ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ว่าง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ว่าง*, -ว่าง-

วาง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
วาง (v.) lay (down) See also: put (down), place, set down, plant, deposit, leave Ops. ยก
วางกล้าม (v.) swagger See also: display arrogance, display courage, put on airs, act big, be arrogant Syn. วางโต, อวดดี, อวดเก่ง, วางท่า
วางกล้าม (v.) act big See also: swagger, be arrogant Syn. ทำใหญ่, วางข้อ, วางท่า
วางกับดัก (v.) trap See also: entrap, ensnare, snare, catch, enmesh, corner
วางก้าม (v.) put on airs See also: swagger, show off, act in a boastful way Syn. วางโต
วางข้อ (v.) swagger See also: display arrogance, display courage, put on airs, act big, be arrogant Syn. วางกล้าม, วางโต, อวดดี, อวดเก่ง, วางท่า
วางข้อกำหนด (v.) impose a condition See also: set a conception Syn. กำหนดข้อแม้
วางขาย (v.) sold See also: place on sale Syn. ขาย Ops. ซื้อ
วางซ้อน (v.) overlay
วางตน (v.) behave See also: conduct oneself, deport Syn. วางตัว, ปฏิบัติตน, ปฏิบัติตัว, ทำตน, ทำตัว
วางตลาด (v.) market See also: be/ put on sale Syn. วางขาย, ออกขาย, วางตลาด
วางตัว (v.) behave See also: conduct oneself, mind one´s manners, keep one´s nose clean
วางตา (v.) take one´s eyes off See also: turn one´s eyes away Syn. ละสายตา
วางทับกัน (v.) overlap See also: pile up, superimpose Syn. ทับกัน, ซ้ำ
วางท่า (v.) put on airs See also: put on an affected pose, assume affectedly Syn. ไว้ยศ
วางธุระ (v.) neglect See also: ignore, overlook, be inattentive, pay no heed, keep out of the business Syn. เพิกเฉย
วางนโยบาย (v.) set a policy See also: impose a policy, lay a policy, propose a policy Syn. กำหนดนโยบาย
วางบ่วง (v.) place a snare See also: snare Syn. วางกับดัก
วางประกัน (v.) put up bail
วางฟอร์ม (v.) put on airs See also: swagger, put on an affected pose, assume affectedly Syn. วางท่า
วางมวย (v.) fight See also: get into a fight, box, be at cuff with someone, come to blows Syn. ชกต่อย, วิวาท
วางมัดจำ (v.) deposit See also: pledge, leave or put up earnest money, give a deposit Syn. มัดจำ
วางมาด (v.) put on airs See also: be pretentious, be stuck-up Syn. วางท่า
วางมาด (adv.) arrogantly See also: haughtily Syn. วางท่า, เต๊ะจุ๊ย, เต๊ะท่า, แอ๊ก
วางมาด (v.) put on airs See also: be arrogant Syn. วางท่า, เต๊ะจุ๊ย, เต๊ะท่า, แอ๊ก
วางมาตรการ (v.) lay down measures Syn. กำหนดมาตรการ
วางมาตรฐาน (v.) standardize
วางมือ (v.) quit boxing Syn. เลิก, หยุด, รามือ
วางมือ (v.) give up Syn. ทิ้ง
วางมือ (v.) stop See also: cease, abandon, quit, terminate Syn. เลิกรา, เลิกล้ม, ล้างมือ
วางมือ (v.) slacken See also: abate, lessen, relax, decrease, reduce, be less active, loosen
วางมือ (v.) slacken See also: abate, lessen, relax, decrease, reduce, be less active, loosen
วางยา (v.) poison See also: give someone poison
วางยา (v.) apply a remedy See also: give medicine, administer a remedy Syn. ให้ยา
วางยาพิษ (v.) poison See also: give/administer poison to Syn. วางยา
วางระเบิด (v.) bomb See also: explode a bomb, drop a bomb
วางระเบิด (v.) bomb See also: explode a bomb, drop a bomb
วางระเบียบ (v.) lay down regulations See also: lay down rules, institute regulations Syn. จัดระเบียบ, กำหนดระเบียบ
วางรากฐาน (v.) lay the foundation
วางรูปแบบ (v.) set a format See also: stipulate a format Syn. จัดรูปแบบ, กำหนดรูปแบบ
English-Thai: HOPE Dictionary
abeam(อะบีม') adv.,adj. ซึ่งเป็นมุมฉากกับแนวหน้าและหลัง, ตามขวางและข้างเรือ
capacious(คะเพ'เ?ียส) adj. จุมาก,ใหญ่มาก,กว้างขวาง,มีเนื้อที่มาก, See also: capaciousness n. ดู capacious
acoustic couplerตัวคู่ต่อทางเสียงหมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนี่งที่ใช้เป็นตัวเปลี่ยนสัญญาณจากดิจิตอลของคอมพิวเตอร์เป็นสัญญาณโทรศัพท์ หรือจากสัญญาณโทรศัพท์เป็นสัญญาณดิจิตอลของคอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีการสื่อสารกันได้ ใช้วางอยู่กับเครื่องโทรศัพท์ มีลักษณะเป็นโมเด็มชนิดหนึ่ง ดู MODEM ประกอบ
across(อะครอส') prep. จากข้างหนึ่งไปยังอีกข้างหนึ่ง, ข้าม, ขวาง, ตามขวาง, ผ่า,ทะลุ, อยู่อีกข้างหนึ่ง, ประสานกัน, พาด,ไขว้, สะพายแล่ง, ก่ายกัน, ตัดผ่านกัน, Syn. athwart)
aculeus(อะคิว' เลียส) ส่วนที่มีรูปคล้ายหนามที่สำหรับวางไข่ของผึ้ง
adrift(อะดริฟทฺ') adj.,adv. ล่องลอย (ไม่ได้วางสมอเรือ) , ตุหรัดตุเหร่ไป, ล่องลอยไป
affiance(อะไฟ' เอินซฺ) vt.,n. สัญญา, รับหมั้น, หมั้น, การหมั้น, ความเชื่อถือ, ศรัทธา, ความไว้วางใจ, Syn. betroth, faith
air massกลุ่มก้อนอากาศที่กินบริเวณเนื้อที่กว้างขวาง
all-around(ออล' อะราวน์ดฺ) adj. ได้ทุกอย่าง, คล่องตัว, กว้างขวาง, หยั่งรู้, เข้าใจ, Syn. versatile
ample(แอม' เพิล) adj. พอเพียง, เหลือพอเพียง, อุดมสมบูรณ์, กว้างขวาง, ถึงขนาด, Syn. roomy, abundant ###A. cramped, sparse)
anadromous(อะแตด' โรมัส) adj. ซึ่งว่ายจากทะเลสู่แม่น้ำเพื่อวางไข่ (running upward)
anastrophe(อะแนส' โทรฟี) n. การวางกลับกัน, การกลับกัน (a turning back)
anesthesiologist(แอนเนสธีซิออล' โลจิสทฺ) n. แพทย์ผู้ชำนาญการวางยาสลบหรือชา,วิสัญญีแพทย์, Syn. anaesthe- siologist
anesthesiology(แอนเนสธีซิออล' โลจี) n. วิชาเกี่ยวกับการวางยาสลบหรือยาชา, วิสัญญีวิทยา, Syn. anaesthesiology
anesthetist(อะเนส' ธีทิสทฺ) n. ผู้วางยาชาหรือยาสลบ.
