ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

herd

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *herd*, -herd-

herd ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
herd (vt.) ต้อน (ฝูงสัตว์)
herd (n.) ฝูงสัตว์ Syn. flock, group, pack
herd (vi.) รวมกลุ่ม See also: รวมตัว
herd (n.) คนเลี้ยงสัตว์ See also: คนต้อนฝูงสัตว์ Syn. shepherd
herd of elephant (n.) โขลงช้าง See also: โขลง
herd together (phrv.) รวมเป็นกลุ่ม See also: รวมกันเป็นฝูง
herder (n.) คนเลี้ยงปศุสัตว์ See also: เจ้าของปศุสัตว์
herding (n.) การต้อนคนหรือปศุสัตว์มารวมกลุ่มกัน Syn. gathering, line-up
herdsman (n.) คนเลี้ยงปศุสัตว์ See also: เจ้าของปศุสัตว์ Syn. herder
English-Thai: HOPE Dictionary
herd(เฮิร์ด) n. ฝูงสัตว์,ฝูงคน,กลุ่มคน,คนเลี้ยงสัตว์. -Phr. (The herb สามัญชน) vi.รวมเป็นกลุ่ม vt. เลี้ยงสัตว์,นำเป็นกลุ่มไป
herder(เฮอ'เดอะ) n. คนเลี้ยงปศุสัตว์,ผู้คุมคุก,พัศดี
herdman(เฮิร์ด'เมิน) n. คนเลี้ยงปศุสัตว์, Syn. herdsman -pl. herdmen
herdsman(เฮิร์ดซฺ'เมิน) n. คนเลี้ยงปศุสัตว์, Syn. herder -pl. herdsmen
English-Thai: Nontri Dictionary
herd(n) ฝูงสัตว์,ฝูงชน
herder(n) คนเลี้ยงสัตว์,พัศดี
herdsman(n) คนเลี้ยงสัตว์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หัวหน้าฝูง (n.) chief of a herd of animals Syn. จ่าฝูง
กวาดต้อน (v.) herd See also: move forcibly Syn. ต้อน
ต้อน (v.) herd See also: drive, round up, assemble, flock Syn. ไล่
โขลง (clas.) herd (of elephant) See also: horde Syn. ฝูง
โจมทัพ (n.) herd of war elephants See also: war-elephant troop
ผู้เลี้ยงสัตว์ (n.) herdsman
จ่าฝูง (n.) leader in a herd Syn. หัวหน้าฝูง, ผู้นำฝูง
แตกฝูง (v.) be separated from the herd See also: isolate, set apart, be disunited, break off from one´s group Syn. แตกพวก, แตกเหล่า, แตกพวกแตกคณะ
แตกพวก (v.) be separated from the herd See also: isolate, set apart, be disunited, break off from one´s group Syn. แตกเหล่า, แตกพวกแตกคณะ
แตกพวกแตกคณะ (v.) be separated from the herd See also: isolate, set apart, be disunited, break off from one´s group Syn. แตกพวก, แตกเหล่า
แตกเหล่า (v.) be separated from the herd See also: isolate, set apart, be disunited, break off from one´s group Syn. แตกพวก, แตกพวกแตกคณะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's his herd right up the hill.อาจจะมีพวกเขาอยู่บนเขานั่น.
I don't know aboutyou guys, but we are the weirdest herd I've ever seen.ฉันไม่รู้เรื่องพวกนาย, แต่พวกเราเป็นฝูงที่เพี้ยนที่สุดเท่าที่เคยพบ.
But Fire King has a prior commitment. His herd needs him.แต่ไฟราชา มีความมุ่งมั่นก่อนหน้า ฝูงของเขาต้องการเขา
I don't mean to be old-fashioned, but the company only wants employee Nerds, driving the Nerd Herd mobile.อย่าว่างั้นงี้เลย แต่บริษัทยอมให้แต่พนักงาน ที่ขับรถเนิร์ด เฮิร์ดได้
I'm the supervisor of a Nerd Herd at a Buy More.เป็นแค่ซุปฯ ที่บายมอร์
Yes, I-I am, uh, the on-call Nerd Herder for all Nerd Herd Computer emergencies.ครับ เป็นพนักงานบริการถึงบ้าน... ยามฉุกเฉินของเนิร์ดเฮิร์ด
Uh, well, she put a call in to the Nerd Herd after-hours number and I was the one who was on call.เธอโทรไปที่ทำงาน - แล้วเป็นกะของผมพอดี
Used to herd cattleใช้ได้อย่างกับฝูงวัวควาย
If you'll just leave your name and number at the Nerd Herd desk, I'll take care of it in a jiff, okay?ขอชื่อกับเบอร์ติดต่อกลับด้วยนะครับ
Just got a call for nerd herd help.แค่ได้รับสายว่าต้องการความช่วยเหลือ
This is Chuck Bartowski. Nerd Herd supervisor.นี่ชัค บาทาวสกี้ครับ หัวหน้าแผนกเนิร์ดเฮิร์ด
Charles, I'd like to have these Nerd Herd invoices logged into the computer by later today.ชาร์ส ผมอยากได้ใบเก็บเงินของพวกนี้ด้วย ทำให้เสร็จภายในวันนี้นะ

