ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

magnificence

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *magnificence*, -magnificence-

magnificence ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
magnificence (n.) ความสง่างาม See also: ความผึ่งผาย, ความภาคภูมิ Syn. beauty, the sublime, grandeur
English-Thai: HOPE Dictionary
magnificence(แมกนิฟ'ฟิเซินซฺ) n. ความดีเลิศ,ความโอ่อ่า,ความงดงาม,ความสง่า,ความภาคภูมิ,ความผึ่งผาย (splendour,grandeur)
English-Thai: Nontri Dictionary
magnificence(n) ความสง่างาม,ความงดงาม,ความเลิศหรู,ความโอ่อ่า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความงดงาม (n.) magnificence See also: grandeur, luxury, splendour Syn. ความสวยสง่า
ความสวยสง่า (n.) magnificence See also: grandeur, luxury, splendour Syn. ความงดงาม
ความโอ่อ่า (n.) magnificence See also: grandeur, luxury, splendour Syn. ความสวยสง่า, ความงดงาม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
...and crowned his achievement with the magnificence that is the Hawa Mahal.และยังแสดงถึง ความสำเร็จของท่าน ด้วยฮาวา มาฮาล
The magnificence of what we're about to do?รสชาติความยิ่งใหญ่ของสิ่งนี้
Hello, Your Majestic Magnificence.กระหม่อมเอง ฝ่าบาทผู้งามสง่า
I hear it's going to be a party of special magnificence. You know Bilbo.ได้ยินมาว่างานเลี้ยงหนนี้ จะพิเศษยิ่งกว่าครั้งไหนๆ
Who's ready for some chromamagnificence?มีใครพร้อมจะทำโครมาโทกราฟีแล้วบ้าง
I stopped them before they left Florence. Unfortunately, Your Magnificence, the 4th man escaped.เจ้าบอร์เจีย มันหนีไปได้
I merely wanted... to gaze upon your magnificence.... เพื่อจ้องมองกับความงดงามของคุณ
I grew up hearing about them. A creature of strength and magnificence!ฉันเคยได้ยินเรื่องของพวกมัน ช่างแข็งแกร่งและสง่างาม
The kind of love that makes the mundane a marvel, that bewilders with its magnificence.ความรักเช่นนั้นได้สร้างความมหัศจรรย์แก่โลกใบนี้ นั่นทำให้ตะลึงไปกับความงาม

magnificence ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
壮丽[zhuàng lì, ㄓㄨㄤˋ ㄌㄧˋ, 壮丽 / 壯麗] magnificence; magnificent; majestic; glorious

magnificence ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
丈(P);長(oK)[たけ(P);たき(ok), take (P); taki (ok)] (n) (1) height; stature; (2) length; measure; (3) all (one has); everything; (4) magnificence (of a waka poem, etc.); (P)
壮麗[そうれい, sourei] (adj-na,n) splendour; splendor; pompousness; magnificence
華麗[かれい, karei] (adj-na,n) splendor; splendour; magnificence; (P)
豪勢;豪盛[ごうせい, gousei] (adj-na,n) luxury; magnificence; extravagance
豪壮[ごうそう, gousou] (adj-na,n) splendour; splendor; magnificence; grandeur
豪奢[ごうしゃ, gousha] (adj-na,n) luxury; magnificence; extravagance
雄大[ゆうだい, yuudai] (adj-na,n) grandeur; magnificence; splendour; splendor; (P)

magnificence ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความหรูหรา[n.] (khwām rūrā) EN: gorgeousness FR: luxe [m] ; magnificence [f]
ศรี[n.] (sī) EN: glory ; honour ; honor (Am.) ; splendour ; magnificence ; fame ; majesty FR: gloire [m] ; honneur [m] ; célébrité [f] ; renommée [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า magnificence
Back to top