ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

magnificent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *magnificent*, -magnificent-

magnificent ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
magnificent (adj.) งดงาม See also: สง่างาม, ดีเลิศ, หรูหราฟู่ฟ่า Syn. glorious, splendid
magnificent (adj.) ไม่ธรรมดา See also: เป็นพิเศษ Syn. excellent
magnificently (adv.) อย่างหรูหรา See also: อย่างเลอเลิศ Syn. worthily, magnificently, splendidly
English-Thai: HOPE Dictionary
magnificent(แมกนิฟ'ฟิเซินทฺ) adj. โอ่อ่า,งดงาม,สง่า,ดีเลิศ,ภาคภูมิ,ผึ่งผาย,สูงส่ง, See also: magnificentness n., Syn. grand,
English-Thai: Nontri Dictionary
magnificent(adj) สง่างาม,งดงาม,เลิศหรู,โอ่อ่า,สูงส่ง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความงามสง่า (n.) magnificent See also: splendid, attractiveness, charm, gracefulness, comeliness Syn. ความสง่า, ความภูมิฐาน
ความภูมิฐาน (n.) magnificent See also: splendid, attractiveness, charm, gracefulness, comeliness Syn. ความสง่า, ความงามสง่า
ความสง่างาม (n.) magnificent See also: splendid, attractiveness, charm, gracefulness, comeliness Syn. ความสง่า, ความภูมิฐาน, ความงามสง่า
เลิศหรู (adj.) magnificent See also: gorgeous, luxurious, sumptuous, splendid, majestic, superb, terrific
เลิศหรู (adj.) magnificent See also: gorgeous, luxurious, sumptuous, splendid, majestic, superb, terrific
บรรเจิด (adv.) magnificently See also: splendidly Syn. เลิศวิไล, เลิศหรู Ops. อับเฉา, หดหู่
พริ้งเพริศ (adv.) magnificently See also: splendidly, gorgeously, prettily Syn. พริ้ง, เพริศพริ้ง
เฟี้ยว (adv.) magnificently See also: gorgeously
เลิศวิไล (adv.) magnificently See also: splendidly Syn. เลิศหรู Ops. อับเฉา, หดหู่
เจิด (v.) be magnificent See also: be beautiful, be splendid Syn. เชิดชู, งาม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
One day, when I was 6 years old, I saw a magnificent picture in a nature book about the primeval forest.วันหนึ่งตอนผมอายุ 6 ขวบ ผมเห็นรูปภาพที่สวยงามมาก
And that is why, at the age of 6, I gave up what might have been a magnificent career as a painter.เหตุนั้นตอนผมอายุ 6 ขวบ ผมเลยเลิกที่จะมีอาชีพเป็นจิตรกร
The erection of a new wing... to Waterhouse's magnificent building... allows us to house a wider selection of specimens... many of which were collected... during my recent, ill-fated expedition to West Africa.การแข็งตัวของปีกใหม่ ... ไปยังอาคารที่สวยงามของวอเตอร์เฮาส์ ... ช่วยให้เราไปที่บ้านเลือกที่กว้างขึ้นของตัวอย่าง ...
What in his terms is a magnificent achievement... you see as your failure, so you call it his.อะไรในแง่ของเขาเป็นความสำเร็จที่งดงาม ... คุณเห็นเป็นความล้มเหลวของคุณ เพื่อให้คุณเรียกว่าของเขา
An eternal failure is putting together the most magnificent displays in town.มันเริ่มจากแผนการบ่อนทำลายที่แยบยล แล้วก็จะค่อย ๆ โตขึ้นจนทำลายได้หมดทั้งห้าง
I couldn't throw away such a magnificent subject!ผมไม่มีทางทิ้งสิ่ง สิ่งที่งดงามอย่างนั้น!
It's absolutely incredible... to me just a few hours ago Dona Julia was the only woman who existed... and now... there is the magnificent Sultana Gulbeyaz.ไม่น่าเชื่อว่าเมื่อไม่กี่ชั่วโมงมานี้ ดอนน่าจูเลียเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ผมรัก และตอนนี้
What a magnificent tree. Is she your mother?สิ่งที่เป็นต้นไม้ที่สวยงาม เธอเป็นแม่ของคุณ?
You are a magnificent machine.ก็เป็นเครื่องจักรที่มหัศจรรย์
What we have here is the most magnificent golf resort on the face of God's good earth, and I am building' it right here in Savannah.มันจะเป็นสนามกอล์ฟ ที่เยี่ยมที่สุดในโลก... ...ที่ผมจะสร้างให้ซาวันน่าห์ของเรา
Château Haut-Briond, 1959. Magnificent wine.ชาโต โอต์ บริออง ปี 1959 ไวน์ชั้นยอด
Once, she too was a magnificent sorcerer with so much promise.ครั้งนึงเธอเคยเป็นแม่มดที่สง่างามและเก่งกาจ

