ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rump

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rump*, -rump-

rump ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rump (n.) สะโพกสัตว์ Syn. hindquarters, posterior
rump (n.) เนื้อสะโพกสัตว์
rump (n.) ก้น (คำไม่เป็นทางการ) See also: บั้นท้าย Syn. buttocks, bottom
rump (n.) สมาชิกที่เหลืออยู่ของสภา
rumple (vt.) ทำให้ยุ่ง See also: ทำให้ย่น, ทำให้ยับยู่ยี่ Syn. crease, ruffle, untidy
rumple (vi.) ยับ See also: ยู่ยี่, ยับยู่ยี่, ย่น Syn. crease, ruffle, untidy
rumple (n.) รอยยับ See also: รอยย่น, ส่วนที่ยับ Syn. crease, wrinkle
rumpled (adj.) ซึ่งสับสนวุ่นวาย See also: ซึ่งไม่เป็นระเบียบ Syn. messy, untidy
rumpled (adj.) ยุ่งเหยิง See also: ไม่เรียบร้อย Syn. dishevelled
rumpus (n.) เสียงเอะอะอึกทึก See also: ความชุลมุนวุ่นวาย Syn. commotion, disturbance, uproar
rumpus (sl.) การเอะอะโวยวาย See also: ความอึกทึกครึกโครม
English-Thai: HOPE Dictionary
rump(รัมพฺ) n. ตะโพกสัตว์,เนื้อตะโพก,ตะโพก,บั้นท้าย,ส่วนที่เหลือ,ส่วนท้าย,ส่วนที่ไม่สำคัญ,สมาชิกที่เหลืออยู่ของสภา, Syn. posterior,buttocks
rumple(รัม'เพิล) vt.,vi. (ทำให้,กลายเป็น) ย่น,พับ,จีบ,ยู่ยี่,ยุ่ง,ขมวดคิ้ว, Syn. crease,wrinkle
rumpus(รัม'พัส) n. ความวุ่นวายที่อึกทึกครึกโครม,ความอลหม่าน,การส่งเสียงเอะอะโวยวาย pl. rumpuses, Syn. commotion,uproar
English-Thai: Nontri Dictionary
rumple(vt) ขมวดคิ้ว,ทำให้ยับ,จีบ,พับ,ทำยู่ยี่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
rumps; buttocks; clunes; natesแก้มก้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระโถนปากแตร (n.) spittoon with trumpet-shape mouth See also: spherical spittoon with trumpet-shaped opening
ทรัมเป็ต (n.) trumpet See also: clarion, brass wind, horn, bugle
ยกเมฆ (v.) trump up See also: lie, fib, invent, think up, concoct, invent, misrepresent Syn. โกหก, กุ, พูดเท็จ, โป้ปดมดเท็จ
ยับ (v.) be crumpled See also: be wrinkled, be creased, be rumpled Syn. ย่น, ยู่ยี่, เป็นรอย Ops. เรียบ
ยู่ยี่ (v.) be crumpled See also: be wrinkled, be creased, be rumpled Syn. ย่น, เป็นรอย Ops. เรียบ
เป็นรอย (v.) be crumpled See also: be wrinkled, be creased, be rumpled Syn. ย่น, ยู่ยี่ Ops. เรียบ
แตรฝรั่ง (n.) megaphone-shaped trumpet See also: clarion Syn. แตรลำโพง
แตรฟันฟาร์ (n.) fanfare trumpet
แตรลำโพง (n.) trumpet See also: clarion Syn. แตรฝรั่ง
โป้ปดมดเท็จ (v.) trump up See also: lie, fib, invent, think up, concoct, invent, misrepresent Syn. โกหก, กุ, พูดเท็จ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Pat a white rump in the desert and you'll startle an Englishman.ทุกที่ในทะเลทราย และคุณจะตกใจสังวาสอังกฤษ อังกฤษรักทะเลทราย
Yeah, the man knows his way around a rump roast.ใช่ เขารู้เรื่องเนื้ออบดีเชียวล่ะ
Why are there, like, 5 rump roasts in your freezer?ทำไมในตู้เย็นถึงมีเนื้ออบตั้งห้าก้อน?