antler(แอนทฺ' เลอะ) n. กิ่งเขากวาง. -antlered adj.
apple computer inc.บริษัทแอปเปิลคอมพิวเตอร์ เป็นชื่อบริษัทที่ผลิตไมโครคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแอปเปิล ชุดที่โด่งดังมาก ได้แก่ แอปเปิลทู (Apple II) และ แมคอินทอช (Macintosh) ฯ คอมพิวเตอร์แอปเปิลที่วางขาย ในตลาดรุ่นแรก ๆ นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างความฮือฮาอย่างมากในวงการคอมพิวเตอร์ เพราะเป็นครั้งแรก (ราว ค.ศ.1977) ที่มีการผลิตคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กในราคาที่คนทั่วไปจะหาไว้ใช้เป็นสมบัติส่วนตัวได้ ผู้ที่ช่วยกันริเริ่มคิดประดิษฐ์ได้แก่ Steve Jobs กับ Steve Wozniak สองสหายวัยรุ่นที่สร้างเครื่องต้นแบบเครื่องแรกในโรงรถ ส่วนเครื่องรุ่นแมคอินทอชนั้นเป็นคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแรกที่เริ่มนำสัญรูป (icon) รายการคำสั่ง แบบดึงลง (pull down menu) กรอบสนทนา (dialog box) เมาส์ (mouse) ฯลฯ มาใช้ ทำให้คนทั่วไปเริ่มรู้สึกว่า การใช้คอมพิวเตอร์ไม่ใช่ของยากอะไรเลย ปัจจุบันได้มีการพัฒนาให้หนักไปในด้านการผลิตสิ่งพิมพ์ (desktop publishing) อย่างไรก็ตาม หาใช่มีแต่เครื่องแอปเปิลแมคอินทอชเท่านั้นไม่ที่ใช้ระบบการทำงานดังที่กล่าวแล้ว เครื่องคอมพิวเตอร์พีซีก็เลียนแบบ โดยการนำเอาระบบวินโดว์มาใช้
appose(อะโพซ') vt. ใส่หรือวางชิดกับ,ใส่หรือวางใกล้กับ. -apposer n., Syn. juxtapose)
apposition(แอพพะซิท'เชิน) n. การวางเข้าด้วยกัน,การวางเคียงข้างกัน,นามสรรพนามหรืออนุประโยคที่ขยายความหมายของนามสรรพนาม,อนุประโยคอื่น, Syn. juxtaposition)
appositive(อะพอซ'ซิทิฟว) n. คำหรือวลีที่อยู่เคียงข้างกัน. -adj. ซึ่งวางเคียงข้างกัน,ซึ่งเคียงข้าง (ตามหลัง) นามหรือวลีที่มันขยายความ
armchair(อาร์ม'แชร์) n. เก้าอี้มีที่วางแขน
armrest(อาร์ม'เรสทฺ) n. ที่วางแขน
arson(อาร์'เซิน) n. การลอบวางเพลิง.
ashlar(แอช'ลาร์) nใ หินก่อสร้างรูปสี่เหลี่ยมสำหรับวางซ้อนกัน., Syn. ashler
athwart(อะธวอร์ท') adj. จากข้างหนึ่งไปยังอีกข้างหนึ่ง,ทอดข้าม,ขวาง,ผิดทาง,วิปริต, Syn. irregular ###A. regular,right)
attach(อะแทชฺ') vt. ผูกมัด,ผูกติด,ติด, แนบ,ปิด, ประกอบ, มีพร้อม,วางอยู่ใน,ส่งไปประจำ, อายัด,จับกุม. -vi. ผูกมัด, ติด,เป็นของ, Syn. fasten, join,secure ###A. detach, quit)
attire(อะไท'เออะ) vt. แต่งตัว,ใส่เสื้อผ้า. -n. เครื่องแต่งตัว,เสื้อผ้า,เขากวาง, Syn. adorn
attitude(แอท'ทิทูด) n. ท่าทาง,กิริยาท่าทาง,การวางตัว,ทัศนคติ,ท่าในการบิน,ท่าที,เจตคติ, Syn. manner, mood, behaviour
attitudinise(แอททิทูด'ดิไนซ) vi. วางท่า, ทำท่า (assume attitudes)
axis(แอค' ซิส) n., (pl. axes) แกน, เพลา, เส้นศูนย์กลาง, สัมพันธมิตร, แนวหลักในการพัฒ-นาหรือเคลื่อนที่, กระดูกสันหลังที่คอ (ชิ้นที่ 2) , อักษะ (เยอรมัน ญี่ปุ่นและอิตาลีในสงครามโลกครั้งที่ 2) , ชื่อกวางในอินเดียและลังกา, Syn. coalition
azimuth(แอซ'ซิมัธ) n. เส้นวางราบ, ทิศทางของดวงดาวที่วัดบนพื้นโลก, มุมตำแหน่ง
back(แบค) {backed,backing,backs} n.,adj.,vi.,vt.,adv. หลัง,ข้างหลัง,ส่วนหลัง,ด้านหลัง,กองหลัง,ที่เปลี่ยว,กลับคืน,ตรงกันข้าม,ค้างจ่าย,กลับ,ถอย,สนับสนุน,ถือหาง,วางเดิมพันใน, Syn. rear -Conf. re-
bailsman(เบล'ซ เมิน) n. ผู้วางหลักทรัพย์เพื่อประกันตัว -pl. bailsmen
balk(บอล์ค) vi.,vt. หยุด,ชะงัก,ขัดขวาง,คัดค้าน n. การหยุดยั้ง,ความพ่ายแพ้,ความผิดหวัง,ที่ดินที่ไม่ได้ไถ,ไม้ขนาดใหญ่สำหรับก่อสร้าง, See also: balker n. ดูbalk, Syn. frustrate
bar(บาร์) {barred,barring,bars} n. ท่อน,แท่ง,ไม้ขวาง,แถบ,กลอน,สลักประตู,ไม้ราว,กระบอง,ลูกกรง,สิ่งกั้น,รั้ว,อุปสรรค์,ลำ,เส้น,สาย,คอก (ในศาล) ,อาชีพทนายความ,ราวที่ทนายความว่าความในศาล,บัลลังก์สอบสวนในศาล,ที่จำหน่ายเครื่องดื่ม,สายสะพายอิสริยาภรณ์,บาร์ vt. ใส่กลอน
barricade(บาร์'ริเคด) {barricaded,barricading,barricades} n. สิ่งกีดขวาง,สิ่งกั้น. vt. กีดขวาง,กั้น, See also: barricader n. ดูbarricade, Syn. blockade,barrier
barrier(แบร์'รีเออะ) n. สิ่งกีดขวางทางผ่าน,สิ่งกีดขวาง,อุปสรรค, Syn. obstacle
beam(บีม) n. คาน,ไม้ขวาง,ขื่อแป,รอด,คร่าว,คันรถ,คันชั่ง,คันไถ,แกนที่ม้วนได้,คานหาม,เขาแกน,ลำแสง,ลำรังสีขนานกัน,สัญญาณวิทยุ,สีหน้าที่ปิติยินดี vi. แผ่รังสีหรือลำแสง,ส่งสัญญาณวิทยุ,เปล่งยิ้มหรือมีสีหน้าที่ปิติยินดี
bear(แบร์) {bore,borne/born,bearing,bears} vt.,vi. ค้ำ,รับ,พยุง,หนุน,แบก,รับภาระ,พบ,ทรงไว้,อดทน,ทาน,ทน,มี,ออกลูก,มีลูก,มีความรู้สึก,ถือ,พัด,พา,กด,ดัน,ให้,แสดง,ไปทาง,วางท่าทาง n. หมี,คนหยาบคาย,คนงุ่มง่าม,ชื่อดาวที่อยู่ทางทิศเหนือ (Great Bear ดาวจระเข้,Little B
