ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

habituate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *habituate*, -habituate-

habituate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
habituate (vt.) ทำให้เคยชิน See also: ทำให้เคยตัว, ทำให้กลายเป็นนิสัย
habituate to (phrv.) ทำให้คุ้นชินกับ See also: ทำให้เคยชินกับ, ทำให้ติดนิสัย Syn. accustom to, use to
English-Thai: HOPE Dictionary
habituate(ฮะบิช'ชุเอท) vt. ทำให้เกิดความเคยชิน, ทำให้ติด,ทำให้กลายเป็นนิสัย., See also: habituation n.
English-Thai: Nontri Dictionary
habituate(vt) คุ้นเคย,ทำให้เคยชิน,ทำให้เป็นนิสัย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เคยตัว (v.) be habituated See also: behave by habit, get used to, be habitual, be in the habit

habituate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คุ้น[v.] (khun) EN: be familiar ; be conversant ; intimate ; acquaint ; be accustomed ; be well-known ; be used to ; habituate FR: être familier ; être habitué ; être intime
คุ้นเคย[v.] (khunkhoēi) EN: acquaint ; be intimately acquainted ; make familier ; be familiar ; be intimate ; be accustomed ; be well-known ; habituate ; accustom FR:
เคยตัว[v.] (khoēitūa) EN: be habituated ; behave by habit ; get used to ; be habitual ; be in the habit FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า habituate
Back to top