Eyeballing me like a rump roast./Nมองฉันกันตาวาวเลยนะ
The original rump shakers.The original rump shakers.
One rump roast on a rope for you.เนื้อย่างเสิร์ฟพร้อมเชือกสำหรับเธอ
Grumpy, Bashful and Sleepy.ไม่พอใจขี้อายและง่วงนอน
And please make Grumpy like me.และกรุณ? าโทรกรัมปี เหมือนฉัน
Why, Grumpy, you do care.ทำไมไม่พอใจที่คุณทำดูแล
I didn't get a "hrumph" out of that guy!หมอนี่ไม่พูด "ฮึ่ม ฮึ่ม"
He insisted on inspecting their rumps and that they defecated before himเขายืนยันการตรวจสอบอย่างละเอียด rump and ของเขาทั้งหลาย ที่นั้นเขาถ่ายอุจจาระก่อนเขา
What is she, the usual fat-arsed frump?frump ไขมัน arsed ปกติคือสิ่งที่เธอ?

rump ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gū, ㄍㄨ, 箛] (bamboo); trumpet for chariots
弄皱[nòng zhòu, ㄋㄨㄥˋ ㄓㄡˋ, 弄皱 / 弄皺] crumple
戍角[shù jiǎo, ㄕㄨˋ ㄐㄧㄠˇ, 戍角] garrison trumpet call
喇叭[lǎ ba, ㄌㄚˇ ㄅㄚ˙, 喇叭] loudspeaker; trumpet
余党[yú dǎng, ㄩˊ ㄉㄤˇ, 余党 / 餘黨] remnants (of a defeated clique); rump
撒手锏[sā shǒu jiǎn, ㄙㄚ ㄕㄡˇ ㄐㄧㄢˇ, 撒手锏 / 撒手鐧] sudden thrust with the mace; to play one's trump card
[sāo, ㄙㄠ, 骚 / 騷] trouble; a disturbance; a rumpus
将牌[jiàng pái, ㄐㄧㄤˋ ㄆㄞˊ, 将牌 / 將牌] trump (suit of cards)
小号[xiǎo hào, ㄒㄧㄠˇ ㄏㄠˋ, 小号 / 小號] trumpet
王牌[wáng pái, ㄨㄤˊ ㄆㄞˊ, 王牌] trump card

rump ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
Oバック[オーバック, o-bakku] (n) O-back; skirt with peek-a-boo hole in rump
鶏口牛後[けいこうぎゅうご, keikougyuugo] (exp) better to be the beak of a rooster than the rump of a bull; better to be the leader of a small group than a subordinate in a large organization; better to be a big fish in a little pond than a little fish in a big pond
アフリカ腰白雨燕[アフリカこしじろあまつばめ;アフリカコシジロアマツバメ, afurika koshijiroamatsubame ; afurikakoshijiroamatsubame] (n) (uk) white-rumped swift (Apus caffer)
エリンギ[, eringi] (n) king trumpet mushroom (Pleurotus eryngii); king oyster mushroom
おほんおっほん[, ohon'ohhon] (int) ahem; harrumph
お婆ん[おばん, oban] (n) (See おばあさん・2) old maid; frump; hag; old woman
カリカリ;かりかり[, karikari ; karikari] (adj-na,adv-to,adv,vs) (1) (on-mim) (See こりこり・1) crisp (e.g. potato chip, fried fish, etc.); crunchy; (adv-to,adv,vs) (2) (on-mim) grumpily; touchily; edgily; irritably
くしゃくしゃ[, kushakusha] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) crumpled; disheveled; dishevelled; feel gloomy; (P)
ぐしゃぐしゃ;グシャグシャ[, gushagusha ; gushagusha] (adv-to,adv,adj-na,vs) (on-mim) soggy; mushy; crumpled
ぐしゃっ[, gushatsu] (adv-to) (on-mim) crushed flat; squashed to a pulp; squished; crumpled
くちゃくちゃ[, kuchakucha] (adv,adv-to,adj-na) (on-mim) crunching; crumpling; messy
こぼし屋;零し屋[こぼしや, koboshiya] (n) grump; heat merchant
トランプ[, toranpu] (n) playing cards (from trump); (P)