bench(เบนชฺ) {benched,benching,benches} n. ม้านั่ง,บัลลังก์ (ตุลาการ) ,ผู้พิพากษา,ศาล,ม้านั่งยาวสำหรับหลายคนนั่ง vt. วาง (ม้านั่ง) ตั้งไว้,วางแสดง,ทำให้นั่งอยู่ที่นั่ง
English-Thai: Nontri Dictionary
abeam(adv) ตามขวางเรือ
across(adv) ไขว้,ตัดผ่าน,ขวาง
alignment(n) การจัดแถว,การวางแนว,การจัดขบวน
aline(vt) จัดแถว,วางแนว,ทำให้เป็นเส้นตรง
ample(n) มากมาย,กว้างขวาง,เหลือเฟือ
antler(n) เขากวาง
apposition(n) การวางไว้ด้วยกัน
arson(n) การลอบวางเพลิง
askance(adv) ด้วยความสงสัย,ด้วยความไม่ไว้วางใจ
assure(vt) ทำให้มั่นใจ,ทำให้แน่ใจ,ทำให้วางใจ,รับประกัน
athwart(pre) ข้าม,ขวาง
barricade(n) สิ่งกีดขวาง,เครื่องกั้น,อุปสรรค
barrier(n) สิ่งกีดขวาง,อุปสรรค,ด่านศุลกากร
believe(vt) เชื่อ,เชื่อถือ,ไว้วางใจ,ศรัทธา,มั่นใจใน
bet(n) การพนัน,การวางเดิมพัน
between(adv) ในระหว่าง,อยู่ระหว่าง,คั่นกลาง,ขวางกลาง
block(n) ท่อนไม้,ตึกทั้งแถว,แม่พิมพ์,เครื่องกีดขวาง
blockade(n) การปิดล้อม,การกั้นด่าน,การขัดขวาง
blockage(n) การปิดล้อม,การอุด,การขัดขวาง
boundless(adj) ไม่มีขอบเขต,กว้างขวาง,ไม่มีที่สิ้นสุด,ไม่จำกัด
bravado(n) ความอวดกล้า,ความองอาจ,ความอาจหาญ,การวางก้าม
broad(adj) กว้าง,กว้างขวาง,โจ่งแจ้ง,ไม่ถูกจำกัด
buck(n) กวาง,แพะ(ตัวผู้),กระต่าย,สัตว์ตัวผู้,เงินเหรียญอเมริกัน
buckskin(n) หนังกวาง,หนังแกะ
capacious(adj) กว้างขวาง,จุ,ใหญ่,มีเนื้อที่มาก
catholicity(n) ความกว้างขวาง,ความใจกว้าง,ความแพร่หลาย
chamberlain(n) มหาดเล็ก,จางวาง,กรมวัง
characterize(vt) บรรยายอุปนิสัย,วางนิสัย(ตัวละคร),แสดงลักษณะ
clog(n) เครื่องถ่วง,สิ่งที่ขัดขวาง,อุปสรรค
collocate(vt) จัดให้เหมาะ,จัดวาง
collocation(n) การจัดระเบียบ,การจัดวาง
commitment(n) การทำผิด,การมอบหมาย,การมอบความไว้วางใจ,การให้คำมั่น
incommode(vt) ทำให้ไม่สะดวก,ขัดขวาง,เป็นอุปสรรค
commodious(adj) จุ,มีเนื้อที่กว้าง,กว้างขวาง,มีบริเวณกว้าง
comport(vi) เข้ากัน,เหมาะกัน,เหมาะสม,วางตัวดี
comprehensive(adj) เกี่ยวกับความเข้าใจ,กินวงกว้าง,กว้างขวาง,ครอบคลุม
confidential(adj) ลับ,ไว้วางใจ,เป็นที่เชื่อถือ
confiding(adj) ไว้ใจได้,วางใจได้
conspire(vi) สมรู้ร่วมคิด,คิดกบฏ,วางแผนร้าย
contrive(vi,vt) ประดิษฐ์ขึ้น,ออกอุบาย,วางแผน,จัดแจง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
layวาง, ยื่น, แสดง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
regulateวางระเบียบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
standardizeวางมาตรฐาน, ปรับเข้ามาตรฐาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
anticipated freightค่าระวางที่คาดไว้ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
appositionการอยู่แนบ, การวางแนบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arsonการลอบวางเพลิง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
arsonistผู้ลอบวางเพลิง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
automationการทำให้เป็นอัตโนมัติ, การอัตโนมัติ, การวางระบบอัตโนมัติ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
beddingการวางชั้น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
C. & F. (Cost and Freight)ราคาสินค้าที่รวมต้นทุนและค่าระวางพาหนะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
placenta praevia; placenta previa; presentation, placental๑. รกเกาะต่ำ๒. รกขวางปากมดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
city planningการวางผังเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
commission๑. คณะกรรมการ, คณะกรรมาธิการ, คณะมนตรี๒. การเข้าประจำการ๓. การขึ้นระวาง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
confidenceความไว้วางใจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
consignationการวางทรัพย์ไว้กับฝ่ายที่สาม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Cost and Freight (C. & F.)ราคาสินค้าที่รวมต้นทุนและค่าระวางพาหนะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cross sectionรูปตัดตามขวาง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
angular cross-beddingการวางชั้นเฉียงระดับเชิงมุม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
defianceการท้าทาย, การขัดขวาง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
east-west mountingการวางวาง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
