ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

army

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *army*, -army-

army ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
army (n.) กลุ่ม See also: กลุ่มคน, ฝูงชน
army (n.) กองทัพ See also: กองทหาร Syn. armed force, soldiery
army afficer (n.) เสนาธิการ See also: คณะเสนาธิการ
army brat (sl.) เด็กที่เกิดจากพ่อแม่ที่ทำงานในกองทัพบก
army captain (n.) ร้อยเอก
army commander (n.) จอมทัพ
army engineer (n.) ทหารช่าง
army lieutenant (n.) ร้อยโท
army officer (n.) ทหารบก
army unit (n.) กรมทหาร See also: กองทหาร
English-Thai: HOPE Dictionary
army(อาร์'มี) n.กองทัพบก,กองทหารบก,กองทหาร ฝึกและติดอาวุธเพื่อสงคราม,กลุ่มคนขนาดใหญ่
army antสมาชิกของกองทัพมดจำพวก Dorylinae., Syn. driver ant
armyworm(อาร์'มีเวอม) n. ตัวดักแด้ของผีเสื้อกลางคืนจำพวก Pseudaletia unipuncta มันมักเคลื่อนที่เป็นกลุ่มใหญ่และทำลายพืชผัก
English-Thai: Nontri Dictionary
army(n) กองทัพบก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
armyกองทัพบก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การเกณฑ์ทหาร (n.) conscription for army service
ท.ทบ. (n.) Royal Thai Army Radio and Television Syn. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
ร้อยเอก (n.) an army captain See also: captain
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (n.) Royal Thai Army Radio and Television
เกณฑ์ทหาร (v.) conscript (for army service) See also: draft (men into the armed forces), levy troops, recruit, enlist
กระบวนทหาร (n.) army See also: troops, an array of soldiers or forces, battalions Syn. กองทหาร
กองทัพ (n.) army See also: army corps, troops, forces
กองทัพบก (n.) army See also: ground force Syn. ทัพบก
ทัพบก (n.) army See also: armed force, soldiers, troops, military Syn. กองทัพบก
พยุหเสนา (n.) army See also: troops, legions, hordes, unit Syn. หมู่เสนา, พยุหแสนยา, พยุหแสนยากร, หมู่เสนา
พยุหแสนยากร (n.) army See also: troops, legions, hordes, unit Syn. หมู่เสนา, พยุหแสนยา, หมู่เสนา
พหล (n.) army See also: powerful army Syn. กองทัพ
รี้พล (n.) army See also: troops, an array of soldiers or forces, battalions Syn. กระบวนทหาร, กองทหาร
หมู่เสนา (n.) army See also: troops, legions, hordes, unit Syn. พยุหแสนยา, พยุหแสนยากร, หมู่เสนา
หมู่เสนา (n.) army See also: troops, legions, hordes, unit Syn. หมู่เสนา, พยุหแสนยา, พยุหแสนยากร
เหล่าทัพ (n.) army See also: force
ทหารช่าง (n.) army engineer
