ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

community

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *community*, -community-

community ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
community (n.) ชุมชน
community (n.) สังคม Syn. society, the public
English-Thai: HOPE Dictionary
community(คะมิว'นิที) n. ชุมชน,สังคม,กลุ่ม,คณะ,สหคาม,สิ่งมีชีวิตที่เป็นพืช และสัตว์ของเขตหนึ่ง,ลักษณะร่วม,ลักษณะที่เหมือนกัน, See also: Phr. (the community ชุมชน,สังคม,ประชาคม), Syn. society,public ###A. polarity,duality
community chestn. เงินสงเคราะห์ชุมชนที่ได้จากการบริจาค
community propertyn. สินสมรส
English-Thai: Nontri Dictionary
community(n) ประชาคม,สังคม,ชุมชน,คณะ,กลุ่ม
COMMUNITY community property(n) สินสมรส
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
communityประชาคม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
community propertyทรัพย์สินร่วมระหว่างสามีภริยา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Communityมนุษย์ทั้งกลุ่ม,ชุมชน [การแพทย์]
Community propertyสินสมรส [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พช. (n.) The Community Development Department Syn. กรมการพัฒนาชุมชน
ชุมชน (n.) community See also: crowd, mass, throng Syn. ชุมนุมชน, กลุ่มชน, หมู่ชน
ชุมนุมชน (n.) community See also: crowd, mass, throng, mob Syn. ชุมชน, หมู่คน, หมู่ชน, ฝูงชน
ประชาคม (n.) community See also: commune, society Syn. ชุมชน
หมู่คน (n.) community See also: crowd, mass, throng, mob Syn. ชุมชน, หมู่ชน, ฝูงชน
หมู่ชน (n.) community See also: crowd, mass, throng Syn. ชุมนุมชน, กลุ่มชน
หมู่ชน (n.) community See also: crowd, mass, throng, mob Syn. ชุมชน, หมู่คน, ฝูงชน
ทันตกรรมช่องปาก (n.) community dentistry
กรมการพัฒนาชุมชน (n.) Community Development Department See also: Department of Community Development
ป่าชุมชน (n.) community forest
ศาลาประชาคม (n.) community hall
EC (abbr.) ประชาคมยุโรป (คำย่อของ European Community)
ประชาคมยุโรป (n.) European Community See also: EC
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm sure our community could keep you in work for some time even if you caused a good deal of trouble.ชุมชนของเราคงมีงาน ให้คุณทำสักพักแน่ๆ ถึงแม้คุณจะสร้างปัญหามากมาย
The scientific community is focusing on the trancelike state of the assailants.'นักวิทยาศาสตร์กำลังเฝ้าดู ปรากฏการณ์คล้ายการถูกสะกดจิต'
Investors. You must have contacts... in thejewish business community working here.นายอยู่วงการนี่นา...
What community ? Jews can no longer own businesses. That's why this one's in receivership.คนยิวทำธุรกิจไม่ได้แล้ว
These men can learn the value of an honest day's labor, while providing a valuable service to the community and... at a bare minimum of expense to Mr. and Mrs. John Q Taxpayer.คนเหล่านี้สามารถเรียนรู้คุณค่าของการใช้แรงงานวันที่ซื่อสัตย์ของ ขณะที่การให้บริการที่มีคุณค่าให้กับชุมชนและ ... ที่ขั้นต่ำเปลือยของค่าใช้จ่ายให้กับนายและนางจอห์น Q ตัวผู้เสียภาษีอากร
Ned, we're providing a valuable community service here.เน็ดเรากำลังให้บริการชุมชนที่มีคุณค่าที่นี่
A once-close community was slowly being' destroyed.ชุมชนที่คัร้งหนึ่งเคยอบอุ่น ก็ถูกทำลายลงช้าๆ
Mr. Davies both your sense of community and your vocabulary leave much to be desired.คุณเดวี่ส์ ความรักชุมชนและคำศัพท์ของคุณ ยังต้องปรับปรุงอีกมาก
An expired community college student id.กูรู้ว่าบ้านมึงอยู่ไหน
Hey, Rob, have you talked to the admissions lady... from Lakeshore Community college yet?ร๊อบ.. ไปคุยกับคนรับสมัคร จากวิทยาลัยเลคชอร์รึยัง?
Sara Elaston... social worker at Broad and Locust Community Centre.ซาร่า อีลาสตั้น นักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์บริการชุมชนบรอดแอนด์โลคัส
We need good PR. Community relations are in the toilet.เราจำเป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์ที่ดี ความสัมพันธ์กับชุมชนที่อยู่ในห้องน้ำ

community ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
欧洲共同体[Ōu zhōu Gòng tóng tǐ, ㄡ ㄓㄡ ㄍㄨㄥˋ ㄊㄨㄥˊ ㄊㄧˇ, 欧洲共同体 / 歐洲共同體] European Community (old term for the EU, European Union)
种群[zhǒng qún, ㄓㄨㄥˇ ㄑㄩㄣˊ, 种群 / 種群] population (of a species); community (of animals or plants)
社区[shè qū, ㄕㄜˋ ㄑㄩ, 社区 / 社區] community
社群[shè qún, ㄕㄜˋ ㄑㄩㄣˊ, 社群] community; social grouping
群体[qún tǐ, ㄑㄩㄣˊ ㄊㄧˇ, 群体 / 群體] community; colony
集居[jí jū, ㄐㄧˊ ㄐㄩ, 集居] community; living together
体团[tǐ tuán, ㄊㄧˇ ㄊㄨㄢˊ, 体团 / 體團] community
族群[zú qún, ㄗㄨˊ ㄑㄩㄣˊ, 族群] ethnic group; community
败类[bài lèi, ㄅㄞˋ ㄌㄟˋ, 败类 / 敗類] scum of a community; degenerate
都会[dū huì, ㄉㄨ ㄏㄨㄟˋ, 都会 / 都會] society; community; city; metropolis

community ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
CATV[シーエーティービー;シーエーティーブイ, shi-e-tei-bi-; shi-e-tei-bui] (n) community antenna television; CATV
CB[シービー, shi-bi-] (n) (1) Citizens' Band; CB (radio); (2) (See 転換社債) convertible bond; (3) (See 慢性気管支炎) chronic bronchitis; (4) chemical and biological (weapons); (5) (See センターバック) center back; (6) community business
mixi疲れ[ミクシィづかれ, mikushii dukare] (n) (sl) growing tired of the mixi community due to constant use and quitting
インターネットコミュニティ[, inta-nettokomyunitei] (n) Internet community
カリコム[, karikomu] (n) Caribbean Community (from CARICOM)
ゲマインシャフト[, gemainshafuto] (n) (See ゲゼルシャフト) community (ger
コミカレ[, komikare] (n) (col) (abbr) (See コミュニティーカレッジ) community college
コミュ[, komyu] (n) (abbr) {comp} (See コミュニティー) community
コミュニティーカレッジ[, komyunitei-karejji] (n) (See 短大) junior college; community college
ベッドタウン;ベットタウン[, beddotaun ; bettotaun] (n) bedroom community (wasei
もじら組[もじらぐみ, mojiragumi] (n) Mozilla community
ローラー作戦[ローラーさくせん, ro-ra-sakusen] (n,vs) community door-to-door campaign; search operation; cleaning campaign carried out thoroughly over an area
共同募金[きょうどうぼきん, kyoudoubokin] (n) community chest
共同救済基金[きょうどうきゅうさいききん, kyoudoukyuusaikikin] (n) community chest
共同生活[きょうどうせいかつ, kyoudouseikatsu] (n) community life; cohabitation
共同疎開[きょうどうそかい, kyoudousokai] (n) community evacuation
共同社会[きょうどうしゃかい, kyoudoushakai] (n) communal society; community
共有財産[きょうゆうざいさん, kyouyuuzaisan] (n) community property
地域冷暖房[ちいきれいだんぼう, chiikireidanbou] (n) regional air-conditioning; community air-conditioning; district heating and cooling
群集生態学[ぐんしゅうせいたいがく, gunshuuseitaigaku] (n) synecology; community ecology
EC[イーシー, i-shi-] (n) (1) European Community; EC; (2) (See エレクトロニックコマース) e-commerce; electronic commerce; (3) (See 緊急避妊) emergency contraception; (4) engineering constructor
ユーラトム[, yu-ratomu] (n) European Atomic Energy Community; EURATOM
公共[こうきょう, koukyou] (n,adj-no) public; community; public service; society; communal; (P)
共同体(P);協同体[きょうどうたい, kyoudoutai] (n) cooperative body; cooperative system; collective; community; (P)
共同絶交[きょうどうぜっこう, kyoudouzekkou] (n) ostracism (from a village or community)
市中肺炎[しちゅうはいえん, shichuuhaien] (n) community-acquired pneumonia
農村地帯[のうそんちたい, nousonchitai] (n) agrarian community; farming area; farming region
集落(P);聚落[しゅうらく(P);じゅらく(聚落), shuuraku (P); juraku ( shuuraku )] (n) village; community; settlement; town; colony (animals, etc.); (P)

community ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โชดึก[n.] (chōdeuk) EN: head of the Chinese community FR:
ชมรม[n.] (chomrom) EN: club ; association ; society ; assembly ; community ; group gathering ; circle ; forum FR: association [f] ; communauté [f] ; cercle [m] ; club [m]
โชมโรม[n.] (chōmrōm) EN: club ; association ; society ; assembly ; community ; group gathering ; circle ; forum FR: association [f] ; communauté [f] ; cercle [m] ; club [m]
ชุมชน[n.] (chumchon) EN: community ; crowd ; mass ; throng FR: communauté [f] ; agglomération [f] ; quartier [m]
ชุมชนแออัด[n. exp.] (chumchon aē) EN: slum ; crowded community FR: bidonville [m] ; communauté surpeuplée [f]
ชุมชนบ้านบาตร[n. prop.] (Chumchon Bā) EN: Ban Bat Community ; Monk's Bowl Village FR:
ชุมชนบ้านบุ[n. prop.] (Chumchon Bā) EN: Ban Bu Community FR:
ชุมชนชาวจีน[n. exp.] (chumchon ch) EN: Chinese community FR: communauté chinoise [f]
ชุมนุมชน[n.] (chumnumchon) EN: community ; crowd ; mass ; throng ; mob FR: communauté [f] ; foule [f]
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน[n. exp.] (jaophanakng) EN: community development officer FR:
จิตวิทยาชุมชน[n. exp.] (jittawittha) EN: community psychology FR:
การพัฒนาชุมชน[n. exp.] (kān phattha) EN: community development FR: développement communautaire [m]
คณะมนตรีประชาคม[n. exp.] (khanamontrī) EN: community council FR:
คณะมนตรีประชาคมอาเซียน [org.] (Khanamontrī) EN: ASEAN Community Councils FR:
กลุ่ม[n.] (klum) EN: group ; crowd ; packet ; bundle ; cluster ; collection ; clique ; bloc ; team ; circle ; gang ; lot ; community ; batch ; assemblage ; covey ; bevy ; bunch FR: groupe [m] ; clan [m] ; cohorte [f] ; équipe [f] ; peloton [m] ; bande [f] ; clique [f] ; troupe [f] ; cercle [m] ; ribambelle [f] ; noyau [m] ; ensemble [m] ; classe [f] ; bloc [m] ; union [f] ; série [f] ; lot [m]
กลุ่มคน[n. exp.] (klum khon) EN: crowd ; throng ; group ; community ; group of people ; elements FR: groupe de personnes [m] ; éléments [mpl]
กลุ่มสิ่งมีชีวิต[n. exp.] (klum singmī) EN: community FR:
กรมการพัฒนาชุมชน[org.] (Krom Kān Ph) EN: Community Develoment Department (CDD) FR:
นักวิชาการพัฒนาชุมชน[n. exp.] (nakwichākān) EN: community development specialist FR:
นิคม[n.] (nikhom) EN: settlement ; colony ; village ; community FR: colonie [f] ; cité [f] ; implantation [f] ; établissement [m]
ป่าชุมชน[n. exp.] (pā chumchon) EN: community forest FR: forêt publique [f]
พัฒนาการอำเภอ[n. exp.] (phatthanākā) EN: chief of the community ; Development District Office FR:
เภสัชกรรมชุมชน[n. exp.] (phēsatchaka) EN: community pharmacy FR:
ประชาคม[n.] (prachākhom) EN: community FR: communauté [f]
ประชาคมอาเซียน[org.] (Prachākhom ) EN: ASEAN Community FR:
ประชาคมการเมือง[n. exp.] (prachākhom ) EN: political community ; political communities [pl] FR:
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน[org.] (Prachākhom ) EN: ASEAN Political Security Community (APSC) FR:
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน[org.] (Prachākhom ) EN: ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) FR:
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน [org.] (Prachākhom ) EN: ASEAN Economic Community (AEC) FR: Communauté économique de l'ASEAN [f]
ประชาคมยุโรป[n. prop.] (Prachākhom ) EN: European Community ; EC FR:
ประชาคน[n.] (prachākhon) EN: community FR: communauté [f]
ประชาคนเศรษฐกิจยุโรป[n. prop.] (Prachākhon ) EN: European Economic Community ; EEC FR: Communauté Économique Européenne [f] ; CEE [f]
ระดับชุมชน[n. exp.] (radap chumc) EN: community level FR:
ร้านยาชุมชน[n. exp.] (rān yā chum) EN: community pharmacy FR:
โรงเรียนชุมชน[n. exp.] (rōngrīen ch) EN: community school FR:
ศาลาประชาคม[n.] (sālāprachāk) EN: community hall FR:
สามัคคี[n.] (sāmakkhī) EN: union ; unity ; accord ; harmony ; community spirit FR: union [f] ; concorde [f] ; harmonie [f] ; unité [f]
สำนักงานพัฒนาชุมชน[org.] (Samnakngān ) EN: Community Development Office FR:
สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.)[org.] (Samnakngān ) EN: (Institute of Community Based Health Care Research and Development) FR:
สามเสาหลักของอาเซียน = 3 เสาหลักของอาเซียน ; 3 เสาหลักอาเซียน[n. exp.] (sām sao lak) EN: The three pillars of the ASEAN Community FR:

community ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kommunikationszentrum {n} (einer Stadt)community centre; community center [Am.]
Wirtschaftsgemeinschaft {f}economic community
Europäisches Gemeinschaftsrecht {n}European Community Law
Erziehungsheim {n}community home
Interessengemeinschaft {f}community of interest
Zivildienst {m}community service; alternative service (in lieu of military service)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า community
Back to top