family planningการวางแผนครอบครัว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
fiduciary๑. เกี่ยวกับความไว้วางใจ๒. ผู้ดูแลผลประโยชน์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
freightค่าระวาง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
generalisation; generalization๑. นัยทั่วไป๒. การวางนัยทั่วไป [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
hindering functionหน้าที่ขวางกั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
impositionการวางข้อกำหนด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
incendiaryผู้วางเพลิง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
laptop-วางตัก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
layout๑. การวางผัง๒. ผัง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
modelling๑. การปั้น๒. การเสริมมิติ๓. การวางท่าหุ่น [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
noninterferenceการไม่แทรกสอด, การไม่เข้าขัดขวาง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
obstructed labourการคลอดขัดขวาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
obstructionการขัดขวาง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
obstruent๑. -ขัดขวาง๒. สิ่งอุดกั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
picketing๑. การถือป้ายประท้วง๒. การขัดขวางไม่ให้เข้าทำงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
planner๑. ผู้วางแผน (ครอบครัว)๒. นักวางแผน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
redeploymentการเกลี่ยกำลังพล, การวางกำลังใหม่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
resistanceการขัดขืน, การขัดขวาง, การต่อต้าน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
SV waveคลื่นตามขวางแนวตั้ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
tonnageระวางบรรทุก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mountวางบนแผ่นกระจก [การแพทย์]
Animal anesthesiaการวางยาสลบสัตว์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
annual ringวงปี, ส่วนของไซเลมที่ปรากฏเป็นลายเนื้อไม้  มีลักษณะเป็นวงซ้อนกันเป็นชั้นๆ มองเห็นได้เมื่อตัดต้นไม้ตามขวาง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Appositionการวางแนบ [การแพทย์]
Autoradiographภาพรังสีในตัว, ภาพบันทึกการกระจายของรังสีจากสารกัมมันตรังสีในวัตถุหรือสิ่งมีชีวิต โดยวางวัตถุนั้นไว้ใกล้แผ่นฟิล์มถ่ายภาพหรือเยื่อไวแสง (emulsion) รังสีที่แผ่ออกมาจะทำให้เกิดภาพบนแผ่นฟิล์มหรือเยื่อไวแสง
Balladลำนำนิทาน, ลำนำนิทาน, บัลลาดบัลลาดหรือศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถานสาขาวิชาวรรณกรรมคือ ลำนำนิทาน เป็นรูปแบบหนึ่งของคำประพันธ์บทร้อยกรองแบบดั้งเดิมที่บอกเล่าเรื่องเป็นเพลง แต่เดิมเป็นเพลงเล่าเรื่องถ่ายทอดด้วยปากเปล่าสำหรับการแสดงในที่สาธารณะ มักร้องโดยใช้ท่วงทำนองแบบดั้งเดิมและใช้ดนตรีประกอบการเต้นรำ บัลลาดส่วนใหญ่จะบอกเล่าเรื่องราวที่เป็นโศกนาฏกรรมของความรักหรือภัยพิบัติของบุคคล เป็นบทกวีสั้น ๆ โดยทั่วไปจะอยู่ในรูปแบบของบทสนทนาประกอบการแสดง บัลลาดเป็นรูปแบบของบทกวีที่กวีและนักประพันธ์เพลงของอังกฤษมักนิยมใช้เพื่อเขียนลำนำเป็นโคลงบทสั้น ๆ ตั้งแต่ช่วงยุคกลางต่อมาจนถึงศตวรรษที่ 18 และใช้อย่างกว้างขวางทั่วไปในยุโรป อเมริกา ออสเตรเลียและแอฟริกาเหนือ ต่อมาในศตวรรษที่ 19 จนถึงปัจจุบัน บัลลาดถูกนำมาใช้ในความหมายของเพลงป็อปเป็นเพลงช้า ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะใช้กับเพลงรัก
Bar สันดอน หมวดทรัพยากรที่ดินและการใช้ที่ดิน หมายถึง เนินที่เกิดจากกระแสน้ำพัดพาตะกอนมาตกจมทับถม จนเกิดเป็นสันหรือพืดสัน ในบริเวณ ลำแม่น้ำ ปากแม่น้ำ หรือนอกจากชายฝั่งทะเล ซึ่งอาจเป็น สิ่งกีดขวางต่อการเดินเรือได้ หมวดทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในน้ำ หมายถึง พืดสันทรายหรือตะกอนอื่นๆ ที่กระแสน้ำพัดพามาตกทับถมสะสมไว้มาก จนเกิดเป็นสันหรือพืดยื่นขวางหรือปิดปากน้ำทางเข้าท่าเรือและปากอ่าว ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งกีดขวางต่อการเดินเรือได้ แบ่งออกได้เป็นประเภทต่างๆ คือ สันดอนก้นอ่าว (Bay-Head Bar), สันดอนปากอ่าว (Bay-Mouth Bar), สันดอนจะงอยปากอ่าว (Bay-Mouth Split) และสันดอนเชื่อมเกาะ(Tombolo) [สิ่งแวดล้อม]
Birth controlการวางแผนครอบครัว [TU Subject Heading]