แม่ทัพ (n.) army leader
ร้อยโท (n.) army lieutenant See also: first lieutenant
ทหารบก (n.) army officer Syn. ทหารรักษาพระองค์, ทหารราบ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We have to serve in the army for 2 yearsพวกเราต้องรับใช้กองทัพ(เกณฑ์ทหาร)เป็นเวลา 2 ปี
You went to the army out of college?คุณไปเป็นทหารนับแต่ออกจากมหาวิทยาลัยหรือ?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Revolution had broken out, her diplomats sued for peace while Tomainia's army fought on, confident its war machine would smash the enemy's lines.และสงครามกำลังยุติ ขณะที่กองทัพ โทไมเนีย กำลังรบกันอยู่ พวกเค้ามีความมุ่งมั่นในการรบ โดยไม่รู้ว่ากำลังแพ้
I can't wait. Napaloni's army might invade first.ผมรอไม่ได้ กองทัพ เพโพโลนี อาจชิงบุกก่อน
Napaloni's army is on the Osterlich front.กองทัพ เนโพโลนี อยู่แนวหน้า ออสตินลิค
Mobilize every division of the army and air force.ระดมพล ทั้งทัพบก ทัพอากาศ
Napaloni's army shall not invade Osterlich. It belongs to me!กองทัพ เนโพโลนีจะต้องถอนกำลัง ออกจาก ออสตินลิค ของฉัน
Power to use against us... with the army the Pentagon trains... and the tanks that Wall Street sells.{\cHFFFFFF}อำนาจที่จะใช้กับเรา ... {\cHFFFFFF}กับกองทัพที่เพนตากอนรถไฟ ... {\cHFFFFFF}และรถถังที่วอลล์สตรีทขาย
(Ticking stops) Useless... ex army rubbish.ไร้ประโยชน์ขยะอดีตกองทัพ
Old army place.สถานที่ที่คือที่รู้จักกันดีของการ พักผ่อน
But then the Army decides of course it ought to hold a hearing and Jackson's acquitted.แต่แน่นอน กองทัพ ตัดสินใจไต่สวน... ...ปรากฏว่าแจ็คสันไม่มีความผิด
After breakfasting in Paddington, we was transferred to the Second Army for Rhine and Other Rivers.เราถูกย้ายไปที่สองกองทัพ สำหรับไรน์และแม่น้ำอื่น ๆ
Of course, the British army has always fought the wily Pathan.แน่นอนว่าเราจะเด็กอังกฤษของ กองทัพบก มักจะต่อสู้เขี้ยวลากดินปาทาน เปลือยเปล่าภายใต้เต็นท์
Why has the British army always fought the wily Pathan?มักจะต่อสู้กับเซอร์ปาทานเขี้ยว ลากดิน?

army ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
兵痞[bīng pǐ, ㄅㄧㄥ ㄆㄧˇ, 兵痞] army riffraff; army ruffian; soldier of fortune
兵站[bīng zhàn, ㄅㄧㄥ ㄓㄢˋ, 兵站] army service station; military depot
勤务兵[qín wù bīng, ㄑㄧㄣˊ ˋ ㄅㄧㄥ, 勤务兵 / 勤務兵] army orderly
参谋总长[cān móu zǒng zhǎng, ㄘㄢ ㄇㄡˊ ㄗㄨㄥˇ ㄓㄤˇ, 参谋总长 / 參謀總長] army Chief of Staff
戎马生涯[róng mǎ shēng yá, ㄖㄨㄥˊ ㄇㄚˇ ㄕㄥ ㄧㄚˊ, 戎马生涯 / 戎馬生涯] army life (成语 saw); the experience of war
水陆师[shuǐ lù shī, ㄕㄨㄟˇ ㄌㄨˋ ㄕ, 水陆师 / 水陸師] army and navy (in Qing times)