magnificent ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
壮举[zhuàng jǔ, ㄓㄨㄤˋ ㄐㄩˇ, 壮举] magnificent feat; impressive feat; heroic undertaking; heroic attempt
千军万马[qiān jūn wàn mǎ, ㄑㄧㄢ ㄐㄩㄣ ㄨㄢˋ ㄇㄚˇ, 千军万马 / 千軍萬馬] magnificent army with thousands of men and horses (成语 saw); impressive display of manpower; all the King's horses and all the King's men
风华绝代[fēng huá jué dài, ㄈㄥ ㄏㄨㄚˊ ㄐㄩㄝˊ ㄉㄞˋ, 风华绝代 / 風華絕代] magnificent style unmatched in his generation (成语 saw); peerless talent
壮观[zhuàng guān, ㄓㄨㄤˋ ㄍㄨㄢ, 壮观 / 壯觀] spectacular; magnificent sight
美轮美奂[měi lún měi huàn, ㄇㄟˇ ㄌㄨㄣˊ ㄇㄟˇ ㄏㄨㄢˋ, 美轮美奂 / 美輪美奐] splendid and magnificent houses (成语 saw); a sumptuous mansion
冷艳[lěng yàn, ㄌㄥˇ ㄧㄢˋ, 冷艳 / 冷艷] cool elegant and magnificent
瑰丽[guī lì, ㄍㄨㄟ ㄌㄧˋ, 瑰丽 / 瑰麗] elegant; magnificent; exceptionally beautiful
[shèng, ㄕㄥˋ, 盛] flourishing; vigorous; magnificent; extensively; surname Sheng
绚丽[xuàn lì, ㄒㄩㄢˋ ㄌㄧˋ, 绚丽 / 絢麗] gorgeous; magnificent
堂堂[táng táng, ㄊㄤˊ ㄊㄤˊ, 堂堂] grand; magnificent; stately; majestic appearance
壮美[zhuàng měi, ㄓㄨㄤˋ ㄇㄟˇ, 壮美 / 壯美] magnificent
壮丽[zhuàng lì, ㄓㄨㄤˋ ㄌㄧˋ, 壮丽 / 壯麗] magnificence; magnificent; majestic; glorious
瑰奇[guī qí, ㄍㄨㄟ ㄑㄧˊ, 瑰奇] magnificent; precious
华美[huá měi, ㄏㄨㄚˊ ㄇㄟˇ, 华美 / 華美] magnificent; gorgeous; ornate
风华[fēng huá, ㄈㄥ ㄏㄨㄚˊ, 风华 / 風華] magnificent
瑰异[guī yì, ㄍㄨㄟ ㄧˋ, 瑰异 / 瑰異] marvelous; magnificent
瑰伟[guī wěi, ㄍㄨㄟ ㄨㄟˇ, 瑰伟 / 瑰偉] ornate (style); magnificent
瑰玮[guī wěi, ㄍㄨㄟ ㄨㄟˇ, 瑰玮 / 瑰瑋] ornate (style); magnificent
光辉[guāng huī, ㄍㄨㄤ ㄏㄨㄟ, 光辉 / 光輝] radiance; glory; brilliant; magnificent
如火如茶[rú huǒ rú chá, ㄖㄨˊ ㄏㄨㄛˇ ㄖㄨˊ ㄔㄚˊ, 如火如茶] common erroneous version of 如火如荼 (tu2) (成语 saw), daunting and vigorous (momentum); magnificent
如火如荼[rú huǒ rú tú, ㄖㄨˊ ㄏㄨㄛˇ ㄖㄨˊ ㄊㄨˊ, 如火如荼] lit. white cogon flower like fire (成语 saw); fig. a mighty army like wildfire; daunting and vigorous (momentum); flourishing; magnificent

magnificent ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
シガヌスロマグニフィカス;マグニフィシェント・ラビットフィッシュ;マグニフィシェントラビットフィッシュ[, shiganusuromagunifikasu ; magunifishiento . rabittofisshu ; magunifishientorabittof] (n) magnificent rabbitfish (Siganus magnificus, species of rabbitfish found from Thailand to Java)
偉観[いかん, ikan] (n) magnificent sight
展望絶佳[てんぼうぜっか, tenbouzekka] (n,adj-na) scenic beauty; magnificent (spectacular) view
強勢[きょうせい, kyousei] (adj-na,n) splendid; great; magnificent
絢爛華麗[けんらんかれい, kenrankarei] (n,adj-na) luxurious and gorgeous; splendid; dazzling; magnificent
見事な木[みごとなぼく, migotonaboku] (n) magnificent tree
誇らしい[ほこらしい, hokorashii] (adj-i) proud; haughty; arrogant; splendid; magnificent
金殿玉楼[きんでんぎょくろう, kindengyokurou] (n) magnificent palace
雲煙飛動;雲烟飛動[うんえんひどう, un'enhidou] (n) (1) flying clouds and drifting haze; (2) magnificent calligraphy; vivid penmanship
[どう, dou] (n,n-suf,n-pref) (1) temple; shrine; hall; (2) prefix to building meaning "magnificent"; (P)
堂々(P);堂堂[どうどう, doudou] (adj-t,adv-to) (1) magnificent; grand; impressive; dignified; majestic; imposing; stately; (2) fair; square; open; (adv-to) (3) grandly; boldly; confidently; (4) fairly; squarely; (5) unreservedly; without apology; without hesitation; (P)
壮大[そうだい, soudai] (adj-na,n) magnificent; grand; majestic; splendid; (P)
大廈高楼[たいかこうろう, taikakourou] (n) large building and lofty tower; splendid (magnificent, palatial) structure
広大(P);宏大;弘大[こうだい, koudai] (adj-na) huge; very large; vast; extensive; magnificent; grand; (P)
盛大[せいだい, seidai] (adj-na,n) grand; prosperous; magnificent; (P)
華々しい(P);花々しい;花花しい;華華しい[はなばなしい, hanabanashii] (adj-i) brilliant; magnificent; spectacular; (P)
見事(P);美事(ateji)[みごと, migoto] (adj-na) (1) splendid; magnificent; beautiful; admirable; (n) (2) praiseworthy act; feat; commendable deed; (adj-na) (3) (usu. 見事に) utter (esp. defeat); total; complete; (P)

