ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unit

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unit*, -unit-

unit ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unit (n.) หนึ่งหน่วย
unit (n.) กลุ่มคน Syn. group, division
unit (n.) หน่วยวัด See also: มาตรวัด
unit (n.) ชุด(เช่น อุปกรณ์ เครื่องใช้) Syn. set
unit (n.) บท (ในหนังสือ) Syn. module
unit (n.) เลขหลักหน่วย
unit cell (n.) หน่วยที่เล็กที่สุด
unit of measurement (n.) ระบบเมตริก
Unitarian (n.) ชาวคริสต์นิกายที่เชื่อว่ามีพระเจ้าองค์เดียว See also: ชาวคริสต์ที่เชื่อว่ามีพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้น
unitary (adj.) หนึ่งเดียว See also: ซึ่งไม่สามารถแบ่งแยกได้, ซึ่งพร้อมเพรียงกัน
unitary (adj.) ซึ่งควบคุมด้วยรัฐบาลเดียว
unite (vt.) ทำให้รวมกัน See also: รวมเข้าไว้ด้วยกัน Syn. merge Ops. separate, divide
unite (vi.) รวมตัวกัน See also: รวมกันเป็นหนึ่งเดียว Syn. merge Ops. separate, divide
unite (vi.) สมรสกัน See also: แต่งงานกัน Syn. marry Ops. divorce
unite (vt.) สมรสกัน Syn. marry Ops. divorce
unite (vt.) เชื่อมเข้าไว้ด้วยกัน See also: สมาน, ทำให้ยึดติดกัน Syn. blend, join
unite (vi.) ติดกัน Syn. join
unite in (phrv.) รวมเป็น See also: รวมเข้าเป็น
unite with (phrv.) นำมารวมกับ See also: รวมกับ, นำมาอยู่ร่วมกับ Syn. reunite with
united (adj.) รวมกัน See also: ร่วมกัน Syn. join Ops. separate
united (adj.) ซึ่งร่วมมือกัน Syn. participate Ops. compete
united (adj.) ซึ่งพร้อมเพรียงกัน See also: สอดคล้องกัน Syn. join Ops. separated
United Arab Emirates (n.) สหรัฐอาหรับอะมีเรส
United Arab republic (n.) สหภาพเดิมสมัยอียิปต์ร่วมกับซีเรีย ก่อตั้งปีค.ศ 1958
United Kingdom (n.) สหราชอาณาจักร See also: ประเทศอังกฤษ Syn. Great Britain, Britain, England
United Nations (n.) องค์การสหประชาชาติ
United Nations Charter (n.) กฎบัตรสหประชาชาติ
United States (n.) สหรัฐอเมริกา See also: ประเทศสหรัฐอเมริกา Syn. The United States of America, U.S., the States
United States (n.) สหรัฐอเมริกา Syn. the United States, America
United States of America (n.) ประเทศสหรัฐอเมริกา See also: สหรัฐ
unitedly (adv.) รวมกัน See also: รวม Syn. collectively, commonly
unitedly (adv.) อย่างเป็นเอกฉันท์ See also: อย่างไม่มีข้อโต้แย้ง Syn. harmoniously, universally, collectively Ops. differntly, divergently
unitelligible (adj.) ซึ่งไม่อาจเข้าใจได้ See also: ยากที่จะเข้าใจ Syn. incomprehensible Ops. comprehensible, intelligible
Unitrarian (adj.) เกี่ยวกับผู้เชื่อว่าพระเจ้ามีองค์เดียว
unity (n.) ความเป็นเอกภาพ See also: ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน Syn. homogeneity Ops. disunity
unity (n.) จำนวนหนึ่งหน่วย See also: หนึ่ง
English-Thai: HOPE Dictionary
unit(ยู'นิท) n. หน่วย,กอง,กลุ่ม,กองกำลัง,จำนวนเฉพาะ,หน่วยเฉพาะ,หน่วยกิต,หลักหน่วย,ตำแหน่งหลัก,จำนวนฐาน,จำนวนเต็มที่น้อยที่สุด,ชุด,ชุดเครื่องมือ,หน่วยฤทธิ์ยา,หน่วยฤทธิ์ของสาร, Syn. measure,part
unit cellหน่วยเล็กที่สุด
unitarian(ยูนิแท'เรียน) n. ผู้ยึดหลักทฤษฏีว่า มีพระเจ้าเพียงองค์เดียวเท่านั้น
unitary(ยู'นิเทอรี) adj. เดียว,เดี่ยว,ไม่สามารถแบ่งแยกได้,ทั้งหมด,เกี่ยวกับ (หน่วย,กองหรือกองทหาร,จำนวนฐาน,จำนวนเฉพาะ,หลัก) ,พร้อมเพรียงกัน,สอดคล้องกัน,สามัคคีกัน, Syn. unit,one,whole
unite(ยูไนทฺ') vt. รวมกัน,ร่วมกัน,สามัคคี,สมรสกัน,ปรองดองกัน,สอดคล้องกัน,ทำให้ยึดติดกัน, Syn. merge,combine,merge,associate,ally,join
united(ยูไน'ทิด) adj. รวมกัน,ร่วมกัน,สามัคคี,ปรองดองกัน,พร้อมเพรียงกัน,สอดคล้องกัน., See also: unitedly adv.