督标[dū biāo, ㄉㄨ ㄅㄧㄠ, 督标 / 督標] army regiment at the disposal of province governor-general
粮草[liáng cǎo, ㄌㄧㄤˊ ㄘㄠˇ, 粮草 / 糧草] army provisions; rations and fodder
粮饷[liáng xiǎng, ㄌㄧㄤˊ ㄒㄧㄤˇ, 粮饷 / 糧餉] army provisions
澳纽[Ào Niǔ, ㄠˋ ㄋㄧㄡˇ, 澳纽 / 澳紐] Australia and New Zealand; Australia and New Zealand army corps (ANZAC)
军营[jūn yíng, ㄐㄩㄣ ˊ, 军营 / 軍營] barracks; army camp
准将[zhǔn jiāng, ㄓㄨㄣˇ ㄐㄧㄤ, 准将 / 準將] brigadier; army rank below general
中国人民解放军[Zhōng guó Rén mín Jiě fàng jūn, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄐㄧㄝˇ ㄈㄤˋ ㄐㄩㄣ, 中国人民解放军 / 中國人民解放軍] Chinese People's Liberation Army (PLA)
中国人民解放军海军[Zhōng guó Rén mín Jiě fàng jūn Hǎi jūn, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄐㄧㄝˇ ㄈㄤˋ ㄐㄩㄣ ㄏㄞˇ ㄐㄩㄣ, 中国人民解放军海军 / 中國人民解放軍海軍] Chinese People's Liberation Army Navy (PLAN)
关东军[Guān dōng jūn, ㄍㄨㄢ ㄉㄨㄥ ㄐㄩㄣ, 关东军 / 關東軍] the Japanese Kwantung army (or Kantou army), responsible for numerous atrocities in China during WWII
日英联军[Rì Yīng lián jūn, ㄖˋ ㄌㄧㄢˊ ㄐㄩㄣ, 日英联军 / 日英聯軍] Anglo-Japanese allied army (intervention during Russian revolution and civil war 1917-1922)
十字军[shí zì jūn, ㄕˊ ㄗˋ ㄐㄩㄣ, 十字军 / 十字軍] crusaders; army of crusaders; the Crusades
远征军[yuǎn zhēng jūn, ㄩㄢˇ ㄓㄥ ㄐㄩㄣ, 远征军 / 遠征軍] expeditionary force; army on a distant expedition
兵马俑[bīng mǎ yǒng, ㄅㄧㄥ ㄇㄚˇ ㄩㄥˇ, 兵马俑 / 兵馬俑] Terracotta Army (historic site)
征马[zhēng mǎ, ㄓㄥ ㄇㄚˇ, 征马 / 征馬] horse capable of long expedition; army horse
倭军[wō jūn, ㄨㄛ ㄐㄩㄣ, 倭军 / 倭軍] Japanese army (old derogatory term)
千军万马[qiān jūn wàn mǎ, ㄑㄧㄢ ㄐㄩㄣ ㄨㄢˋ ㄇㄚˇ, 千军万马 / 千軍萬馬] magnificent army with thousands of men and horses (成语 saw); impressive display of manpower; all the King's horses and all the King's men
三军[sān jūn, ㄙㄢ ㄐㄩㄣ, 三军 / 三軍] (in former times) upper, middle and lower army; army of right, center and left; (in modern times) the three armed services: Army, Navy and Air Force
元军[Yuán jūn, ㄩㄢˊ ㄐㄩㄣ, 元军 / 元軍] Mongol army; army of Yuan dynasty
七事[qī shì, ㄑㄧ ㄕˋ, 七事] the Seven Duties of a sovereign, namely offering sacrifice 祭祀, giving audience 朝覲|朝觐, administering jointly 會同|会同, receiving guests 賓客|宾客, running army 軍旅|军旅, attending to farm work 田役, mourning ceremonial 喪荒|丧荒; 7 up (fizzy drink)
聂耳[Niè Ěr, ㄋㄧㄝˋ ㄦˇ, 聂耳 / 聶耳] Nie Er (1912-1935), musician and composer of the PRC national anthem March of the Volunteer Army 義勇軍進行曲|义勇军进行曲
勤务员[qín wù yuán, ㄑㄧㄣˊ ˋ ㄩㄢˊ, 勤务员 / 勤務員] odd job man; army orderly