Company Man พนักงานของบริษัทผู้ดำเนินการ, พนักงานของบริษัทผู้ดำเนินการ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทสำหรับดูแลการปฏิบัติงานทุกอย่างที่แท่นเจาะตั้งแต่การวางแผนการเจาะ สั่งอุปกรณ์การเจาะ และทำหน้าที่ตัดสินใจในระหว่างปฏิบัติการเจาะหลุม [ปิโตรเลี่ยม]
constraintปัจจัยที่ขัดขวางต่อเทคโนโลยี, สิ่งที่ทำให้การทำงานของระบบเทคโนโลยีเกิดการติดขัด หรือสิ่งที่จำกัดขอบเขตการทำงาน ทำให้ไม่สามารถทำงานได้เต็มที่ เช่น ข้อจำกัดด้านเงินทุน เวลา ความรู้ กฎข้อบังคับ สภาพอากาศ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Cross Sectionตัดตามขวาง [การแพทย์]
Deerวาง [TU Subject Heading]
Digitizerเครื่องอ่านพิกัดหรือเครื่องแปลงพิกัดเป็นตัวเลขมีลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมใช้สำหรับวางภาพกราฟิก หรือแผนที่ แล้วใช้อุปกรณ์เหมือนแว่นขยายวางทาบตำแหน่งที่ต้องการ แล้วกดปุ่มบนแว่นให้อ่านค่าพิกัดของตำแหน่งนั้นเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ [สิ่งแวดล้อม]
Cost Insurance Freight (C.I.F.) Price ราคารวมค่าระวางและประกันภัยสินค้า เงื่อนไขราคาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ (ดู Incoterms) เป็นราคารวมตั้งแต่ตัวสินค้านั้น ค่าระวางเรือขนส่งสินค้าจนถึงเมืองท่าปลายทางตามที่ระบุ รวมทั้งค่าประกันภัยในตัวสินค้านั้น ๆ ด้วย ซึ่งหมายถึง ผู้ขายสินค้าตามเงื่อนไขราคานี้ จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งค่าระวางเรือ ค่าภาษีขาออก ค่าประกันภัย และอื่นๆ จนกว่าสินค้าจะถึงเมืองปลายทาง ส่วนผู้ซื้อก็จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นหลักจากสินค้าถึงเมืองท่าปลายทางตามที่ระบุแล้ว สินค้านำเข้าของไทยส่วนใหญ่จะนำเข้ามาในเงื่อนไขราคานี้ [สิ่งแวดล้อม]
Covered warrantใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์ที่สำรองไว้ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์ที่ออกโดยผู้หนึ่งผู้ใดที่มิใช่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ซึ่งผู้ออกตราสารได้มีการกันสำรองหลักทรัพย์ไว้หรือวางหลักประกันไว้ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกนั้น หากผู้ถือ covered warrant เรียกใช้สิทธิซื้อหลักทรัพย์ผู้ออก covered warrant [ตลาดทุน]
Detailed Reconnaissance Survey การสำรวจดินแบบค่อนข้างหยาบ การสำรวจดินที่ใช้แผนที่มาตราส่วนระหว่าง 1 : 40,000 ถึง 1 : 100,000 เป็นแผนที่พื้นฐานในการสำรวจในสนาม เจาะสำรวจดินจำนวน 1 หลุม ต่อพื้นที่ 1 - 2 ตารางกิโลเมตร เพื่อทำเป็นแผนที่ดินมาตราส่วน 1 : 50,000 ถึง 1 : 100,000 แผนที่ดินแบบนี้นำไปใช้ประโยชน์ในงานวางแผนพัฒนาระดับจังหวัดและระดับภาค [สิ่งแวดล้อม]
Dikeพนัง 1) พนังหินอัคนีที่ขวางตัวอยู่ตามชั้นหินหรือหินเดิมอื่น ๆ ของเปลือกโลก ซึ่งเกิดจากหินเหลวหรือหินหนืด (magma) ที่ถูกบีบอัดอยู่ภายใน และทะลักออกมา ตามรอยร้าวของผิวโลก แล้วแข็งตัวประจุอยู่ในรอยร้าวนั้น พนังหินนี้มักมีมุมสูงชัน ในขณะที่หินเหลวแลบขึ้นมานั้น ถ้าผ่านระหว่างชั้นของหินแต่ละชนิดที่มีรอยชั้นเป็นจุดอ่อน หินเหลวจะผ่านเข้าไปประจุอยู่ระหว่างชั้นหิน และเมื่อแข็งตัวแล้วจะกลายเป้นพนังหินอัคนีที่แทรกในชั้นหิน จึงเรียกว่า พนังแทรกชั้น (sill) 2) คันดินและทรายที่เสริมให้สูงขึ้นจากผิวดินเดิม เพื่อกั้นไม่ให้แม่น้ำหรือจากทะเล มหาสมุทรๆหลผ่านเข้ามาได้ เช่นการสร้างคันดินกั้นน้ำทะเลในประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อให้ท้องทะเลแห้ง ใช้ทำการเลี้ยงสัตว์และเพาะปลูกได้ อนึ่ง ในกรณีที่เกิดน้ำท่วมอย่างฉับพลัน อาจจะสร้างคันดินกั้นน้ำมิให้น้ำทำความเสียหายแก่ทรัพย์สินบ้านเรือนประชากร แถบฝั่งน้ำได้ โดยเอาทรายใส่กระสอบไปวางเรียงซ้อนสลับกันอาจช่วยลดอุทกภัยลงได้มาก [สิ่งแวดล้อม]
Family Planningการวางแผนครอบครัว [การแพทย์]
Freightค่าระวางขนส่ง [เศรษฐศาสตร์]
globalisationโลกาภิวัตน์, การแพร่กระจายไปทั่วโลก; การที่ประชาคมโลกไม่ว่าจะอยู่ ณ จุดใด สามารถรับรู้ สัมพันธ์ หรือรับผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วกว้างขวาง ซึ่งเนื่องมาจากการพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นต้น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
globalizationโลกาภิวัตน์, การแพร่กระจายไปทั่วโลก; การที่ประชาคมโลกไม่ว่าจะอยู่ ณ จุดใด สามารถรับรู้ สัมพันธ์ หรือรับผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วกว้างขวาง ซึ่งเนื่องมาจากการพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นต้น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Dune ; Sand Dune เนินทราย ; สันทราย เนินที่เกิดขึ้นในบริเวณทะเลทราย หรือบริเวณใกล้ฝั่งทะเล เนื่องจากลมได้พัดพาเอาทรายละเอียดมากองทับถมกันไว้ และเพิ่มพูนมากขึ้นเรื่อย ๆ จนมีขนาดโตเป็นเนินทรายหรือ สันทรายเตี้ยๆ และมักเกิดขึ้นในบริเวณที่มีสิ่งกีดขวางทิศทางลม จึงกั้นทรายที่ถูกลมพัดหอบมาเอาไว้ และตกลงมาทับถมกันเป็นกองโตปกคลุมสิ่งกีดขวางนั้นจนมิด ด้านของเนินที่อยู่ทางต้นลมจะมีลักษณะลาด ส่วนด้านที่อยู่ทางปลายลมจะชัน [สิ่งแวดล้อม]
