ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

residents

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *residents*, -residents-

residents ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
新宿[Xīn sù, ㄒㄧㄣ ㄙㄨˋ, 新宿] Shinjuku (district of Tokyo with many Chinese residents)

residents ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
南京事件[なんきんじけん, nankinjiken] (n) (1) Nanking Incident (targeting of Nanking's foreign properties and residents by Kuomintang troops in March, 1927); (2) (See 南京大虐殺) Rape of Nanking (1937); Nanking Massacre
善意通訳[ぜんいつうやく, zen'itsuuyaku] (n) goodwill guide; volunteer guide and interpreter for foreign residents and tourists
在留邦人[ざいりゅうほうじん, zairyuuhoujin] (n) Japanese residents in another country; Japanese expatriates
山の手言葉[やまのてことば, yamanotekotoba] (n) (See 下町言葉,山の手・1) the refined speech of the uptown residents of Tokyo
住民[じゅうみん, juumin] (n) citizens; inhabitants; residents; population; (P)
邦人[ほうじん, houjin] (n) (1) fellow countryman; (2) Japanese (nationals or residents); (P)

residents ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชาวเมือง[n.] (chāomeūang) EN: townsman ; townspeople ; city people ; residents of a city ; townsfolk ; urban population ; locals FR: citadin [m] ; population urbaine [f]
ประชาชนที่อาศัยในท้องที่[n. exp.] (prachāchon ) EN: residents FR: résidents [mpl]
ประชากร[n.] (prachākøn) EN: population ; inhabitants ; residents ; populace ; public ; crowd ; masses FR: population [f] ; habitants [mpl] ; résidents [mpl]
ประชาราษฎร์[n.] (prachārāt) EN: people ; inhabitants ; residents ; populace ; public ; subjects ; crowd ; masses FR: population [f] ; citoyens [mpl] ; habitants [mpl] ; résidents [mpl]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า residents
Back to top