ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สง่า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สง่า*, -สง่า-

สง่า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สง่า (adj.) graceful See also: elegant, prominent
สง่า (v.) be chic See also: be stylish, be elegant, be smart, be handsome, be trendy Syn. โก้เก๋, หรู, โก้, หรูหรา
สง่า (adv.) with a dignified look See also: majestically
สง่า (v.) be grand See also: be elegant, be dignified, be majestic Syn. สง่าผ่าเผย Ops. ซอมซ่อ
สง่า (adj.) elegant See also: dignified, honorable, grand Syn. สง่าผ่าเผย Ops. ซอมซ่อ
สง่า (adj.) dignified See also: imposing, stately, majestic, grand Syn. สง่าผ่าเผย
สง่า (adv.) majestically See also: grandly Syn. สง่าผ่าเผย
สง่า (adv.) dignifiedly See also: prominent, conspicuous, splendid Syn. เด่น, ตระหง่าน, ผง่าน
สง่า (adv.) dignifiedly See also: prominent, splendid, conspicuous Syn. ผงาด, เด่น, ตระหง่าน
สง่า (adj.) brave See also: bold, courageous Syn. กล้าหาญ, ผึ่งผาย, องอาจ Ops. ขลาดกลัว
สง่า (v.) be proud of See also: have a sense of pride in, have self-esteem Syn. ผึ่งผาย, องอาจ, องอาจภาคภูมิ
สง่า (adj.) proud of Syn. ผึ่งผาย, องอาจ, องอาจภาคภูมิ
สง่า (adv.) proudly Syn. ผึ่งผาย, องอาจ, องอาจภาคภูมิ
สง่า (v.) be fancy See also: be cool, be elegant, be free and easy, be natural and unrestrained Syn. โก้เก๋, หรู, โก้, หรูหรา
สง่า (v.) be fancy See also: be cool, be elegant, be free and easy, be natural and unrestrained Syn. โก้เก๋, หรู, โก้, หรูหรา
สง่า (v.) be smart See also: spruce, be beautiful, be elegant, be gaudily dressed, look chic Syn. เก๋, โก้เก๋, โก้หร่าน, ภูมิฐาน, หรูหรา Ops. ซอมซ่อ
สง่า (v.) be fancy See also: be cool, be elegant, be free and easy, be natural and unrestrained Syn. โก้เก๋, หรู, โก้, หรูหรา
สง่า (v.) be smart See also: spruce, be beautiful, be elegant, be gaudily dressed, look chic Syn. เก๋, โก้, ภูมิฐาน, เริด, หรู Ops. ซอมซ่อ
สง่างาม (v.) be dignified See also: be gracious, be graceful, be in the majestic presence Syn. มีสง่าราศี, มีราศี Ops. ไร้สง่า, หมดสง่า
สง่าผ่าเผย (adv.) with a dignified look See also: majestically Syn. สง่า
สง่าราศี (n.) grandeur See also: splendor, dignity
English-Thai: HOPE Dictionary
apollo(อะพอล'โล) n. เทพเจ้าแห่งแสงสว่างการรักษา ดนตรีการทำลาย ความสง่างาม (ของ
august(ออกัสทฺ') adj. น่าเคารพ,น่าชื่นชม,สง่า,สง่างาม. -augustness n.