united arab emiratesn. ชื่อประเทศอาหรับประเทศหนึ่งบนฝั่งของอ่าวเปอร์เซีย
united arab republicn. ชื่อเดิมของอียิปต์
united frontn. กลุ่มรวมกันของหน่วยต่าง ๆ เพื่อต่อต้านกองกำลังข้าศึกที่คุกคามอยู่,แนวร่วม
united kingdomn. สหราชอาณาจักร
united nationsn. สหประชาชาติ,องค์การสหประชาชาติ
united nations organizatin. องค์การสหประชาชาต' (ใช้ชื่อย่อว่าUN)
united statesn. สหรัฐอเมริกา., See also: United Statesian adj., Syn. United States of America,America.
unitive(ยู'นิทิฟว) adj. ทำให้รวมกัน,ใช้รวมกัน
unitize(ยู'นิไทซ) vt. ทำให้รวมกัน,ทำให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน,
unity(ยู'นิที) n. ความสามัคคี,ความพร้อมเพรียงกัน,การรวมกัน,สิ่งที่ร่วมกัน,หนึ่ง,จำนวนหนึ่งหน่วย, Syn. oneness,identity,harmony
English-Thai: Nontri Dictionary
unit(n) หน่วย,กลุ่ม,หน่วยกิต,กองกำลัง,ขุดเครื่องมือ,หน่วยเฉพาะ
unite(vi) รวมกัน,ผูกกัน,สมรสกัน,ปรองดองกัน,สามัคคีกัน
unity(n) ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว,ความสามัคคีกัน,เอกภาพ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
unitหน่วย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
unitary-หน่วยเดียว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uniteเข้ากัน, รวมเข้ากัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unitedติดกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
united frontแนวร่วม (พรรคการเมือง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
United Nations Organizationองค์การสหประชาชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
unitized body; integral construction; monocoque; unitary construction; unitized constructionตัวถังแบบไร้โครง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
unityเอกภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Unit cardบัตรยืนพื้น [เทคโนโลยีการศึกษา]
United Nationsสหประชาชาติ [TU Subject Heading]
United Statesสหรัฐอเมริกา [TU Subject Heading]
Unitized cargo systemsระบบขนส่งสินค้าทางน้ำ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กะรัตหลวง (n.) a Thai weight unit for precious stones equal to 20 centigrams
คืบ (clas.) a Thai unit of linear measure
ตำลึง (clas.) Thai monetary unit of four ticals See also: Thai weight unit of four ticals, unit of weight, weight of silver (equal to four baht or 60 grams)
หลี (n.) a Chinese unit of weight equal to 37.5 milligrams (used by jewelers)
หุน (clas.) a Chinese unit of weight
หน่วย (clas.) unit
เปลาะ (clas.) unit See also: point, problem Syn. เรื่อง, ส่วน, ตอน
ถัง (n.) unit capacity equivalent to 20 litres
ไร่ (clas.) unit of area equal to 1,600 square metres
สลึง (n.) unit of gold´s weight
เส้น (clas.) unit of length equal to 40 metres
องคุลี (clas.) unit of length equal to the width of a knuckle See also: unit of measurement equal to the length of the phalanx of the middle finger
อนุกระเบียด (clas.) unit of measure of length equal to one-eighth of a Thai inch
ทองพัดดึงส์ (clas.) unit of money exchange (equal to 2.50 baht)
ทองพิศ (clas.) unit of money exchange (equal to 4 baht)
ทองทศ (clas.) unit of money exchange in the ancient time
กระผีก (clas.) unit of the capacity
ผูกพัน (v.) unite See also: cement, connect, join, combine, incorporate, patch up, reconcile Syn. เชื่อม
สมาน (v.) unite See also: cement, connect, join, combine, incorporate, patch up, reconcile Syn. เชื่อม, ผูกพัน
สามัคคี (v.) unite See also: be in harmony, be in unity, cohere, get together Syn. ปรองดอง Ops. แตกแยก
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'd like the opportunity to tryฉันอยากได้โอกาสลองดู
It may be my last opportunityมันอาจเป็นโอกาสสุดท้ายของฉันแล้ว
This might be a good opportunity for…นี่อาจจะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับ...