トランペッター[, toranpetta-] (n) trumpeter
ほら貝;法螺貝;吹螺;梭尾[ほらがい;ホラガイ, horagai ; horagai] (n) (uk) conch (Charonia tritonis); trumpet shell
ラッパ吹き;らっぱ吹き;喇叭吹き[ラッパふき(ラッパ吹き);らっぱふき(らっぱ吹き;喇叭吹き), rappa fuki ( rappa fuki ); rappafuki ( rappa fuki ; rappa fuki )] (n) (1) (See 喇叭手) bugler; trumpeter; (2) blowing one's own horn
ラム[, ramu] (n) (1) lamb (meat); (2) rum; (3) ram; (4) rump; (P)
仏頂[ぶっちょう, bucchou] (n) (1) (See 肉髻) crown of a buddha's head; (n,adj-na) (2) brusqueness; grumpiness
伝家[でんか, denka] (n) heirloom; trump card; last resort; family tradition
伝家の宝刀を抜く[でんかのほうとうをぬく, denkanohoutouwonuku] (exp,v5k) to play one's trump card
切る[きる, kiru] (suf,v5r,vt) (1) (See 噛み切る) to cut (usu. to cut through); (2) (See 縁を切る) to sever (connections, ties); (3) to turn off (i.e. the light); (4) (See 電話を切る) to terminate (i.e. a conversation); to hang up (the phone); to disconnect; (5) to punch (a ticket); to tear off (a stub); (6) to open (something sealed); (7) to start; (8) to set (a limit); (9) (See 値切る) to reduce; to decrease; to discount; (10) to shake off (water, etc.); to let drip-dry (or drain); (11) to cross; (12) to do (something noticeable); (13) to turn (a vehicle); (14) to cut (the ball); (15) to shuffle (cards); (16) (See 切り札) to trump; (17) (in Go) to isolate (an opponent's stone); (suf,v5r) (18) (See 疲れきる) (after the -masu stem of a verb) to finish; to complete; (P)
喇叭[らっぱ, rappa] (n) (uk) trumpet; horn; bugle
喇叭手[らっぱしゅ, rappashu] (n) trumpeter; bugler
喇叭水仙[らっぱずいせん;ラッパスイセン, rappazuisen ; rappasuisen] (n) (uk) (trumpet) daffodil
大風呂敷[おおぶろしき, ooburoshiki] (n) (1) large furoshiki; (2) big talk; vain boasting or bluster; blowing one's own trumpet; rodomontade
奥の手[おくのて, okunote] (n) left hand; upper hand; secret skills; secret; mystery; last resort; trump card
捏ち上げ;でっち上げ[でっちあげ, decchiage] (n) (uk) fabrication; put-up job; trumped-up story; frame-up; hoax
揉み立てる[もみたてる, momitateru] (v1,vt) (1) (arch) to crumple; to collapse; (2) to press; to urge; to rush
揉む[もむ, momu] (v5m,vt) to rub; to crumple (up); to wrinkle; to massage; to be troubled about; to worry over; to train; to coach; (P)
揉烏帽子[もみえぼし, momieboshi] (n) (See 烏帽子) soft, crumpled, unlacquered headwear (often worn by soldiers under their helmets from the Kamakura period onward)
朝顔[あさがお, asagao] (n) (1) Japanese morning glory (Ipomoea nil, Pharbitis nil); (2) funnel shaped; bell (i.e. of a trumpet); (P)
決め手(P);極め手[きめて, kimete] (n) (1) (See 決める・きめる・1) decider; person who decides; (2) (See 決める・きめる・2) deciding factor; clincher; trump card; winning move; (P)
決め手に欠ける[きめてにかける, kimetenikakeru] (exp,v1) to be lacking a trump card; to be lacking conclusive evidence
