ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ponder

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ponder*, -ponder-

ponder ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ponder (vi.) ครุ่นคิด See also: พิจารณา, ไตร่ตรอง Syn. consider, deliberate, meditate
ponder (vt.) ครุ่นคิด See also: พิจารณา, ไตร่ตรอง Syn. consider, deliberate, meditate
ponderable (adj.) น่าพิจารณา See also: ซึ่งไตร่ตรองได้ Syn. weighty
ponderous (adj.) เทอะทะ See also: ดูใหญ่โตมีน้ำหนักมาก, อุ้ยอ้าย Syn. heavy, weighty
English-Thai: HOPE Dictionary
ponder(พอน'เดอะ) vi.,vt. ครุ่นคิด,คำนึง,ไตร่ตรอง,พิจารณา.
ponderable(พอน'เดอระเบิล) adj. น่าพิจาร-ณา,ไตร่ตรองได้., See also: ponderability n.
ponderance(พอน'เดอเรินซฺ-) n. ความสำคัญ,น้ำหนัก,ความรุนแรง
ponderancy(พอน'เดอเรินซฺ-) n. ความสำคัญ,น้ำหนัก,ความรุนแรง
ponderous(พอน'ดะเริส) adj. หนัก,อุ้ยอ้าย เทอะทะ,งุ่มง่าม,ยืดยาด,ทื่อ., See also: ponderousness n. ponderosity n., Syn. heavy,dull
English-Thai: Nontri Dictionary
ponder(vt) ใคร่ครวญ,ครุ่นคิด,พิจารณา
ponderous(adj) อุ้ยอ้าย,เทอะทะ,งุ่มง่าม,เยิ่นเย้อ,ยืดยาด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ponderable-มีน้ำหนัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ครุ่นคิด (v.) ponder See also: muse, be immersed in thought, be engrossed or absorbed in thought, be deep in thought, have a bee in one´s bonnet Syn. คิดหนัก, คิดมาก, ใคร่ครวญ
คิดอ่าน (v.) ponder See also: think deeply, meditate, reflect, contemplate, consider
การกังวล (n.) pondering See also: considering
การครุ่นคิด (n.) pondering See also: considering Syn. การกังวล
ทิ้งท้าย (v.) come to a pondering end
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But now and then, I ponder And wonder as I wanderแต่บางคราวฉันก็แปลกใจเวลาเดินไป
Good that you can ponder and understandดีมาก ที่คุณสามารถ ไตร่ตรอง และเข้าใจ
We ponder the situation.เราไตร่ตรองถึงสถานการณ์
And, Mr. Guster, I will carefully ponder my next move and your future with the company.และคุณกัสเตอร์ ผมจะไตร่ตรองให้ดี เรื่องของคุณกับอนาคต ของคุณกับบริษัท
And if not, you can ponder whyและถ้าไม่, เธอจะได้ไตร่ตรองว่าทำไม
If you don't start speaking English, you're gonna have plenty of time to ponder its meaningถ้าคุณยังไม่เริ่มต้น คุยกันให้รู้เรื่อง คุณจะมีเวลามากมายอย่างล้นเหลือ เพื่อให้ค้นหาความหมายของมัน
Careful not to ponder thinking, little too much.ระวังตัวหน่อย อย่าคิดเล็กคิดน้อย ให้มันมากนัก
And as you ponder your decision,และการเป็นการตัดสินใจของเธอเพียงคนเดียว
♫ ♪ ♫ As I ponder ♫ ♪ ♫♪ ขณะฉันนั่งครุ่นคิด... ♪
This is not an opportunity to ponder or deliberate, because once he's done, he's gone.คุณไม่มีเวลาได้คิดหรอกว่าเป็นใคร เพราะเขาทำงานเสร็จ เขาก็จากไป
The EMT was too upset about having accidentally bagged a living girl to ponder any other possibilities.หน่วยแพทย์ฉุกเฉินฉุนน่าดูเลย (EMT; Emergency medical technician) เพราะยัดคนมีชีวิตลงถุงเก็บศพ
I pondered that deeply.ผมครุ่นคิดเกี่ยวกับมัน