However, it does present an opportunityอย่างไรก็ตามมันก็ได้เสนอโอกาสให้
I'd like to take advantage of this opportunityฉันอยากจะฉกฉวยโอกาสนี้ไว้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
An armed unit escorting a cash box of gold coins meets a Yankee ambush and only three of them are saved.กองกำลังคุ้มกันหีบ ใส่เหรียญทองเกิดปะทะกับพวกแยงกี้... ...รอดมาแค่สามเอง...
Each platoon, troop or tactical unit will detail one man to carry the triangle at all times.แต่ละหมวดทหารหรือหน่วย ทางยุทธวิธี จะมีรายละเอียดของผู้ชายคน หนึ่ง เพื่อดำเนินสามเหลี่ยมทุกครั้ง
Alert every rescue unit from here to the Rockies.แจ้งหน่วยกู้ภัยทุกหน่วยตั้งแต่ที่นี่ถึงร็อคกี้
This whole fucking unit is collapsing... everybody except you.เครียดเหรอ ไม่ใช่แค่ผมหรอก ทุกคนทั้งหน่วยเลย แต่คงยกเว้นคุณ
This is Unit 304, Shaft H!ที่นี่คือยูนิต 304 ปล่อง H
How much would the unit cost?How much would the unit cost? SUSAN:
As a member of the elite Universe Protection Unit of the Space Ranger Corps,ที่นั่นเป็นกลุ่มคนที่คอยพิทักษ์จักรวาล ตำรวจแห่งอวกาศ
Video unit recording and transmitting.วิดีโอบันทึกหน่วยและส่ง
Your cultural unit has done exceptional work.หน่วยงานวัฒนธรรมของท่าน ได้สร้างผลงานชิ้นเอก
He created the android unit at North Am Robotics.เขาสร้างหน่วยแอนดรอยด์ที่นอร์ธแฮม
Cash will be handed over in the building across the street in a unit on the 3rd floorสถานที่จ่ายเงินอยู่ตึกด้านตรงข้าม อยู่บนชั้น 3
Our unit will not take action till our mole has pinned down the delivery locationหน่วยของเราจะลงมือ เมื่อเป้าหมายไปถึงจุดส่งของ

unit ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
开间[kāi jiān, ㄎㄞ ㄐㄧㄢ, 开间 / 開間] alcove; bay in a room; unit of length used for rooms, approx. 3.3 meters
[jiǎo, ㄐㄧㄠˇ, 角] angle; horn; horn-shaped; unit of money equal to 0.1 yuan
[pén, ㄆㄣˊ, 盆] basin; flower pot; unit of volume equal to 12 斗 and 8 升, approx 128 liters
高斯[Gāo sī, ㄍㄠ ㄙ, 高斯] Carl Friedrich Gauss (1777-1855), German mathematician; Gauss, unit of magnetic induction
中央处理机[zhōng yāng chǔ lǐ jī, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄔㄨˇ ㄌㄧˇ ㄐㄧ, 中央处理机 / 中央處理機] central processing unit (CPU)
证卷[zhèng juàn, ㄓㄥˋ ㄐㄩㄢˋ, 证卷 / 證卷] a bond (banking); a share certificate; a unit trust
[yuán, ㄩㄢˊ, 圆 / 圓] circle; round; circular; spherical; (of the moon) full; unit of Chinese currency (Yuan); tactful; to justify
法拉[Fǎ lā, ㄈㄚˇ ㄌㄚ, 法拉] Farad, SI unit of electrical capacitance
[yuè, ㄩㄝˋ, 龠] ancient unit of volume, half 合 ge3, equivalent to 50 ml; ancient flute
赫兹[Hè zī, ㄏㄜˋ ㄗ, 赫兹 / 赫茲] Hertz (name); Heinrich Hertz (1857-1894), German physicist and meteorologist, pioneer of electromagnetic radiation; Herz (Hz) or cycles per second, unit of frequency
[kuài, ㄎㄨㄞˋ, 块 / 塊] lump (of earth); chunk; piece; classifier for pieces of cloth, cake, soap, etc.; colloquial word for yuan (or other unit of currency such as Hong Kong or US dollar etc), usually as 塊錢|块钱
毫巴[háo bā, ㄏㄠˊ ㄅㄚ, 毫巴] millibar (mbar or mb), unit of pressure (equal to hecto-Pascal)
秒差距[miǎo chā jù, ㄇㄧㄠˇ ㄔㄚ ㄐㄩˋ, 秒差距] parallax second or parsec or pc, astronomic unit of distance, approx 3.26 light years
肽单位[tài dān wèi, ㄊㄞˋ ㄉㄢ ㄨㄟˋ, 肽单位 / 肽單位] peptide unit (on protein chain)