dignified(ดิก'นะไฟดฺ) adj. ทรงเกียรติ,ผึ่งผาย,สง่า,ภูมิฐาน., See also: dignifiedness n. ดูdignified
dignify(ดิก'นะไฟ) {dignified,dignifying,dignifies} vt. มอบเกียรติยศแก่,ทำให้เป็นเกียรติแก่,ทำให้สง่า,ทำให้ภูมิฐาน, Syn. exalt
gallant(แกล'เลินทฺ) adj. กล้าหาญ,ชอบช่วยเหลือคนอื่น,สง่างาม,สุภาพ,เอาอกเอาใจสตรี,เจ้าชู้,จีบผู้หญิงเก่ง,มีลักษณะของอัศวิน. n. บุรุษที่กล้าหาญชอบช่วยเหลือผู้อื่น,บุรุษที่สง่างาม,คนเจ้าชู้,คนรัก,ชู้รัก. vt. ขอความรักจาก,กระทำเป็นคนรักของ,เอาใจผู้หญิง. vi. จีบผู้หญ
grace(เกรส) n. ความงดงาม,ความนิ่มนวล,ความกลมกล่อม,ความสุภาพ,ความสง่า,ความเมตตา,ความกรุณา,คุณธรรม,การสวดมนต์สั้น ๆ ก่อนรับประทานอาหาร, Syn. elegance,beauty
graceful(เกรส'ฟูล) adj. สวยงาม,งดงาม,นิ่มนวล,กลมกล่อม,อรชร,สุภาพ,สง่า,มีมารยาท,เมตตา,กรุณา., See also: gracefully adv. gracefulness n., Syn. elegant,comely
gracious(เกร'เชิส) adj. มีมารยาท,กรุณา,ปรานี,เมตตา,สุภาพ,สง่างาม,สวยงาม,เรียบร้อย. interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ-ความโล่งอก-ความผิดหวังหรืออื่น ๆ, See also: graciousness n., Syn. kind,courteous ###A. harsh
grandeur(แกรน'เจอะ) n. ความสูงศักดิ์,ความสง่างาม,ความผึ่งผาย,ความยิ่งใหญ่,ความน่ากลัว. n. สิ่งที่ใหญ่โต,สิ่งที่สูงศักดิ์, Syn. magnificence,glory,pomp
grandiose(แกรน'ดีโอส) adj. ยิ่งใหญ่,หรูหรา,สง่างาม,โอ่อ่า., See also: grandiosity n., Syn. impressive,pompous ###A. trivial
heroic(ฮีโร'อิค) adj. กล้าหาญ,เป็นวีรบุรุษ,เป็นพระเอก,หรูหรา,โอ่อ่า,สง่างาม,
highness(ไฮ'นิส) n. ความสูง,ความมีเกียรติ,ความสูงสง่า,คำยกย่องที่ใช้เรียกบุคคลในราชตระกูล,ฝ่าบาท, Syn. loftiness,dignity
junoesque(จู'โนเอสค) adj. สง่างาม,อย่างเจ้า
lacklastre(แลค'ลัสเทอะ) adj. ไม่วาว,ไม่มีสง่าราศี,ไม่มีชีวิตชีวา,ไม่สดใส,มัว, Syn. dull,vapid
lackluster(แลค'ลัสเทอะ) adj. ไม่วาว,ไม่มีสง่าราศี,ไม่มีชีวิตชีวา,ไม่สดใส,มัว, Syn. dull,vapid
lordly(ลอร์ด'ลี) adj.,adv. สูงศักดิ์,สูงส่ง,สง่าผ่าเผย,หยิ่ง,ยโส,โอหัง,เกี่ยวกับท่านลอร์ด,เกี่ยวกับขุนนาง, See also: lordiliness n. ดูlordly, Syn. lofty,insolent
maestoso(ไมสโท'โซ) adj.,adv. สง่าผ่าเผย,อย่างสง่าผ่าเผย,ใหญ่หลวง,มาก, Syn. stately
magnific(แมกนิฟ'ฟิค) adj. งดงาม,สง่า,เรียกร้อง,กำหนดให้มี.
