ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rectum

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rectum*, -rectum-

rectum ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rectum (n.) ช่องทวารหนัก
English-Thai: HOPE Dictionary
rectum(เรค'ทัม) n. ไส้ตรง pl. rectums,recta
English-Thai: Nontri Dictionary
rectum(n) ลำไส้ใหญ่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
rectumไส้ตรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
rectumไส้ตรง, ลำไส้ใหญ่ปลาย, ส่วนปลายสุดของลำไส้ใหญ่ที่อยู่ติดกับทวารหนัก ทำหน้าที่รวบรวมกากอาหารพร้อมที่จะถูกขับถ่ายออกเป็นอุจจาระ  ลำไส้ตรงของคนมีความยาวประมาณ 12 เซนติเมตร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดาก (n.) a prolapsing of the rectum
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Option B, Brandon goes up to the penitentiary and gets his rectum resized about yay big.ตัวเลือกที่ 2 แบรนดอนติดคุก และถูกอัดถั่วดำ ด้วยข้าวหลามหนองมนกระบอกใหญ่
Expansion of the Oral mucosa, the eyes, and the rectum to accommodate rapid fluid loss.การขยายตัวของ ช่องปาก, ลูกตา และช่องทวารหนัก สัมพันธ์ไปกับการสูญเสียน้ำ ในร่างไปอย่างรวดเร็ว
The procedure for diagnosing pinworms is to wait until the subject is asleep, and the worms crawl out of the rectum for air.กับพยาธิพวกนี้คือ ต้องรอ รอจนเป้าหมายหลับสนิท จากนั้นพยาธิจะชอนไชออกมา เพื่อหาอากาศทางรูทวาร
Busted my ass, but ended up comptroller of a billion dollar pipeline in the rectum of the Third World.ปากกัดตีนถีบ แต่ลงเอยไปทำบัญชี มูลค่าพันล้านที่เป็นท่อน้ำเลี้ยง ส่งตรงไปสู่ประเทศโลกที่สาม
I believe the painful sensation felt after passing a meal of spicy chilies is proof that the rectum does possess the sense of taste.ผมเชื่อว่าความรู้สึกเจ็บปวด ที่เกิดขึ้นหลังผายลมพริกเผ็ดจัด พิสูจน์ว่าทวารหนักรับรู้รสชาติได้
Hector and his rectum were real?เรื่องแฮคเตอร์กับรูทวารของเค้าเป็นเรื่องจริงเหรอ?
# I think you'd be a prude to say nay. # # misconstrued are my views on the sabbath # # as we shimmy bareback to Roberta Flack. # # fresh-shampooed are our pubes and our rectums. ##มันกะไรอยู่ที่จะล่อนจ้อน ระหว่างการฟังธรรม# #ผมรู้ว่าคุณคงจองหองเกินไป ที่จะปฏิเสธ# #ความเข้าใจผิดคือวิสัยทัศน์ของผม ในการฟังฑรรม#
And then ATF takes up permanent residence in our collective rectums.แล้วจากนั้นหน่วยต่อต้านการก่อการร้าย ตามกลิ่นตูดมาถึงกลุ่มของพวกเรา
Who's obviously not going anywhere with a bloody rectum.เขาเป็นชัดไม่ไปไหนทั้งนั้น กับไส้ตรงกระหายเลือด
We insert a lighted scope through the rectum, move the intestine till we find the ganglioma, then push it to the surface.เราจะสอดท่อที่มีแสงเข้าไปทางทวารหนัก ผ่านลำไส้ใหญ่จนเราพบganglioma
The lips from"B" and "C"... and the anus of "A" and "B"... are cut circular along the boarder between buttock and rectum.ริมฝีปากของบุคคลตำแหน่ง B และ C และทวารหนักของ A และ B จะถูกผ่าตัดให้เป็นรูปวงกลม เพื่อให้พอดีเมื่อประกบเข้ากับ\ รอยผ่าบริเวณทวารหนักช่วงรูทวารถึงไส้ตรง
I've also never transferred heroin in my rectum, 'cause it's against the law.ฉันไม่ฉีดเฮโรอีนเข้าทวาร มันผิดกฎหมาย

rectum ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
直肠[zhí cháng, ㄓˊ ㄔㄤˊ, 直肠 / 直腸] rectum (anat.)
肛门直肠[gāng mén zhí cháng, ㄍㄤ ㄇㄣˊ ㄓˊ ㄔㄤˊ, 肛门直肠 / 肛門直腸] rectum (anat.)
乙状结肠[yǐ zhuàng jié cháng, ㄧˇ ㄓㄨㄤˋ ㄐㄧㄝˊ ㄔㄤˊ, 乙状结肠 / 乙狀結腸] sigmoid colon (anat.); bent colon, linking the descending colon to the rectum

rectum ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดา[n.] (dā) EN: prolapsing of the rectum FR:
ลำไส้ตรง[n. exp.] (lamsai tron) EN: rectum FR: rectum [m]
เลตัสเรกตัม[n. exp.] (lētat rēkta) EN: latus rectum FR:
ทวารหนัก[n.] (thawānnak) EN: anus ; rectum FR: anus [m] ; rectum [m]
วัจมรรค[n.] (watjamak) EN: anus ; rectum FR: anus [m] ; rectum [m]

rectum ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mastdarm {m} [anat.]rectum

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rectum
Back to top