生物伦琴当量[shēng wù lún qín dāng liàng, ㄕㄥ ˋ ㄌㄨㄣˊ ㄑㄧㄣˊ ㄉㄤ ㄌㄧㄤˋ, 生物伦琴当量 / 生物倫琴當量] rem (Röntgen equivalent man, an old unit of radiation damage now replaced by the Sievert)
希沃特[Xī wò tè, ㄒㄧ ㄨㄛˋ ㄊㄜˋ, 希沃特] Sievert (Sv), unit of radiation damage used in radiotherapy; Rolf Maximilian Sievert (1896-1966), Swedish physicist
西弗[Xī fú, ㄒㄧ ㄈㄨˊ, 西弗] Sievert (Sv), unit of radiation damage used in radiotherapy
热量单位[rè liàng dān wèi, ㄖㄜˋ ㄌㄧㄤˋ ㄉㄢ ㄨㄟˋ, 热量单位 / 熱量單位] thermal unit; unit of heat
[yuán, ㄩㄢˊ, 爰] thus; thereupon; following on from that; hence; where?; to change (into); ancient unit of weight and money; surname Yuan
单位切向量[dān wèi qiē xiàng liàng, ㄉㄢ ㄨㄟˋ ㄑㄧㄝ ㄒㄧㄤˋ ㄌㄧㄤˋ, 单位切向量 / 單位切向量] unit tangent vector
单位向量[dān wèi xiàng liàng, ㄉㄢ ㄨㄟˋ ㄒㄧㄤˋ ㄌㄧㄤˋ, 单位向量 / 單位向量] unit vector
单元频率[dān yuán pín lǜ, ㄉㄢ ㄩㄢˊ ㄆㄧㄣˊ ㄌㄩˋ, 单元频率 / 單元頻率] unit frequency
市引[shì yǐn, ㄕˋ ˇ, 市引] unit of distance equal to one-thirtieth km or 33.33 meters
主动免疫[zhǔ dòng miǎn yì, ㄓㄨˇ ㄉㄨㄥˋ ㄇㄧㄢˇ ㄧˋ, 主动免疫 / 主動免疫] active immunity
获得性免疫[huò dé xìng miǎn yì, ㄏㄨㄛˋ ㄉㄜˊ ㄒㄧㄥˋ ㄇㄧㄢˇ ㄧˋ, 获得性免疫 / 獲得性免疫] acquired immunity
自动免疫[zì dòng miǎn yì, ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄇㄧㄢˇ ㄧˋ, 自动免疫 / 自動免疫] active immunity
盟国[méng guó, ㄇㄥˊ ㄍㄨㄛˊ, 盟国 / 盟國] allies; united countries
美国[Měi guó, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ, 美国 / 美國] America; American; United States of America; USA
弹壳[dàn ké, ㄉㄢˋ ㄎㄜˊ, 弹壳 / 彈殼] ammunition case
弹药[dàn yào, ㄉㄢˋ ㄧㄠˋ, 弹药 / 彈藥] ammunition
弹药库[dàn yào kù, ㄉㄢˋ ㄧㄠˋ ㄎㄨˋ, 弹药库 / 彈藥庫] ammunition dump
[tǎo, ㄊㄠˇ, 讨 / 討] ask for; send punitive expedition; to demand; to marry
天文单位[tiān wén dān wèi, ㄊㄧㄢ ㄨㄣˊ ㄉㄢ ㄨㄟˋ, 天文单位 / 天文單位] Astronomical Unit; AU; 149,567,892 km
原子爆破弹药[yuán zǐ bào pò dàn yào, ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄅㄠˋ ㄆㄛˋ ㄉㄢˋ ㄧㄠˋ, 原子爆破弹药 / 原子爆破彈藥] atomic demolition munition
角票[jiǎo piào, ㄐㄧㄠˇ ㄆㄧㄠˋ, 角票] bank note in Jiao units (Mao, one-tenth of yuan)
基层[jī céng, ㄐㄧ ㄘㄥˊ, 基层 / 基層] basic level; grass-roots unit
生物弹药[shēng wù dàn yào, ㄕㄥ ˋ ㄉㄢˋ ㄧㄠˋ, 生物弹药 / 生物彈藥] biological ammunition
坎德拉[kǎn dé lā, ㄎㄢˇ ㄉㄜˊ ㄌㄚ, 坎德拉] candela (unit of luminosity); standard candle
伦敦[Lún dūn, ㄌㄨㄣˊ ㄉㄨㄣ, 伦敦 / 倫敦] London (capital of United Kingdom)
因缘[yīn yuán, ㄩㄢˊ, 因缘 / 因緣] chance; opportunity; predestined relationship; (Buddhist) principal and secondary causes; chain of cause and effect

unit ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
TEU[ティーイーユー, tei-i-yu-] (n) twenty foot equivalent unit (container); TEU
アタッチメントユニットインタフェース[, atacchimentoyunittointafe-su] (n) {comp} attachment unit interface; AUI
グレー(P);グレイ(P)[, gure-(P); gurei (P)] (adj-na,n) (1) grey (gray); (2) (グレイ only) gray (SI unit of absorbed dose of radiation); (P)
コミットメント単位[コミットメントたんい, komittomento tan'i] (n) {comp} commitment unit
コンパイル単位[コンパイルたんい, konpairu tan'i] (n) {comp} source module; compilation unit
ジオプトリー;ジオプタ[, jioputori-; jioputa] (n) diopter (optical unit of refraction in lenses) (ger
システム管理機能単位[システムかんりきのうたんい, shisutemu kanrikinoutan'i] (n) {comp} systems management functional unit
シフト演算機構[シフトえんざんきこう, shifuto enzankikou] (n) {comp} shift arithmetic unit
