, ทำเนียบนามDirectory หมายถึง นามานุกรม หรือ ทำเนียบนาม คือ หนังสือที่รวบรวมรายชื่อของบุคคล หน่วยงาน สมาคม มูลนิธิ องค์การ และบริษัทต่าง ๆ จัดเรียงรายชื่อตามลำดับอักษรหรือตามลำดับหมวดหมู่ โดยให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานที่อยู่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆ ถ้าเป็นนามานุกรมที่รวบรวมรายชื่อบุคคลจะจะให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับชื่อ นามสกุล สถานที่อยู่ ตำแหน่งหน้าที่การงาน หมายเลขโทรศัพท์ ถ้าเป็นนามานุกรมหน่วยงาน สมาคม มูลนิธิ องค์การจะจะระบุชื่อของผู้ที่เป็นหัวหน้าหน่วยงาน และให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง ปีที่จัดตั้ง วัตถุประสงค์และหน้าที่ของหน่วยงานนั้น ๆ พร้อมด้วยหมายเลขโทรศัพท์ ถ้าเป็นชื่อบริษัท ห้างร้าน จะบอกรายชื่อของสินค้าที่จัดจำหน่ายประเภทของผลิตผล รหัสที่ใช้ในการติดต่อทางโทรเลข รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Hierarchical notationสัญลักษณ์ที่แสดงลำดับขั้นเป็นสัญลักษณ์ที่สะท้อนให้เห็นโครงสร้างการจัดหมู่ ซึ่งเป็นไปตามลำดับขั้นของการจัดแบ่งเนื้อหาวิชาจากหมวดใหญ่ไปจนถึงหมวดวิชาที่เฉพาะเจาะจง ได้แก่สัญลักษณ์ของระบบทศนิยมดิวอี้
hydroxideไฮดรอกไซด์, สารประกอบของโลหะที่มีหมู่ OH-  หรือ -OH เป็นองค์ประกอบและมีพันธะกับอะตอมของโลหะ โดยทั่วไปไฮดรอกไซด์ของโลหะจะมีสมบัติเป็นเบส และไฮดรอกไซด์ของอโลหะจะมีสมบัติเป็นกรด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Jonestown Mass Suicide, Jonestown, Guyana, 1978การฆ่าตัวตายหมู่ที่โจนส์ทาวน์ กายอานา, ค.ศ. 1978 [TU Subject Heading]
kingdomอาณาจักร, หมวดหมู่ใหญ่ที่สุดของสิ่งมีชีวิต  เช่น อาณาจักรพืช อาณาจักรสัตว์ อาณาจักรโพรทิสตา เป็นต้น แต่อาณาจักรจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่ย่อยตามลำดับดังนี้คือ ไฟลัม(ในกรณีที่เป็นสัตว์) หรือ ดิวิชัน(ในกรณีที่เป็นพืช) คลาส ออร์เดอร์ แฟมิลี จีนัส สปีชีส์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Genetic engineeringพันธุวิศวกรรมงานด้านพันธุวิศวกรรมเป็นงานเกี่ยวกับการทำให้สิ่งมีชีวิตมีลักษณะตามต้องการโดยอาศัยการส่งถ่ายดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะดังกล่าวเข้าไปในสิ่งมีชีวิตนั้น ดังนั้นงานด้านพันธุวิศวกรรมต้องอาศัยหลายขั้นตอนจนกว่าจะได้สิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะตามต้องการ ขั้นตอนหลักๆ ได้แก่ การสกัดแยกดีเอ็นเอทั้งหมดจากเซลล์ของสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะตามต้องการแสดงออกอยู่แล้วตามธรรมชาติ การแยกเอาเฉพาะดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะตามต้องการออกจากดีเอ็นเอที่แยกได้ดังกล่าวทั้งหมด การเชื่อมต่อดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะตามต้องการเข้ากับดีเอ็นเอพาหะ (ดีเอ็นเอที่ทำให้ดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะตามต้องการเพิ่มจำนวนและแสดงออกได้ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตที่ต้องการแสดงออกลักษณะนั้น) การทำให้ดีเอ็นเอพาหะที่ได้รับการเชื่อมต่อดังกล่าวเข้าไปในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตที่ต้องการแสดงออกลักษณะนั้น