ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lofty

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lofty*, -lofty-

lofty ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lofty (adj.) สูงตระหง่าน See also: สูง Syn. high, tall Ops. low
lofty (adj.) สูงส่ง See also: เป็นผู้ดี, ชั้นสูง Syn. exalted, noble Ops. ignoble
lofty (adj.) หยิ่งยโส See also: ถือตัว, อวดดี, โอหัง Syn. haughty
lofty (adj.) หรูหรา (คำพูด, งานเขียน)
English-Thai: HOPE Dictionary
lofty(ลอฟ'ทิ) adj. สูงตระหง่าน,สูงมาก,สูงส่ง,ชั้นสูง,โอหัง,อวดดี., See also: loftily adv. loftiness n., Syn. tall,exalted,arrogant
English-Thai: Nontri Dictionary
lofty(adj) ทะนงตัว,โอ่โถง,เลิศลอย,หรู,สง่า,สูงส่ง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สูงตระหง่าน (adj.) lofty See also: skyscraping, soaring, spiring, topless, towering, towery Syn. สูงลิ่ว
สูงส่ง (adj.) lofty See also: exalted, elevated, stately, majestic, noble, sublime, high, superb Syn. เด่น, เลิศ, เลิศลอย, ชั้นสูง Ops. ต่ำต้อย
เลิศลอย (adj.) lofty See also: exalted, elevated, stately, majestic, noble, sublime, high, superb Syn. เด่น, เลิศ, ชั้นสูง Ops. ต่ำต้อย
สูงส่ง (v.) be lofty See also: be elevated, be noble, be sublime Syn. เด่น, สูงศักดิ์, ชั้นสูง Ops. ต่ำต้อย
สูงส่ง (v.) be lofty See also: be high, be sublime, be superb Syn. เด่น, เลิศ, เลิศลอย Ops. ต่ำต้อย
เลิศลอย (v.) be lofty See also: be high, be sublime, be superb Syn. เด่น, เลิศ Ops. ต่ำต้อย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
From Don Quixote, pursuer of lofty but impractical ideals.ดอนกิโฮเต้แสวงหาความฝันอันสูงส่ง แต่ไม่มีทางเป็นจริง
Miguel's convinced himself he wants this kill tonight for lofty and noble reasons.มิเกลเชื่อว่าเขาต้องการ ฆ่าคนคืนนี้ด้วยเหตุผลที่สูงส่งน่ายกย่อง
"Let angels guide thee on thy lofty quest."Vittoria, Philippe ต้องการอะไร?
And yes, Your Honor, I will take this lofty man to be my husband.แน่นอนค่ะ ศาลที่เคารพ ฉันจะรับชายผู้สูงส่งคนนี้เป็นสามี
It's still a lofty handful.แต่มันก็ยังเยอะมากอยู่ดี
But perhaps from your lofty heights atop the corporate ladder, you've lost touch with the struggles of the common man.แต่ก็นะ ชนชั้นสูงอย่างนายผู้อยู่บน ยอดสูงสุดของขั้นบันไดแห่งองค์กร คงไม่รู้สึก ถึงการต่อสู้ของสามัญชน
Out! Magic comes at a lofty price.ออกไป! มนตรามาพร้อมกับราคา
Saving the souls of madmen and killers is a pretty lofty ambition, wouldn't you say?คอยรักษาวิญญาณของคนบ้าและฆาตกร เป็นความทะเยอทะยานอันสูงส่งเหมือนกันนี่ค่ะ ใช่ไหมคะ
Far away from the lofty palace that she remembered not.ห่างไกลจากพระราชวังสูงส่ง ว่าเธอจำไม่ได้
The corporation that had begun with such lofty ideals had been seduced completely by greed and power.องค์กรที่เริ่มต้นด้วยอุดมการณ์สูงส่ง จบอย่างบิดเบี้ยวด้วยความโลภและอำนาจ
Lofty words coming from a man whose most trusted slave is said to have fled to join the rebel king --การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากทาสที่เชื่อถือได้มากที่สุด หนีออกมาและเข้าร่วมการจลาจล
You're always acting so elegant and lofty.พี่ชอบวางตัวเป็นคนแสนฉลาด แสนดี