セントラルプロセシングユニット[, sentorarupuroseshinguyunitto] (n) {comp} central processing unit
チョン[, chon] (n) (1) (vulg) (sl) abusive term used to refer to Koreans; (2) (original meaning) idiot; (3) Korean currency unit (1-100 of a won)
テックス[, tekkusu] (n) (1) (senses 1 and 2 are originally from an abbreviation of "texture") soft fiberboard; soft fibreboard; (2) (often used in brand names) cloth; fabric; material; (3) tex; unit of linear mass density of fibres; (P)
ナット[, natto] (n) (1) nut (as in nut and bolt); (2) natural unit of information content; nat; (P)
ニュートン[, nyu-ton] (n) (1) newton (N) (SI unit of force); (2) Newton (Sir Isaac); (P)
ピクル[, pikuru] (n) picul (Asian unit of weight, approx. 60 kg)
ユニット分離キャラクタ[ユニットぶんりキャラクタ, yunitto bunri kyarakuta] (n) {comp} unit separator; US
ユニット家具[ユニットかぐ, yunitto kagu] (n) unit furniture
一升[いっしょう, isshou] (n) unit of old Japanese liquid measurement; 1800 cc
一拍[いっぱく, ippaku] (n) (1) one clap; (2) one beat; (3) one mora (taken as a unit of time)
[りょう, ryou] (n,pref) (1) both (e.g. both shoulders, etc.); (n) (2) ryo (obsolete unit of currency); (3) (See 斤) 41-42 g (one sixteenth of a kin); (4) (See 反・たん) 2 tan (measure of fabric size); (ctr) (5) counter for carriages (e.g. in a train)
主制御機構[しゅせいぎょきこう, shuseigyokikou] (n) {comp} main control unit
主制御装置[しゅせいぎょそうち, shuseigyosouchi] (n) {comp} main control unit
[げん, gen] (n) (1) {math} unknown (e.g. in an equation); (2) {math} element (of a set); (3) yuan (monetary unit of China); (4) Yuan dynasty (China)
[ぶん, bun] (n) (1) (See 文・もん・2) one-tenth; one percent (one-tenth of a wari); 3 mm (one-tenth of a sun); 2.4 mm (one-tenth of a mon, a traditional unit used to measure shoe sizes); 0.375 grams (one-tenth of a monme); 0.1 degree (one-tenth of a do, used to measure body temperature on any temperature scale); (2) one-quarter of a ryou (obsolete unit of currency); (3) thickness; (4) advantageous circumstances
制御装置[せいぎょそうち, seigyosouchi] (n) controller; control unit
割(P);割り(P)[わり, wari] (n,n-suf) (1) rate; ratio; proportion; percentage; (2) profit; (3) assignment; (4) 10%; unit of ten percent; (5) sumo match; schedule of sumo matches; (n-suf) (6) (See 水割り・1) diluted with (of drinks); mixed with; (P)
原始モジュール[げんしモジュール, genshi moju-ru] (n) {comp} source module; compilation unit
反歩;段歩[たんぶ, tanbu] (n) unit of land area (approx. one-tenth hectare)
命令制御ユニット[めいれいせいぎょユニット, meireiseigyo yunitto] (n) {comp} instruction control unit
国際緊急援助隊[こくさいきんきゅうえんじょたい, kokusaikinkyuuenjotai] (n) international disaster relief team; international emergency aid unit
地球質量[ちきゅうしつりょう, chikyuushitsuryou] (n) earth mass (astronomical unit of mass)
基本測定単位[きほんそくていたんい, kihonsokuteitan'i] (n) {comp} basic measurement unit
多羅樹[たらじゅ, taraju] (n) (1) (See パルミラ椰子) palmyra; (2) ancient Indian unit of distance (approx. 15m)
[しょう, shou] (n,n-pref) (1) smallness; small item; (2) (See 小の月) short month (i.e. having fewer than 31 days); (3) (abbr) (See 小学校) elementary school; (4) younger or inferior (of two items or people with the same name); (5) (arch) unit of field area (approx. 400 sq m)