ponder ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
闭门思过[bì mén sī guò, ㄅㄧˋ ㄇㄣˊ ㄙ ㄍㄨㄛˋ, 闭门思过 / 閉門思過] shut oneself up and ponder over one's mistakes
沉思[chén sī, ㄔㄣˊ ㄙ, 沉思] contemplate; contemplation; meditation; ponder
审议[shěn yì, ㄕㄣˇ ㄧˋ, 审议 / 審議] deliberation; pondering; due consideration
冥思苦想[míng sī kǔ xiǎng, ㄇㄧㄥˊ ㄙ ㄎㄨˇ ㄒㄧㄤˇ, 冥思苦想] to consider from all angles (成语 saw); to thing through a problem; to ponder
[cǔn, ㄘㄨㄣˇ, 忖] ponder; consider; guess
百思不解[bǎi sī bù jiě, ㄅㄞˇ ㄙ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄝˇ, 百思不解] remain puzzled after pondering over sth a hundred times; remain perplexed despite much thought
思索[sī suǒ, ㄙ ㄙㄨㄛˇ, 思索] think deeply; ponder
异频雷达收发机[yì pín léi dá shōu fā jī, ㄧˋ ㄆㄧㄣˊ ㄌㄟˊ ㄉㄚˊ ㄕㄡ ㄈㄚ ㄐㄧ, 异频雷达收发机 / 異頻雷達收發機] transponder; electronic device that responds to a radio code
发射机应答器[fā shè jī yìng dá qì, ㄈㄚ ㄕㄜˋ ㄐㄧ ˋ ㄉㄚˊ ㄑㄧˋ, 发射机应答器 / 發射機應答器] transponder; electronic device that responds to a radio code

ponder ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
案じる;按じる[あんじる, anjiru] (v1,vt) (1) (案じる only) (See 案ずる・1) to be anxious or concerned about; to ponder (anxiously); to fear; (2) (See 案ずる・2,一計を案じる) to investigate; to consider; to plan; (3) (按じる only) to pat; to rub; to take a sword in one's hand
案ずる;按ずる[あんずる, anzuru] (vz,vt) (1) (案ずる only) (See 案じる・1) to be anxious or concerned about; to ponder (anxiously); to fear; (2) (See 案じる・2) to investigate; to consider; to plan; (3) (按ずる only) to pat; to rub; to take a sword in one's hand
アソシエーション応答側[アソシエーションおうとうがわ, asoshie-shon outougawa] (n) {comp} association-responder
アソシエーション応答側応用エンティティ[アソシエーションおうとうがわおうようエンティティ, asoshie-shon outougawaouyou enteitei] (n) {comp} association-responding-application-entity; association-responder
トラポン[, torapon] (n) (abbr) transponder
トランスポンダ[, toransuponda] (n) {comp} transponder
トランスポンダー[, toransuponda-] (n) transponder; (P)
ポンデローサ松[ポンデローサまつ;ポンデローサマツ, pondero-sa matsu ; pondero-samatsu] (n) (uk) ponderosa pine (Pinus ponderosa)
レスポンダ[, resuponda] (n) {comp} responder
偏重[へんちょう(P);へんじゅう(ok), henchou (P); henjuu (ok)] (n,vs) preponderance; making too much of; overestimation; overemphasis; attaching too much importance to; (P)
凝らす[こらす, korasu] (v5s,vt) (1) to freeze; to congeal; (2) to concentrate one's attention on; to devote oneself to something; to ponder; to meditate
勝る(P);優る[まさる, masaru] (v5r,vi) (1) to excel; to surpass; to exceed; to have an edge; to be superior; to outrival; (2) to outweigh; to preponderate; (P)
応答側[おうとうがわ, outougawa] (n) {comp} responder
思い入る[おもいいる, omoiiru] (v5r) to ponder; to contemplate
思惟[しい;しゆい, shii ; shiyui] (n,vs) (1) (esp. しい) thought; thinking; speculation; (2) {Buddh} (esp. しゆい) using wisdom to get to the bottom of things; focusing one's mind; deep contemplation; concentrating; deliberating; pondering; reflecting
考え込む[かんがえこむ, kangaekomu] (v5m,vi) to ponder; to brood
重点的[じゅうてんてき, juutenteki] (adj-na) preponderant; predominant; focused; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アソシエーション応答側[アソシエーションおうとうがわ, asoshie-shon outougawa] association-responder
アソシエーション応答側応用エンティティ[アソシエーションおうとうがわおうようエンティティ, asoshie-shon outougawaouyou enteitei] association-responding-application-entity, association-responder
トランスポンダー[とらんすぽんだー, toransuponda-] transponder
応答側[おうとうがわ, outougawa] responder

