ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รู้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รู้*, -รู้-

รู ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รู (v.) know See also: understand, comprehend, realize, see Syn. ทราบ, เข้าใจ
รู (v.) scratch Syn. ครูด
รู (v.) rub See also: scrape Syn. ถู, สี
รูก้น (n.) anus See also: buttocks, bottom, rump Syn. ก้นกอย
รูก้น (n.) anus See also: rectum Syn. รูขี้
รู้กว้าง (v.) expert See also: be skilled, be well-versed, be proficient Ops. รู้น้อย
รู้กัน (v.) conspire See also: connive, encourage, be an accomplice or accessory Syn. เป็นใจ, รู้เห็นเป็นใจ
รูขี้ (n.) anus See also: rectum Syn. รูก้น
รูขุมขน (n.) pore
รู้ความ (v.) know See also: be aware of, understand Syn. รู้เรื่องรู้ราว
รู้ความหมาย (v.) understand See also: comprehend Syn. รู้เรื่อง
รู้คิด (v.) know how to think wisely
รู้คิดรู้อ่าน (v.) know how to think wisely Syn. รู้จักคิด, รู้คิด
รู้คุณ (v.) be grateful See also: be thankful, show gratitude Syn. กตัญญูกตเวที, กตัญญู Ops. เนรคุณ
รู้คุณค่า (v.) appreciate the value (of)
รู้จัก (v.) know See also: be acquainted with, recognize, come across
รู้จักคิด (v.) think See also: ponder, consider, judge, deem, reckon Syn. มีเหตุผล Ops. สิ้นคิด
รู้จักดี (v.) be familiar See also: intimate, acquaint, be accustomed, be well-known, be used to, habituate Syn. ชอบพอ, สนิท, คุ้นเคย Ops. แปลกใหม่
รู้จักดี (v.) be familiar See also: intimate, acquaint, be accustomed, be well-known, habituate Syn. เคยชิน, ชอบพอ, คุ้นเคย, สนิท Ops. แปลกใหม่
รู้จักมักคุ้น (v.) be acquainted with See also: know someone well, be familiar with Syn. รู้จักมักจี่, คุ้นเคย
รู้จักมักจี่ (v.) be familiar with See also: have acquainted with, know (somebody) well Syn. รู้จักมักคุ้น, รู้จัก
รูจี (n.) beauty See also: splendour Syn. รุจี, ความงาม
รูจี (adj.) prosperous Syn. รุจี, รุ่งเรือง
รูจี (n.) prosperity See also: affluence Syn. รุจี, ความรุ่งเรือง
รูจี (n.) pleasure See also: satisfaction Syn. รุจี, ความชอบใจ
รูจี (n.) light See also: ray Syn. รุจี, แสง
รูจี (adj.) bright See also: brilliant Syn. รุจี, สว่าง
รู้ฉลาด (v.) take advantage of See also: exploit, be tricky Syn. เอาเปรียบ
รู้ชัด (v.) realize See also: aware, conscious Syn. รู้ประจักษ์ชัด, รู้แจ้ง
รู้ชัด (v.) realize See also: aware, conscious Syn. รู้ประจักษ์ชัด, รู้แจ้ง
รู้ชั้นเชิง (v.) know tactic See also: know artifice, know trick, know tact Syn. รู้เชิงชั้น, รู้ท่าที
รู้ซึ้ง (v.) realize See also: know well, understand Syn. รู้ดี
รู (v.) draw See also: pull, slip
รู้ดำรู้แดง (adv.) to the end Syn. รู้ดีรู้ชั่ว
รู้ดี (v.) know well See also: know clearly, perceive clearly, be aware of, understand
รู้ดีรู้ชั่ว (adv.) to the end Syn. รู้ดำรู้แดง
รู้ตัว (v.) be aware of See also: be conscious of Syn. รู้สึกตัว
รู้ตื้นลึกหนาบาง (v.) know thoroughly See also: see through, know the secret of (the case) Syn. รู้ละเอียด
รู้ทัน (v.) know what the other is up to Syn. รู้เท่าทัน
รู้ทัน (v.) know what the other is up to Syn. รู้เท่าทัน
English-Thai: HOPE Dictionary
bezier curveรูปโค้งเบซิเอร์หมายถึง รูปเส้นโค้งทางคณิตศาสตร์รูปหนึ่ง เป็นโค้งที่ไม่มีรูปลักษณ์ที่มีกฏเกณฑ์เป็นสูตรกำหนด การสร้างเส้นโค้งในโปรแกรมบางโปรแกรม จะต้องเริ่มด้วยการลากเส้นตรงขึ้นมาเส้นหนึ่งก่อน แล้วสร้างจุดสองจุดบนเส้นตรงนั้น ใช้เมาส์ดึงแต่ละจุดขึ้นไป ในทิศทางที่ต่างกัน ก็จะได้โค้งแบบเบซีเอร์ ขึ้นมา