小節[しょうせつ, shousetsu] (n) (1) undulating melodic ornamentation or embellishment, esp. in folk and popular songs; (2) unit of timber measurement
屯す[とんす, tonsu] (v5s,vi) (1) (uk) (See 屯する) to gather in large numbers (of people); to hang out (as a large group); (2) to assemble (as a military unit or posse); to be quartered (in a particular location)
屯する[たむろする;とんする, tamurosuru ; tonsuru] (vs-s,vi) (1) (uk) to gather in large numbers (of people); to hang out (as a large group); (2) to assemble (as a military unit or posse); to be quartered (in a particular location)
[ゆみ(P);ゆ, yumi (P); yu] (n) (1) bow (and arrow); (2) unit of distance to an archery target (approx. six feet); (3) unit of distance for land surveying (approx. eight feet)
意義素[いぎそ, igiso] (n) {ling} sememe; semanteme; irreducible unit of meaning
有効域[ゆうこういき, yuukouiki] (n) {comp} scoping unit
[ほ, ho] (n) unit of land measurement; 3.95 square yards; 3.31 square metres (meters)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アタッチメントユニットインタフェース[あたっちめんとゆにっといんたふぇーす, atacchimentoyunittointafe-su] attachment unit interface (AUI)
コミットメント単位[こみっとめんとたんい, komittomentotan'i] commitment unit
コンパイル単位[コンパイルたんい, konpairu tan'i] source module, compilation unit
サービスデータ単位[サービスデータたんい, sa-bisude-ta tan'i] SDU, Service Data Unit
システム管理機能単位[システムかんりきのうたんい, shisutemu kanrikinoutan'i] systems management functional unit
システム論理装置[システムろんりそうち, shisutemu ronrisouchi] system logical unit
シフト演算機構[シフトえんざんきこう, shifuto enzankikou] shift arithmetic unit
シャノン[しゃのん, shanon] Shannon, binary unit of information content, bit
ディスプレイ装置[ディスプレイそうち, deisupurei souchi] display unit
トラックホールドユニット[とらっくほーるどゆにっと, torakkuho-rudoyunitto] track and hold unit, track and store unit
ナット[なっと, natto] natural unit of information content, nat
ハートレー[はーとれー, ha-tore-] Hartley, decimal unit of information content
はん用体[はんようたい, hanyoutai] generic unit
ビット[びっと, bitto] Shannon, binary unit of information content, bit, binary digit
プログラム単位[プログラムたんい, puroguramu tan'i] module, program unit
プロトコルデータ単位[ぷろとこるデータたんい, purotokoru de-ta tan'i] PDU, Protocol Data Unit
モジュール[もじゅーる, moju-ru] module, program unit
ユニット分離キャラクタ[ユニットぶんりキャラクタ, yunitto bunri kyarakuta] unit separator (US)
ラスタ単位[らすたたんい, rasutatan'i] raster unit
一般命令演算機構[いっぱんめいれいえんざんきこう, ippanmeireienzankikou] general instruction unit
不感帯要素[ふかんたいようそ, fukantaiyouso] dead-zone unit
不特定記憶単位[ふとくていきおくたんい, futokuteikiokutan'i] unspecified storage unit
中央処理装置[ちゅうおしょりそうち, chuuoshorisouchi] CPU, Central Processing Unit
中央演算処理装置[ちゅうおうえんざんしょりそうち, chuuouenzanshorisouchi] central processing unit (CPU)
主制御機構[しゅせいぎょきこう, shuseigyokikou] main control unit
主制御装置[しゅせいぎょそうち, shuseigyosouchi] main control unit
原始モジュール[げんしモジュール, genshi moju-ru] source module, compilation unit
命令制御ユニット[めいれいせいぎょユニット, meireiseigyo yunitto] instruction control unit
回線終端装置[かいせんしゅうたんそうち, kaisenshuutansouchi] DCE, Data Circuit Termination Equipment, Digital Service Unit (DSU), line terminating equipment (LTE)
固定ディスク装置[こていディスクそうち, kotei deisuku souchi] immovable disk unit
基本測定単位[きほんそくていたんい, kihonsokuteitan'i] basic measurement unit
有効域[ゆうこういき, yuukouiki] scoping unit
