ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

reckon

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *reckon*, -reckon-

reckon ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
reckon (vt.) นับ See also: คำนวณ Syn. count, calculate
reckon (vt.) พิจารณาว่า See also: ถือว่าเป็น Syn. judge, regard
reckon (vt.) คิด Syn. believe, think
reckon among (phrv.) พิจารณาว่าเป็นของ Syn. count among
reckon as (phrv.) ประเมินว่าเป็น See also: ตระหนักว่าเป็น, พิจารณาว่าเป็น Syn. count as, regard as
reckon for (phrv.) คำนวณ See also: ประเมิน, คาดการณ์ Syn. bargain for, calculate for
reckon from (phrv.) นับจากวันเริ่มต้นของ See also: นับจาก Syn. dare back to, go back
reckon in (phrv.) นับรวม (ในกลุ่ม) Syn. count in
reckon to (phrv.) นับจากศูนย์ขึ้นไป Syn. count from, count to
reckon up (phrv.) หาผลรวมของ See also: คำนวณผลรวมของ Syn. count up
reckon up (phrv.) เข้าใจธรรมชาติของ (คำไม่เป็นทางการ)
reckon with (phrv.) คำนวณด้วย See also: คิดด้วย, นับด้วย
reckon with (phrv.) เผชิญหน้ากับ See also: จัดการกับ Syn. deal with
reckon with (phrv.) ทำให้พ่ายแพ้ See also: แพ้
reckon with (phrv.) ลงโทษ Syn. deal with
reckon without (phrv.) คาดการณ์โดยปราศจาก (บางสิ่งหรือบางคน)
reckon without (phrv.) คำนวณโดยไม่มี (บางสิ่ง) Syn. reckon with
reckoning (n.) การคำนวณ Syn. computation, calculation
English-Thai: HOPE Dictionary
reckon(เรค'เคิน) vt. นับ,คำนวณ,คิดคำนวณ,คิดบัญชี,ประเมิน,นับถือ,พิจารณา,คิด vi. นับ,คำนวณ,คิดบัญชี,คิด -Phr. (reckon with คาดคะเน)
reckoning(เรค'คะนิง) n. การนับ,การคำนวณ,การคิดบัญชี,การชำระบัญชี,เวลาใช้เงิน, Syn. count,computation
English-Thai: Nontri Dictionary
reckon(vt) นับ,คิด,คาดคะเน,สรุป,คำนวณ,ประเมิน,พิจารณา
reckoning(n) การนับ,การคำนวณ,การชำระบัญชี,การคิดบัญชี
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จับเวลา (v.) reckon time See also: count time
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Who do you reckon he is?คุณคิดว่าเขาเป็นใคร?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I reckon you ought to connect the doohickey to the gizmo.ฉันคิดว่าคุณควรจะเชื่อมต่อ ดูฮิกี เพื่อ กิสโม
I reckon you got a bargain, don't you?ฉันก็ทำตามที่ตกลงแล้ว ไม่ใช่รึ
You'll reckon with me!เล่นกับใครไม่เล่นซะแล้ว !
"You'll reckon with me!""เล่นกับใครไม่เล่นซะแล้ว !"
I reckon the Lintons will be sorry to lose her.พินิจดูแล้วลินตัน คงเศร้าใจน่าดูตอนหล่อนกลับมา
I reckon Willow John likes you.ย่าคิดว่าวิลโล่ล์ จอห์น ชอบหลานนะ
How many jars you reckon you can tote?หลานคิดว่าจะเอาขวด พวกนี้ไปได้ซักกี่ขวด
I reckon I learnt not to trade with no Christian.ผมคิดว่าผมได้เรียนรู้ว่า อย่าค้าขายกับชาวคริสต์ครับ
I went up the high trail that same night and I asked Granma and Granpa, reckon I could get closer to the understanding as well, so I could catch up to you?ผมขึ้นไปที่ทางบานเขาในคืนเดียวกัน และถามปู่กับย่า คิดว่าผมสามารถเข้าใกล้ ความเข้าใจนั้นได้เหมือนกัน ดังนั้น ผมจะตามไปทันใช่ไหมครับ
Well, Rose, we've walked about a mile around this boat deck... chewed over how great the weather's been and how I grew up... but I reckon that's not why you came to talk to me, is it?เราเดินรอบดาดฟ้าเรือนี้เป็นไมล์ๆ คุยเรื่องดินฟ้าอากาศแจ่มใส ผมเติบโตยังไง แต่คุณคงไม่ได้มาคุยเรื่องนี้ใช่มั้ย
Nope, I reckon he's out there still too tired to carry on.เปล่า ฉันคิดว่าเขายังมีชีวิตอยู่ อ่อนกำลังเกินกว่าจะต่อสู้
So what do you reckon to our new prime minister?คุณว่านายกคนใหม่ของเราเป็นไง?