herd ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
赫德[Hè dé, ㄏㄜˋ ㄉㄜˊ, 赫德] Hart or Herd (name); Robert Hart (1835-1911), Englishman who served fifty years in Qing customs office
马群[mǎ qún, ㄇㄚˇ ㄑㄩㄣˊ, 马群 / 馬群] herd of horses
七夕[qī xī, ㄑㄧ ㄒㄧ, 七夕] double seven festival, evening of seventh of lunar seventh month; girls' festival; Chinese Valentine's day, when Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女 are allowed their annual meeting
七夕节[qī xī jié, ㄑㄧ ㄒㄧ ㄐㄧㄝˊ, 七夕节 / 七夕節] double seven festival, evening of seventh of lunar seventh month; girls' festival; Chinese Valentine's day, when Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女 are allowed their annual meeting
鹊桥[què qiáo, ㄑㄩㄝˋ ㄑㄧㄠˊ, 鹊桥 / 鵲橋] magpie bridge across the Milky Way between Altair and Vega where Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女 are allowed an annual meeting
牵牛[Qiān niú, ㄑㄧㄢ ㄋㄧㄡˊ, 牵牛 / 牽牛] Altair (star); Cowherd of the folk tale Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女
牵牛星[Qiān niú xīng, ㄑㄧㄢ ㄋㄧㄡˊ ㄒㄧㄥ, 牵牛星 / 牽牛星] Altair (star); Cowherd of the folk tale Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女
[guān, ㄍㄨㄢ, 倌] keeper of domestic animals; herdsman; (old) hired hand in certain trade
[yǔ, ㄩˇ, 噳] herd; stag; buck
牧民[mù mín, ㄇㄨˋ ㄇㄧㄣˊ, 牧民] herdsman
[mù, ㄇㄨˋ, 牧] shepherd; surname Mu
牧神[mù shén, ㄇㄨˋ ㄕㄣˊ, 牧神] shepherd God; faun; Pan in Greek mythology
牧羊[mù yáng, ㄇㄨˋ ㄧㄤˊ, 牧羊] shepherd
牧羊人[mù yáng rén, ㄇㄨˋ ㄧㄤˊ ㄖㄣˊ, 牧羊人] shepherd
牧羊者[mù yáng zhě, ㄇㄨˋ ㄧㄤˊ ㄓㄜˇ, 牧羊者] shepherd