勤杂[qín zá, ㄑㄧㄣˊ ㄗㄚˊ, 勤杂 / 勤雜] odd jobs; servant or army orderly doing odd jobs
中国人民解放军空军[Zhōng guó Rén mín Jiě fàng jūn Kōng jūn, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄐㄧㄝˇ ㄈㄤˋ ㄐㄩㄣ ㄎㄨㄥ ㄐㄩㄣ, 中国人民解放军空军 / 中國人民解放軍空軍] People's Liberation Army Air Force (PLAAF)
充军[chōng jūn, ㄔㄨㄥ ㄐㄩㄣ, 充军 / 充軍] to banish (to an army post, as a punishment)
救世军[jiù shì jūn, ㄐㄧㄡˋ ㄕˋ ㄐㄩㄣ, 救世军 / 救世軍] Salvation Army (protestant philanthropic organization founded in London in 1865)
虾兵蟹将[xiā bīng xiè jiàng, ㄒㄧㄚ ㄅㄧㄥ ㄒㄧㄝˋ ㄐㄧㄤˋ, 虾兵蟹将 / 蝦兵蟹將] shrimp soldiers and crab generals (in mythology or popular fiction, the army of the Dragon King of the Eastern Sea); useless troops (成语 saw)
旗语[qí yǔ, ㄑㄧˊ ㄩˇ, 旗语 / 旗語] signal flags (for communicating between ships or army units); semaphore
瑞士军刀[Ruì shì jūn dāo, ㄖㄨㄟˋ ㄕˋ ㄐㄩㄣ ㄉㄠ, 瑞士军刀 / 瑞士軍刀] Swiss Army knife
黄巾军[huáng jīn jūn, ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧㄣ ㄐㄩㄣ, 黄巾军 / 黃巾軍] the army of Yellow Turbans, a peasant uprising at the end of later Han (from 184)
如火如荼[rú huǒ rú tú, ㄖㄨˊ ㄏㄨㄛˇ ㄖㄨˊ ㄊㄨˊ, 如火如荼] lit. white cogon flower like fire (成语 saw); fig. a mighty army like wildfire; daunting and vigorous (momentum); flourishing; magnificent
[róng, ㄖㄨㄥˊ, 戎] weapon; army (matters); military affairs; surname Rong
制服[zhì fú, ㄓˋ ㄈㄨˊ, 制服] to subdue; to check; to bring under control; (in former times) what one is allowed to wear depending on social status; uniform (army, party, school etc); livery (for company employees)
[yíng, ˊ, 营 / 營] army; to deal in; to trade; to operate; to run; camp; nourishment; to manage
溃兵[kuì bīng, ㄎㄨㄟˋ ㄅㄧㄥ, 溃兵 / 潰兵] defeated troops; routed army; scattered soldiers

army ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーミーブルー[, a-mi-buru-] (n) army blue
アーミールック[, a-mi-rukku] (n) army look
アンザック[, anzakku] (n) Anzac (from Australian and New Zealand Army Corps during WWI)
ソ連軍[ソれんぐん, so rengun] (n) Soviet army
ロシア軍隊[ロシアぐんたい, roshia guntai] (n) Russian army
ロ軍[ロぐん, ro gun] (n) (abbr) (See ロシア軍隊) Russian army
一軍を率いて[いちぐんをひきいて, ichigunwohikiite] (exp) at the head of an army
三軍[さんぐん, sangun] (n,adj-no) great army; mighty host; whole army
侵入軍[しんにゅうぐん, shinnyuugun] (n) invading army
全勝軍[ぜんしょうぐん, zenshougun] (n) ever-victorious army
兵長[へいちょう, heichou] (n) (See 士長) former rank in the Japanese army and navy, equiv. to private first-class, lance corporal, etc.