graphic interchange formaรูปแบบสับเปลี่ยนภาพกราฟิกใช้ตัวย่อว่า GIF (อ่านว่า จิฟ) เป็นรูปแบบการเก็บแฟ้มข้อมูลที่มีภาพแบบหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นพีซีหรือแมคอินทอชก็จะสามารถเรียกมาใช้ได้ มักจะมีไว้ใช้ในบริการ CompuServe ดู CompuServe ประกอบ
fid holeรูสำหรับใส่สลัก
tagged image file formatรูปแบบแฟ้มภาพพร้อมป้ายระบุเป็นวิธีการเก็บภาพแบบหนึ่งของคอมพิวเตอร์ เน้นเรื่องระดับสีของสีเทา ภาพเหล่านี้จะใช้นามสกุล (file type) ว่า .tiff ใช้เนื้อที่มากกว่าการเก็บภาพประเภทอื่น (การเก็บภาพประเภทอื่นนั้น นอกจากที่ใช้นามสกุลนี้ ก็มี .bmp , .jpg เป็นต้น)
graven imageรูปปั้น,รูปสลัก, Syn. idol
mydriasisรูม่านตาขยาย
numeric formatรูปแบบการเขียนตัวเลขหมายถึง รูปแบบการแสดงจำนวนเลขที่อ่านได้ เห็นได้ เราอาจแสดงจำนวนเลขได้ในหลายรูปแบบด้วยกัน เช่น .25 หรือ 25% เป็นต้น รวมทั้งการเขียนเลขแบบต่าง ๆ อย่างที่ใช้ในโปรแกรมตารางจัดการ เช่น 1000, 1,000, 1,000.00 ฯ
rich text formatรูปแบบการเก็บข้อมูลเป็นแอสกีใช้ตัวย่อว่า rtf (อ่านว่า อาร์ทีเอฟ) เป็นรูปแบบของการเก็บข้อมูลที่เป็นเอกสาร (text) ในรหัสแอสกี (ASCII) โปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) หลายโปรแกรมจะเรียกข้อมูลที่เก็บในรูปแบบนี้มาอ่านได้ใช้การได้ แต่ต้องกำหนดแบบตัวอักษรให้ก่อน มักใช้นามสกุล (file name) ว่า .RTF
scroll boxรูปสี่เหลี่ยมบนแถบเลื่อนภาพหมายถึงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปเล็ก ๆ บนแถบเลื่อนภาพที่อยู่ด้านขวาและด้านล่างของวินโดว์ เมื่อใช้เมาส์กดที่รูปสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ นี้ แล้วลากขึ้น/ลง หรือซ้าย/ขวา จะทำให้ข้อความหรือภาพที่อยู่บนจอเลื่อนขึ้น/ลง หรือเลื่อนไปซ้าย/ขวาได้ ดู scroll bar ประกอบ
tinglingรู้สึกซ่า
a(เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ
a-frame(เอ' เฟรม) n. โครงค้ำตรงรูปตัว ? หรือ V
abbevillian(แอบวิล' เลียน) n. ซึ่งเกี่ยวกับยุคที่มนุษย์เริ่มรู้จักทำขวานหินเป็นอาวุธ.
abrade(อะเบรด') vt. ขัด,ถู,ชะ,ครูด, Syn. erode)
abroach(อะไบรซ) adj., adv. ซึ่งเปิดช่องหรือรู (ให้ของเหลวหรือสิ่งของไหลออกได้)
abstraction(แอ็บสแทรค' เชิน) n. นามธรรม (รูป, ผล, ปฏิกิริยา, มโนคติ) , การเอาหรือแยกออก, ภาวะใจลอย -abstractionist n.
abstruse(แอ็บสทรูส') adj. ยากที่จะเข้าใจ, เร้นลับ, ซ่อนเร้น -abstrusity, abstruseness n., Syn. obscure, complicated)
acanthocyteเม็ดเลือดแดงที่มีรูปร่างผิดปกติเป็นแฉก ๆ
access keyกุญแจการเข้าถึงหมายถึง รหัส หรือคำหลักที่ใช้เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลที่มีเก็บไว้ได้ ข้อมูลบางอย่างต้องทำเป็นการเฉพาะ และจะยอมให้เรียกมาใช้ได้เฉพาะคนบางกลุ่ม จึงต้องมีกุญแจที่จะให้รู้กันเฉพาะคนในกลุ่ม ผู้ที่ไม่รู้กุญแจ ก็ไม่สามารถเรียกเอาข้อมูลออกมาดู หรือมาใช้หรือแก้ไขได้
accessory(แอคเซส' โซรี) n.,adj. ผู้สมรู้ร่วมคิด, ส่วนประกอบ, อุปกรณ์, ของเพิ่มเติม, ของประกอบ, ผนวก, สังกัด, สมคบ, ร่วมมือ -accessoriness n., Syn. supplement
accidence(แอค' ซิเดินซฺ) n. อักขรวิธี, การศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของรูปคำ, Syn. rudiment)
accrual(อะครู' เอิล) n. กระบวนการเพิ่มหรืองอก, สิ่งที่เพิ่ม, Syn. growth, increase)
accrue(อะดรู') vi. เพิ่ม, บังเกิดมากขึ้น, พอก
acetabulum(แอสซิแทบ' บิวลัม) n. โพรงรูปถ้วยของด้านข้างของกระดูกตะโพก เป็นที่รับหัวกระดูกโคนขา. -acetabular adj.