herd ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一叢[ひとむら, hitomura] (n) copse; crowd; herd
一網打尽[いちもうだじん, ichimoudajin] (exp,n) (a) big haul; roundup; wholesale arrest; catching the whole herd with one throw
横並び現象[よこならびげんしょう, yokonarabigenshou] (n) herd instincts
シェパード[, shiepa-do] (n) (1) shepherd; (2) (See ジャーマンシェパード) German sheperd; (P)
シェパードチェック[, shiepa-dochiekku] (n) shepherd's check
ジャーマン・シェパード・ドッグ[, ja-man . shiepa-do . doggu] (n) (See シェパード) German shepherd dog
ジャーマンシェパードドッグ[, ja-manshiepa-dodoggu] (n) (See シェパード) German shepherd dog
セパード[, sepa-do] (n) shepherd
一群[いちぐん, ichigun] (n) (1) group; flock; crowd; herd; (2) wide expanse (of flowers)
一群れ[ひとむれ, hitomure] (n) (1) group; flock; crowd; herd; (2) wide expanse (of flowers)
十牛[じゅうぎゅう, juugyuu] (n) {Buddh} Ten Bulls (ten stages of the herding of an ox, used as an analogy for training the mind on the path to enlightenment)
土器片[どきへん, dokihen] (n) potsherd; shard
大群[たいぐん, taigun] (n,adj-no) large crowd; large herd; large flock; large school; large shoal
春の七草[はるのななくさ, harunonanakusa] (exp) (See 秋の七草) seven vernal flowers (Java water dropwort, shepherd's purse, Jersey cudweed, common chickweed, Japanese nipplewort, turnip, and daikon)
朝焼けは雨、夕焼けは晴れ[あさやけはあめ、ゆうやけははれ, asayakehaame , yuuyakehahare] (exp) (id) Red sky at night, sailors delight; red sky in morning, sailors take warning; Red sky at night, shepherds delight; red sky in morning, shepherds take warning
牛飼座;うしかい座[うしかいざ, ushikaiza] (n) Bootes; the Herdsman (constellation)
牧人[ぼくじん, bokujin] (n) shepherd; herdsman
牧夫[ぼくふ, bokufu] (n) herdsman
牧神[ぼくしん, bokushin] (n) god of shepherds, herdsmen, flocks and herds; Pan; Faunus
牧童[ぼくどう, bokudou] (n) cowboy; shepherd
牧羊者[ぼくようしゃ, bokuyousha] (n) sheep breeder; sheepman; shepherd
牧者[ぼくしゃ, bokusha] (n) herdsman; ranch hand
群れ[むれ, mure] (n) group; crowd; flock; herd; bevy; school; swarm; cluster (e.g. of stars); clump; pack (e.g. of dogs); (P)
[なずな;ナズナ, nazuna ; nazuna] (n) (uk) shepherd's purse (Capsella bursa-pastoris)
追う(P);逐う[おう, ou] (v5u,vt) (1) to chase; to run after; to pursue; (2) to follow (i.e. a set order, a trend); (3) to drive out; to oust; to expel; (4) to drive (i.e. a herd); (5) (in passive voice) to be pressed (for time, etc.); (P)
陶片[とうへん, touhen] (n) potsherd; shard; fragment of pottery
飼い主(P);飼主[かいぬし, kainushi] (n) shepherd; (pet) owner; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
追い込む[おいこむ, oikomu] Thai: ต้อน English: to herd