lofty ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
远志[yuǎn zhì, ㄩㄢˇ ㄓˋ, 远志 / 遠志] far-reaching ambition; lofty ideal; milkwort (Polygala myrtifolia), with roots used in Chinese medicine
仁人志士[rén rén zhì shì, ㄖㄣˊ ㄖㄣˊ ㄓˋ ㄕˋ, 仁人志士] gentleman aspiring to benevolence (成语 saw); people with lofty ideals
志士仁人[zhì shì rén rén, ㄓˋ ㄕˋ ㄖㄣˊ ㄖㄣˊ, 志士仁人] gentleman aspiring to benevolence (成语 saw); people with lofty ideals
[cuì, ㄘㄨㄟˋ, 崒] jagged mountain peaks (poetic); rocky peaks; lofty and dangerous
傲骨[ào gǔ, ㄠˋ ㄍㄨˇ, 傲骨] lofty and unyielding character
[jí, ㄐㄧˊ, 岌] lofty peak; perilous
[tiáo, ㄊㄧㄠˊ, 岧] lofty peak
[léng, ㄌㄥˊ, 崚] lofty (as of mountain)
[cuó, ㄘㄨㄛˊ, 嵯] lofty (as of mountain)
险峰[xiǎn fēng, ㄒㄧㄢˇ ㄈㄥ, 险峰 / 險峰] perilous peak; the lofty heights
[zú, ㄗㄨˊ, 崒] rocky peaks; lofty and dangerous
[è, ㄜˋ, 嶭] elevated, lofty
[zhēng, ㄓㄥ, 峥 / 崢] excel; lofty
[é, ㄜˊ, 峨] lofty; name of a mountain
[sōng, ㄙㄨㄥ, 崧] lofty; name of a mountain in Henan
[zé, ㄗㄜˊ, 崱] lofty
[sōng, ㄙㄨㄥ, 嵩] lofty; Mt Song in Henan
[céng, ㄘㄥˊ, 嶒] lofty; precipitous
高尚[gāo shàng, ㄍㄠ ㄕㄤˋ, 高尚] nobly; lofty
崔嵬[cuī wéi, ㄘㄨㄟ ㄨㄟˊ, 崔嵬] stony mound; rocky mountain; lofty; towering

lofty ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
品性高潔[ひんせいこうけつ, hinseikouketsu] (n,adj-na) of lofty (noble, virtuous) character
大廈高楼[たいかこうろう, taikakourou] (n) large building and lofty tower; splendid (magnificent, palatial) structure
嵩高[すうこう, suukou] (adj-na) (arch) lofty (of a mountain); tall
聖人君子[せいじんくんし, seijinkunshi] (n) person of lofty virtue; man of noble character; perfect person; saint
聖人賢者[せいじんけんじゃ, seijinkenja] (n) person of lofty virtue and great wisdom
高峰[こうほう, kouhou] (n) high mountain; lofty peak; (P)
高峰八座[こうほうはちざ, kouhouhachiza] (n) eight lofty peaks
高楼[こうろう, kourou] (n) lofty (high) building; skyscraper
高談[こうだん, koudan] (n,vs) your lofty discourse
高遠[こうえん, kouen] (adj-na,n) noble; lofty
屹然[きつぜん, kitsuzen] (adv-to,adj-t) (1) (arch) towering; lofty; (2) enduring isolation and not succumbing to one's surroundings
青雲の志[せいうんのこころざし, seiunnokokorozashi] (n) high (lofty) ambition
高大[こうだい, koudai] (adj-na) lofty; grand; impressive
高邁[こうまい, koumai] (adj-na,n) noble; lofty; high-minded

lofty ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เหิม[adj.] (hoēm) EN: lofty ; exalted ; high-spirited ; prideful ; bold FR: cynique ; impudent
ขุนเขา[n.] (khunkhao) EN: lofty mountain ; peak ; big mountain FR: pic [m]
หรูหรา[adj.] (rūrā) EN: luxurious ; fancy ; magnificent ; gorgeous ; deluxe ; expensive ; costly ; sumptuous ; smart ; showy ; in great style ; lofty FR: fastueux ; luxueux ; majestueux ; magnifique ; somptueux ; splendide ; prestigieux ; de prestige ; de luxe ; pompeux
สล้าง[adj.] (salāng) EN: splendid ; lofty ; prominent ; conspicuous FR:
เถิน[adj.] (thoēn) EN: high ; lofty ; elevated FR: haut
ตระหง่าน[adj.] (tra-ngān) EN: prominent ; lofty ; dominant ; towering FR:

lofty ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
erhaben; pathetisch; hochfliegend; hochmütig {adj} | erhabender; pathetischer | am erhabendsten; am pathetischstenlofty | loftier | loftiest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lofty
Back to top