acetanilide(แอสซิแทน' นิลิด) chem. สารเคมีชนิดหนึ่งที่ใช้เป็นยาลดไข้ แก้ปวดศีรษะและรูมาติซึม
ache(เอค) vi.,n. รู้สึกปวด, สงสาร, เวทนา, อยาก, ความปวด. -achingly adv., Syn. suffer, yearn, hurt, want)
acicular(อะซิค' คิวลาร์) adj. มีรูปคล้ายเข็ม
aciculate(อะซิค' คิวเลท) adj. มีรูปคล้ายเข็ม
aciform(แอส' ซิฟอร์ม) adj. มีรูปคล้ายเข็ม
acinaciform(แอสซิแนส' ซิฟอร์ม) adj. มีรูปคล้ายดาบสั้น
acinous(แอส' ซินัส) adj. รูปเหมือนพวงองุ่น (consisting of acini)
ack(แอ็ค) ตอบรับ รับรู้ ย่อมาจากคำว่า acknowledge ใช้ในความหมายของการรับรู้ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ก่อนที่จะมีการถ่ายโอนข้อมูลให้แก่กันและกัน เท่ากับเป็นการรับรู้ว่ามีเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ และพร้อมที่จะรับการถ่ายโอนข้อมูลจากกัน
acoriaความไม่รู้สึกหิว
acquainted(อะเควน' ทิด) adj. คุ้นเคย, รู้จัดก่อน -acquaintedness n.
acquire(อะไคว' เออ) vt.ได้มา, เข้าถือสิทธิ์, เข้ายึด, ได้เรียนรู้, Syn. obtain, get, reap)
acrostic(อะครอส' ทิค) n. โคลงกระทู้, โคลงที่แยกรวมได้, ปริศนารูปโครงที่แยกรวมได้
actinomycete(แอค' ทิโนไมซีท) n. แบ็คทีเรียรูปท่อนกลมหรือเป็นเส้น ๆ ในตระกูล Actinomycetaceae. -actinomycetous adj.
aculeus(อะคิว' เลียส) ส่วนที่มีรูปคล้ายหนามที่สำหรับวางไข่ของผึ้ง
adaptation(แอดแดพเท' เชิน) n. การปรับตัว, การปรับให้เหมาะ, สิ่งที่ได้จากการปรับให้เหมาะ, ภาวะที่เหมาะสม, ฉบับแก้ไขปรับปรุง, สิ่งที่แก้ไขปรับปรุง, การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม, การปรับตัวของรูม่านตา, Syn. version, adjustment ###A. rigid
adonis(อะโด' นิส) หนุ่มรูปงาม, ชื่อเทพบุตรของกรีก (a very handsome young man)
English-Thai: Nontri Dictionary
abrade(vt) ขูด,ขัด,ถู,ชะ,ครูด,ถลอก
accomplice(n) ผู้สมรู้ร่วมคิด,ผู้สมคบ,ผู้มีส่วนร่วม
ace(n) แต้มหนึ่ง,รูปเอี่ยว,ตัวยง,คนเก่ง
acquaint(vt) รู้จัก,คุ้นเคย,เป็นกันเอง
adversary(n) ศัตรู,คู่ต่อสู้,ฝ่ายตรงข้าม
anaesthesia(n) การหมดความรู้สึก,การชา
affective(adj) เกี่ยวกับความรู้สึก,เกี่ยวกับอารมณ์
agog(adj) ตื่นเต้นมาก,อยากรู้อยากเห็น,กระตือรือร้น
agonize(vi,vt) รู้สึกเจ็บปวด,ทนทุกข์ทรมาน,ทรมาน
album(n) อัลบั้มรูป,สมุดใส่รู
amaranth(n) ดอกบานไม่รู้โรย,สีม่วงแดง
amaranthine(adj) ไม่รู้โรย,อมร,ไม่รู้จบ
amorphous(adj) ไม่มีรูปร่าง
anesthesia(n) การหมดความรู้สึก,การชา
angularity(n) มุมแหลม,การมีรูปเป็นมุม
annular(adj) เป็นรูปวงแหวน,เป็นวงกลม
antagonism(n) การต่อสู้,การต่อต้าน,การเป็นปรปักษ์กัน,ความเป็นศัตรูกัน
antagonist(n) ปรปักษ์,คู่ต่อสู้,ผู้ต่อต้าน,คู่ปรับ,ศัตรู
antagonistic(adj) เป็นปรปักษ์กัน,เป็นศัตรูกัน,ไม่ถูกกัน,ตรงข้ามกัน
antagonize(vt) ทำให้เป็นปรปักษ์,ทำให้เป็นศัตรูกัน,ทำให้ไม่ถูกกัน
aperture(n) ช่อง,ที่ว่าง,รู,โพรง
appearance(n) การปรากฏ,รูปโฉมภายนอก,รูปร่าง
appreciable(adj) ซึ่งประเมินได้,ซึ่งรู้สึกได้
appreciative(adj) ซึ่งเห็นคุณค่า,รู้สึกขอบคุณ
arcade(n) ทางเดินมีหลังคาเป็นรูปโค้ง
archway(n) ทางเดินมีหลังคาเป็นรูปโค้ง
aspect(n) ท่าทาง,รูปร่างหน้าตา,ลักษณะ,รูปการ,เกณฑ์,ทิศทาง
asteroid(adj) คล้ายดาว,เป็นรูปดาว
astonished(adj) ซึ่งรู้สึกประหลาดใจ,ซึ่งอัศจรรย์ใจ
awake(adj) ตื่นตัว,รู้สึกตัว
aware(adj) ตระหนัก,รู้,ทราบ,รู้สึกตัว
awhile(adv) ชั่วขณะ,ประเดี๋ยว,สักครู่,ชั่วครู
backyard(n) ความเป็นศัตรู,ความเกลียดชัง,ความไม่เป็นมิตร
ballroom(n) ห้องเต้นรำ,ห้องบอลรู
barefaced(adj) กล้า,หน้าด้าน,ไม่รู้จักอาย
beak(n) จะงอยปาก,ปากนก,จมูก,ครู,ผู้พิพากษา
befriend(vt) เป็นเพื่อน,ตีสนิท,ทำความรู้จัก