herd ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝูง[n.] (fūng) EN: crowd ; group ; herd ; flock ; pack ; troop ; covey ; flight ; drove ; mass ; swarm FR: groupe [m] ; troupeau [m] ; troupe [f] ; meute [f] ; vol [m] ; essaim [m] ; horde [f] ; harde [f] ; bande [f]
ฝูงชน[n.] (fūngchon) EN: crowd ; group; throng ; mass ; herd ; flock ; pack ; troop ; mob ; mass of people FR: foule [f] ; affluence [f] ; peuple [m] ; masse [f] ; populo [m] (fam.) ; multitude [f] ; troupe [f] ; grappes humaines [fpl]
ฝูงแพะ[n. exp.] (fūng phae) EN: flock of goats ; herd of goats FR: troupeau de chèvres [m]
ฝูงสัตว์[n. exp.] (fūng sat) EN: herd FR: troupe [f] ; harde [f] ; troupeau [m]
ฝูงวัว[n. exp.] (fūng wūa) EN: herd of cows FR: troupeau de bovins [m] ; troupeau de vaches [m]
หัวหน้าฝูง[n. exp.] (hūanā fūng) EN: chief of a herd of animals FR:
จ่าฝูง[n.] (jā fūng) EN: herd leader ; pack leader FR:
จับปูใส่กระด้ง[v. (loc.)] (jappūsaikra) EN: herd cats FR:
โจมทัพ[n.] (jōmthap) EN: herd of war elephants ; war-elephant troop ; elephant batallion FR:
ขับต้อน[v. exp.] (khap tøn) EN: herd ; round up animals FR:
โขลง[n.] (khlōng) EN: herd FR: horde [f]
โขลงช้าง[n. exp.] (khlōng chān) EN: herd of elephants FR: troupeau d'éléphants [m]
กวาดต้อน[v.] (kwāttøn) EN: be captured and herded ; herd FR:
เลี้ยงแกะ [v. exp.] (līeng kae) EN: tend sheep ; herd sheep FR:
แตกฝูง[v.] (taēkfūng) EN: go off alone ; separate from the herd ; be separated from the herd FR: faire cavalier seul ; faire bande à part
แตกเหล่า[v. exp.] (taēk lao) EN: be separated from the herd FR:
แตกพวก[v. exp.] (taēk phūak) EN: break off from one's group ; be separated from the herd FR:
แตกพวกแตกคณะ[v. exp.] (taēk phūak ) EN: be separated from the herd FR:
ต้อน[v.] (tøn) EN: herd ; drive ; round up ; get FR: mener le bétail
เด็กเลี้ยงแกะ[n.] (dek līeng k) EN: shepherd boy FR: berger [m]
ฝูง[n.] (fūng) EN: [classif.: flocks, herds] FR: [classif. : troupeaux]
โคบาล[n.] (khōbān) EN: cowboy ; cowman ; cattleman ; cowpoke ; cowhand ; cowherd FR:
คนเลี้ยงแกะ[n. exp.] (khon līeng ) EN: shepherd ; shepherdess FR: berger [m] ; bergère [f]
คนเลี้ยงสัตว์[n. exp.] (khon līeng ) EN: herdsman FR: bouvier [m] ; berger [m]
หมู่[n.] (mū) EN: [classif. : group, collection, bevy, squad, crowd, herd, flock, party] FR:
ผู้เลี้ยงสัตว์[n. exp.] (phū līeng s) EN: herdsman FR:
สมชาย เชิดฉาย (แสน ส.เพลินจิต)[n. prop.] (Somchāi Cho) EN: Somchai Cherdchai ( San Sor Ploenchit) FR: Somchai Cherdchai ( San Sor Ploenchit)
สุนัขต้อนแกะ[n. exp.] (sunak tøn k) EN: herding dog ; stock dog ; working dog FR: chien de berger [m]
ว่อน[X] (wǿn) EN: en masse ; in a cloud ; in great herds ; in great flocks ; in great numbers FR:

herd ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sennerin {f}Alpine herdswoman and darywoman
Bodenscherbe {f}bottom sherd; basal sherd
Seuchenherd {m} | Seuchenherde
Fischerdorf {n} | Fischerdörfer
Herde {f} (Schafherde); Schar
Schafherde {f} | Schafherden
Gasherd {m} | Gasherde
Herd {m}; Küchenherd
Herde {f} | Herden
Krisenherd {m}; Brandherd
Prostata {f}; Vorsteherdrüse
Randscherbe {f}rim sherd
Rudel {n}pack; herd; swarm; horde
Schweineherde {f} | Schweineherden
Prostatahypertrophiesyndrom {m}; Beschwerden bei Vergrößerung der Vorsteherdrüse [med.]prostatism

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า herd
Back to top