汎用入出力制御装置[はんようにゅうしゅつりょくせいぎょそうち, hanyounyuushutsuryokuseigyosouchi] UIOC, Universal I, O Control unit
演算処理ユニット[えんざんしょりユニット, enzanshori yunitto] ALU, Arithmetic and Logic Unit
演算器[えんざんき, enzanki] functional unit (e.g. in analog computing)
演算装置[さんじゅつそうち, sanjutsusouchi] arithmetic unit
網制御装置[もうせいぎょそうち, mouseigyosouchi] NCU, Network Control Unit
自動発着信装置[じどうはっちゃくしんそうち, jidouhacchakushinsouchi] automatic calling and automatic answering unit
追従保持要素[ついじゅうほじようそ, tsuijuuhojiyouso] track and hold unit, track and store unit
通信制御機構[つうしんせいぎょきこう, tsuushinseigyokikou] communication control unit
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
併せる[あわせる, awaseru] Thai: ร่วมกัน English: to unite

unit ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บอลหนึ่งหน่วย[n. exp.] (bøn neung n) EN: unit ball FR:
ฟังก์ชันขั้นบันไดหนึ่งหน่วย[n. exp.] (fangchan kh) EN: unit step function. FR:
ห้อง ไอ.ซี.ยู. = ห้องไอซียู = ห้อง ICU[n. exp.] (hǿng Ai.Sī.) EN: Intensive Care Unit (ICU) ; Critical Care Unit (CCU) ; Intensive Therapy Unit ; Intensive Treatment Unit (ITU) FR:
ห้องชุด[n.] (hǿngchut) EN: apartment ; flat ; condominium unit FR: appartement [m] ; suite [f]
หอผู้ป่วยหนัก[n. exp.] (hø phūpūay ) EN: intensive care unit (ICU) FR:
หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมอุบัติเหตุ[n. exp.] (hø phūpūay ) EN: trauma intensive care unit (ICU) FR:
หุน[n.] (hun) EN: [Chinese unit of length] FR:
หุน[n.] (hun) EN: [Chinese unit of weight] FR:
จานหนึ่งหน่วย[n. exp.] (jān neung n) EN: unit disk ; unit disc FR:
กะรัตหลวง[n.] (karatlūang) EN: [Thai weight unit for precious stones equal to 20 centigrams] FR:
เกณฑ์[n.] (kēn) EN: standard ; basis ; norm ; criterion ; criteria ; requirement ; evaluation principle ; measure ; unit FR: standard [m] ; critère [m]
คืบ[n.] (kheūp) EN: palm span ; handspan ; [Thai unit of linear measure equal to 25 cm] FR: empan [m] ; [unité de longueur de 25 cm]
คอยล์ร้อน[n. exp.] (khøi røn) EN: condensor ; condensing unit FR:
กล่อม[n.] (klǿm) EN: [old unit of weight] FR: [ancienne unité de poids]
กล่องรับสัญญาณดิจิตอล[n. exp.] (klǿng rap s) EN: set-top box (STB) ; set-top unit (STU) FR: décodeur numérique [m]
กอง[n.] (køng) EN: division ; office ; bureau ; agency ; headquarters ; unit ; organization FR: division [f] ; bureau [m]
กองลำเลียง[n. exp.] (køng lamlīe) EN: supply column ; logistics unit FR:
กองสอดแนม[n. exp.] (køng søtnaē) EN: intelligence unit FR:
กระบุง[n.] (krabung) EN: former measure unit for grain FR: [ancienne mesure de capacité] ; picotin [m]
กระทาย[n.] (krathāi) EN: [Thai unit of capacity] FR:
เกวียนหลวง[n.] (kwīenlūang) EN: unit of capacity for paddy or rice equivalent to 2,000 liters FR: charretée [f] ; unité de capacité de 2.000 litres utilisée pour le riz
ล็อก[n.] (lǿk) EN: block ; unit ; section FR: bloc [m] ; pâté [m] ; lot [m]
ลูกบาศก์หนึ่งหน่วย[n. exp.] (lūkbāt neun) EN: unit cube FR:
แม่กอง[n.] (maēkøng) EN: chief ; section leader ; unit chief FR:
มาตรา[n.] (mattrā) EN: system ; table ; unit ; standard ; scale FR: système (d'unités) [m]
มาตราชั่ง[n. exp.] (mattrā chan) EN: unit of weight FR: unité de poids [f]