beholden(adj) เป็นหนี้บุญคุณ,รู้สึกซาบซึ้ง,ได้รับความเมตตา
benumb(vt) ทำให้ชา,ทำให้หมดความรู้สึก,ทำให้มึนงง
BIG-big-name(adj) มีชื่อเสียง,โด่งดัง,เป็นที่รู้จัก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
aerial photograph; air photographรูปถ่ายทางอากาศ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
alto-rilievo; deep-relief; high reliefรูปนูนสูง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
apertureรู, ช่อง, ปาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bas-relief; bosso-rilievo; low reliefรูปนูนต่ำ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bosso-rilievo; bas-relief; low reliefรูปนูนต่ำ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
burrowรูชอนไช [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
choana (เอก.); choanae (พหู.); naris, posteriorรูจมูกด้านหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
concreteรูปธรรม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cross sectionรูปตัดตามขวาง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cruciformรูปทรงไม้กางเขน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cubeรูปลูกบาศก์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
demi relief; mezzo-rilievo; middle reliefรูปนูนปานกลาง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dodecagonรูปสิบสองเหลี่ยม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
elevationรูปตั้ง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
figureรูป, ภาพ, ตัวเลข [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
formalรูปนัย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
genotypeรูปแบบพันธุกรรม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hendecagon; undecagonรูปสิบเอ็ดเหลี่ยม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
heptagonรูปเจ็ดเหลี่ยม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
hexagonรูปหกเหลี่ยม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
idolรูปเคารพ, เทวรูป [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
intercept formรูปแบบระยะตัดแกน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
isogonรูปเหลี่ยมมุมเท่า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
keyhole pupilรูม่านตารูรูกุญแจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
kiteรูป(สี่เหลี่ยม)ว่าว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
library routineรูทีนจากคลัง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
malformationรูปผิดปรกติ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
mechanic formรูปแบบกลไก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
mezzo-rilievo; demi relief; middle reliefรูปนูนปานกลาง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
miosis; myosisรูม่านตาหด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mydriasisรูม่านตาขยาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nonresident routineรูทีนแบบไม่อยู่ประจำ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
nostril; nares (พหู.); naris (เอก.); naris, anterior; naris, external; prenarisรูจมูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
octagonรูปแปดเหลี่ยม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
parallelogramรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