หรือขั้นตอน transformation นั้นเอง ตัวอย่างผลงานที่เกิดจากงานด้านพันธุวิศวกรรมคือ การทำให้เซลล์แบคทีเรียผลิตอินซูลินของคน แล้วนำอินซูลินที่ได้มารักษาโรคเบาหวาน ซึ่งสามารถทดแทนการผลิตอินซูลินแบบเดิมที่ได้จากการสกัดจากตับอ่อนของหมูหรือแกะ ซึ่งยุ่งยากและมีราคาแพง
Improvement Cutting การตัดไม้บำรุงป่า การตัดฟันที่กระทำกับหมู่ไม้ที่ผ่านพ้นวัยลูก ไม้ ไปแล้ว เพื่อปรับปรุงองค์ประกอบและคุณภาพ ของหมู่ไม้นั้นโดยการกำจัดต้นไม้ที่เป็นชนิด รูปร่างหรือลักษณะที่ไม่ต้องการออกไป พืชพรรณที่ถูกตัดออกไปนี้ได้แก่ ชนิดไม้ที่ไร้ค่า ต้นไม้ที่คดงอ ล้มเอียง แตกง่าม กิ่งก้านสาขามาก หรือต้นไม้ที่รูปทรงไม่ดี ต้นไม้ที่มีอายุมากเกินไป และต้นไม้ที่ได้รับอันตรายอย่างร้ายแรงจากตัวการภายนอก การกำจัดไม้พวกนี้ออกไปเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของไม้ที่ต้องการให้ดี ขึ้นด้วย มักทำควบคู่ไปกับการตัดสางขยายระยะหรือการตัดฟันเพื่อการสืบพันธุ์ แต่การตัดไม้บำรุงป่านี้ไม่จำเป็นที่จะต้องกระทำตลอดรอบตัดฟันของป่าเหมือน อย่างการตัดสางขยายระยะ และการคัดเลือกไม้ที่จะกำจัดออกไปก็ทำได้ง่ายกว่าด้วย [สิ่งแวดล้อม]
kryptonคริปทอน, ธาตุในหมู่ VIII ของตารางธาตุ ใช้สัญลักษณ์ Kr เลขอะตอม 36 เป็นแก๊สเฉื่อยไม่มีสี มีจุดหลอมเหลว  -156.7°C  จุดเดือด -153.3°C  มีอยู่ในบรรยากาศจำนวนน้อยมาก ใช้บรรจุในหลอดไฟฟ้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Lardน้ำมันหมู [TU Subject Heading]
Library of Congress Classification Systemระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือของห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Mnemonic Aidsสัญลักษณ์ที่เป็นเครื่องช่วยความจำหมายถึง สัญลักษณ์อย่างเดียวกันใช้แทนความหมายเหมือนกันตามหมวดหมู่ต่างๆ เช่น สัญลักษณ์ที่แสดงภาษาแสดงประเทศ แสดงรูปแบบคำประพันธ์และแสดงรูปแบบมาตรฐานของภาษา ตามระบบทศนิยมดิวอี้ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Multangular Bonesกระดูกข้อมือรูปสี่เหลี่ยมคางหมู [การแพทย์]
neonนีออน, ธาตุในหมู่ VIII ของตารางธาตุ มีเลขอะตอม 10 สัญลักษณ์คือ Ne เป็นแก๊สเฉื่อย ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น จุดหลอมเหลว -248.6°C จุดเดือด -246.0°C  พบในบรรยากาศประมาณร้อยละ 0.19 โดยปริมาตร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Notationสัญลักษณ์, สัญญลักษณ์ สัญลักษณ์ (Notation) แผนการจัดหมู่แต่ละระบบมีการใช้สัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายประจำหรือแทนหมวดหมู่ต่างๆ ตั้งแต่หมวดใหญ่จนถึงหมวดย่อย โดยสัญลักษณ์ที่ใช้มักเป็นตัวเลขหรือตัวอักษร หรือใช้ทั้งสองอย่างประกอบกัน แบ่งได้ดังนี้