magnificence(แมกนิฟ'ฟิเซินซฺ) n. ความดีเลิศ,ความโอ่อ่า,ความงดงาม,ความสง่า,ความภาคภูมิ,ความผึ่งผาย (splendour,grandeur)
magnificent(แมกนิฟ'ฟิเซินทฺ) adj. โอ่อ่า,งดงาม,สง่า,ดีเลิศ,ภาคภูมิ,ผึ่งผาย,สูงส่ง, See also: magnificentness n., Syn. grand,
majestic(มะเจส'ทิค) adj. สง่าผ่าเผย,สูงส่ง,ตระหง่าน,มีอำนาจ,น่าเกรงขามและน่าเคารพนับถือ,ใหญ่โต, Syn. majestical., See also: majestically adv., Syn. grand,splendid
majesty(แมจ'เจสที) n. ความสง่าผ่าเผย,ความมีอำนาจ,ความใหญ่โต,อำนาจสูงสุด,ความศักดิ์สิทธิ์,พระเจ้าแผ่นดิน,ในหลวง,คำยกย่องที่ใช้เรียกพระเจ้าแผ่นดิน, Syn. grandeur,sovereignty
measure(เมช'เชฺอะ) n. มาตรการ,ปริมาณที่วัดได้,เครื่องมือ,หน่วยการวัด,ปริมาณที่แน่นอน,กฎหมาย,จังหวะ,หน่วยเมตริก,การเต้นรำที่สง่าและช้า v. วัด,หาค่า,ประมาณ,กะ,ประเมิน,เป็นวิธีการ,ปรับ,เดินทาง -Phr. (for good measure เป็นส่วนพิเศษ), Syn. extent
nobility(โนบิล'ลิที) n. พวกผู้ดี,พวกขุนนาง,ความเป็นผู้ดีหรือขุนนาง,ศักดิ์ตำแหน่งชั้นสูง,ความสูงส่งของจิตใจ,ความมีคุณธรรมสูง,ความสง่างาม
noble(โน'เบิล) adj. ชั้นสูง,มีตระกูล,สูงศักดิ์,ชั้นขุนนาง,สง่า,ประเสริฐ, (เคมี) เฉื่อย n. คนชั้นสูง,ผู้มีตระกูลสูง,ขุนนาง, See also: nobleness n., Syn. high,grand
nobly(โน'บลี) adv. อย่างประเสริฐ,อย่างสง่างาม,อย่างกล้าหาญ,ชั้นเยี่ยม,ด'เลิศ,มีตระกูลสูง,มีคุณธรรมสูง, Syn. gallantly
proud(เพราดฺ) adj. ภูมิใจ,ลำพองใจ,ถือดี,มีทิฐิ,สง่างาม. -adv. -Phr. (do one proud เป็นที่ภูมิใจ,ให้เกิดความภูมิใจ), See also: proudness n., Syn. contented,self-important
regal(รี'กัล) adj. เกี่ยวกับกษัตริย์,เกี่ยวกับเจ้า,ราชา,โอ่อ่า,หรูหรา,สง่าผ่าเผย, See also: regally adv.
serene(สะรีน') adj.,n. (ความ) สงบ,เงียบสงบ,ในสงบ,ราบรื่น,ราบเรียบ,เยือกเย็น,ไม่มีเมฆ,ปลอดโปร่ง,สง่า, See also: sereneness n., Syn. clear,calm,tranquil
stately(สเทท'ลี) adj.,adv. ยิ่งใหญ่,โอ่อ่า,มีเกียรติสูงส่ง,สง่าผ่าเผย., See also: stateliness n., Syn. majestic,elegant,slow
sublime(ซับไลม์') adj.,n. (ความ) สูงส่ง,เลิศ,ประเสริฐ,บริสุทธิ์ขึ้น,สุดขีด,น่าศรัทธา,สง่าผ่าเผย,หยิ่งยะโส,ไว้ตัว n. ความสูงส่ง,ความเลิศ,ความประเสริฐ,ความสุดขีด,จุดสุดขีด vt. ทำให้สูงส่ง,ระเหิด,เปลี่ยนจากของแข็งเป็นแก๊ส,ทดเทิด vi. เปลี่ยนจากของแข็งเป็นแก๊ส,ระเหิด.