Dyke พนัง 1) พนังหินอัคนีที่ขวางตัวอยู่ตามชั้นหินหรือหินเดิมอื่น ๆ ของเปลือกโลก ซึ่งเกิดจากหินเหลวหรือหินหนืด (magma) ที่ถูกบีบอัดอยู่ภายใน และทะลักออกมา ตามรอยร้าวของผิวโลก แล้วแข็งตัวประจุอยู่ในรอยร้าวนั้น พนังหินนี้มักมีมุมสูงชัน ในขณะที่หินเหลวแลบขึ้นมานั้น ถ้าผ่านระหว่างชั้นของหินแต่ละชนิดที่มีรอยชั้นเป็นจุดอ่อน หินเหลวจะผ่านเข้าไปประจุอยู่ระหว่างชั้นหิน และเมื่อแข็งตัวแล้วจะกลายเป้นพนังหินอัคนีที่แทรกในชั้นหิน จึงเรียกว่า พนังแทรกชั้น (sill) 2) คันดินและทรายที่เสริมให้สูงขึ้นจากผิวดินเดิม เพื่อกั้นไม่ให้แม่น้ำหรือจากทะเล มหาสมุทรๆหลผ่านเข้ามาได้ เช่นการสร้างคันดินกั้นน้ำทะเลในประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อให้ท้องทะเลแห้ง ใช้ทำการเลี้ยงสัตว์และเพาะปลูกได้ อนึ่ง ในกรณีที่เกิดน้ำท่วมอย่างฉับพลัน อาจจะสร้างคันดินกั้นน้ำมิให้น้ำทำความเสียหายแก่ทรัพย์สินบ้านเรือนประชากร แถบฝั่งน้ำได้ โดยเอาทรายใส่กระสอบไปวางเรียงซ้อนสลับกันอาจช่วยลดอุทกภัยลงได้มาก [สิ่งแวดล้อม]
Forced buyการบังคับซื้อการที่บริษัทหลักทรัพย์นำเงินประกันของลูกค้าที่วางเป็นประกันการยืมหลักทรัพย์ (securities borrowing account) ไปซื้อหุ้นคืน บริษัทหลักทรัพย์จะบังคับให้ลูกค้าซื้อหุ้นคืนต่อเมื่อหุ้นที่ยืมมีมูลค่าเพิ่มขึ้น จนทำให้สัดส่วนหลักประกันต่อมูลหนี้มีค่าต่ำกว่าระดับ maintenance margin ที่เข้าเกณฑ์ forced buy ซึ่งจะต่ำกว่าระดับ margin call (เช่น ระดับ forced buy เท่ากับ 30% ขณะที่ระดับ margin call เท่ากับ 40% เป็นต้น) หลักเกณฑ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันมิให้ลูกค้าแต่ละรายมีภาระหนี้เกินตัวจนไม่อาจแบกรับได้ (ซึ่งจะเห็นได้จาก การที่ถูก margin call แล้วไม่สามารถนำทรัพย์สินมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มเติมได้) หากปล่อยค้างไว้ ถ้าหุ้นที่ยืมมีมูลค่าสูงขึ้นไปอีก อาจทำให้มีหลักประกันไม่คุ้มมูลหนี้ จนกระทบถึงฐานะการเงินของบริษัทหลักทรัพย์และกระทบถึงความเชื่อมั่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ ทั้งระบบได้ [ตลาดทุน]
Investor contactผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนผู้ทำหน้าที่ติดต่อ ชักชวน ให้คำแนะนำ หรือวางแผนการลงทุน ให้กับผู้ลงทุน ซึ่งมีสองประเภท ได้แก่ ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ก และผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข [ตลาดทุน]
Laptop computer คอมพิวเตอร์ขนาดวางตัก [คอมพิวเตอร์]
magnetic inductionการเหนี่ยวนำแม่เหล็ก, การทำให้วัตถุเป็นแม่เหล็กโดยการนำไปวางไว้ในสนามแม่เหล็ก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Mistrustไม่วางใจ, ความไม่ไว้วางใจ, ขาดความไว้วางใจ [การแพทย์]
No confidence motionsอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล [TU Subject Heading]
Orientationแนวทิศทางการวางตัว การหันทิศทางอาคาร [พลังงาน]
Pipelineท่อสำหรับการขนส่งน้ำมันดิบหรือก๊าซธรรมชาติ วางได้ทั้งบนบกและในทะเล [ปิโตรเลี่ยม]
Marginหลักประกันของลูกค้าจำนวนเงินหรือทรัพย์สินที่ลูกค้าวางไว้กับบริษัทหลักทรัพย์เพื่อการซื้อหุ้นโดยใช้สินเชื่อหรือเพื่อการขายชอร์ตกับบริษัทหลักทรัพย์นั้น ตลาดหลักทรัพย์จะกำหนดอัตราขั้นต่ำที่ลูกค้าต้องวางหลักประกันไว้เรียกว่า Initial Margin Rate เช่น ร้อยละ 50 ของมูลค่าหุ้นที่ซื้อหรือขายชอร์ต เป็นต้น ตลาดหลักทรัพย์อาจกำหนดเปลี่ยนแปลงอัตรา Margin ได้หากภาวะความเสี่ยงใน ตลาดหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลง เงิน Margin ที่ลูกค้าต้องวางเริ่มแรกนี้ เรียกว่า Initial Margin [ตลาดทุน]
Meander ทางน้ำโค้งตวัด ลำน้ำที่โค้งไปโค้งมาแลดูคล้ายเส้นเชือกที่วาง ขดไว้เป็นหยัก ๆ เป็นลักษณะของลำน้ำที่มักพบอยู่ในบริเวณที่ธารน้ำไหลผ่านไปในพื้นที่ค่อน ข้างราบ การกัดเซาะในทางลึกมีน้อยกว่าในทางข้าง กระแสน้ำที่ไหลมาปะทะตลิ่งด้านหนึ่งจะค่อยๆ กัดเซาะตลิ่งด้านนั้นให้พังทลายไปทีละน้อยๆ ในขณะเดียวกันตลิ่งด้านที่อยู่ตรงข้ามจะเกิดการทับถมงอกออกมา นานๆเข้าทางน้ำจึงโค้งมากขึ้น บางครั้งก็โค้งตวัดจนเกือบจะประชิดกัน ซึ่งถ้าหากประชิดกันมาก กระแสน้ำอาจเซาะตรคอคอดให้ขาดเป็นลำน้ำตัดตรงไป ส่วนที่โค้งอ้อมนั้นกลายเป้นบึงโค้งหรือทะเลสาบรูปแอก [สิ่งแวดล้อม]
