ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bevy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bevy*, -bevy-

bevy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bevy (n.) กลุ่มคนกลุ่มใหญ่ Syn. flock, group
bevy (n.) ฝูงนก
English-Thai: HOPE Dictionary
bevy(เบฟ'วี) n. ฝูงนก,กลุ่ม,กลุ่มสตรี (flock)
English-Thai: Nontri Dictionary
bevy(n) กลุ่ม,ฝูง,หมู่,คณะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We've given you a whole bevy of songs to choose from, from upbeat and awesome to a little overwrought for my taste.พวกเราเสนอเพลงมากมายให้คุณเลือก ที่จังหวะเร้าใจและสุดเจ๋ง และมันดูเหมือนว่ามันจะพิถีพิถันมากไปนิดๆ ในความคิดของผมนะ

bevy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
群れ[むれ, mure] (n) group; crowd; flock; herd; bevy; school; swarm; cluster (e.g. of stars); clump; pack (e.g. of dogs); (P)

bevy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กลุ่ม[n.] (klum) EN: group ; crowd ; packet ; bundle ; cluster ; collection ; clique ; bloc ; team ; circle ; gang ; lot ; community ; batch ; assemblage ; covey ; bevy ; bunch FR: groupe [m] ; clan [m] ; cohorte [f] ; équipe [f] ; peloton [m] ; bande [f] ; clique [f] ; troupe [f] ; cercle [m] ; ribambelle [f] ; noyau [m] ; ensemble [m] ; classe [f] ; bloc [m] ; union [f] ; série [f] ; lot [m]
หมู่[n.] (mū) EN: group ; collection ; squad ; bevy ; crowd ; party ; pile ; lot FR: groupe [m] ; ensemble [m] ; collection [f] ; classe [f] ; lot [m]
หมู่[n.] (mū) EN: [classif. : group, collection, bevy, squad, crowd, herd, flock, party] FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bevy
Back to top