superb(ซูเพิร์บ') adj. ดีเลิศ,ยอดเยี่ยม,ดีเยี่ยม,รวย,มากมาย,ใหญ่ยิ่ง,โอ่อ่า,สง่างาม., See also: superbly adv. superbness n., Syn. excellent
English-Thai: Nontri Dictionary
comeliness(n) ความสง่างาม,ความสวยงาม,ความงาม,ความเหมาะสม
courtly(adj) สง่างาม,สุภาพ,ช่างเอาใจ,ขี้ประจบ
dignified(adj) ทรงเกียรติ,ภูมิฐาน,สง่างาม,ผึ่งผาย,
dignify(vt) ทำให้สง่างาม,ทำให้ภูมิฐาน,เป็นเกียรติแก่
dignity(n) ความสง่างาม,ความสูงศักดิ์,ฐานันดรศักดิ์,ความมีเกียรติ
elegance(n) ความงดงาม,ความสง่า,ความโก้,ความเก๋,ความสะโอดสะอง
elegant(adj) งดงาม,สง่า,โก้,เก๋,สะโอดสะอง,สละสลวย
gallant(adj) กล้าหาญ,สง่างาม,เอาใจหญิง,สุภาพ,เจ้าชู้,ชอบช่วยเหลือ
gallantry(n) ความกล้าหาญ,ความสง่างาม,การเอาใจหญิง,ความเจ้าชู้
grace(n) ความดี,มารยาท,ความสง่างาม,ความนิ่มนวล,ความงดงาม
graceful(adj) ดี,งดงาม,สง่างาม,อรชร,นิ่มนวล,นวยนาด
graceless(adj) ไม่ดี,ไม่งดงาม,ไม่สง่างาม,ไม่นิ่มนวล,ไม่เรียบร้อย
grandeur(n) ความใหญ่โต,ความหรูหรา,ความยิ่งใหญ่,ความสง่างาม
grandiose(adj) โอ่อ่า,สง่า,หรูหรา,ยิ่งใหญ่,สง่างาม
imposing(adj) สง่างาม,ภูมิฐาน,โอ่อ่า,น่าประทับใจ
lofty(adj) ทะนงตัว,โอ่โถง,เลิศลอย,หรู,สง่า,สูงส่ง
lordly(adj) สง่างาม,หยิ่ง,เลิศ,ใหญ่โต,สูงศักดิ์,สูงส่ง
magnificence(n) ความสง่างาม,ความงดงาม,ความเลิศหรู,ความโอ่อ่า
magnificent(adj) สง่างาม,งดงาม,เลิศหรู,โอ่อ่า,สูงส่ง
majestic(adj) ใหญ่โต,ตระหง่าน,โอ่อ่า,สง่าผ่าเผย,สูงส่ง,น่าเกรงขาม
majesty(n) ความโอ่อ่า,ความสง่าผ่าเผย,พระเจ้าแผ่นดิน
matronly(adj) สง่า,เกี่ยวกับวัยกลางคน
nobility(n) ความสง่างาม,พวกผู้ดี,พวกขุนนาง,ความมีคุณธรรมสูง
noble(adj) สง่างาม,มีชื่อเสียง,มีตระกูล,ชั้นสูง,มีคุณธรรมสูง
nobleness(n) ความสง่างาม,ความเป็นผู้ดี,ความสูงศักดิ์
nobly(adv) อย่างสง่างาม,อย่างสูงศักดิ์,ดีเลิศ,มีคุณธรรมสูง
portly(adj) ท้วม,กำยำล่ำสัน,สง่า,ตุ๊ต๊ะ,ผึ่งผาย,ใหญ่โต
queenly(adj) ราวกับนางพญา,สง่างาม,สง่าผ่าเผย
regal(adj) ของเจ้า,ของกษัตริย์,หรูหรา,สง่าผ่าเผย,โอ่อ่า
splendid(adj) โอ่โถง,งามสง่า,วิเศษ,ยอดเยี่ยม,อัจฉริยะ
splendour(n) ความโอ่โถง,ความงามสง่า,ความอัจฉริยะ
stately(adj) สง่าผ่าเผย,โอ่อ่า,ยิ่งใหญ่
sublime(adj) ดีเลิศ,สูงสุด,ประเสริฐ,สง่าผ่าเผย,น่าศรัทธา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
graceความสง่างาม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
imposing (adj.) สง่า See also: โอ่โถง, โอ่อ่า Syn. grand, majestic
chi-chi (sl.) สง่างาม See also: สวย, น่าดึงดูดใจ
dignified (adj.) สง่างาม See also: สง่าผ่าเผย, ภูมิฐาน, ผึ่งผาย, เป็นผู้ดี Syn. stately, somber, solemn, reserved Ops. undignified, boorish, silly
magnific (adj.) สง่างาม See also: งดงาม, เลิศหรู Syn. grand, magnificent, noble
liquid (adj.) สง่างาม (การเคลื่อนไหว, ท่าทาง)
lordly (adj.) สง่าผ่าเผย See also: สง่า Syn. majestic, regal, dignified, noble, lofty
