ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

warthog

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *warthog*, -warthog-

warthog ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
warthog (n.) หมูป่าชนิดหนึ่งอาศัยอยู่ในแอฟริกา Syn. wart hog
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Chicken? [ Chuckles ] Tell the warthog that.ไก่หรือ (เสียงหัวเราะ) นั่นแหละคือวอร์ทอก
Great. So I've got a rhino and a warthog to add to our troubles.เจริญ เพิ่มแรดกับหมูป่าในรายชื่อไล่ล่า
Warthog One confirm visual on friendlies.วอร์ฮอค วัน ยืนยันว่าเห็นคนของเราด้วย
And I'll use small words, so that you'll be sure to understand, you warthog-faced buffoon.และจะพยายามใช้ถ้อยคำไม่มากนัก เพื่อเจ้าจะได้เข้าใจ เจ้าหน้าหมูโสโครก
Warthog, protect the gunships.วอร์ธอค คุ้มครองยานปืนด้วย
Air Force has got Warthogs and B-52s on deck.เวลา 19: 30 น. ต่อมา บูเลอวาร์ผ่านการป้องกันจากมหาสมุทร
And then he turned one of them into a rhinoceros and the other one into a warthog.ทำคนนึงกลายร่างเป็นแรด อีกคนเป็นหมูป่า

warthog ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ワートホッグ[, wa-tohoggu] (n) (obsc) (See 疣猪) warthog (Phacochoerus aethiopicus)
疣猪[いぼいのしし;イボイノシシ, iboinoshishi ; iboinoshishi] (n) (uk) warthog (Phacochoerus aethiopicus)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า warthog
Back to top