ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

regal

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *regal*, -regal-

regal ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
regal (adj.) เกี่ยวกับกษัตริย์หรือราชินี See also: ของกษัตริย์หรือราชินี, แห่งกษัตริย์หรือราชินี Syn. noble, kingly or queenly, royal
regale (vt.) ให้ความเพลิดเพลิน See also: ทำให้สนุกสนาน Syn. amuse, entertain
regale (vt.) เลี้ยงต้อนรับด้วยอาหารอันโอชะ Syn. dine, feed
regale with (phrv.) เลี้ยงต้อนรับด้วย See also: ต้อนรับด้วย, ทำให้เพลิดเพลิน
regalia (n.) เครื่องหมายหรือเสื้อผ้าแสดงตำแหน่ง ยศหรือขั้น Syn. emblems, decorations
regality (n.) ราชวงศ์ See also: ตำแหน่งกษัตริย์
regally (adv.) อย่างประเสริฐ See also: อย่างสง่างาม Syn. honestly, respectably
English-Thai: HOPE Dictionary
regal(รี'กัล) adj. เกี่ยวกับกษัตริย์,เกี่ยวกับเจ้า,ราชา,โอ่อ่า,หรูหรา,สง่าผ่าเผย, See also: regally adv.
regale(รีเกล') vt.,n. (การ) ให้ความเพลิดเพลินสนุกสนานแก่,ทำให้ปีติยินดี,เลี้ยงต้อนรับด้วยอาหารอันโอชะ,อาหารหรือเครื่องดื่มอันโอชะ,งานเลี้ยงใหญ่, See also: regalement n., Syn. delight,enchant,feast
regalia(รีเก'เลีย) n.,pl. อำนาจสิทธิ์ขาดของกษัตริย์,เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ของกษัตริย์,ราชกกุธภัณฑ์,เครื่องหมายเหรียญตราแสดงตำแหน่งยศหรือขั้น,เสื้อผ้าอาภรณ์อันหรูหรา
regality(รีแกล'ลิที) n. ความเป็นกษัตริย์,อำ-นาจสิทธิ์ขาดของกษัตริย์,ราชอาณาจักร, Syn. royalty
English-Thai: Nontri Dictionary
regal(adj) ของเจ้า,ของกษัตริย์,หรูหรา,สง่าผ่าเผย,โอ่อ่า
regale(n) การป้อยอ,การเลี้ยงอาหาร,การให้ความเพลิดเพลิน
regalia(n) เครื่องราชกกุธภัณฑ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
regaliaราชกกุธภัณฑ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Regalia (Insignia)กกุธภัณฑ์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กกุธภัณฑ์ (n.) regalia See also: insignia of kingship, emblems, paraphernalia
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I see an engaging and fiery young woman, who, on occasion, has shown a regal command equal to any royal in the world.ฉันเห็นหญิงสาวน่าเอ็นดูและร้อนแรง ในโอกาสนี้ ได้แสดงรับสั่งที่สง่า ยิ่งกว่าราชวงศ์ใดๆในโลก
A gold packet of king size with a regal insignia.กล่องสีทองขนาดใหญ่ที่มีมงกุฎของราชา
Here at the regal house, are you?ที่รีกอล เฮ้าส์นี่ ใช่ไหม
And gave birth unto these United States a pose so limber, they named it The Regal American Not-So-Bald Spread-Eagle.และให้กำเนิดท่าโพสโค้งงอ แก่ประเทศนี้ ที่ชื่อว่า "ท่าอเมริกาหว่างขาอ้าซ่าแสนสง่า"
Only I can return you to your regal self.เพียงข้าเท่านั้นที่สามารถคืนเจ้าสู่รูปลักษณ์อันสง่างามได้
I had a rather regal upbringing.ผมเลยได้รับการเลี้ยงดูมาอย่างดี
I expect it is a relief, Lady Cersei, giving up your regal responsibilities.คงโล่งใจกระมัง ท่านหญิงเซอร์ซี ที่ไม่ต้องมีภาระรับผิดชอบกับบัลลังก์
Monty, my regal raptor. You've done it, you've caught a Smurf.มอนตี้ พญาพรานลูกพ่อ เจ้าทำได้ จับสเมิร์ฟมาได้
Regal house is as private as it gets.รีกอล เฮ้าส์เป็นที่ส่วนตัว อย่างที่มันเป็นนั่นแหละ
To regale our group with your heroic tale.เล่าความกล้าหาญให้พวกเราฟัง
Even in the heat of battle I'm so elegant,regal.ทั้งๆที่กำลังต่อสู้ ฉันช่างดูสง่างาม
And a... little more regal.การละครดังมากนะเมืองนี้ ใช่มั๊ย

regal ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wēi, ㄨㄟ, 薇] Osmunda regalis, a species of fern
帝王[dì wáng, ㄉㄧˋ ㄨㄤˊ, 帝王] regal

regal ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウロノカラバエンシ[, auronokarabaenshi] (n) Nkhomo-benga peacock (species of peacock cichlid, Aulonocara baenschi); new yellow regal; yellow peacock

regal ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ราช-[pref. (adj.)] (rātcha-) EN: royal ; imperial ; regal FR: royal ; impérial
สง่าผ่าเผย[adj.] (sa-ngā phāp) EN: elegant ; majestic ; regal FR:
กกุธภัณฑ์[n.] (kakutthapha) EN: regalia ; emblems ; paraphernalia ; insignia of kingship FR:
เครื่องราชกกุธภัณฑ์[n. exp.] (khreūangrāt) EN: regalia FR:
เครื่องสูง[n.] (khreūangsūn) EN: regalia FR:
กุกุธภัณฑ์[n.] (kukutthapha) EN: royal regalia FR:

regal ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Regal {n} | Regale
Regalbedienfahrzeug {n} (RFZ); Regalbediengerät
Regalbediengerät {n} | Regalbediengeräte
Königsnektarvogel {m} [ornith.]Regal Sunbird
Pfauenkaiserfisch {m} (Pygoplites diacanthus) [zool.]regal angel
Königswürde {f}royal dignity; regality

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า regal
Back to top