stately (adj.) สง่าผ่าเผย See also: ภูมิฐาน Syn. dignified, noble, elegant
confidently (adv.) ด้วยท่าทีสง่างาม See also: ด้วยท่าทีภาคภูมิใจ, ด้วยท่าทีที่มั่นใจ
gracefulness (n.) ความสง่างาม See also: ความนิ่มนวล, ความอ่อนช้อย, ความหรูหรา, ความเป็นผู้ดี Syn. elegance
grandeur (n.) ความสง่างาม See also: ความผึ่งผาย, ความโอ่โถง Syn. magnificence Ops. insignificance
hog (n.) พาหนะคันใหญ่สง่างาม (คำสแลง)
light-footed (adj.) เดินอย่างเบาและสง่างาม
loftiness (n.) ความสง่าผ่าเผย See also: ความสง่างาม Syn. grandeur, glory
magnificence (n.) ความสง่างาม See also: ความผึ่งผาย, ความภาคภูมิ Syn. beauty, the sublime, grandeur
majestically (adv.) อย่างสง่าผ่าเผย See also: อย่างน่าเกรงขาม, อย่างน่าเคารพนับถือ
majesty (n.) ความสง่าผ่าเผย See also: ความสง่างาม Syn. loftiness, grandeur, glory
roe (n.) กวางขนาดเล็กชนิดหนึ่ง สง่างามและปราดเปรียว Syn. roe deer
roe deer (n.) กวางขนาดเล็กชนิดหนึ่ง สง่างามและปราดเปรียว
tall (adv.) ด้วยท่าทีสง่างาม See also: ด้วยท่าทีภาคภูมิใจ, ด้วยท่าทีที่มั่นใจ Syn. confidently
the sublime (n.) ความสง่างาม See also: ความผึ่งผาย, ความภาคภูมิ Syn. beauty, grandeur
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're a beautiful, elegant, classy woman, and there's no way you're gonna end up alone.คุณเป็นผู้หญิงที่สวย สง่า มีระดับ แล้วก็ไม่มีทางที่คุณจะโดดเดี่ยวหรอก
Loyal, friendly, regenerative, good skin, you know?สง่า เป็นมิตร ชอบเปลี่ยนแปลง และ ผิวสวย
Good gracious, you have been productive.สง่างาม คุณทำให้เกิดผลดี
Gorgeous! Okay, that's beautiful.สง่างามจริงๆ นั่นแหละสวย
He did not have anything to see with that, was I.สง่างามมากที่ปกป้องฉัน,แฮร์รี่
Beauty and savagery beyond comprehension!สง่างามและดุร้าย เกินหยั่งรู้
Regal, strong, virile, aquiline.สง่าผ่าเผย แข็งแรง สมชาย จมูกงุ้ม
It's the kind of case that brings no money, no glory, not much chance of winning.เป็นชนิดของกรณีที่จะนำเงินไม่สง่าราศีไม่ได้มีโอกาสมากในการชนะ
It's got style. It's got dignity.มีสไตล์ ดูเด่นเป็นสง่านะ
And then he spoke of a girl of surpassing beauty and faithfulness.จากนั้น เขาก็กล่าวถึงเด็กสาว... ที่สวยสง่าและยึดมั่น
Montrose, this show will be elegant and demure, won't it?มอนท์โรส งานแสดงครั้งนี้ จะต้องออกมาสง่างาม และเป็นทางการอย่างมากนะ
The pursuit of excellence begins with elegance.การไปสู่ความเลอเลิศ ต้องเริ่มต้นอย่างสง่างาม
"The pursuit of excellence begins with elegance. ""การไปสู่ความเลอเลิศ ต้องเริ่มต้นอย่างสง่างาม"
I haven't been elegant and demure since I graduated from finishing school.ฉันไม่ได้เห็นความสง่างาม และเป็นทางการ ก็นับตั้งแต่เรียนจบออกมาเนี่ยแหละ
