ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

majestic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *majestic*, -majestic-

majestic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
majestic (adj.) สูงส่ง See also: น่าเคารพนับถือ, น่าเกรงขาม, ซึ่งมีอำนาจ Syn. royal, regal, dignified
majestic (adj.) ยิ่งใหญ่ See also: หรูหราโอ่อ่า, สง่างาม, มีอำนาจ Syn. grand, dignified, sumptuous, exalted
majestically (adv.) อย่างสง่าผ่าเผย See also: อย่างน่าเกรงขาม, อย่างน่าเคารพนับถือ
English-Thai: HOPE Dictionary
majestic(มะเจส'ทิค) adj. สง่าผ่าเผย,สูงส่ง,ตระหง่าน,มีอำนาจ,น่าเกรงขามและน่าเคารพนับถือ,ใหญ่โต, Syn. majestical., See also: majestically adv., Syn. grand,splendid
English-Thai: Nontri Dictionary
majestic(adj) ใหญ่โต,ตระหง่าน,โอ่อ่า,สง่าผ่าเผย,สูงส่ง,น่าเกรงขาม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
งามสง่า (adj.) majestic See also: grand, dignified, lofty, stately, regal, awful, noble, august Syn. กล้าหาญ
คู่บารมี (adj.) majestic See also: august, grand
ยรรยง (adj.) majestic See also: grand, dignified, lofty, stately, regal, awful, noble, august Syn. งามสง่า, กล้าหาญ
ผ่าเผย (adv.) majestically See also: grandly Syn. สง่า, สง่าผ่าเผย
สง่า (adv.) majestically See also: grandly Syn. สง่าผ่าเผย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hello, Your Majestic Magnificence.กระหม่อมเอง ฝ่าบาทผู้งามสง่า
The majestic song of the male silverback gorilla.เสียงเพลงครวญของกอริลลาหลังเทาตัวผู้
Noble visionary majestic that people can believe in and be inspired by that creates such a lift that it soars.สูงส่ง, มีวิสัยทัศน์, สง่างาม, น่าศรัทธา และเป็นแรงบันดาลใจ หนุนให้โบยบินขึ้นไปจนสูงลิบ
An eagles a majestic bird. It deserves respect.อินทรีเป็นนกมีชาติตระกูล ใครเห็นก็ต้องซูฮก
They're majestic animals.มันเป็นสัตว์ที่สง่างามมาก
Lurking in the shadow of majestic Paradise Falls, it sports plants and animals undiscovered by science.ที่ซ่อนอยู่ในผาน้ำตกสวรรค์ เต็มไปด้วยพืชและสัตว์ ที่นักวิทยาศาสตร์ไม่เคยพบ
In 1940, Winston Churchill sat in his bunker smoking one of those majestic cigars, waiting for news that the first German bombs were decimating London.ในปี 1940 วินสตัน เชอร์ชิลล์ นั่งอยู่ในหลุมหลบภัย สูบซิการ์ชั้นเลิศ ขณะรอฟังข่าว
"with that majestic sadness that is the pleasure of tragedy."ก็เพียงพอแล้ว นั่นคือความเพลิดเพลิน ของโศกนาฏกรรม"
So majestic and peaceful, this planet.โลก ชั่งดูสงบสุขและสง่างามยิ่ง
The path of my cyber sleuthing has had majestic results.การใช้ไซเบอร์เพื่อสืบสวนของฉัน ได้ผลคุ้มค่า
A majestic and extremely attractive blob.เป็นก้อนๆที่น่าสนใจและเลอค่า
She was majestic and powerful.หล่อนเป็นผู้ยิ่งใหญ่ และทรงอำนาจ

