ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

confidently

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *confidently*, -confidently-

confidently ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
confidently (adv.) ด้วยท่าทีสง่างาม See also: ด้วยท่าทีภาคภูมิใจ, ด้วยท่าทีที่มั่นใจ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มั่นอกมั่นใจ (adv.) confidently See also: positively Syn. มั่นใจ, แน่ใจ
มั่นใจ (adv.) confidently See also: certainly, surely Syn. มั่นอกมั่นใจ, เชื่อมั่น, แน่ใจ
เชื่อมั่น (adv.) confidently See also: certainly, surely Syn. มั่นอกมั่นใจ, แน่ใจ

confidently ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
堂々(P);堂堂[どうどう, doudou] (adj-t,adv-to) (1) magnificent; grand; impressive; dignified; majestic; imposing; stately; (2) fair; square; open; (adv-to) (3) grandly; boldly; confidently; (4) fairly; squarely; (5) unreservedly; without apology; without hesitation; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า confidently
Back to top