決め手を欠く[きめてをかく, kimetewokaku] (exp,v5k) (See 決め手に欠ける) to be lacking a trump card; to be lacking conclusive evidence
消灯ラッパ[しょうとうラッパ, shoutou rappa] (n) (See 喇叭) lights-out trumpet or bugle call; taps; last post
皺が寄る[しわがよる, shiwagayoru] (exp,v5r) to crumple; to wrinkle
皺くちゃ;皺苦茶(ateji)[しわくちゃ, shiwakucha] (adj-na,n) (uk) crumpled; wrinkled
皺皺;皺々[しわしわ;シワシワ, shiwashiwa ; shiwashiwa] (adv) (uk) (See 皺くちゃ) crumpled; wrinkled
突抜忍冬[つきぬきにんどう;ツキヌキニンドウ, tsukinukinindou ; tsukinukinindou] (n) (uk) trumpet honeysuckle; Lonicera sempervirens
言い広める;言広める[いいひろめる, iihiromeru] (v1,vt) to spread word of; to trumpet; to bruit
Japanese-English: COMDICT Dictionary
トランペットウィンソック[とらんぺっとういんそっく, toranpettouinsokku] Trumpet Winsock
ラム[らむ, ramu] lamb, rump, rum, RAM (random access memory)

rump ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บั้นท้าย[n.] (banthāi) EN: hips ; buttocks ; rump FR:
สะโพก[n.] (saphōk) EN: rump ; thigh FR: cuisse [f]
ตะโพก[n.] (taphōk) EN: rump ; hips ; haunches ; buttocks FR: hanche [f] ; hanches [fpl] ; fessier [m] ; croupe [f] ; croupion [m] ; postérieur [m]
บานบุรีสีเหลือง ; บานบุรีเหลือง[n. exp.] (bānburī sī ) EN: Common allamanda ; Golden trumpet ; Allamanda schottii FR: Allamanda schottii
บู้บี้[adj.] (būbī) EN: distorted ; crumpled FR: défoncé
ชมพูพันธ์ทิพย์ [n. exp.] (chomphū pha) EN: Pink tecoma ; Pink trumpet tree ; Rosy trumpet-tree FR:
โดนัลด์ ทรัมป์[n. prop.] (Dōnan Tram) EN: Donald Trump FR: Donald Trump
แฮปปี้เนส [n.] (haēppīnēt) EN: Port St. John's creeper ; Pink trumpet vine FR:
เห็ดนางรมหลวง[n. exp.] (het nāngrom) EN: king trumpet mushroom ; French horn mushroom ; king oyster mushroom ; king brown mushroom ; boletus of the steppes ; trumpet royale ; Pleurotus eryngii FR: Pleurotus eryngii
ฮื้อ[interj.] (heū) EN: hurrumph ; [sound of displeasure] FR:
หิรัญญิการ์[n.] (hiranyikā) EN: Easter Lily ; Herald's Trumpet ; Nepal Trumpet Flower FR:
อีแร้งเทาหลังขาว[n. exp.] (īraēng thao) EN: White-rumped Vulture FR: Vautour chaugoun [m] ; Vautour à dos blanc [m]
ขยำ[v.] (khayam) EN: squeeze ; squash ; crush ; crumple FR: presser ; écraser
ขยำกระดาษเป็นก้อน[v. exp.] (khayam krad) EN: crumple up paper FR:
ขยำเป็นก้อน (ขยำ...เป็นก้อน)[v. exp.] (khayam pen ) EN: crumple up FR:
คนเป่าแตร[n. exp.] (khon pao tr) EN: trumpeter ; trumpet player FR: trompettiste [m]
คุยโม้[v. exp.] (khui mō) EN: boast ; brag ; talk big ; blow one's own trumpet ; blow one's own trumpet ; crow FR: se vanter ; se flatter ; gasconner (vx)
กบไต๋[v.] (koptai) EN: hide one's trump card FR:
เหลืองปรีดียาธร[n. exp.] (leūang Prīd) EN: Silver trumpet tree ; Tree of gold ; Paraguayan silver trumpet tree ; Tabebuia aurea FR: Tabebuia aurea
