ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tunnel

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tunnel*, -tunnel-

tunnel ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tunnel (n.) อุโมงค์
tunnel (n.) หลุม
tunnel (vt.) ขุดอุโมงค์ See also: ขุดโพรง
tunneler (n.) ผู้ขุดอุโมงค์
tunneller (n.) ผู้ขุดอุโมงค์
English-Thai: HOPE Dictionary
tunnel(ทัน'เนิล) n.,vt.,vi. (ทำ,ขุด) อุโมงค์,ปล่องระบายอากาศ,ท่อปล่องไฟ,โพรงที่สัตว์ขุดขึ้น,กรวย, See also: tunneler n. tunneller n., Syn. subway,tube,underground,dig,
English-Thai: Nontri Dictionary
tunnel(n) อุโมงค์,โพรง,ทางใต้ดิน,ปล่องระบายอากาศ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
tunnel cave; natural tunnel; tunnelอุโมงค์ธรรมชาติ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tunnel detectionการตรวจหาอุโมงค์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อุมงค์ (n.) tunnel
อุโมงค์ (n.) tunnel Syn. อุมงค์
อุโมงค์ใต้ดิน (n.) underground tunnel
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And the fish pulled on steadily, and the boat moved into a tunnel of clouds.และปลาดึงบนอย่างต่อเนื่อง และเรือย้ายเข้าไปในอุโมงค์ ของเมฆ
They dig a tunnel to the airport and pop up like gophers?{\cHFFFFFF}พวกเขาขุดอุโมงค์ไปยังสนามบิน และปรากฏขึ้นเช่นเฟอร์?
Look, a tunnel of treesดูสิ มีุอุโมงค์ต้นไม้ด้วยล่ะ
You volunteered to be a tunnel rat.เธออาสาจะทำงานกวาดล้างในอุโมงค์
Well, that's a rog. You're a tunnel rat.ได้เลย ไปอยู่ในรูไปเก็บของได้
Then I guess you want to escape. Tunnel under the wall, maybe.แล้วผมคิดว่าคุณต้องการที่จะหลบหนี อุโมงค์ใต้ผนังอาจจะ
It would take a man about 600 years to tunnel under the wall with one of these.มันจะใช้เวลาคนประมาณ 600 ปีที่ผ่านมาอุโมงค์ใต้ผนังกับหนึ่งเหล่านี้
I remember thinking it would take a man 600 years to tunnel through the wall with it.ผมจำได้คิดว่ามันจะใช้เวลาคน 600 ปีที่จะผ่านผนังอุโมงค์กับมัน
Senator, I believe that the Machine opened up a wormhole a tunnel through space-time, also known as an Einstein-Rossen Bridge.วุฒิสมาชิกฉันเชื่อว่า เครื่องเปิดขึ้นหนอน อุโมงค์ผ่านพื้นที่เวลายัง ที่รู้จักกันเป็น ไอนสทไอน- รอสเอน สะพาน
The tunnel is dark, the air suffocating.ในอุโมงค์มืด ขาดอากาศ
This is my Batcave. A tunnel in the garage leads to my mansion.นี้เป็น Batcave ของฉัน อุโมงค์ในโรงรถนำไปสู่​​คฤหาสน์ของฉัน
Straight here. You'll hit a connecting tunnel to the 101.ตรงไปครับ คุณจะเจอทางลงอุโมงค์ 101

tunnel ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
腕隧道症候群[wàn suì dào zhèng hòu qún, ㄨㄢˋ ㄙㄨㄟˋ ㄉㄠˋ ㄓㄥˋ ㄏㄡˋ ㄑㄩㄣˊ, 腕隧道症候群] carpal tunnel syndrome (pain in the hands due to pressure on the median nerve); median neuropathy at the wrist
立体交叉[lì tǐ jiāo chā, ㄌㄧˋ ㄊㄧˇ ㄐㄧㄠ ㄔㄚ, 立体交叉 / 立體交叉] three-dimensional road junction (i.e. involving fly-over bridges or underpass tunnels)
地道[dì dào, ㄉㄧˋ ㄉㄠˋ, 地道] tunnel; causeway
隧道[suì dào, ㄙㄨㄟˋ ㄉㄠˋ, 隧道] tunnel
地下通道[dì xià tōng dào, ㄉㄧˋ ㄒㄧㄚˋ ㄊㄨㄥ ㄉㄠˋ, 地下通道] underpass; subway; tunnel
风洞[fēng dòng, ㄈㄥ ㄉㄨㄥˋ, 风洞 / 風洞] wind tunnel

tunnel ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
トンネルダイオード[, tonnerudaio-do] (n) tunnel diode
トンネル窯[トンネルがま, tonneru gama] (n) tunnel kiln
手根管症候群[しゅこんかんしょうこうぐん, shukonkanshoukougun] (n) carpal tunnel syndrome
掘進[くっしん, kusshin] (n,vs) excavation; tunnel
沈埋工法[ちんまいこうほう, chinmaikouhou] (n) underwater tunnel construction by sinking prefabricated box culverts
風洞[ふうどう, fuudou] (n) wind tunnel
切り通す[きりとおす, kiritoosu] (v5s,vt) to cut through (with a road, tunnel, or canal)
[ずり, zuri] (n) earth removed from a mine (or tunnel, etc.)
[しき, shiki] (n) mine tunnel; mine shaft; mineshaft
Japanese-English: COMDICT Dictionary
トンネリング[とんねりんぐ, tonneringu] tunneling

tunnel ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เครื่องขุดเจาะอุโมงค์[n. exp.] (khreūang kh) EN: tunnel boring machine (TBM) ; mole FR: tunnelier [m]
ถ้ำ[n.] (tham) EN: cave ; cavern ; grotto ; tunnel FR: cave [f] ; grotte [f] ; caverne [f]
ทางใต้ดิน[n. exp.] (thāng tāidi) EN: underpass ; underground passage ; tunnel FR: passage souterrain [m] ; tunnel [m]
อุโมงค์ ; อุมงค์[n.] (umōng ; umo) EN: tunnel ; vault ; underground passage ; excavation FR: tunnel [m] ; souterrain [m]
อุโมงค์ช่องแคบอังกฤษ[n. exp.] (umōng Chǿng) EN: Channel Tunnel ; Chunnel FR: tunnel sous la Manche [m]
อุโมงค์ประวัติศาสตร์เขาน้ำค้าง[n. prop.] (Umōng Prawa) EN: Khao Nam Khang Historical Tunnel FR:
อุโมงค์รถไฟ[n. exp.] (umōng rotfa) EN: FR: tunnel ferroviaire [m]
อุโมงค์รถไฟใต้ดิน ; อุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน[n. exp.] (umōng rotfa) EN: FR: tunnel du métro [m]
อุโมงค์ยักษ์[n. exp.] (umōng yak) EN: giant tunnel FR:

tunnel ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gewächshaustunnel {m}horticultural tunnel
Lösungstunnel {m} (durch Gestein- oder Erdschichten) [geol.]solution tunnel
Stollen {m} (Bergbau)tunnel
Tunnel {m}tunnel

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tunnel
Back to top