pectinateรูปซี่หวี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pentadecagon; quindecagonรูปสิบห้าเหลี่ยม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
pentagonรูปห้าเหลี่ยม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
phenotypeรูปแบบปรากฏ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
piliformรูปคล้ายขน, รูปคล้ายเส้นผม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acanthocyteรูปเคียว [การแพทย์]
Appearanceรูปร่าง, ลักษณะ [การแพทย์]
Band Formรูปแถบ [การแพทย์]
Bean-Shapedรูปร่างคล้ายเมล็ดถั่ว [การแพทย์]
Bizarreรูปร่างไม่ชัดเจน [การแพทย์]
Build, Generalรูปร่างลักษณะทั่วไป [การแพทย์]
Bullet Shapeรูปร่างเป็นรูปลูกปืน [การแพทย์]
Burrรูปเป็นหนามแหลม [การแพทย์]
Buttonholeรูกระดุม [การแพทย์]
Cat's Eyes, Amauroticรูม่านตาเป็นสีขาววาวๆคล้ายตาแมว [การแพทย์]
Caval, Superiorรูรั่วเกิดเหนือฟอสสาโอวาลิส,รูรั่วเกิดเหนือฟอสสาโอวาลิส [การแพทย์]
Chair Formรูปเก้าอี้ [การแพทย์]
Chartsรูปแผนภูมิ,แผนภูมิ [การแพทย์]
Chokingรู้สึกสำลัก,สำลัก [การแพทย์]
Cigar Shapeรูปซิการ์ [การแพทย์]
Cigarette cardsรูปยาซิกาแร็ต [TU Subject Heading]
Clubรูปปุ้ม,โค้งและเว้าคนละด้านกัน [การแพทย์]
Confusedรู้สึกสับสน [การแพทย์]
Crescentricรูปเสี้ยวพระจันทร์ [การแพทย์]
Crystallineรูปผลึก,ผลึก [การแพทย์]
Cubicรูปลูกบาศก์,ลูกบาศก์ [การแพทย์]
Curvatureรูปร่างงอ,ความโค้ง [การแพทย์]
Crescendo-Decrescendoรูปข้าวหลามตัด [การแพทย์]
Drawingรูปภาพแสดงถึงการประดิษฐ์, รูปภาพแสดงถึงการประดิษฐ์ มักประกอบในเอกสารการยื่นขอรับสิทธิบัตรของแต่ละฉบับ ส่วนใหญ่เป็นการประดิษฐ์ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า สูตรทางเคมี [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Deja Vuรู้สึกว่าตนเองเคยอยู่ในที่นั้นทั้งๆที่ไม่เคยอยู่ [การแพทย์]
Ellipsoidรูปรีๆ,รูปกลมรี [การแพทย์]
Elliptical Shapeรูปรีแบบกระสวย [การแพทย์]
equilateral triangleรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า, รูปสามเหลี่ยมที่มีด้านทั้งสามยาวเท่ากัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Expressive Functionรูปของการตอบสนอง [การแพทย์]
Faciesรูปหน้า,ใบหน้า [การแพทย์]
formรูปทรง, ลักษณะภายนอกของสิ่งต่าง ๆ ที่เป็น 3 มิติ คือ มีความกว้าง ความยาวและความสูง สามารถหาขนาดและปริมาตรได้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ รูปทรงเรขาคณิต รูปทรงอิสระ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Fusiformรูปร่างเหมือนกระสวย,ฟิวซิฟอร์ม,รูปกระสวย,รูปร่างเป็นกระสวย,สปอร์รูปกระสวย [การแพทย์]
Genital Apertureรูเปิดของระบบสืบพันธุ์ [การแพทย์]
Globularรูปร่างเป็นกลุ่ม, [การแพทย์]
Golden rectangleรูปสี่เหลี่ยมทอง, รูปสี่เหลี่ยมที่มีอัตราส่วนของความยาวต่อความกว้างเป็นอัตราส่วนทอง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Idols and imagesรูปเคารพ [TU Subject Heading]
isosceles triangleรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว, รูปสามเหลี่ยมที่มีด้าน 2 ด้านยาวเท่ากัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Ladder Patternรูปบันได [การแพทย์]
Lampreysรูปร่างคล้ายปลาไหล [การแพทย์]
Lifestylesรูปแบบการดำเนินชีวิต [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
burrow (n.) รู Syn. tunnel, hole
hear about (phrv.) รูSee also: รู้เกี่ยวกับ, ได้ยินเกี่ยวกับ, ได้รู้ในเรื่อง Syn. hear of, learn about, learn of
hole (n.) รู See also: ปรุ, ช่อง, ร่อง, ช่องว่าง, รอยโหว่, โพรง Syn. cavity, gap
ken (vi.) รูSee also: เข้าใจ Syn. know
ken (vt.) รูSee also: เข้าใจ Syn. know