兵馬俑[へいばよう, heibayou] (n) (See 兵馬) terracotta army (clay figurines found near the mausoleum of the first Qin emperor in China); terracotta warriors and horses
凱旋軍[がいせんぐん, gaisengun] (n) returning victorious army
官軍[かんぐん, kangun] (n) government forces; loyalist army
懸軍[けんぐん, kengun] (n) expeditionary army
特技兵[とくぎへい, tokugihei] (n) specialist (US Army enlisted rank)
白衛軍[はくえいぐん, hakueigun] (n) White Army (any of the armies that opposed the Bolsheviks during the Russian Revolution)
白軍[はくぐん, hakugun] (n) (See 白衛軍) White Army (any of the armies that opposed the Bolsheviks during the Russian Revolution)
義兵[ぎへい, gihei] (n) soldier or army dedicated to a righteous cause
義勇軍[ぎゆうぐん, giyuugun] (n) volunteer army
腹が減っては戦は出来ぬ;腹が減っては軍は出来ぬ[はらがへってはいくさはできぬ, haragahettehaikusahadekinu] (exp) (id) an army marches on its stomach; you can't fight on an empty stomach
軍司令官[ぐんしれいかん, gunshireikan] (n) army commander
軍将[ぐんしょう, gunshou] (n) army commander
軍隊蟻[ぐんたいあり, guntaiari] (n) army ant; driver ant
軍馬[ぐんば, gunba] (n) warhorse; army horse
連合赤軍[れんごうせきぐん, rengousekigun] (n) Coalition Red Army (defunct Japanese armed militant group)
関東軍[かんとうぐん, kantougun] (n) Kwantung Army (Japanese armed forces in Manchukuo)
陸軍大佐[りくぐんたいさ, rikuguntaisa] (n) army colonel
アーミー(P);アーミィ[, a-mi-(P); a-mii] (n) army; (P)
アルメニア[, arumenia] (n) Armenia (Armyanskaya)
一軍[いちぐん, ichigun] (n,adj-no) an army; the whole army; first string players (sports); (P)
上等兵[じょうとうへい, joutouhei] (n) private first-class (army); airman first class (air force); lance corporal (US Marines; Commonwealth military); seaman (navy)
乾麺麭[かんめんぽう, kanmenpou] (n) (arch) (term used by the Imperial Japanese Army) (See 乾パン) hardtack; cracker; hard biscuit
予備軍[よびぐん, yobigun] (n) (1) reserves (esp. troops); reserve army; (2) potential members of some group (e.g. the elderly); people at risk (e.g. of a medical condition); wannabees
元帥[げんすい, gensui] (n) (field) marshal; (fleet) admiral; general of the army; (P)
円匙[えんし;えんぴ(ik), enshi ; enpi (ik)] (n) (originally jargon of the Imperial Japanese Army) small shovel
夜盗蛾[よとうが, yotouga] (n) cabbage armyworm
大尉[たいい(P);だいい, taii (P); daii] (n) (pron. だいい in ref. to the old Japanese navy) captain (Army, U.S. Marine Corps, USAF); lieutenant (Navy); flight lieutenant (RAF, RAAF, RNZAF, etc.); (P)
少慰[しょうい, shoui] (n) ensign (navy); second lieutenant (marine and army)
[し, shi] (n) (1) teacher; master; one's mentor; (n,suf) (2) religious leader; (suf) (3) specialist; (n) (4) (arch) five-battalion brigade comprising 2500 men (Zhou-dynasty Chinese army)

army ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนึก[n.] (aneuk) EN: army FR:
เดินทัพ[v.] (doēnthap) EN: move the army ; march ; move troops ; advance FR: faire marche ; déplacer les troupes
จักกาย[n.] (jakkāi) EN: army leader FR: chef d'armée [m]
จตุรงค์[n.] (jaturong) EN: four divisions ; the four arms of an ancient army FR:
จอมพล[n.] (jømphon) EN: field marshal ; army field marshal FR:
กบี่ธุช[n.] (kabīthut) EN: standard with a picture of Hanuman (which Rama used to lead his army of monkeys ; king's military standard bearing the figure of Hanuman) FR:
