ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

throng

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *throng*, -throng-

throng ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
throng (vt.) ทำให้เนืองแน่น See also: ทำให้แน่นขนัด, ทำให้แออัด, ทำให้เบียดเสียด Syn. crowd, pack
throng (vi.) มาชุมนุมกัน See also: มารวมตัวกัน, มารวมกลุ่มกัน Syn. gather
throng (n.) ฝูงชน See also: ประชาชนจำนวนมากที่มาชุมนุมกัน, กลุ่มคน, หมู่คน Syn. crowd
throng in (phrv.) จับกลุ่ม See also: รวมกัน Syn. crowd in
throng into (phrv.) ออกันเต็ม See also: จับกลุ่ม, รวมกลุ่ม Syn. crowd into
throng out (phrv.) เบียดกันออก Syn. crowd out
English-Thai: HOPE Dictionary
throng(ธรอง) n. ฝูงชน,กลุ่มคน,กลุ่ม,จำนวนมากมาย,การชุมนุม,เรื่องราวคับขัน vt.,vi. จับกลุ่ม,รวมกลุ่ม,ชุมนุม,แออัด,ออกัน,กลุ้มรุม, Syn. mass
English-Thai: Nontri Dictionary
throng(n) ฝูงชน,กลุ่มคน,การจับกลุ่ม,การชุมนุม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรู (v.) throng See also: crowd, run up together in crowds, rush in, run in a crowd Syn. ออ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
...a throng with 400 skinheads, neo-Nazis and supporters of extreme right-wing groups.มุงด้วย 400 สกินเฮด, นีโอนาซี และผู้สนับสนุนของกลุ่มมากปีก ขวา
We'reahappyworkingthrong# We're a happy working throng
Throngs of screaming teenagers don't do it for josh groban. No.พวกสาววัยรุ่นที่กรี๊ดกร๊าด จอช โกรเบน ไม่นิยม
Did you ever dream about jamming with your favorite musical heroes or playing gigs in front of throngs of screaming fans?คุณเคยมีความฝันที่จะได้ร้องเพลงร่วม กับนักร้องในดวงใจ หรือแม้กระทั่งเป็นดีเจท่ามกลางเสียงกรี๊ดกร๊าดของแฟนเพลงบ้างไหม?
With only three days remaining until the peace is officially signed into effect... throngs of citizens have taken to the streets to show....เหลืออีกเพียง 3 วัน จะมีการลงนาม สนธิสัญญาสงบศึก ประชาชนมากมาย พร้อมใจกันออกมาฉลอง...

throng ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
蝟集[いしゅう, ishuu] (n,vs) swarm; throng; flock together
門前成市[もんぜんせいし, monzenseishi] (n) having a constant stream of visitors; being thronged with callers
雑踏(P);雑沓;雑鬧[ざっとう, zattou] (n,vs) congestion; traffic jam; throng; hustle and bustle; (P)

throng ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบียด[v.] (bīet) EN: crowd ; flock ; throng ; congregate ; swarm ; mass FR: entasser ; se serrer
เบียดเสียด[v.] (bīetsīet) EN: crowd ; flock ; throng ; congregate ; swarm ; mass FR: entasser ; écraser
เบียดเสียดเยียดยัด[v. exp.] (bīetsīet yī) EN: crowd ; be congested ; throng FR:
ชุมชน[n.] (chumchon) EN: community ; crowd ; mass ; throng FR: communauté [f] ; agglomération [f] ; quartier [m]
ชุมนุมชน[n.] (chumnumchon) EN: community ; crowd ; mass ; throng ; mob FR: communauté [f] ; foule [f]
ฝูงชน[n.] (fūngchon) EN: crowd ; group; throng ; mass ; herd ; flock ; pack ; troop ; mob ; mass of people FR: foule [f] ; affluence [f] ; peuple [m] ; masse [f] ; populo [m] (fam.) ; multitude [f] ; troupe [f] ; grappes humaines [fpl]
ห้อมล้อม[adj.] (hømløm) EN: besieged ; thronged ; throng ; mobbed ; surrounded FR:
กำรู[v.] (kamrū) EN: run in a crowd ; throng FR:
กลุ่มคน[n. exp.] (klum khon) EN: crowd ; throng ; group ; community ; group of people ; elements FR: groupe de personnes [m] ; éléments [mpl]
กระจิบกระจอกข่าว[n. exp.] (krajip kraj) EN: throng of noisy reporters FR:
กรู[v.] (krū) EN: throng toward ; flock ; run in a crowd FR:
มุง[v.] (mung) EN: crowd around ; throng ; gather around ; press round FR: se masser ; se presser ; affluer
พรั่งพรู[v.] (phrangphrū) EN: pour forth ; throng into ; crowd into ; gush ; flood FR:
ประดัง[v.] (pradang) EN: pour in ; squeeze ; crowd ; throng in ; surge in FR:
รุม[v.] (rum) EN: crowd ; swarm ; throng ; congregate ; flock ; stream FR: affluer ; accourir
เสียด[v.] (sīet) EN: pack ; crowd ; cram ; throng FR:
ยัดเยียด[v.] (yatyīet) EN: crowd ; be crowded ; be crammed ; be jammed ; flock ; congregate ; gather ; mass ; throng FR:

throng ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pulk {m}; Menge von Menschen | im Pulkthrong | in a throng

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า throng
Back to top