ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

effortlessly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *effortlessly*, -effortlessly-

effortlessly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
effortlessly (adv.) อย่างสะดวก See also: อย่างสบาย, อย่างง่ายดาย, อย่างราบรื่น, โดยไม่ลำบาก Syn. facilely, readily Ops. laboriously, weary

effortlessly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐにゃり[, gunyari] (adv-to) flabbily; softly; limply; effortlessly; flexibly; mushy
ころり[, korori] (adv-to) (1) (on-mim) easily; effortlessly; suddenly; utterly; (2) changing completely; (n) (3) plink (sound of something light falling or rolling)

effortlessly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ได้มาเหนาะ ๆ = ได้มาเหนาะๆ[v. exp.] (dāi mā no-n) EN: get without trying ; get effortlessly ; get so easily FR:
เหนาะ ๆ = เหนาะๆ[adv.] (no-no) EN: easily ; with ease ; effortlessly FR: aisément ; sans effort

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า effortlessly
Back to top