majestic ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
堂堂[táng táng, ㄊㄤˊ ㄊㄤˊ, 堂堂] grand; magnificent; stately; majestic appearance
威仪[wēi yí, ㄨㄟ ㄧˊ, 威仪 / 威儀] majestic presence; awe-inspiring manner
盛典[shèng diǎn, ㄕㄥˋ ㄉㄧㄢˇ, 盛典] majestic pomp; grand ceremony
盛德[shèng dé, ㄕㄥˋ ㄉㄜˊ, 盛德] splendid virtue; majestic moral character; great kindness
肃立[sù lì, ㄙㄨˋ ㄌㄧˋ, 肃立 / 肅立] standing tall and majestic (of physical object such as trees)
威重[wēi zhòng, ㄨㄟ ㄓㄨㄥˋ, 威重] august; majestic
威厉[wēi lì, ㄨㄟ ㄌㄧˋ, 威厉 / 威厲] awe-inspiring; majestic
浩浩荡荡[hào hào dàng dàng, ㄏㄠˋ ㄏㄠˋ ㄉㄤˋ ㄉㄤˋ, 浩浩荡荡 / 浩浩蕩蕩] grandiose; majestic
壮丽[zhuàng lì, ㄓㄨㄤˋ ㄌㄧˋ, 壮丽 / 壯麗] magnificence; magnificent; majestic; glorious
[yǎn, ㄧㄢˇ, 俨 / 儼] majestic; dignified
威风凛凛[wēi fēng lǐn lǐn, ㄨㄟ ㄈㄥ ㄌㄧㄣˇ ㄌㄧㄣˇ, 威风凛凛 / 威風凜凜] majestic; awe-inspiring presence; impressive power
崇高[chóng gāo, ㄔㄨㄥˊ ㄍㄠ, 崇高] majestic; sublime
磅礴[páng bó, ㄆㄤˊ ㄅㄛˊ, 磅礴] majestic; boundless
雄壮[xióng zhuàng, ㄒㄩㄥˊ ㄓㄨㄤˋ, 雄壮 / 雄壯] majestic; awesome; full of power and grandeur
波澜老成[bō lán lǎo chéng, ㄅㄛ ㄌㄢˊ ㄌㄠˇ ㄔㄥˊ, 波澜老成 / 波瀾老成] splendid and powerful (of story); majestic; awesome
富丽堂皇[fù lì táng huáng, ㄈㄨˋ ㄌㄧˋ ㄊㄤˊ ㄏㄨㄤˊ, 富丽堂皇 / 富麗堂皇] sumptuous mansions (成语 saw); splending and majestic

majestic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イナズマヤッコ;マジェスティックエンジェル[, inazumayakko ; majiesuteikkuenjieru] (n) bluegirdled angelfish (Pomacanthus navarchus); majestic angelfish
偉容;威容[いよう, iyou] (n) dignity; majestic appearance
荘厳華麗[そうごんかれい, sougonkarei] (n,adj-na) majestic and splendid
儼として[げんとして, gentoshite] (adv) solemnly; gravely; majestically; authoritatively
厳か[おごそか, ogosoka] (adj-na,n) austere; majestic; dignified; stately; awful; impressive; (P)
厳しい(P);酷しい;厳めしい[きびしい(厳しい;酷しい)(P);いかめしい(厳しい;厳めしい), kibishii ( kibishi i ; koku shii )(P); ikameshii ( kibishi i ; gen meshii )] (adj-i) (1) severe; strict; rigid; unsparing; relentless; (2) stern; austere; grave; solemn; majestic; (3) intense (cold); (P)
厳然;儼然[げんぜん, genzen] (n,adj-t,adv-to) grave; solemn; majestic; stern; authoritative
堂々(P);堂堂[どうどう, doudou] (adj-t,adv-to) (1) magnificent; grand; impressive; dignified; majestic; imposing; stately; (2) fair; square; open; (adv-to) (3) grandly; boldly; confidently; (4) fairly; squarely; (5) unreservedly; without apology; without hesitation; (P)
壮大[そうだい, soudai] (adj-na,n) magnificent; grand; majestic; splendid; (P)
威風凛々;威風凛凛[いふうりんりん, ifuurinrin] (adj-t,adv-to) (arch) awe-inspiring; majestic; commanding; stately; with an imposing air; in a stately (dignified) manner
威風堂堂;威風堂々[いふうどうどう, ifuudoudou] (adj-no,adj-t,adv-to) being majestic; with great pomp and circumstance; with an imposing air

majestic ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โอ่อ่า[adj.] (ō-ā) EN: luxurious ; magnificent ; imposing ; grand ; stately ; majestic ; dignified and pretty FR: imposant ; grandiose ; majestueux
โอ่โถง ; โอ้โถง[adj.] (ōthōng) EN: magnificent ; majestic ; imposing ; grand FR:
สง่า[adj.] (sa-ngā) EN: dignified ; majestic ; grand FR: digne ; majestueux
สง่างาม[adj.] (sa-ngā ngām) EN: elegant ; dignified ; stately ; majestic ; gracious FR: majestueux
สง่าผ่าเผย[adj.] (sa-ngā phāp) EN: elegant ; majestic ; regal FR:
สูงส่ง[adj.] (sūngsong) EN: supreme ; sublime ; highest ; majestic FR: suprême
ยรรยง[adj.] (yamyong) EN: majestic FR:
ยรรยง[adj.] (yanyong) EN: majestic FR:
คล้าขุนแผน [n. exp.] (khlā khunph) EN: Calathea majestica FR: Calathea majestica

majestic ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hoheitsvoll; majestätisch {adj} | hoheitsvoller | am hoheitsvollstenmajestic | more majestic | most majestic

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า majestic
Back to top