Liberation Cutting การตัดไม้ใหญ่เพื่อเปิดร่มเงา การตัดฟันที่กระทำในหมู่ไม้ที่ยังไม่ผ่านพ้น สภาพการเป็นลูกไม้ โดยการตัดฟันไม้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่า ที่ไปแก่งแย่งหมู่ไม้ที่ยังไม่พันสภาพลูกไม้ออกไป การตัดไม้ใหญ่เพื่อเปิดร่มเงานี้จะทำในระยะเดียวกันกับ การทำความสะอาดสวน แต่แตกต่างกันตรงที่อายุของไม้ที่ถูกตัดออกเท่านั้น การตัดไม้ใหญ่เพื่อเปิดร่มเงานี้ควรทำทันทีที่พบว่ามีไม้ใหญ่ชนิดที่ไม่ต้อง การขึ้นเบียดบังลูกไม้หรือไม้เล็ก โดยอาจทำควบคู่กับการทำความสะอาดสวนหรือการปราบวัชพืช และควรทำให้หมดเพียงครั้งเดียว เพราะจะได้ไม่ก่อผลร้าต่อลูกไม้ข้างล่างบ่อยครั้ง [สิ่งแวดล้อม]
organic acid [carboxylic acid]กรดอินทรีย์, สารประกอบอินทรีย์ที่มีหมู่คาร์บอกซิล (-COOH) อยู่ในโมเลกุล เช่น กรดแอซีติก (CH3COOH)  กรดฟอร์มิก (HCOOH)  เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Overtopped or Suppressed Tree ต้นถูกเบียดบัง ต้นที่มีเรือนยอดอยู่ภายใต้เรือนยอดของไม้ต้น อื่นๆ ในหมู่ไม้นั้น ไม่ได้รับแสงโดยตรงจากทางด้นบนหรือด้านข้าง เป็นต้นไม้ขนาดเล็ก ไม่สมบูรณ์ และไม่แข็งแรง [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
batch (n.) หมูSee also: พวก, ชุด, กลุ่ม Syn. group
pig (n.) หมู See also: สุกร Syn. hog
porker (n.) หมู (โดยเฉพาะลูกหมูที่ถูกขุนเพื่อเป็นอาหาร)
bunch (n.) หมู่คน See also: พวก, กลุ่ม Syn. group Ops. individual
hog (n.) หมูตอน
village (n.) หมู่บ้าน See also: ชุมชน, นิคม Syn. hamlet, settlement, community
kraal (n.) หมู่บ้าน (ของชาวแอฟริกัน)
wick (n.) หมู่บ้าน (คำโบราณ)
pueblo (n.) หมู่บ้านอินเดียนแดง
hamlet (n.) หมู่บ้านเล็กๆ
Marengo (n.) หมู่บ้านในอิตาลี
boar (n.) หมูป่า
wart hog (n.) หมูป่าชนิดหนึ่งอาศัยอยู่ในแอฟริกา Syn. warthog
warthog (n.) หมูป่าชนิดหนึ่งอาศัยอยู่ในแอฟริกา Syn. wart hog
archipelago (n.) หมู่เกาะ
Hibernia (n.) หมู่เกาะของประเทศไอร์แลนด์ (คำโบราณหรือทางวรรณคดี)
Madeira (n.) หมู่เกาะของโปรตุเกสในมหาสมุทรแอตแลนติก
Samoa (n.) หมู่เกาะซามัว See also: หมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้
West Indies (n.) หมู่เกาะซึ่งประกอบด้วยเกาะหลัก 3 เกาะ See also: และเป็นหมู่เกาะที่แยกทะเลแคริบเบียนออกจากมหาสมุทรแอตแลนติก
Melanesia (n.) หมู่เกาะทางตอนใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิก
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
She walked me down the hill toward the villageเธอพาฉันเดินลงเขาไปยังหมู่บ้าน
Will it be okay if I go to the village?หากผมจะไปที่หมู่บ้านแห่งนั้นคงได้ใช่ไหม?
No form, no visiting the villageไม่มีแบบฟอร์ม ก็ไปเที่ยวหมู่บ้านนั่นไม่ได้
It's pretty popular among studentsมันเป็นที่นิยมมากในหมู่นักเรียน
We never see you these daysพวกเราไม่ได้เจอคุณเลยหมู่นี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A cow, a sheep, a pig? What'd you see?วัว แกะ หมู คุณเห็นอะไร
Sorry, I tuned out there. What were you saying?รายงานมาว่าพบรายเป้าหมาย หมู 2 ตัว ขี่สเกตบอร์ด แถวแปซิฟิก
Don't think. Just... pig or cow?ไม่ต้องคิดมาก แค่ หมู หรือ วัว?