ไม้ตาย[n.] (māitāi) EN: trump card ; winning stroke ; ace in the hole FR:
โม้[v.] (mō) EN: talk big ; brag ; boast ; play up ; preach and trumpet ; blow one's own horn FR: se vanter ; fanfaronner ; se glorifier ; se flatter (de) (litt.) ; crier sur tous les toits
เนื้อตะเข้[U] (neūa takhē) EN: rumpsteak FR: romsteck [m] ; rumsteck [m]
นกแอ่นฟ้าตะโพกสีเทา ; นกแอ่นฟ้าตะโพกเทา[n. exp.] (nok aen fā ) EN: Grey-rumped Treeswift FR: Hémiprocné longipenne [m] ; Hémiprocné à queue courte [m]
นกแอ่นเล็กหางหนามตะโพกขาว[n. exp.] (nok aen lek) EN: Silver-rumped Needletail ; Silver-rumped Swift ; Silver-rumped Spinetail FR: Martinet leucopyge [m]
นกแอ่นท้องลาย[n. exp.] (nok aen thø) EN: Dark-rumped Swift FR: Martinet de l'Assam [m] ; Martinet à queue pointue [m]
นกหกใหญ่[n. exp.] (nokhok yai) EN: blue-rumped parrot FR: perruche à croupion bleu [f] ; perroquet à croupion bleu [m]
นกหัวขวานลายตะโพกเหลือง[n. exp.] (nok hūakhwā) EN: Buff-rumped Woodpecker FR: Pic strihup [m] ; Pic à tête jaune [m]
นกจับแมลงตะโพกเหลือง[n. exp.] (nok jap mal) EN: Yellow-rumped Flycatcher ; Korean Flycatcher ; Tricolor Flycatcher FR: Gobemouche à croupion jaune [m] ; Gobemouche doré [m] ; Gobemouche de Corée [m]
นกจาบปีกอ่อนตะโพกชมพู[n. exp.] (nok jāppīk-) EN: Pink-rumped Rosefinch FR: Roselin de Stresemann [m] ; Roselin à croupion rose [m]
นกกางเขนดง[n. exp.] (nok kāngkhē) EN: White-rumped Shama ; White-rumped Shama Thrush ; Shama Thrush. FR: Shama à croupion blanc [m] ; Merle shama [m] ; Shama d’orient [m] ; Merle shama à croupion blanc [m]
นกขุนแผนตะโพกแดง[n. exp.] (nok khunpha) EN: Scarlet-rumped Trogon FR: Trogon de Duvaucel [m] ; Couroucou de Duvaucel [m] ; Couroucou à croupion rouge [m]
นกขุนแผนตะโพกสีน้ำตาล[n. exp.] (nok khunpha) EN: Cinnamon-rumped Trogon FR: Trogon cannelle [m] ; Couroucou cannelle [m] ; Couroucou à croupion brun [m]
นกกินแมลงตะโพกแดง[n. exp.] (nok kin mal) EN: Chestnut-rumped Babbler FR: Timalie maculée [f] ; Timalie à croupion roux [f] ; Timalie maillée [f]
นกกระจิ๊ดตะโพกเหลืองคิ้วขาว[n. exp.] (nok krajit ) EN: Lemon-rumped Warbler ; Lemon-rumped Leaf-warbler FR: Pouillot à dos clair [m]
นกกระติ๊ดตะโพกขาว[n. exp.] (nok kratit ) EN: White-rumped Munia ; White-rumped Mannikin FR: Capucin domino [m] ; Moineau du Japon [m] ; Domino [m] ; Bengali [m] ; Munia à longue queue [m] ; Domino à croupion blanc [m]
นกนางแอ่นตะโพกแดง[n. exp.] (nok nāng-ae) EN: Red-rumped Swallow FR: Hirondelle rousseline [f]
นกพญาไฟตะโพกสีน้ำตาล[n. exp.] (nok phayāfa) EN: Brown-rumped Minivet ; Swinhoe's Minivet FR: Minivet de Swinhoe [m] ; Minivet à croupion brun [m]