ponder ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชั่ง[v.] (chang) EN: evaluate ; ponder ; consider FR: évaluer ; peser ; considérer
คะนึง[v.] (khaneung) EN: think of ; think about ; consider ; ponder ; contemplate ; reflect FR: penser à ; considérer
คิดลึก[v.] (khitleuk) EN: think deeply ; think profoundly ; ponder over FR: réfléchir profondément ; réfléchir intensément
คิดหนัก[v. exp.] (khit nak) EN: give something a lot of tought ; think hard ; ponder ; deliberate FR: réfléchir fortement
คิดไปคิดมา[v. exp.] (khit pai kh) EN: think over ; ponder ; ruminate FR:
ขบ[v.] (khop) EN: think over ; solve ; ponder ; figure out FR: résoudre
ใคร่ครวญ[v.] (khraikhrūan) EN: reflect upon ; introspect ; ponder ; cogitate ; deliberate ; ruminate ; consider fully ; consider carefully ; consider ; think over ; think about ; study FR: peser ; considérer ; cogiter (fam.) ; ruminer (fig.)
ครุ่นคิด[v.] (khrunkhit) EN: ponder ; muse ; be toughtful ; be immersed in thought ; be engrossed in thought ; be absorbed in thought ; be deep in thought ; have a bee in one's bonnet ; mull FR:
นึก[v.] (neuk) EN: think ; consider ; ponder ; bring to mind ; recall FR: penser ; s'imaginer ; imaginer ; supposer ; concevoir ; ressentir
นึกดู[v. exp.] (neuk dū) EN: recall ; consider ; ponder ; reflect FR:
นึกคิด[v. exp.] (neukkhit) EN: consider ; think out ; reason about ; ponder ; imagine FR: imaginer
พิเคราะห์[v.] (phikhrǿ) EN: consider ; analyze ; ponder ; deliberate ; cogitate ; reflect ; think over FR: considérer ; examiner
พิเคราะห์ปัญหา[v. exp.] (phikhrǿ pan) EN: ponder a problem ; ponder a question FR: considérer la question
รำพึง[v.] (rampheung) EN: think about ; muse ; ponder ; groan FR:
รู้จักคิด[v.] (rūjakkhit) EN: think ; ponder ; consider ; judge ; deem ; reckon FR:
ไตร่ตรอง[v.] (traitrøng) EN: ponder ; think over ; reflect on ; medidate ; consider ; mull over FR: considérer ; juger ; peser ; réfléchir ; délibérer ; penser à la chose ; ruminer (fig.) ; remâcher (fig.)
ตรึก[v.] (treuk) EN: consider ; think over ; think about ; reflect ; ponder FR:
ตรึกตรอง[v.] (treuktrøng) EN: reflect ; think over ; ponder ; take into account ; meditate on FR: réfléchir ; méditer
ตริตรอง[v.] (tritrøng) EN: ponder ; think over ; reflect on ; medidate FR: considérer ; juger ; peser ; réfléchir ; délibérer ; penser à la chose ; ruminer (fig.) ; remâcher (fig.)
ตรอง[v.] (trøng) EN: consider ; reflect ; meditate ; contemplate ; ponder ; think deeply about ; cogitate FR: considérer ; peser
วิเคราะห์[v.] (wikhrǿ) EN: analyse ; analyze (Am.) ; consider ; ponder ; contemplate ; analyze chemically FR: analyser ; considérer ; analyser chimiquement
ค่าเฉลี่ยไม่ถ่วงน้ำหนัก[n. exp.] (khā chalīa ) EN: unweighted average ; unweighted mean FR: moyenne non pondérée [f]
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก[n. exp.] (khā chalīa ) EN: weighted mean ; weighted average FR: moyenne pondérée [f]
หนักอึ้ง[adj.] (nak eung) EN: extremely heavy ; heavy as lead ; ponderous ; very weighty FR:
หนักมาก[adj.] (nak māk) EN: very heavy ; ponderous FR: pesant
ภาษี[n.] (phāsī) EN: advantage ; edge ; superiority ; preponderance FR: avantage [m] ; prépondérance [f]
เทอะทะ[adj.] (thoetha) EN: ponderous ; cumbersome ; lumpish ; bulky ; heavy ; big FR:
ตุ๊ต๊ะ[adj.] (tuta) EN: ponderous ; chubby ; fat ; plump ; roly-poly FR:

ponder ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schwerfällig {adj} | schwerfälliger | am schwerfälligstenponderous | more ponderous | most ponderous
Transponder {m}transponder

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ponder
Back to top