Poisonสารพอยซัน(ต่อปฏิกิริยานิวเคลียร์), วัสดุใดๆ ที่มีภาคตัดขวางการดูดกลืนนิวตรอนสูง ซึ่งจะดูดกลืนนิวตรอนบางส่วนจากปฏิกิริยาลูกโซ่การแบ่งแยกนิวเคลียสในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ เป็นผลให้การเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ลดลง
polarizationโพลาไรเซชัน, กระบวนการที่จำกัดให้คลื่นตามขวางสั่นในระนาบเดียว เช่น โพลาไรเซชันของแสง คือ กระบวนการที่จำกัดให้สนามไฟฟ้าของคลื่นแสงสั่นในระนาบเดียว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Positioning (Advertising)การวางตำแหน่งสินค้า (โฆษณา) [TU Subject Heading]
Rackที่วางนิตยสาร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Company Representativeพนักงานของบริษัทผู้ดำเนินการ, พนักงานของบริษัทผู้ดำเนินการ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทสำหรับดูแลการปฏิบัติงานทุกอย่างที่แท่นเจาะ ตั้งแต่การวางแผนการเจาะ สั่งอุปกรณ์การเจาะ และทำหน้าที่ตัดสินใจในระหว่างปฏิบัติการเจาะหลุม [ปิโตรเลี่ยม]
Retention moneyเงินวางประกัน [การบัญชี]
Novelนวนิยายนวนิยาย มาจากภาษาอังกฤษว่า Novel และ Novella ในภาษาอิตาเลียน คำนี้ใช้เป็นครั้งแรกเพื่อเรียกนวนิยายอย่างใหม่ของบอกาจิโอ (Boccaio) ที่แต่งเรื่อง เดคาเมรอน (Decameroa) ซึ่งแต่งขึ้นราว ค.ศ. 1338-1340 การที่เรื่องเดคาเมรอน ได้รับการกล่าวขวัญจากคนสมัยนั้นว่าเป็นนิยายแบบใหม่หรือนวนิยายนั้น เป็นเพราะบอกาจิโอ เริ่มใช้กลวิธีการเขียนตามแบบ นวนิยายในสมัยปัจจุบันกล่าวคือ เขียนเล่าเป็นเรื่องสั้น ๆ เกี่ยวกับชีวิตมนุษย์ในแง่มุมต่างๆ อย่างสมจริง แต่ขณะเดียวกันก็ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าเรื่องราวดังกล่าวในวรรณกรรมนั้นเป็น เรื่องสมมุติไม่ใช่เรื่องจริง นอกจากนี้ก็มีวิธีการเสนอเรื่องให้ยอกย้อนชวนติดตาม และมีแนวคิดกว้างขวาง มีลักษณะต่างไปจากการเขียนนิทานนิยายแต่เดิมที่มักสร้างเรื่องจากจินตนาการ และอุดมคติของผู้เขียน แต่ผู้เขียนกลับทำให้เรื่องที่อ่านนั้นดูเหมือนเป็นเรื่องจริง โดยอาศัยการเล่าเรื่องให้เป็นไปตามลำดับเหตุการณ์แล้วสะท้อนแนวคิดสำคัญของ เรื่องให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของศาสนาเป็นต้น อย่างไรก็ตามเรื่องเดคาเมรอน ก็เป็นเรื่องต้นเค้าของการเขียนนวนิยายตะวันตกเท่านั้น ยังไม่ได้มีลักษณะเป็นนวนิยายอย่างในปัจจุบันอย่างแท้จริงนัก แต่ก็มีอิทธิพลต่อนักเขียนในยุคนั้นและยุคต่อมาด้วย เพราะหลังจากนี้เป็นต้นมา ก็มีการเขียนนวนิยายหรือเรื่องเล่าแบบใหม่ก็กลายเป็นรูปแบบวรรณกรรมอย่าง ใหม่ที่แพร่หลายไปทั่วยุโรป(สายทิพย์ นุกูลกิจ. 2537 : 171-172) นวนิยายตามแบบแผนเช่นปัจจุบันนี้เริ่มมีขึ้นเมื่อตอนต้นคริสต์ศตวรรษที่ 18 ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักประพันธ์นวนิยายที่แท้จริงคนแรกของอังกฤษ คือ แดเนียล เดอโฟ (Daniel Defoe) ซึ่งแต่งเรื่อง โรบินสัน ครูโซ (Robinson Crusoe) เมื่อ ค.ศ. 1719
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
lie (vi.) วาง Syn. lay Ops. stand
put (vt.) วาง See also: ตั้ง Syn. set, settle
set (vt.) วาง See also: ตั้ง, จัดวาง Syn. arrange, deposit
load into (idm.) วาง (ของหนัก) บน Syn. load onto
load onto (idm.) วาง (ของหนัก) บน Syn. load into
lay by (phrv.) วาง (บางสิ่ง) ข้าง (บางสิ่งหรือบางคน) See also: วางข้าง Syn. set by
spread over (phrv.) วาง (บางสิ่งที่แผ่กว้าง) ไว้บน Syn. spread on, spread with
spread on (phrv.) วาง(บางสิ่งที่แผ่กว้าง)ไว้บน Syn. spread over, spread with
put back (phrv.) วางกลับ See also: วางคืน Syn. lay back, put forward
set on end (vt.) วางกลับหัวกลับหาง See also: วางสลับหัวท้าย
upend (vt.) วางกลับหัวกลับหาง See also: วางสลับหัวท้าย Syn. set on end
trap (vt.) วางกับดัก See also: ดักจับ, ดัก
ensnare (vt.) วางกับดักสัตว์ See also: ดักสัตว์ Syn. net, trap
set beside (phrv.) วางข้าง See also: วางด้านข้าง
postfix (vt.) วางข้างท้าย See also: ใส่ข้างหลัง, เติมท้าย Syn. append, suffix
subjoin (vt.) วางข้างท้าย See also: ใส่ข้างหลัง, เติมท้าย Syn. append, postfix, suffix
put forward (phrv.) วางข้างหน้า Syn. lay back, put back
set before (phrv.) วางข้างหน้า See also: วางตรงหน้า Syn. put at
appose (vt.) วางชิดกับ
lap over (phrv.) วางซ้อน See also: วางเกย, วางทับกันบางส่วน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Put me downวางฉันลง ฉันอยากเห็น
We'd planned to meet at…พวกเราวางแผนพบกันที่...
