ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cavity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cavity*, -cavity-

cavity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cavity (n.) หลุม See also: รู, โพรง Syn. hole
English-Thai: HOPE Dictionary
cavity(แคฟ'วิที) n. โพรง,หลุม,ถ้ำ,แอ่ง, See also: cavitied adj. ดูcavity, Syn. hole
English-Thai: Nontri Dictionary
cavity(n) โพรง,ช่อง,ถ้ำ,หลุม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
cavityโพรง, ช่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cavityโพรง,ภาวะที่เกิดมีช่อง,ทวาร,แผลชนิดโพรงฝี [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ช่องปาก (n.) oral cavity See also: buccal cavity Syn. โพรงปาก
โพรงปาก (n.) oral cavity See also: buccal cavity
โพรงเยื่อหุ้มปอด (n.) pleural cavity
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Uh, your message said you had a cavity that needed filling?อ่า ข้อความที่คุณทิ้งไว้คือคุณต้องการอุดรูฟันผุใช่มั้ยครับ
He'd go through their nasal cavity and remove a piece of their brain.เขาได้ตัดโพรงจมูกพวกเธอ และ้ย้่ายชิ้นส่วนสมองของพวกเธอ.
You're a dentist. You're used to cavity searches.คุณเป็นหมอฟัน คุณคงชินกับอะไรที่เป็นหลุมๆ รูๆ อยู่แล้ว
I don't want to miss the anal cavity search.ฉันไม่ต้องการตรวจรูทวารพลาด
The lack of blood from the head and the gradations of color from the toraxic cavity of the neck, would tell us otherwise.การขาดเลือดจากศรีษะและสีที่เปลี่ยนไป จากรอบคออาจบอกว่ามันเป็นคนละเรื่องกัน
The only perk we offer is a cavity search.ผลประโยชน์เพิ่มเติมที่เราเสนอคือหาฟันผุน่ะ
Guess I should be thankful there's no cavity search.ผมน่าจะดีใจนะ ที่ไม่ค้นตามซอกมุม
To the thoracic cavity and have him redlined to the o. r. stat.ที่ทรวงอก และพาเขา ตรงเข้าห้องผ่าตัดเลย
Because there are no instruments that can maneuver through a nasal cavity this small and get the appropriate angles.เพราะไม่มีเครื่องมือ \ Nที่สามารถผ่านเข้าไปได้ โพรงจมูกนี้เล็ก และได้มุมที่เหมาะสม
So, if I can scan the cavity and find out where the paint seeped into the different tissues,ถ้างั้นถ้าฉันสามารถสแกน โพรงนั่นและค้นพบ ตรงไหนบา้งจุุด ที่สีรั่วไหลซึมเข้าไป ในส่วนเนื้อเยื่อต่างๆ
Oh, the sinus cavity is abnormally large.โอ้ โพรงจมูกไซนัส ของเขามีขนาดใหญ่ปกติ
His whole sinus cavity is scarred. The septum's almost gone.โพรงจมูกเขาเป็นแผล ผนังกั้นรูจมูกเกือบหายไปทั้งหมด

cavity ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
磁控管[cí kòng guǎn, ㄘˊ ㄎㄨㄥˋ ㄍㄨㄢˇ, 磁控管] cavity magnetron (used to produce microwaves)
空心墙[kōng xīn qiáng, ㄎㄨㄥ ㄒㄧㄣ ㄑㄧㄤˊ, 空心墙 / 空心牆] cavity wall; hollow wall
[qiāng, ㄑㄧㄤ, 腔] cavity of body; tune
泄殖腔[xiè zhí qiāng, ㄒㄧㄝˋ ㄓˊ ㄑㄧㄤ, 泄殖腔 / 洩殖腔] cloaca; cloacal cavity (of bird, reptile etc)
咽鼓管[yān gǔ guǎn, ㄧㄢ ㄍㄨˇ ㄍㄨㄢˇ, 咽鼓管] Eustachian tube (linking pharynx 咽 to tympanic cavity 鼓室 of middle ear); auditory tube
骨髓腔[gǔ suǐ qiāng, ㄍㄨˇ ㄙㄨㄟˇ ㄑㄧㄤ, 骨髓腔] marrow cavity (in long bones)
胸膜[xiōng mó, ㄒㄩㄥ ㄇㄛˊ, 胸膜] pleural cavity (part of thorax containing lungs)
鼓室[gǔ shì, ㄍㄨˇ ㄕˋ, 鼓室] tympanic cavity (of the middle ear)
腹腔[fù qiāng, ㄈㄨˋ ㄑㄧㄤ, 腹腔] abdominal cavity
孔穴[kǒng xué, ㄎㄨㄥˇ ㄒㄩㄝˊ, 孔穴] aperture; hole; cavity
[xué, ㄒㄩㄝˊ, 穴] cave; cavity; hole; acupuncture point; Taiwan pr. xue4
凹洞[āo dòng, ㄠ ㄉㄨㄥˋ, 凹洞] cavity; pit
空洞[kōng dòng, ㄎㄨㄥ ㄉㄨㄥˋ, 空洞] cavity; empty; vacuous
窿[lóng, ㄌㄨㄥˊ, 窿] cavity; hole
凹进[āo jìn, ㄠ ㄐㄧㄣˋ, 凹进 / 凹進] concave; a concavity (lower than the surrounding area); a depression; hollow; dented
凹度[āo dù, ㄠ ㄉㄨˋ, 凹度] concavity
龋齿[qǔ chǐ, ㄑㄩˇ ㄔˇ, 龋齿 / 齲齒] dental caries; cavity
窟窿[kū long, ㄎㄨ ㄌㄨㄥ˙, 窟窿] hole; pocket; cavity; loophole; debt
鼻腔[bí qiāng, ㄅㄧˊ ㄑㄧㄤ, 鼻腔] nasal cavity
口腔[kǒu qiāng, ㄎㄡˇ ㄑㄧㄤ, 口腔] oral cavity
[qiǎn, ㄑㄧㄢˇ, 脥] pelvic cavity; lower abdomen
胸腔[xiōng qiāng, ㄒㄩㄥ ㄑㄧㄤ, 胸腔] thoracic cavity