เมทริกซ์เอกลักษณ์[n. exp.] (methrik ēkk) EN: identity matrix ; unit matrix FR:
มณฑล[n.] (monthon) EN: administration area ; adminstrative region ; precinct ; former administrative unit ; Chinese province FR: division administrative (d'un territoire) [f] ; circonscription [f] ; province chinoise [f]
หนึ่งหน่วย[n. exp.] (neung nūay) EN: unit FR:
หน่วย[n.] (nūay) EN: unit ; squad ; corps ; outfit ; group ; division ; department FR: unité [f] ; section [f] ; division [f] ; module [m]
หน่วย[n.] (nūay) EN: unit ; unit of measurement FR: unité [f] ; unité des mesure [f]
หน่วยเชิงเดียว[n. exp.] (nūay choēng) EN: simple unit FR:
หน่วยดาราศาสตร์[n. exp.] (nūay dārāsā) EN: astronomical unit (AU or a.u.) FR: unité astronomique (UA ou ua) [f]
หน่วยการปกครอง[n. exp.] (nūay kān po) EN: administrative unit FR: division administrative [f]
หน่วยการเรียนรู้ [n. exp.] (nūay kān rī) EN: unit of instruction FR: module d'enseignement [m] ; unité d'enseignement [m]
หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง[n. exp.] (nūay kep kh) EN: secondary storage unit FR:
หน่วยลงทุน[n. exp.] (nūay longth) EN: unit trust FR:
หน่วยลูกบาศก์[n. exp.] (nūay lūkbāt) EN: cubic unit FR:
หน่วยมวลอะตอม[n. exp.] (nūay mūan a) EN: unified atomic mass unit (u) FR:
หน่วยงาน[n. exp.] (nūay ngān) EN: institute ; agency ; entity ; authority ; unit FR: agence [f] ; unité [f]

unit ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zusatzgerät {n}accessory unit
Wohneinheit {f}accommodation unit
Adapter {m}adapter unit
Flughafenpolizeieinheit {f}airport police unit
Rechenwerk {n}ALU : arithmetic logic unit
Analog-Ausgabeeinheit {f}analog output unit
Analog-Eingabeeinheit {f}analog input unit
Rechenwerk {n}arithmetic unit
Sprachausgabeeinheit {f}audio reponse unit
Durchschnitts-Stückkosten {pl}average unit cost
Balgenauszug {m}bellows unit
Binär-Ausgabeeinheit {f}binary output unit
Binär-Eingabeeinheit {f}binary input unit
Bombenräumtrupp {m} [mil.]bomb disposal unit
Bereichsleiter {m}business unit manager
Broteinheit {f}carbohydrate exchange [Br.]; bread unit [Am.]
Kälteaggregat {n}chiller unit
Kampfverband {m}combat unit
Betriebsstätte {f}commercial unit
Komponentenbezeichung {f}component identification; unit identification
Druckluftanlage {f}compressor unit
Reglerentwurf {m}control unit design
Sozialwohnung {f}council flat; council house [Br.]; municipal housing unit [Am.]
ZE : Zentraleinheit {f} eines RechnersCPU : central processing unit
Tatortwagen {m}crime scene unit
Verzögerungseinheit {f}delay unit
Digital-Ausgabeeinheit {f}digital output unit
Digital-Eingabeeinheit {f}digital input unit
Dosiereinheit {f}dosing unit
Netzersatz {m}emergency generating unit
Notfalleinheit {f}emergency service unit
Versuchseinheit {f}experimental unit
Funkeinheit {f}radio unit
Kühlkörper {m}heat sink; refrigeration unit
Intensivstation {f}ICU : intensive care unit
Einheitsmatrix {f} [math.]identity matrix; unit matrix
Justiereinheit {f}adjustment unit
Außenlufteinheit {f}make-up air unit
Motoreinschub {m} [techn.]MCC draw-out unit
Kombinationsglied {n}multi function unit

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unit
Back to top