We had planned to meet tonightพวกเราวางแผนพบกันคืนนี้
Do you know where I put my glasses?คุณทราบไหมว่าฉันวางแว่นตาไว้ที่ไหน
I have to hang up nowฉันต้องวางหูแล้วตอนนี้
What do they plan to do?พวกเขาวางแผนทำอะไร
I expect to have a full report on my desk tomorrowฉันคาดว่าจะได้รับรายงานฉบับเต็มวางบนโต๊ะในวันพรุ่งนี้
Don't count on meอย่าไว้วางใจฉัน
We are planning a tour to Italy this summerพวกเรากำลังวางแผนไปเที่ยวอิตาลีกันหน้าร้อนนี้
He plans to go abroad next yearเขาวางแผนที่จะไปต่างประเทศปีหน้า
I put my phone down somewhere and now I can't find itฉันวางโทรศัพท์ไว้ที่ไหนสักแห่งและตอนนี้ฉันหามันไม่เจอ
I didn't plan it this wayฉันไม่ได้วางแผนให้เป็นแบบนี้เลย
This is the time where you need to learn to let goนี่เป็นเวลาที่คุณต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยวางมั่ง
What do you have planned for tonight?คุณวางแผนอะไรไว้สำหรับคืนนี้
I want you to gain their trustฉันอยากให้คุณได้รับความไว้วางใจจากพวกเขา
My life was going according to planชีวิตของฉันเป็นไปตามแผนที่วางไว้
He's planning to take advantage of it any time he wantsเขาวางแผนที่จะหาประโยชน์จากมันทุกเมื่อที่เขาต้องการ
As long as you're here, your life will become just as you plannedตราบเท่าที่เธออยู่ที่นี่ ชีวิตของเธอก็จะเป็นไปตามแผนที่เธอได้วางเอาไว้
You're such a reliable guyเธอช่างเป็นคนที่ไว้วางใจได้เสียจริง
I cannot trust them anymoreฉันไม่สามารถไว้วางใจพวกเขาได้อีกต่อไป
I will entrust it to youฉันจะวางใจมอบมันให้กับเธอ
Do you know what it feels to live a life that someone else made for you?คุณรู้ไหมว่ามันรู้สึกอย่างไร ที่ต้องใช้ชีวิตตามที่คนอื่นวางไว้ให้
I was too arrogant in front of a person I don't even knowฉันวางท่ามากเกินไป ต่อหน้าคนที่ฉันไม่แม้กระทั่งรู้จักเลย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She's laying there like a dead fish.เธอ วาง มีเช่นปลาตาย
Don't... do not hang up.อย่า! อย่า วาง สายผม!
All right, Curtis, very slowly put the weapon on the ground.เอาล่ะ เคอร์ติส วาง อาวุธลงกับพื้นช้าๆ
Drop your weapon now or she dies.ปล่อยเธอไป วาง หรือเธอตาย
Lower on three. One, two, three.นับสาม วาง หนึ่ง สอง สาม
Put his wife's coffin is down here.วาง ภรรยา เขา ไว้ตรงนี้เลย
Put your scissors down.วางกรรไกรลง เก็บนาฬิกาซะ
Leave your slates on my desk, please.วางกระดานชนวนไว้บนโต๊ะ
What comes after the stencil?วางกระดาษลายฉลุแล้วไงต่อ
Thread the boned duck on a board, face skin side down.วางกระดูกลงบนเขียง\เอาด้านหน้าคว่ำลง
Drop that ladle, Cohen-Chang!วางกระบวยนั่นลงซะโคเฮนชาง
Place your briefcase on the counter.วางกระเป๋าของคุณไว้บนโต๊ะ
Leave your luggage on the platform.วางกระเป๋าตรงชานชาลา...
Set those bags down, rit now.วางกระเป๋าลง เดี๋ยวนี้
Put the case on the ground.วางกระเป๋าลงเดี๋ยวนี้
Just drop the case. Drop the case and kick it to her!วางกระเป๋าลงแล้วเตะไปให้เธอ
Put down that weapons case, son, and let us deliver those warheads.วางกระเป๋าอาวุธลง ไอ้หนู ให้เราจัดการหัวรบพวกนั้นก่อน
Drop the bag! Drop it!วางกระเป๋าเดี๋ยวนี้ วางเดี๋ยวนี้
Set the briefcase down now.วางกระเป๋าเอกสารลง เดี๋ยวนี้
Leave a bag of cash in his car, and he'd do whatever we asked.วางกระเป๋าใส่เงินไว้ในรถเขา และเขาจะทำทุกอย่างตามที่เราบอก
[ Soldier ] Leave your luggage on the platform.วางกระเป๋าไว้ที่ชานชาลา...
Drop your bag and take a spar of staircase, look at the docks it's captain docks.วางกระเป๋าไว้และไปเอาสปาร์ตรงขั้นบันได / มองไปที่โรงจอดนั่น มันเป็นโรงจอดของหัวหน้า
Put the box on the table.วางกล่อง ใบนั้นลงบนโต๊ะั
Put the box down. On the bench. Slowly.วางกล่องนั่นลงบนที่นั่ง
Put cameras in your house.วางกล้องในบ้านของคุณ.
Put it back on the table before somebody else kicks your ass.วางกลับลงไปซะ ก่อนที่จะโดนเตะ
Put it back where you got it from.วางกลับไป หยิบตรงไหน วางคืนตรงนั้น
Yeah, just keep them in line. Thanks.วางกันๆ ไว้นะ สูงๆ หน่อย
You went ahead and did it, huh? My own sister.วางกาแฟลงแล้วมองหน้าหนู
Lay off the caffeine, huh? it's giving you wrinkles.วางกาแฟลงได้แล้ว มันทำให้เกิดรายย่นนะ
We have an ambush point yet?วางกำลังซุ่มโจมตีหรือยัง
Put an armed cop on every corner.วางกำลังตำรวจติดอาวุธทุกมุมเมือง
Set up sentries on all the gates.วางกำลังยามในทุกทางเข้า-ออก
Establish a perimeter but keep your distance.วางกำลังเป็นขอบเขตไว้ แต่รักษาระยะห่างไว้ด้วย
Man the boundaries! Protect us.วางกำลังให้รอบ ปกป้องพวกเรา ทำหน้าที่ของท่าน...
Place a tactical team around Homeland.วางกำลังไว้รอบๆ หน่วยความมั่นคง
Set up an exterior perimeter with Rigsby and Van Pelt, and call for backup.วางกำลังไว้รอบนอกกับริกส์บี้และแวนเพลท์ และเรียกกำลังเสริม
Put the pretzel down and cross your fingers.วางขนมเค็มนั่นลงและก็ไขว้นิ้วได้เลย
Drop your right and I'll tag you.วางขวาของคุณและฉันจะติดแท็กคุณ
Put the ax down, and I'll let you walk out of here alive.วางขวานลง แล้วฉันจะปล่อยให้นายออกไปจากที่นี่อย่างมีชีวิต

วาง ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
乗せる[のせる, noseru] Thai: วางลงบน English: to place on (something)
出回る[でまわる, demawaru] Thai: วางขายอยู่ตามท้องตลาด English: to appear on the market
妨げる[さまたげる, samatageru] Thai: ขัดขวาง English: to prevent
発売[はつばい, hatsubai] Thai: การวางตลาด English: sale (vs)
盛る[もる, moru] Thai: วางกองให้พูน English: to fill up
積み重ねる[つみかさねる, tsumikasaneru] Thai: วางซ้อนกัน English: to be piled up
練る[ねる, neru] Thai: คิดวางแผนงาน English: to work over
謀る[はかる, hakaru] Thai: วางแผนอย่างแยบยลเพื่อผลประโยชน์บางอย่าง English: to plan
重ねる[かさねる, kasaneru] Thai: วางซ้อน English: to pile up
重ねる[かさねる, kasaneru] Thai: วางทับลงบน
障る[さわる, sawaru] Thai: ขวาง English: hinder

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ว่าง
Back to top