know (vt.) รูSee also: รู้จัก, รู้ดี, ทราบ, เข้าใจ, ประจักษ์, รู้เรื่อง, ตระหนัก
tell (vt.) รูSyn. know
wit (vi.) รู้ (คำโบราณ) See also: รู้จัก Syn. know
wit (vt.) รู้ (คำโบราณ) See also: รู้จัก Syn. know
alive (adj.) รู้ (ถึงอันตราย) See also: ระวังตัว
loop (n.) รูกำแพง Syn. loophole
keyhole (n.) รูกุญแจ
get of (phrv.) รู้ข่าวอย่างไม่เป็นทางการ See also: ทราบข่าว
follicle (n.) รูขุมขน
pore (n.) รูขุมขน See also: รูเปิด
pore (n.) รูขุมขน See also: รูขน, รูเปิดเล็กๆ Syn. opening, orifice, vesicle
hair follicle (n.) รูขุมขนที่ผิวหนัง
know the score (idm.) รู้ความจริง See also: รู้จักชีวิต, เข้าใจชีวิต
tell with (phrv.) รู้ความจริงจาก See also: เดาจาก
look through (phrv.) รู้ความจริงเกี่ยวกับ See also: ไม่ถูกหลอกลวงจาก
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You know, you look so familiarรู้ไหม คุณดูคุ้นๆ มากเลยนะ
It would be an honorรู้สึกเป็นเกียรติ
What an ugly picture!รูปอะไรน่าเกลียดอย่างนี้
What does she look like?รูปร่างหน้าตาเธอเป็นอย่างไร?
We're not all as rich as you, you knowรู้ไหม พวกเราทั้งหมดนี้ไม่ได้รวยเท่าคุณหรอกนะ
You know what that means?รู้ไหมว่านั่นหมายความว่าอย่างไร
It is such an honor to meet youรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้พบคุณ
We gotta stop meeting like this, you knowรู้ไหม เราคงต้องเลิกพบกันลักษณะนี้ได้แล้ว
There should be no secrets between us, you knowรู้ไหม มันไม่ควรมีความลับระหว่างเรา
You're going to learn something as you grow upเธอจะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างในขณะที่เธอโตขึ้น
I don't think anyone know for sureฉันไม่คิดว่าจะมีใครรู้อย่างแน่นอน
How well did you know him?คุณรู้จักเขาดีแค่ไหนหรือ
You know what to doคุณรู้ว่าต้องทำอะไร
There's so much you need to knowมีเรื่องมากมายที่คุณจำเป็นต้องรู
I'm sorry, do we know each other?ขอโทษนะ พวกเราเคยรู้จักกันหรือเปล่า
I know nothing of thisฉันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับสิ่งนี้
How well do you know about this?คุณรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ดีแค่ไหน
Not at all, reallyไม่รู้เลย จริงๆ
Would you wait here for a minute?คุณจะคอยอยู่ตรงนี้สักครู่ได้ไหม
We are very smart to learn thisพวกเราฉลาดมากพอที่จะเรียนรู้สิ่งนี้
I used to take a walk in the early morningฉันเคยเดินเล่นในตอนเช้าตรู
We have known each other for 6 yearsพวกเรารู้จักกันมา 6 ปีแล้ว
How are you feeling today?คุณรู้สึกอย่างไรวันนี้
I don't feel very wellฉันรู้สึกไม่สบาย
Do you really want to know what I think?คุณอยากรู้จริงๆ หรือว่าฉันคิดอะไร
You know, it happens sometimesคุณรู้ไหม มันเกิดขึ้นบางครั้งเหมือนกัน
You know, I'm really sorry about all thisคุณรู้ไหม ฉันเสียใจจริงๆ กับทั้งหมดนี่
You don't know what you can doเธฮไม่รู้หรอกว่าเธอสามารถทำอะไรได้บ้าง
Can I talk to you for a second?ขอฉันพูดกับคุณสักครู่ได้ไหม
You know what? You had no rightเธอรู้อะไรไหม เธอไม่มีสิทธิ์
Do you know what you've done?เธอรู้ไหมว่าทำอะไรลงไป
We thought you should knowพวกเราคิดว่าคุณควรจะรู
Who else knows about this?มีใครอื่นบ้างที่รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้
I know I didn't wake youฉันรู้ว่าฉันไม่ได้ปลุกคุณ
You have any idea how long it takes for...?คุณรู้ไหมว่ามันต้องใช้เวลานานเท่าไหร่สำหรับ...
You know how hard it is to…คุณรู้ไหมว่ามันยากขนาดไหนที่จะ...
