ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

citizens

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *citizens*, -citizens-

citizens ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
citizenship (n.) ความเป็นพลเมือง
citizenship (n.) สิทธิในความเป็นพลเมือง
English-Thai: HOPE Dictionary
citizenship(ซิท'ทิเซินชิพ) n. ฐานะประชากร,สัญชาติ,คุณธรรมของประชากร
English-Thai: Nontri Dictionary
citizenship(n) การเป็นพลเมือง,สิทธิของประชากร,สัญชาติ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
citizenshipความเป็นพลเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Citizenship ; Nationalityสัญชาติ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ราษฎร (n.) citizens See also: people, subjects Syn. ประชาชน, พลเมือง
อาณาประชาราษฎร์ (n.) citizens See also: people, subjects Syn. ประชาชน, ราษฎร, พลเมือง

citizens ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
清史列传[Qīng shǐ liè zhuàn, ㄑㄧㄥ ㄕˇ ㄌㄧㄝˋ ㄓㄨㄢˋ, 清史列传 / 清史列傳] Biographic history of Qing dynasty by a succession of authors, published 1928 and revised 1987, with biographies of 2,900 notable Qing commoner citizens, 80 scrolls
益民[yì mín, ㄧˋ ㄇㄧㄣˊ, 益民] good citizens; the right side in a civil war

citizens ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
京方[きょうがた, kyougata] (n) the direction of Kyoto; Kansai area; citizens of Kyoto; nobles
介護予防[かいごよぼう, kaigoyobou] (n) (See 予防的ケア) preventive care, esp. for senior citizens
公地公民[こうちこうみん, kouchikoumin] (n) (See 私地私民) complete state ownership of land and citizens (proclaimed by the Taika reforms) (Ritsuryo period)
処士横議[しょしおうぎ, shoshiougi] (n) wayward (irresponsible) criticisms of political matters by private citizens
口分田[くぶんでん, kubunden] (n) (arch) allotted rice field (ritsuryo system); land distributed to all citizens from which yields were taxed by the government
市民活動[しみんかつどう, shiminkatsudou] (n) civic activity; activities initiated by the citizens themselves
県民[けんみん, kenmin] (n) citizens of a prefecture; (P)
私地私民[しちしみん, shichishimin] (n) (See 公地公民) private ownership of land and citizens
自国民[じこくみん, jikokumin] (n) citizens of one's own country; fellow countrymen; compatriots
CB[シービー, shi-bi-] (n) (1) Citizens' Band; CB (radio); (2) (See 転換社債) convertible bond; (3) (See 慢性気管支炎) chronic bronchitis; (4) chemical and biological (weapons); (5) (See センターバック) center back; (6) community business
二重国籍者[にじゅうこくせきしゃ, nijuukokusekisha] (n) dual citizen; person having dual citizenship or nationality
住民[じゅうみん, juumin] (n) citizens; inhabitants; residents; population; (P)
公民学校[こうみんがっこう, koumingakkou] (n) citizenship training school
公民教育[こうみんきょういく, kouminkyouiku] (n) civic or citizenship education
公民権[こうみんけん, kouminken] (n) civil rights; franchise; citizenship; (P)
国民食[こくみんしょく, kokuminshoku] (n) (See ソウルフード) food universally loved by all citizens; comfort food
官尊民卑[かんそんみんぴ, kansonminpi] (n) respecting the authorities and denigrating ordinary citizens; statism
市民大会[しみんたいかい, shimintaikai] (n) citizens' rally; mass meeting
市民権[しみんけん, shiminken] (n) citizenship; civic rights; civil rights; (P)
日本国籍[にほんこくせき, nihonkokuseki] (n) Japanese nationality; Japanese citizenship
老人ホーム[ろうじんホーム, roujin ho-mu] (n) senior citizens' home; (P)
良民[りょうみん, ryoumin] (n) good citizens; law-abiding people

citizens ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาณาประชาราษฎร์[n.] (ānāprachārā) EN: citizens ; people ; subjects FR: citoyen [m] ; sujet [m]
ชาวไทยเชื้อสายอินเดีย[n. prop.] (chāo Thai c) EN: Thai citizens of Indian origin FR:
ชาวไทยเชื้อสายจีน[n. prop.] (chāo Thai c) EN: Thai Chinese ; Thai citizens of Chinese origin FR:
คนไทยเรา[n. exp.] (khon Thai r) EN: we Thai citizens FR: nous les Thaïs
พสก[n.] (phasok) EN: people ; citizens ; inhabitants FR: citoyens [mpl] ; habitants [mpl]
พสก-[pref.] (phasokka-) EN: people ; citizens ; inhabitants FR: citoyens [mpl] ; habitants [mpl]
พสกนิกร[n.] (phasokkanik) EN: inhabitants ; citizens ; people ; civilians ; subjects ; populace FR:
พี่น้องประชาชน[n. exp.] (phīnøng pra) EN: people ; citizens FR: concitoyens [mpl] ; population [f] ; compatriotes [mpl]
พลโลก[n.] (phonlalōk) EN: world population ; citizens of the world ; people of the world FR: citoyen du monde [m]
ปชช. (ประชาชน)[abv.] (pøchøchø. () EN: citizens ; the public ; people FR: citoyens [mpl]
ประชากรของสหรัฐฯ[n. exp.] (prachākøn k) EN: US citizens FR:
ราษฎร[n.] (rātsadøn) EN: people ; population ; populace ; masses ; citizens ; inhabitants FR: peuple [m] ; population [f] ; habitants [mpl]
เรือใบสีฟ้า[n. prop.] (Reūabai Sī ) EN: Citizens ; Manchester City ; Man City FR:
สุจริตชน[n. exp.] (sutjarit ch) EN: honest law-abiding citizens FR:
สัญชาติ[n.] (sanchāt) EN: nationality ; citizenship FR: nationalité [f] ; citoyenneté [f]
สัญชาติไทย[n. exp.] (sanchāt Tha) EN: Thai nationality ; Thai citizenship FR: nationalité thaïlandaise [f] ; citoyenneté thaïlandaise [f]

citizens ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hochwasser {n} (Überschwemmung) | vom Hochwasser betroffene Bürger | höchstes wahrscheinliches Hochwasser | mittleres jährliches Hochwasserflood; floods | citizens affected by floods | maximum probable flood | mean annual flood
Nationalität {f}citizenship

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า citizens
Back to top