reckon ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
约略估计[yuē, ㄩㄝlu:e4 gu1 ji4, 约略估计 / 約略估計] approximate estimate; to reckon roughly
意料[yì liào, ㄧˋ ㄌㄧㄠˋ, 意料] to anticipate; to expect; to reckon ahead
重算[chóng suàn, ㄔㄨㄥˊ ㄙㄨㄢˋ, 重算] to recalculate; to reckon again
合算[hé suàn, ㄏㄜˊ ㄙㄨㄢˋ, 合算] worthwhile; reckon up
计数法[jì shù fǎ, ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ ㄈㄚˇ, 计数法 / 計數法] calculation; reckoning
六艺[liù yì, ㄌㄧㄡˋ ㄧˋ, 六艺 / 六藝] the Confucian Six Arts - namely rites or etiquette 禮|礼 (禮儀|礼仪), music 樂|乐 (音樂|音乐), archery 射 (射箭), charioteering 御 (駕車|驾车), calligraphy or literacy T書|书 (識字|识字), mathematics or reckoning 數|数 (計算|计算)
估计[gū jì, ㄍㄨ ㄐㄧˋ, 估计 / 估計] estimate; reckon
数一数二[shǔ yī shǔ ér, ㄕㄨˇ ㄧ ㄕㄨˇ ㄦˊ, 数一数二 / 數一數二] reckoned to be first or second best (成语 saw); one of the very best

reckon ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
会計[かいけい, kaikei] (n,adj-no) account; finance; accountant; treasurer; paymaster; reckoning; bill; (P)
勘定[かんじょう, kanjou] (n,vs) calculation; counting; consideration; reckoning; settlement of an account; allowance; (P)
数え[かぞえ, kazoe] (n) (abbr) (See 数え年・かぞえどし) old manner of reckoning one's age, newborns being considered a year old, with everyone adding one year to their age at New Year's
数え年[かぞえどし, kazoedoshi] (n) old manner of reckoning one's age, newborns being considered a year old, with everyone adding one year to their age at New Year's
決算日[けっさんび, kessanbi] (n) settlement day; day of reckoning
計算[けいさん, keisan] (n,vs) (1) calculation; reckoning; count; (2) forecast; (P)

reckon ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนุมาน[v.] (anumān) EN: estimate ; reckon ; expect ; deduce ; infer ; speculate FR: estimer ; spéculer ; déduire ; inférer
เช็คบิล[v. exp.] (chek bin) EN: ask for the bill ; figure out expenses ; reckon up FR: demander l'addition
เดา[v.] (dao) EN: guess ; estimate ; reckon ; size up ; suppose ; conjecture ; surmise FR: estimer ; évaluer ; supposer ; deviner ; flairer ; pressentir ; conjecturer
จับเวลา[v.] (japwēlā) EN: reckon time ; count time ; check the time FR: mesurer le temps
คำนวณ[v.] (khamnūan) EN: calculate ; compute ; estimate ; reckon ; figure ; count FR: calculer ; compter
คำนวณนับ[v. exp.] (khamnūan na) EN: reckon FR:
คณานับ[v.] (khanānap) EN: count ; calculate ; reckon ; compute FR:
คะเน[v.] (khanē) EN: estimate ; approximate ; conjecture ; speculate ; guess ; anticipate ; expect ; predict ; forecast ; reckon ; surmise FR: supputer ; évaluer ; spéculer ; conjecturer (litt.)
คิด[v.] (khit) EN: calculate ; reckon ; compute ; count ; charge FR: calculer ; compter
คิดบัญชี[v. exp.] (khit banchī) EN: calculate ; count ; reckon ; work out accounts ; do accounts FR: calculer ; compter ; comptabiliser
คิดเงิน[v. exp.] (khit ngoen) EN: calculate ; count ; reckon ; work out accounts ; do accounts FR: faire l'addition ; faire la note
มีความเห็น[v. exp.] (mī khwām he) EN: have an opinion ; reckon FR: avoir une opinion
นับ[v.] (nap) EN: count ; calculer ; reckon ; number FR: compter ; dénombrer ; calculer
นับว่า[v.] (napwā) EN: regard as ; count as ; reckon as FR:
นึกไว้[v. exp.] (neuk wai) EN: expect ; assume ; think ; suppose ; reckon ; imagine ; surmise FR:
ประมาณ[v.] (pramān) EN: estimate ; approximate ; calculate ; reckon ; compute roughly ; guess FR: estimer ; évaluer
รู้จักคิด[v.] (rūjakkhit) EN: think ; ponder ; consider ; judge ; deem ; reckon FR:
กรรมสนอง[xp] (kam sanøng) EN: reckoning ; his sins have caught up with him FR:

reckon ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rechentabellen {pl}ready reckoner

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า reckon
Back to top