magnificent ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฉิดฉาย[adj.] (choētchāi) EN: magnificent ; splendid ; bright ; elegant FR:
ดำเกิง[adj.] (damkoēng) EN: stately ; magnificent ; grand ; high FR:
เจิด[adj.] (joēt) EN: magnificent ; beautiful ; splendid FR:
เจิดจ้า[adj.] (joētjā) EN: bright ; brilliant ; magnificent ; splendid ; beautiful ; gorgeous FR:
มโหฬาร[adj.] (mahōlān) EN: vast ; grand ; spacious ; magnificent ; enormous ; gigantic ; great ; huge ; immense ; grand ; on a grand scale ; solemn FR: gigantesque ; colossal ; démesuré ; énorme ; immense ; grandiose ; monstre ; incommensurable ; cyclopéen (litt.) ; spectaculaire ; solennel
โอ่อ่า[adj.] (ō-ā) EN: luxurious ; magnificent ; imposing ; grand ; stately ; majestic ; dignified and pretty FR: imposant ; grandiose ; majestueux
โอ่โถง ; โอ้โถง[adj.] (ōthōng) EN: magnificent ; majestic ; imposing ; grand FR:
ไพจิตร[adj.] (phaijit) EN: beautiful ; elegant ; splendid ; exquisite ; magnificent FR: splendide ; magnifique
ภัทระ[adj.] (phatthra) EN: magnificent ; glorious ; auspicious FR:
ภัทร-[pref.] (phatthra-) EN: magnificent ; glorious ; auspicious FR:
ภัทระ[adj.] (phatthra) EN: good ; prosperous ; excellent ; magnificent ; glorious ; auspicious FR: bon ; beau ; charmant
ภัทร-[pref.] (phatthra-) EN: good ; prosperous ; excellent ; magnificent ; glorious ; auspicious FR: bon ; beau ; charmant
ประเจิด[adj.] (prajoēt) EN: splendid ; magnificent FR: radieux ; beau
หรู[X] (rū) EN: luxurious ; fancy ; magnificent ; gorgeous ; deluxe ; expensive ; costly ; sumptuous FR: fastueux ; luxueux ; majestueux ; magnifique ; somptueux ; splendide ; de luxe ; pompeux
หรูหรา[adj.] (rūrā) EN: luxurious ; fancy ; magnificent ; gorgeous ; deluxe ; expensive ; costly ; sumptuous ; smart ; showy ; in great style ; lofty FR: fastueux ; luxueux ; majestueux ; magnifique ; somptueux ; splendide ; prestigieux ; de prestige ; de luxe ; pompeux
วิเศษ[adj.] (wisēt) EN: superb ; splendid ; topping ; fine ; magic ; magical ; highly skilled ; marvelous ; excellent ; magnificent ; wonderful FR: merveilleux ; magique ; superbe ; magnifique
บรรเจิด[adv.] (banjoēt) EN: magnificently FR:
เฟี้ยว[adv.] (fīo) EN: magnificently FR: merveilleusement
แจ่มจ้า[adv.] (jaemjā) EN: brightly ; brilliantly ; magnificently ; gorgeously FR:

magnificent ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Azurbreitrachen {n} [ornith.]Magnificent Green Broadbill
Hainanreiher {m} [ornith.]Magnificent Night Heron
Prachtfregattvogel {m} [ornith.]Magnificent Frigate Bird
Purpurbrust-Fruchttaube {f} [ornith.]Magnificent Fruit Dove
Sichelschwanz-Paradiesvogel {m} [ornith.]Magnificent Bird of Paradise
Prachtparadiesvogel {m} [ornith.]Magnificent Riflebird
Rotschwanzrasbora {f} (Rasbora borapetensis) [zool.]magnificent rasbora

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า magnificent
Back to top