He said he has such admiration for Your Grace.เขาพูดว่า เขารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เห็น ความสง่างามน่าชื่นชมของท่าน
Hello, Your Majestic Magnificence.กระหม่อมเอง ฝ่าบาทผู้งามสง่า
You. You call this dignified?แก นี่แกเรียกมันว่าความสง่างามเหรอ
She was trustworthy, intelligent, beautiful, dignified.เธอเป็นคนไว้ใจได้ ฉลาด สวย และ สง่าผ่าเผย
Isn't my husband a fine horseman?สามีของฉันเป็นนักขี่ม้าที่สง่างามมั้ยล่ะ
I see an engaging and fiery young woman, who, on occasion, has shown a regal command equal to any royal in the world.ฉันเห็นหญิงสาวน่าเอ็นดูและร้อนแรง ในโอกาสนี้ ได้แสดงรับสั่งที่สง่า ยิ่งกว่าราชวงศ์ใดๆในโลก
You'll cut a fine figure when you get down thereนายจะได้สง่างามเวลาที่ขึ้นบก
And I was grand too in my overcoatฉันดูสง่า ในเสื้อโค้ทของฉัน
Brave, valiant, glorious.เก่งกล้า สง่างาม... ...มุ่งมั่น
Bobby Jones's swing was a study of grace in motion.วงสวิงของบ๊อบบี้ โจนส์แสนจะสง่างาม
In the lounge, waiting to welcome them graciously to our home.อยู่ในห้อง รอต้อนรับสู่บ้านเราอย่างสง่างาม
Noble visionary majestic that people can believe in and be inspired by that creates such a lift that it soars.สูงส่ง, มีวิสัยทัศน์, สง่างาม, น่าศรัทธา และเป็นแรงบันดาลใจ หนุนให้โบยบินขึ้นไปจนสูงลิบ
Then why does this family make you sad?แล้วเป็นยังไงบ้างหล่ะ\ฉันออกมาอย่างสง่าน่า
Pedestals, perks and props.แท่นบูชา , ความสง่าผ่าเผย และเครื่องทรง
She's strong, she's brave, she's beautiful.ก็เพราะว่าเธอแข็งแรง กล้าหาญ และ ดูสวยสง่า
I'm the guy that gave you and pretty boy the hook-up.ข้าเป็นร่างที่อุทิศชีวิตเพื่อเจ้า และ ชายผู้สง่าผ่าเผย
Once, she too was a magnificent sorcerer with so much promise.ครั้งนึงเธอเคยเป็นแม่มดที่สง่างามและเก่งกาจ
If you wanna be proud of being gay and be all that you can be.ถ้าเธออยากเป็นเเกย์ที่สง่างาม และเธอสามารถเป็นได้ทั้งหมด
Which of the painted peacocks is our Mr Bingley?พ่อนกยูงแสนสง่าคนไหน คือคุณบิงลี่ย์
Again and again, we repeat the litany of our songs, of our charms.ครั้งแล้วครั้งเล่า เราเฝ้าวอน - ร่ำรองเพลง ด้วยท่วงท่าสง่างาม
A quiet, dignified death in his sleep.เป็นการตายที่สงบ สง่างามในขณะที่เขาหลับ.
God, you look gorgeous.ว้าว, คุณดูสง่าจังเลยค่ะ
Behold... this artistic transmutation!ดูให้ดี... นี่คือศิลปะการเล่นแร่แปรธาตุอันสง่างาม!
That's father's ship. A unified fleet. Isn't it gallant?นั่นเรือรบของพ่อในกองทัพร่วม สง่างามมากใช่ไหม
What a spectacular sea bream!เป็นปลาที่สง่างามอะไรเช่นนี้!
This is the only way to restore the dignity of the Royal Court.นี่เป็นหนทางเดียว ที่จะสร้างความสง่างามให้ราชสำนักอีกครั้ง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สง่า
Back to top