Guys, I don't feel so goodพรรคพวก ฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่
We knew what we had to doเรารู้ว่าเราต้องทำอะไร
I really have no ideaฉันไม่รู้เลยจริงๆ
Tell me something I don't knowบอกฉันในบางสิ่งที่ฉันไม่รู
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Come on, Ruth. Pick up.Come on, รู ธ Pick up
Children, inside, out of the ash. Ruth. Ruth, it's okay.เด็กที่อยู่ภายในออกจากเถ้า ความสงสาร รู ธ ก็ไม่เป็นไร
If anybody's a fool, Ruth, it's me, 'cause I don't think I ever really gave you a chance.ถ้าใครเป็นคนโง่ รู ธ ก็ฉัน 'ก่อให้เกิดผมไม่คิดว่า ที่ฉันเคยจริงๆให้คุณมีโอกาส
South to Rue de Belgique, stationary Place de France.ทิศใต้ไปทาง รู เดอะ เบลิกครับ ร้านเครื่องเขียน เพลซ เดอ ฟอรงซ์
Three punctures to his soft palate.มีแผล 3 รู ที่เพดานปาก
You have 68 cavities. I couldn't get 'em all today.ฟันเธอหลอ 68 รู ฉันอุดวันเดียวไม่เสร็จ
Once we find Ma Roo, our hardship is over. Mom, your hardship is over.ถ้าเราเจอมา รู ,เราก็จะไม่ลำบาก แม่จะไม่ต้องลำบากอีก
She's been shot in the chest, uh, once in the foot, and there's two bullet holes lodged in the ground, so we're not dealing with an expert marksman.เธอโดนยิงที่หน้าอก เอ่อ มีอีกนัดที่เท้า มีรูกระสุน 2 รู อยู่ที่พื้น ท่าทางเราจะรับมือกับคนที่ไม่ใช่มืออาชีพ
Yeah, that's what I'm afraid of.รู้ ก็นั่นแหละ ที่ฉันกลัว
Yeah, some ironic trash about me being real.รู้ ก็เรื่องขี้โม้ ที่ว่าผมเป็นของจริง
Yep. Somebody croaked our snitch.รู้ ขโมยไปจากเหยื่อของเรา
People are relying on you to be Iron Man and you've disappeared, and all I'm doing is putting out your fires and taking the heat for it.รู้ คนเชื่อมันไอรอนแมน แต่คุณกลับมุดหัวหายไป ฉันต้องมารับหน้าแทนเป็นหนังหน้าไฟให้
That's why this happened.รู้ ฉันก็แคร์ในสิ่งที่เธอคิดกับฉันด้วย
Yes. I'm asking you to do whatever's in your power to do.รู้ ฉันขอให้นาย/ทำอะไรก็ได้ ที่อำนาจของนายจะทำได้
Yeah, I know, I'm just trying to figure out how much I want to punish him.รู้ ฉันรู้ ฉันแค่กำลังคิดอยู่ ว่าจะลงโทษประมาณไหนดี
Yeah, of course I know that. I'm a cop.รู้ ฉันรู้สิ ก็ฉันเป็นตำรวจนี่นะ
Yeah, I got more of an idea than you.รู้ ฉันรู้เยอะกว่านายด้วยซ้ำ
I understand we're in a hurry.รู้ ฉันเข้า ใจว่าเรากำลังรีบ
Everybody's connected to the mine.รู้ ที่เก่าแก่ของพ่อเค้า
Yes. Tyrion Lannister.รู้ ทีเรียน แลนนิสเตอร์
Ruth, we're gonna get you down. We're gonna get you down.รู ธ ที่เรากำลังจะได้รับคุณลง พวกเราจะได้รับคุณลง
Ruth, put your feet up, please.รู ธ วางเท้าของคุณขึ้น โปรด
Ruth, just listen to me this one time.รู ธ เพียงแค่ฟังผม เวลานี้อย่างใดอย่างหนึ่ง
Ruth, get to shore!รู ธ ได้รับไปยังฝั่ง!
Yeah, that was dad's favorite acronym.รู้ นั่นเป็นอักษรย่อชุดโปรดของพ่อ
Yeah. You're like the Justin Timberlake of Japan, right?รู้ นายคือ จัสติน ทิมเบอร์เลค ที่ญี่ปุ่น ถูกไหม?