Saying they're cow, pig and chicken.วัว หมู ไก่ งั้นเรอะ
Uh, bat, bat, and pig, bat.ค้างคาว ค้างคาว หมู ค้างคาว
Because it kills every cell we put it in. A pig, a chicken, everything.เพราะมันฆ่าทุกเซลล์ที่เราใส่มันเข้าไป หมู ไก่ ทุกๆอย่าง
A, what does that even mean and, B, did you just call me a pig?เอ นั่นหมายถึงอะไร และ บี คุณพิ่งเรียกฉันว่า หมู เหรอ
24/7 pork. I got your ribs here.หมู 24/7 ผมมีซี่โครงของคุณมาส่ง
Pig. Clamp. 3-od pledget.หมู Clamp 3-od pledget
[Juarez] Men are like government bonds.หมู กินี ,ครับผม . อย่าพูดแบบนั้น พวกเขาขี้หงุกหงิด
Clarkie, where's Meserve?หมู่ จ่ามีเซิร์ฟมารึยัง
Pig. Here, piggy, piggy, pig.หมู มานี่ น้องหมู น้องหมู...
Corporal, there's another pod over there.หมู่ มียานอีกลำอยู่ทางโน้น
Pigs! Which are not endangered.หมู แปลว่ามันไม่อันตราย
Unbelievable. Stupid Pig-Rabbit, you must be kidding me...หมูกระต่าย ไม่น่ารักเลย...
Somewhere in the world, the wrong pig met up with the wrong bat.หมูกับค้างคาวเจอกันผิดที่ผิดทาง
Pork and beans. I'll get some peaches for the little one there.หมูกับถั่ว ฉันเก็บลูกพีชให้เด็กคนโน้นนะ
Or a pig. You can't ride a pig!หมูก็ได้ เราขี่หมูไม่ได้!
Squad, aren't you?หมู่ของเธองั้นใช่ไหม
Not going to be famous, our pig.หมูของเราคงไม่ดังหรอก
Crazy ass motherfucking Paul Bunyan pig, if memory serves.หมูของไอ้ พอล บันยาน ถ้าจำกันได้
Okay, pigs stole our kids. That sucks. Made all you guys look like idiots.หมูขโมยลูกเราไป เลวมาก ทำทุกคนโง่หน้าแหก
How's a pig gonna help us lure the mummy?หมูจะช่วยเรา ล่อมัมมี่ได้ยังไง
I don't have to do anything for you ever again.หมูจะไม่ทำอะไรให้แม่อิกแล้ว
A constellation of dark new worlds.หมู่ดาวทมิฬโลกใหม่ของพวกมัน
One of the best constellations is Ursa Major... which is Latin American for Big Bear.หมู่ดาวที่หนูว่าเจ๋งสุด ชื่อเออร์ซ่า เมเจอร์ เป็นภาษาละติน แปลว่าหมีใหญ่
Stars shining bright above you night breezes seem to whisperหมู่ดาวพร่างพรายเหนือคุณ สายลมเอื่อยๆยามกลางคืนดูจะกระซิบแผ่วเบา
The hog in question. I seen Floyd actually out that shoat's ear.หมูตัวที่เป็นปัญหาน่ะ ผมเคยเห็นฟลอยด์บากหูหมูตัวนั้นจริงๆ
That pig had black spots on its hams as I recollect.หมูตัวนั้นมีลายสีดำ ตรงขามันเท่าที่ผมจำได้
That pig fattened up feeds this family for a whole winter.หมูตัวนั้นเราขุนไว้ให้กินทั้งครอบครัว ตลอดหน้าหนาวนะ
It's one little pig. Mountain lion probably got her.หมูตัวเล็กๆ ตัวเดียว สิงโตภูเขาคงจัดการไปแล้วละ
I'm just a guy looking for a needle in the world's biggest haystack.หมูตู้มาก... ใช้แม่เหล็กสิ
First Squad, pick up your gear.หมู่ที่ 1 เตรียมเก็บของได้.. !
I had a sick pig, it died quick.หมูที่ฉันเลี้ยงไว้ก็ป่วย มันตายเร็ว
Millions of GM pigs are already lining up in front of slaughterhouses.หมูที่ดัดแปลงพันธุกรรมเป็นล้านๆ ตัว เข้าแถวอยู่หน้าโรงฆ่าสัตว์
Here a moo, there a moo Everywhere a moo mooหมู่ที่นี่มีหมู่ ทุกหมูหมู
The piglets are scared of the big bad wolf.หมูน้อยกต้องกลัวหมาป่าที่ดุร้าย
This little piggy's about to go to market!หมูน้อยตัวนี้จะเข้าตลาดแล้ว
This little piggy wants to go home!หมูน้อยตัวนี้อยากกลับบ้าน!
Little piggy watch out we're gonna get you we're gonna get you nowหมูน้อยย~ ระวังนะ ฉันจะจับแก~ พวกเราจะจับแก~

หมู ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[むら, mura] Thai: หมู่บ้าน English: village

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หมู่
Back to top