ค่ายทหาร[n. exp.] (khāi thahān) EN: military camp ; army installation FR: camp militaire [m] ; installations militaires [fpl]
ขันธาวาร[n.] (khanthāwān) EN: army FR:
เข้ารับราชการทหาร[v. exp.] (khao raprāt) EN: join the army FR:
ขับพล[v.] (khapphon) EN: march an army FR:
โขยง[n.] (khayōng) EN: horde ; army ; crowd ; group ; gang ; band ; swarm ; flock FR: groupe de personnes [m]
กอง[n.] (køng) EN: army ; armed forces ; troops ; forces FR: armée [f] ; forces armées [fpl] ; troupes [fpl] ; forces [fpl]
กองทหาร[n.] (køng thahān) EN: army ; troops ; forces ; soldiers FR: armée [f] ; troupes [fpl] ; forces armées [fpl]
กองทัพ[n.] (køngthap) EN: army ; armed forces ; army corps ; troops ; forces FR: armée [f] ; troupes [fpl] ; forces armées [fpl]
กองทัพอเมริกัน[n. prop.] (Køngthap Am) EN: U.S. Army FR: armée américaine [f]
กองทัพอังกฤษ[n. prop.] (Køngthap An) EN: British Army FR: armée britannique [f]
กองทัพบก[n. exp.] (køngthap bo) EN: army ; ground force FR: armée [f] ; armée de terre [f] ; force terrestre [f] ; infanterie [m]
กองทัพบกไทย (ทบ.)[n. prop.] (Køngthap Bo) EN: Royal Thai Army (RTA) FR:
กองทัพกู้อิสรภาพ[n. exp.] (køngthap kū) EN: army of liberation FR: armée de libération [f] ; forces de libération [fpl]
กองทัพมด[n. exp.] (køngthap mo) EN: ant army FR:
กองทัพน้อย[n.] (køngthapnøi) EN: brigade ; minor army FR: brigade [f]
กองทัพสหรัฐ[n. prop.] (Køngthap Sa) EN: U.S. Army FR: armée américaine [f]
กองทัพธรรม[n. prop.] (Køngthap Th) EN: Dhamma Army FR:
กระบวนทหาร[n. exp.] (krabūan tha) EN: army FR:
กรีธาทัพ[v.] (krīthāthap) EN: advance an army ; march ; mobilize FR:
ลาเง็ด[n.] (lā-nget) EN: army leader FR:
แม่ทัพ[n.] (maēthap) EN: army leader ; commander-in-chief ; army leader ; general ; commander general FR: commandant en chef [m] ; chef d'armée [m]
แม่ทัพภาค[n. exp.] (maēthap phā) EN: regional commander ; army regional commander FR:
แม่ทัพภาคที่ 1 = แม่ทัพภาคที่ ๑[n. exp.] (maēthap phā) EN: First Army Region commander ; 1st Army Region commander FR:
แม่ทัพภาคที่ 2[n. exp.] (maēthap phā) EN: Second Army Region commander ; 2nd Army Region commander FR:
แม่ทัพภาคที่ 3 [n. exp.] (maēthap phā) EN: Third Army Region commander ; 3rd Army Region commander FR:
แม่ทัพภาคที่ 4[n. exp.] (maēthap phā) EN: Fourth Army Region commander ; 4th Army Region commander FR:
แนวทัพ[n. exp.] (naēo thap) EN: route of an army FR:
นายทหาร[n. exp.] (nāi thahān) EN: army officer ; military officer ; officer FR: officier de l'armée [m] ; officier [m]
นายทหารบก[n. exp.] (nāi thahān ) EN: army officer FR: officier de l'armée de terre [m] ; officier de la force terrestre [m]
พหล[n.] (phahon) EN: army FR:
พยุหะ[n.] (phayuha) EN: army ; troops ; legion FR:
พยุหแสนยากร[n.] (phayuhasaēn) EN: army FR:
พยุหเสนา[n.] (phayuhasēnā) EN: army FR:
พยุหโยธา[n.] (phayuhayōth) EN: army ; legions FR:

army ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Heilsarmee {f}salvation Army
Heeresführer {m}army commander
Heereslager {n}army camp
Heeresschar {f}army troop
Sanitätstruppe {f}army medical corps

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า army
Back to top