cavity ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ラクナ[, rakuna] (n) lacuna (anatomical cavity or depression)
入れ子;入れ籠[いれこ, ireko] (n) (1) nest (of boxes); nesting; (2) concealed information; (3) (入れ子 only) adopting a child after one's own has died; child adopted in this manner; (4) (See 櫓杭) cavity in an oar (fitted onto a peg as part of a traditional oarlock)
割腔[かっこう, kakkou] (n) blastocoel; blastocoele; segmentation cavity
卵割腔[らんかつこう, rankatsukou] (n) (See 割腔) cleavage cavity; segmentation cavity
寛骨臼[かんこつきゅう, kankotsukyuu] (n) acetabulum; cotyloid cavity
櫓杭;艪杭[ろぐい, rogui] (n) (See 入れ子) fulcrum peg (fitted into the cavity in an oar as part of a traditional oarlock)
櫓臍;艪臍[ろべそ, robeso] (n) (obsc) (See 櫓杭) fulcrum peg (fitted into the cavity in an oar as part of a traditional oarlock)
液胞;液泡(iK)[えきほう, ekihou] (n,adj-no) vacuole; sap cavity
腹腔[ふっこう;ふくこう;ふくくう, fukkou ; fukukou ; fukukuu] (n,adj-no) abdominal cavity
関節窩[かんせつか, kansetsuka] (n) glenoid cavity
骨髄腔[こつずいこう, kotsuzuikou] (n) medullary cavity (of bone)
髀臼[ひきゅう, hikyuu] (n) (See 寛骨臼) acetabulum; cotyloid cavity
ブローホール[, buro-ho-ru] (n) blowhole (cavity in a metal casing)
凹み(P);窪み(P)[くぼみ(P);へこみ(凹み)(P), kubomi (P); hekomi ( kubomi )(P)] (n) hollow; cavity; dent; depression; (P)
凹所[おうしょ, ousho] (n) concavity; hollow; depression
凹状[おうじょう, oujou] (n,adj-no) concavity
凹面[おうめん, oumen] (n) (1) concavity; (adj-no) (2) concave; (pref) (3) concavo
晶洞[しょうどう, shoudou] (n) druse (globular calcium oxalate crystals, often lining a rock cavity)
肺胞[はいほう, haihou] (n,adj-no) pulmonary alveolus; alveoli; lung cavity; air cell
虫歯(P);齲;齲歯[むしば(P);うし(齲歯), mushiba (P); ushi ( u ha )] (n,adj-no) cavity; tooth decay; decayed tooth; caries; (P)

cavity ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บลาสโทซีล [n.] (blātthōsīn) EN: blastocoel ; blastocoele  ; blastocele ; blastocyst cavity ; cleavage cavity ; segmentation cavity FR:
ช่อง[n.] (chǿng) EN: hole ; aperture ; opening ; slot ; cavity ; gap FR: orifice [m] ; fente [f] ; ouverture [f] ; trouée [f] ; baie [f] ; entrée [f] ; conduit [m]
ช่องแกสโตรวาสคิวลาร์[n. exp.] (chǿng kaēst) EN: gastrovascular cavity FR:
ช่องปาก[n. exp.] (chǿng pāk) EN: oral cavity FR:
ช่องพิธ[n. exp.] (chǿng phit) EN: pith cavity FR:
ช่องท้อง[n. exp.] (chǿng thøng) EN: abdomen ; abdominal cavity FR: abdomen [m]
ขุม[n.] (khum) EN: pit ; cavity ; hole ; hollow FR: cavité [f] ; creux [m] ; trou [m]
หลุม[n.] (lum) EN: hole ; pit ; hollow ; excavation ; cavity ; ditch ; trap ; pocket ; puddle ; grave FR: trou [m] ; fosse [f] ; nid-de-poule [m] ; excavation [f] ; poche [f]
โพรง[n.] (phrōng) EN: hole ; cavity ; hollow ; opening FR: trou [m] ; cavité [f] ; creux [n]
โพรงปาก[n. exp.] (phrōng pāk) EN: oral cavity FR:
โพรงประสาทฟัน[n. exp.] (phrōng pras) EN: pulp cavity FR:
โพรงร่วมแกน[n. exp.] (phrōng ruam) EN: coaxial cavity FR:
โพรงเยื่อหุ้มปอด[n. exp.] (phrōng yeūa) EN: pleural cavity FR: cavité pleurale [f]
รู[n.] (rū) EN: hole ; gap ; cavity ; orifice FR: trou [m] ; orifice [m]
รูจมูก[n. exp.] (rū jamūk) EN: nostril ; nasal cavity ; blowhole FR: narine [m] ; cavité nasale [f] ; évent [m]
ส้วง[n.] (sūang) EN: aperture ; cavity FR:
ความเว้า[n. exp.] (khwām wao) EN: concavity FR: concavité [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cavity
Back to top