นกพงตั๊กแตนท้ายทอยสีเทา[n. exp.] (nok phong t) EN: Palla's Grasshoper Warbler ; Rusty-rumped Warbler ; Palla's Warbler FR: Locustelle de Pallas [f] ; Locustelle certhiole [f]
นกพงหญ้า[n. exp.] (nok phong y) EN: Rufous-rumped Warbler ; Rufous-rumped Grassbird FR: Grande Graminicole [f] ; Rousserolle à croupion roux [f] ; Graminicole du Bengale [f]
นกแต้วแล้วใหญ่หัวสีน้ำเงิน[n. exp.] (nok taēolaē) EN: Blue-rumped Pitta FR: Brève à dos bleu [f]

rump ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Angolagirlitz {m} [ornith.]Yellow-rumped Seedeater
Goldbürzel-Fliegenstecher {m} [ornith.]Tawny-rumped Tyrannulet
Trompetenstoß {m}blast on a trumpet
Klarsichtpackung {f}; Schrumpffolienverpackung
Gelbbürzel-Mistelfresser {m} [ornith.]Borneo Yellow-rumped Flowerpecker
Cabanistangare {f} [ornith.]Azure-rumped Tanager
Tafelspitz {n} [cook.]cap of rump; boiled fillet of beef
Ceylonnektarvogel {m} [ornith.]Purple-rumped Sunbird
schrumpelig; zerknittert {adj} | schrumpeliger; zerknitterter | am schrumpeligsten; am zerknittertestencrumpled | more crumpled | most crumpled
Fabelhaftigkeit {f}scrumptiousness
Fanfare {f}fanfare; flourish of trumpets; multitone horn
Feenastrild {m} [ornith.]Red-rumped Waxbill
Strumpfband {n} | Strumpfbänder
brummig; mürrisch; unleidlich; grantig; bärbeißig {adj} | brummiger; mürrischer; unleidlicher; grantiger; bärbeißiger | am brummigsten; am mürrischsten; am unleidlichsten; am grantigsten; am bärbeißigstengrumpy | grumpier | grumpiest
Kabeldurchführungstrompete {f}trumpet gland
Hindusegler {m} [ornith.]Indian White-rumped Spinetailed Swi
Schiffskörper {m}; Schiffsrumpf
Isabellerdhacker {m} [ornith.]Creamy-rumped Miner
(Malaiische) Turmdeckelschnecke {f} [zool.]Malaysian trumpet snail
Mongolengimpel {m} [ornith.]Mongolian Trumpeter Finch
Passerinitangare {f} [ornith.]Scarlet-rumped Tanager
Rumpsteak {n}rump steak
Rumpelstilzchen {n}Rumpelstiltskin
fabelhaft {adv}scrumptiously
Seidenstrumpf {m} | Seidenstrümpfe
Pottwal {m}; Pottfisch; Caschelott [zool.]sperm whale; great sperm whale; spermaceti whale; trumpet whale; cachalot (Physeter macrocephalus)
Strumpf {m} | Strümpfe
Strumpfhalter {m} | Strumpfhalter
Strumpfware {f}; Strumpfwaren
Strumpfwaren {pl}; Strümpfe
Tand {m}trumpery
Trompetenverschraubung {f} [techn.]trumpet gland
Trompeterschwan {m} [ornith.]Trumpeter Swan
Trompeterparadieskrähe {f} [ornith.]Trumpet Bird
Trumpf {m} | Was ist Trumpf? | Karo ist Trumpf.trump; trumps | What's trumps? | Diamonds are trumps.
Trumpfkarte {f}trump card
Wüstengimpel {m} [ornith.]Trumpeter Finch

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rump
Back to top