Yeah, I think I can crack that code.รู้่ พ่อเข้าใจมุกอยู่
Yes. He looks much cooler than the non-smoking monkeys.รู้ มันดูเจ๋งกว่าตัวที่ไม่สูบเยอะ
Yes, it's the logo of my husband's law firm.รู้ มันเป็นโลโก้ของ บริษัทกฎหมายของสามีฉัน
Yeah,I know it. Order me a rum and coke. I'll be there in ten.รูรู้จัก สั่งรัมโค้กให้ฉันด้วยแล้วกัน อีกสิบนาทีเข้าไป
Yeah, they're at my in-laws', and they took Annafried to help ease the transition.รู้ อยู่บ้านพ่อตาผม เขาเอาเเอนนาเฟรด ไปช่วยเรื่องการปรับตัวด้วย
Yes. In a Soviet fort.รู้ อยู่ในค่ายพวกโซเวียต
Yeah, the Econoline is registered to a PW storage.รู้ อีโคโนไลน์ เป็นของ พีดับเบิยู สโตร์เรท
Yeah, he's back at the house.รู้ เขากลับไปที่บ้าน
Yeah, he was... he was a great guy.รู้ เขาเป็น คนยอดเยี่ยม
I know they're the only friends that we ever had, but there's an army of Ravagers around them.รู้ เขาเป็นเพื่อนคนเดียว ที่เราเคยมี แต่ต้องฝ่าราเวเจอร์สทั้งกองทัพ
You know all that from staring at marks on paper?รู้ เพราะจ้องรอยขีดข่วนบนกระดาษเนี่ยนะ?
Yeah, we just rip out a page from our own playbook.รู้ เราก็แค่ต้องหาเล่ห์กลสักหน้าหนึ่งจาก playbook ของเรา
Yes, I did. We have the second highest rate of set fires in the area after Buffalo.รู้ เราสองคนเข้าไปดับไฟหลังคอกวัว
Yeah, we gave it to a drug-dealing monkey.รู้ เราเอาให้ลิงค้ายาไป

รู ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
いらっしゃる[いらっしゃる, irassharu] Thai: ไป(รูปสุภาพ) English: go
カメラ[かめら, kamera] Thai: กล้องถ่ายรูป English: camera
ござる[ござる, gozaru] Thai: มี(รูปสุภาพ)
一新[いっしん, isshin] Thai: ปฏิรู
一本[いっぽん, ippon] Thai: ลักษณะนามของสิ่งที่มีรูปร่างยาว เป็นแท่งหรือเป็นเส้น English: one long thing
写真[しゃしん, shashin] Thai: รูปถ่าย English: photograph
化ける[ばける, bakeru] Thai: เปลี่ยนรูปเป็น English: to take the form of
召し上がる[めしあがる, meshiagaru] Thai: รับประทาน(รูปสุภาพใช้กับประธานที่เป็นผู้อื่น ไม่ใช่ผู้พูด) English: to eat (pol)
存じる[ぞんじる, zonjiru] Thai: ทราบ(รูปถ่อมตนของผู้พูด) English: to know (hum)
居る[おる, oru] Thai: อยู่(เป็นรูปถ่อมตนใช้กับพฤติกรรมของผู้พูด) English: to be (hum)
展開[てんかい, tenkai] Thai: ดำเนินต่อไปในรูปแบบใหม่ English: expansion (opposite of compression)
崩れる[くずれる, kuzureru] Thai: หล่นลงไปเป็นรูปร่างเหมือนเดิม English: to crumble
形式[けいしき, keishiki] Thai: รูปแบบ English: form
感じる[かんじる, kanjiru] Thai: รู้สึก English: to feel
成形[せいけい, seikei] Thai: การผ่าตัดทำศัลยกรรมหรือการสร้างรูปทรงโดยใช้เครื่อง English: plastic surgery
撮る[とる, toru] Thai: ถ่ายรูป English: take a picture
方法[ほうほう, houhou] Thai: รูปแบบ English: manner
暴く[あばく, abaku] Thai: เผยให้รู้ English: to expose
有名人[ゆうめいじん, yuumeijin] Thai: ผู้ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป English: celebrity
気づく[きづく, kiduku] Thai: รู้ตัว
気付く[きづく, kiduku] Thai: รู้ตัว
気分[きぶん, kibun] Thai: อารมณ์ความรู้สึก English: feeling
画像[がぞう, gazou] Thai: รูปภาพ English: picture
知る[しる, shiru] Thai: รู้ English: to know
知る[しる, shiru] Thai: รู้จัก English: to be acquainted with
知る[しる, shiru] Thai: รู้สึก English: to feel
究明[きゅうめい, kyuumei] Thai: สำรวจให้รู้แจ้งเห็นจริง English: investigation
致す[いたす, itasu] Thai: ทำ(รูปถ่อมตน ใช้กับการกระทำของผู้พูด) English: to do (pol)
見直す[みなおす, minaosu] Thai: รู้สึกกับ(เขา)ดีขึ้นกว่าที่เคยผ่านมา English: to get a better opinion of
覚ます[さます, samasu] Thai: ปลุกให้ตื่นหรือทำให้รู้ตัว English: to awaken
触る[さわる, sawaru] Thai: รู้สึก English: feel
触れる[ふれる, fureru] Thai: รู้สึก English: to feel

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รู้
Back to top